Hotărârea nr. 355/2009

HOTARAREnr. 355 din 2009-10-22 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP) PE ANUL 2010

Cofisiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) pe anul 2010

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în aplicarea prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 339/30.09.2009 privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și a grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituții publice;

în conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, Partea a IV-a -Tariful, cât și prevederile Clauzei 13.5 - cu privire la încasarea și plata cotei pentru Autoritatea de Reglementare Tehnică și prevederile art. 17 din Statutul AMRSP aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/30.09.2009, ale art. 67 alin. (1) lit. c) și art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Autorității Municipale de^^^lementare a Serviciilor Publice (AMRSP), conform anexai c’âreLfa^e. parte integrantă din prezenta

hotărâre.B-dul Regina Elisab' ta 47, sector 5, Bucurest^R'opia.niabte}.-; +4Q2±*305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro /    .»    of

3 ha îlwî

ar:^MAL.yL


re^Jis


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al PrimarulijF.(3em§^ift'|.ji al Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a S^ipiilorsf^ Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.

PREȘEDINTE DEșȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor TomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

r///, - / -a /'' f j /) Cjy77\

□ONFOra


î UtPrimăria Municipiului București Direcția Generala Infrastructura si Servicii Publice


ii    jy/

Anexa la HCGMB privind aprobarea ' bugetului A.M.R.S.P. pe anul nr..„5Sî_z^’.-./2:..âaa3BUGET A.M.R.S.P. 2010

Nr.

Rd.

Cod

clasificatie

economica

DENUMIRE INDICATORI

Prevederi

Anul 2010 (RON)

A

B

C

D

TOTAL VENITURI

3 202 020

A.Venituri curente

3 002 020

- Cota din tariful licitat de S.C. Apa Nova

București S.A, conform Contractului de

Concesiune, Partea a IV a - Tarif si HCGMB nr. 339 / 2009

1 501 010

- Cota de reglementare colectata de la operatorul energetic local, Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice, conform HCGMB nr. 339 /

2009

1 501 010

(1 EURO = 4,2886 lei)

B. - Sold reportat BUGET ARBAC 2009

200 000

- Sold reportat BUGET AMEREB 2009

0

TOTAL CHELTUIELI

3 198 020

01

A. CHELTUIELI CURENTE 2010

3 118 020

02

CHELTUIELI PERSONAL

1 728 020

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

1 390 000

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărire

60 000

25

*Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

1 200 000

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

30 000

27

Reparații curente

30 000

28

Reparații capitale

0

29

Cârti si Publicații

20 000

30

Alte cheltuieli

50 000

69

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

80 000

70

Cheltuieli de capital

80 000

74

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofmantate

80 000

89

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

4 000

90

Rezerve, Excedent/Deficit

4 000

91

Rezerve

0

92

Excedent

4 000

93

Deficit

0

*Dm care -42^QQ.Euro/an - pentru coi 2009

an - pentru pil

^128W, Ee

* GENERALĂ ■ INFRASTRUCTURĂ

DIRECTOR"" Madali

t}<)