Hotărârea nr. 356/2009

HOTARAREnr. 356 din 2009-10-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REPARATII CAPITALE HALE PENTRU SPECIFICUL ADAPOST CAINI IMPREJMUIRE SI RETELE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE" SI "CONSTRUCTIE ADAPOST NOU PE O SUPRAFATA DE TEREN LIBERA"

H-ORM CU


ORîGȘ^ALUL


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții „Reparații capitale hale pentru specificul adăpost câini împrejmuire și rețele alimentare cu apă și canalizare” și „Construcție adăpost nou pe o suprafață de teren liberă”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Protecția Mediului și Educație Ecocivică;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza art. 2 din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Cap. III, secțiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții „Reparații capitale hale pentru specificul adăpost câini împrejmuire și rețele alimentare cu apă și canalizare” și „Construcție adăpost nou pe o suprafață de teren liberă”, prevăzuți în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetulv¥pfofc»jȘ s0/ Municipiului București și alte surse legal constituite.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului'Gțmeral al Municipiului București și Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


București, 22.1jT2 Nr. 356

SECRETAR GENERAL Al^MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudorjoma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

COMrORhO CUI

i

p y--<~ c» ■( •«    *    * 7, ?    !

V K*    I

Anexa nr. 1 la

v GÂfs.

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de im^șțițjj;*

•    A. “Reparații capitatale hale pentru specificul adăpost câini împrejmuinrff^ rețele alimentare cu apă și canalizare;”

•    B. “Construcție adăpost nou pe o suprafață de teren liberă”

TITULAR: Primăria Municipiului București

BENEFICIAR: Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân București

AMPLASAMENT: Terenul pe care se află situat adăpostul de câini este amplasat în intravilanul orașului Mihăilești conform Planului Urbanistic General al localității Nord: Chabrouni Nidal;

Sud: Steel Trading Impex SRL;

Est: GVP România Impex SRL;

Vest: SC Agrozootehnica Mihăilești SA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției conform devizului general, inclusiv TVA = 4.537,20 mii lei (1.195,95 mii euro): din care:

Construcții-montaj (C-M), inclusiv TVA 3.207,80 mii lei (845, 54 mii euro)

Eșalonarea investiției: (valoare totală inclusiv TVA):

-    anul I    453,72 mii lei

-    anul II    4 083,48 mii lei

Capacități (în unități fizice și valorice, din valoare de investiție):

Anul

%V.I.

2009

10%

2010

90%

Regim de înălțime: P

Destinația clădirii: adăpost câini fără stăpân Suprafața construită:    existenta

propusa


Corp C1 Corp C2


Corp C3 Corp C4 Corp C5 Corp C6

Clădire nou propusă


497,10 mp

7.80    mp 30,70 mp

8.80    mp


e. e-a2g< 3;

Hm


X<


910,60 mp


Suprafață desfășurată construită:

Corp C1

Corp C2

Corp C3

Corp C4

Corp C5

Corp C6

Clădire nou propusă


existentă

propusa

759,00 mp

-

503,80 mp

-

497,10 mp

-

7,80 mp

-

30,70 mp

-

8,80 mp

-

-

910,60 n


Suprafață teren intravilan și construcții:    10001,00 mp

Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local și alte surse legal constituite

Durata de realizare a investiției: 18 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
2