Hotărârea nr. 354/2009

HOTARAREnr. 354 din 2009-10-22 PENTRU COMPLETAREA ANEXEI HOTARARII C.G.M.B. NR. 36/04.02.1999 PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA TRANSPORT GRATUIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN DE SUPRAFATA, PENTRU UNELE CATEGORII DE PERSOANE MODIFICA HCGMB NR. 36/1999 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 167/2010


Consiliul General al Municipiului Bucureș^

.......................... ............................. ................................^£5^

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei Hotărârii C.G.M.B. nr. 36/04.02.1999 privind acordarea dreptului la transport gratuit pe mijloacele de

transport în comun de suprafață, pentru unele categorii de persoane

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 378/2008 privind înființarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și aprobarea organigramei acestei instituții și ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 425/2008 privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a 18 spitale aflate în domeniul public al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 36/04.02.1999 privind acordarea dreptului la transport gratuit pe mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru unele categorii de persoane, se completează la pct. 1 cu: „ - Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București”.

CONFORM CO OR^ NAIUL
Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 36/04.(X neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al PrimaruWtSW^ral al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și R.A.T.B. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.

PREȘEDINTE DE ȘȘDINȚĂ, Murg Călin


București, 22.10.20 Nr.354


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2