Hotărârea nr. 357/2009

HOTARAREnr. 357 din 2009-11-03 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3, A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1885 MP., DINTRE STR. SMARDAN SI STR. EUGENIU CARADA SITUAT IN FATA IMOBILULUI DIN STR. DOAMNEI NR. 8-10, PENTRU SISTEMATIZARE, REABILITARE SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE


CONFORM CU OftiGiNALUL


Consiliul General al Municipiului București


H O~T ĂRÂRE privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 3, a terenului în suprafață de 1885 mp., dintre str. Smârdan și str. Eugeniu Carada situat în fața imobilului din str. Doamnei nr. 8 -10, pentru sistematizare, reabilitare și amenajare locuri de parcare

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 3, a terenului în suprafață de 1885 mp., dintre str. Smârdan și str. Eugeniu Carada situat în fața imobilului din str. Doamnei nr. 8-10, pentru sistematizare, reabilitare și amenajare locuri de parcare.

(2) Terenul se identifică conform planurilor cadastrale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local Sector 3 vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 03.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

.......AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Murg Călin ,

Tudor Toma z

București, 03.11.2009

•s    fi-..    ■;    :    .- s-.'.

Nr. 357    /

F i

z

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro' / f /    X-<.


MOÂ. <    • v soc


^WlCÂ iA-(h cO^ 0 /'K , (I, 'Lqqo,

Primăria Municipiului București

Secretar General


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 80; tel.centrală: 305 55 00, int. 1255; fax: http://www.bucuresti-primaria.ro

<§>

1

V

U K AS

□01

da.

7

UKAS

ocî” ’


OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Tudor Toma, în calitate de~Secretar Generai al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 357/03.11.2009 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 3, a terenului în suprafață de 1885 mp, dintre Str. Smârdan și Str. Eugeniu Carada situat în fața imobilului din Str. Doamnei nr. 8 -10, pentru sistematizare, reabilitare și amenajare locuri de parcare, pentru următoarele motive:

Direcția Juridic, Contencios, Legislație nu a comunicat situația proceselor pe rol și situația revendicărilor pe cale administrativă formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, fapt pentru care devin incidente dispozițiile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, conform cărora „Sub sancțiunea nulității absolute, până la soluționarea procedurilor administrative și, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locația de gestiune, asocierea în participațiune, ipotecarea, locațiunea, precum și orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaș, schimbarea destinației, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri și/sau construcții notificate potrivit prevederilor prezentei legi”.

In același timp, analizând actul administrativ în cauză s-a constatat că suprafața care se transmite spre administrare nu este identificată printr-un plan anexă întocmit de structura de specialitate competentă, respectiv Direcția Evidență Imobiliară și Cadastrală, așa cum prevede art. 55 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SECRETAR GENLERAL ? al Municipiului Bu'c u rești Tudor TOMA Ă j

CONFORM CU ORIGINALUL