Hotărârea nr. 352/2009

HOTARAREnr. 352 din 2009-10-22 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A IMOBILULUI SITUAT IN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 291-293, SECTOR 6, NECESAR PENTRU MUTAREA TEMPORARA A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL SI A MEMBRILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA CONSOLIDARII IMOBILULUI DIN BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 200/2012 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 299/2013 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 4/2014

CONFORM CU OSIGINALULConsiliul General al Municipiului București^

HOTĂRÂRE    V

v. >5>

privind aprobarea contractului de închiriere a imobilului situat Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6 necesar pentru mutarea

temporară a aparatului de specialitate al Primarului General și a membrilor Consiliului General al Municipiului București pe perioada consolidării imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General a! Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția de Achiziții, Concesionări Contracte;

Văzând rapoartele Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr.167/27.05.2009 privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București pentru a demara procedurile legale și financiare în vederea identificării unor spații adecvate ce urmează a avea destinația de sediu al Primăriei Municipiului București pe perioada consolidării imobilului situat în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Șe. aprobă contractul de închiriere a imobilului .situat. în Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6 necesar pentru mutarea


consolidării imobilului din Bd. Ianexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Administrativ Transport va urmări respectarea clauzelor

contractuale.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

B-dui Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

t___


ONFORM CU

O ?'15 î /“’h 8 K 3 j>. o 5 I a

nu,ylr^As Lju

4 ■*    !-    - *• “<* Aii».. ««-vi


Anexa nr.l


iMB nr


«țfcCTM o\


feAsejEWArEHWCâc CONTRACT DE INCHIRllR^xwiwcT^%

Prezentul contract de închiriere (denumit în continuare „Contractul”) a fost încheiat între:

(1)    S.C. ILIOTOMI GRUP S.R.L. cu sediul în București, Str. Alexandru Borneanu nr. 4 etaj P, camera 7 sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub numărul J40/14756/2003, având Cod Unic de înregistrare: 15872229, cont IBAN RO34BPOS82006227589RON01 BANCPOST - Vitan reprezentată de către dl. Tsesmetzis Antonios , în calitate de administrator (denumită în cele ce urmează „Proprietarul”)

Ș<

(2)    MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București, telefon/fax 021.305.55.30, codul fiscal 4267117, cont IBAN R081TREZ70024510220XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publica a Municipiului București, reprezentată prin Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU, Primar General, în calitate de achizitor, (denumită în cele ce urmează „Chiriaș”).

„Proprietarul” și „Chiriașul” fiind, de asemenea, denumiți împreună „Părțile” și separat „Partea”.

Preambul

(A)    întrucât, Proprietarul deține dreptul de proprietate asupra Clădirii (așa cum este aceasta definită mai jos) și

(B)    întrucât, Proprietarul este de acord să transmită Chiriașului, iar Chiriașul este de acord să preia de la Proprietar dreptul de folosință asupra spațiilor din Clădire în suprafață totală de 13.446,67 mp, inclusiv dreptul de folosință cu privire la spațiile comune ale Clădirii si dreptul de folosință asupra terenului aferent Clădirii pe durata prezentului Contract;

(C)    întrucât, art. 13 lit.a) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contratelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, prevede:

“ Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumpărarea sau obiect închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cpfnpar'are sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență; ”

(D)    In prezentul Contract, termenii definiți mai jos au sensurile care le sunt atribuită, respect)1

„An fiscal’ „Clădirea”


înseamnă anul calendaristic;

înseamnă imobilul edificat de către Proprietar în temeiul Autorizației de Construire nr. 633/21.07.2006, situat în București, sector 6, Splaiul Independentei, nr. 291-293, înregistrat în Cartea Funciară/a44uni&ipiului București, sub următoarele numere: Subsol (Iot 1),    ^Sm®1 (Iot


2), CFI 81971 Parter +Mez,


“Chiria ” “Chiriaș”

“Data Predării”


81974 , Etaj 1 (lot 6), CFI 81975, Etaj 2 (lot 7), CFI 81976, Etaj 3 (lot 8), CFI 81977, Etaj 4 (lot 9), CFI 81978, Etaj 5 (lot 10), CFI 81961, Etaj 6 (lot 11), CFI 81962, Etaj 7 (lot 12), CFI 81963, Etaj 8 (lot 13), CFI 81964, Etaj 9 (lot 14), CFI 81965, Etaj 10 (lot 15), CFI 81966, Etaj 11 (lot 16), CFI 81967, Etaj 12 (lot 17), CFI 81968, Etaj 13 (lot 18), CFI 81969, Etaj 14 (lot 19), CFI 81970 având destinația comercială și de birouri și Clasa III de importanță a construcțiilor, în suprafață totală de 12:556,34 metri pătrați închiriabili, incluzând suprafețe cu destinație de birouri, spații comune, terase și locuri de parcare, așa cum este descrisă în Anexa 2 la prezentul Contract;

se referă la chiria lunară, calculată conform prezentul Contract;

are înțelesul atribuit acestui termen în prevederile conținute în preambulul prezentului Contract precum și oricare dintre succesorii în drepturi ai acestuia;

se referă la data de ..., la care va fi începută predarea pe părți a Clădirii;

“Data Predării Finale” se referă la data de ......., la care va fi finalizată predarea integrală a

Clădirii

“Durată Contractului” se referă la o perioadă de 36 luni/ ani de la Data Predării, prevăzută în Contract și dacă există în actele adiționale;

“Proces-Verbal de

Predare-Primire” se referă la procesul-verbal de predare-primire semnat de ambele Părți și anexat prezentului Contract în care Părțile vor preciza starea estetică și tehnică (inclusiv suprafața închiriată) a Clădirii la data la care se realizează predarea Locației și/sau parțial doar a unor spații din Locație;

„Proces Verbal Final de Predare-Primire”


se refera la procesul verbal de predare-primire semnat de ambele Părți anexat prezentului Contract în care Părțile vor preciza starea estetică și tehnică a Clădirii la momentul încetării Contractului;

‘Proprietar”


“Zi lucrătoare”


'tces; or

se referă la o zi (exclusi^Sâ'rt^ăfa și


are înțelesul atrib prezentului Conți acestuia;i, jj d

"TJ-JP


(E)


e.2


e.3


în acest Contract, cu excepția cazului în care rezultă altfel din context:

orice referire la o „persoană” în cadrul prezentului Contract va fi interpretată ca referire la oricare persoană fizică; persoană juridică; entitate (societate, corporație și orice altă entitate din orice jurisdicție); asociere (cu sau fără personalitate juridică); stat; unitate regională cu autonomie administrativă; municipalitate; autoritate statală, locală sau comunală; trust sau administrator al acestuia; curte; un sector sau departamental statului, unitate regională cu autonomie administrativă sau municipalitate; sau orice/altă persoană;

orice referire în cadrul prezentului Contract la o „zi lucrătoare” va fi intOTpretatyca referire la orice zi (cu excepția sâmbetelor, duminicilor și sărbătorilor naționale) în/care băncile sunt deschise în vederea desfășurării activității în condiții obișnuite în f

orice referire în cadrul prezentului Contract la o „zi” sau la un „nurhăr de zile” fără calificarea expresă de zi sau zile lucrătoare va fi interpretată Za referire la o zi calendaristică sau la un număr de zile calendaristice; în cazul în care se va întreprinde orice acțiune sau se va opera orice înregistrare sau se va transmite orice notificare în sau până la o anumită zj calendaristică, iar respectiva zi calendaristicăpu este o zi lucrătoare, atunci respectiva i^țiune poate fi întreprinsă^ respectiva înrpțfistrare op^^^'gțiț^^ectiva


notificare tr insmisă în ziua lucratoafeii&'befetsUrmăto:

e.4 orice referire în prezentul Contract la cuvintele „includ” sau „inclusiv” va fi interpretată ca și cum ar fi urmată de „fără a se limita la” sau „printre altele”;

e.5 cu excepția cazurilor în care contextul impune altfel, orice cuvânt la singular va include și pluralul și viceversa;

e.6 cu excepția cazurilor în care contextul impune altfel, orice cuvânt de genul feminin va include și genul masculin și viceversa;-

,_^.t prezentul Contract, în următorii termeni și


în temeiul, celor mai sus amintite, Părțj: condiții.1.1 în conformitate cu termenii și condițtîîe' prințului Contract, Proprietarul închiriază prin prezentul Contract Chiriașului și Chiriașul închiriază de la Proprietar Clădirea, inclusiv locurile de parcare aferente, așa cum sunt prezentate în Anexa nr. 1 și în Anexa nr.2

1.2 Chiriașul va utiliza Clădirea conform cu destinația prevăzută în Contract, ca birouri pentru desfășurarea activității sale, iar, Locurile de parcare exclusiv ca locuri de parcare pentru funcționarii, angajații, invitații și vizitatorii săi, evitând utilizarea acestora în orice alte scopuri.

1.3 Utilizarea Clădirii în alte scopuri decât cele menționate în prezentul Contract va fi permisă numai cu acordul prealabil scris al Proprietarului, și sub condiția obținerii oricăror și tuturor aprobărilor solicitate de autoritățile locale sau alte autorității competente, Chiriașul plătind Chiria și pe durata efectuării modificărilor și utilizării spațiilor în alte scopuri. Astfel de aprobări vor fi obținute și menținute de Chiriaș pe propria sa cheltuială. Orice utilizare a echipamentului sau modificare a echipamentului folosit care poate afecta utilizarea adecvată, siguranța si rezistența Clădirii poate fi realizată numai cu acordul scris, prealabil, al Proprietarului.

Art. 2 - Durata Contractului

2.1. Durata Contractului este de 3 ani începând cu Data Predării și va fi prelungită, in aceiași termeni si condiții, prin simpla cerere scrisa a Chiriașului transmisa Proprietarului inainte de expirarea Duratei contractului, fara alte formalități până la finalizarea lucrărilor de consolidare a imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr. 47 sector 5 București.

Art. 3 - Predarea Clădirii

3.1    în considerarea celor de mai sus, Proprietarul se obligă să predea Clădirea, cu mobilierul și amenajările suplimentare descrise în Anexa 3 la prezentul Contract. Predarea Clădirii se va face integral pana la Data Predării Finale.

3.2    „Proprietarul are obligația de a notifica Chiriașul cu privire la data /avută) în vedere

pentru predarea efectivă a Clădirii și respectiv pentru semnarea Prooesului/ Verbal de Predare - Primire, cu cel puțin 30 (trezeci) de zile înainte de aceasta (indiferent dacă Data Predării va putea fi respectată sau nu), respectiv cu privire la orice întârziere/regată de Data Predării.”    /

3.3    în cazul în care Proprietarul nu va respecta Data Predării, acesta va'ri obligat de a plăti

către Chiriaș penalități de întârziere egale cu:    /

i. triplul valorii Chiriei zilnice, calculată pe zi de întârziere, începând cu Data Predării și până la data efectivă a predării, precum și /    \\

ii. o sumă egală cu trei Chirii lunare, pe care Proprietarul le poate achita și prin compensare cu Chiria datorată de Chiriaș pentru primele 3 (trei) luni ulterioare Datei Predării.

După primele doua luni de întârziere, Chiriașul va putea considera prezentul Contract reziliat de plin drept, fara intervenția instanței si farâ vreo notificare, fără plata de despăgubiri către Proprietar, iar acesta va fi obligat să plătească integral penalitățile datorate până la data încetării Contractului, în termen de 3 (trei) Zile Lucrătoare de la rezilierea Contractului de către Chiriaș.”

3.4    Proprietarul va semna și înmâna Chiriașului Procesul Verbal de Predare - Primire.

3.5    La Data Predării, Chiriașul va mai -efectua o inspecție a clădirii, în prezența Proprietarului, și dacă va constata că Proprietarul a îndeplinit condițiile de funcționalitate solicitate de categoria de birouri de către Chiriaș, Părțile vor semna Procesul Verbal de Predare Primire. în cazul în care, la data predării, Părțile constată existența unor defecte minore cu privire la spațiul predat, acestea vor fi consemnate într-o anexă la Procesul Verbal de Predare Primire, indicând un termen de remediere prin grija Proprietarului. Existența unor astfel de defecte nu împiedică utilizarea spațiului predat și respectiv semnarea Procesului Verbal de Predare-Primire. în cazul în care predarea se consideră efectuată fără semnarea unui proces verbal de predare-primire, conform art.3.2 mai sus, Chiriașul va putea notifica Proprietarului existența unor astfel de defecte în 5 (cinci) zile de la data predării, după trecerea acest

data predării,

Chiriașul este

Art. 4 - Chiria

4.1 începând de I;


ii termen spațiul Părțile constaM^xisteri indreptatit a nacceptat fără obiecțiuni. în cazul în care, la t defecte majore cu privire la spațiul predat,

irea Clădirii panaitrrenredTCrea acestora'.--------

TAMencMniii Data Predării, Chiriașul va plăti Proprietarului o Chirie în lei echivalentul a


17,84 EURO/metru pătrat închiriabil pe lună pentru spațiile din Clădire. Indiferent daca Proprietarul este înregistrat ca plătitor de TVA, acesta declara ca nu opteaza pentru facturarea Chiriei cu TVA, potrivit prevederilor art. 141 (3) din C.fiscal, Chiria urmând a fi facturata fara TVA.


Chiria va fi plătită lunar, în primele 10 zile ale lunii, pentru luna precedentă, în contul indicat mai sus de către Proprietar.

Proprietarul se obligă să emită factura și să o comunice Chiriașului cu 10 zile înainte de sfârșitul fiecărei luni. Prezentarea facturii lunare la registratura generală a Chiriașului va face dovada deplină a primirii facturii de către Chiriaș.

4.2 în cazul în care Chiriașul nu achită Chiria datorată în baza prezentului Contract la Data Plății, Chiriașul va plăti penalități de întârziere în valoare de 0,01 % pe zi de întârziere din suma datorată, care vor fi calculate de la data scadenței până la data plății efective.


4.3 Pe perioada Contractului Chiria va fi modificată (părțile înțelegând să instituie o clauză de indexare), anual prin înmulțirea valorii Chiriei aplicabile la momentul respectiy-ctrvaloarea Indicelui Prețurilor de Consum. Prima indexare va fi făcută la data de 1 i3fiuarie 3010 cu Indicele calculat ca medie a Indicelui aferent anului calendaristic anterior. Următoarele indexări vor fi făcute în fiecare lună ianuarie a Duratei Contractului, pe baza indicelui pentru anul precedent celui pentru care se face indexarea. în nicio situație, indiferent de oscilațiile Indicelui, Chiria nu va fi redusă sub valoarea prevăzută la art. 4.1. din prezentul Contract. în ipoteza în care Indicele Prețurilor de Consum nu va mai fi publicat de/către Institutul Național de Statistică, Părțile se vor raporta la un indice echivalent/selectat de către Proprietar. Părțile au convenit în mod expres și irevocabil ca, pe durata/lerularii prezentului contract, cuantumul chiriei sta^if^eonform art. 4.1 să nu se modifice decât prim acordul


%Clădirea fiind dotată cu cabluri și instalații Romtelecom, serviciile de telefonie fxă, date, internet (fibra optica), TV vor fi contractate cu Romtelecom S.A., Chiriașul neavând dreptul de a schimba furnizorul acestor servicii..

5.2 Plățile pentru serviciile și utilitățile asigurate prin grija Proprietarului vor fi efectuate lunar, în termen de 10 (zece) zile de Ia notificarea menționând suma aferentă serviciilor și utilităților, transmisă de către Proprietar Chiriașului.

^OMFQRiyf CI

- ■- ■    ■:    ’i?    1- A rt


Art. 6 - Reguli pentru utilizarea Clădirii

6.1    Utilizarea Clădirii și a Locurilor tte¥&l*ca]Ș .. ■'«serej

6.1.1    Chiriașul se obligă să respecte toate obligațiile pis? P-g.m;


• <A\ > - - ■ -■ - ~".~:

’tezentul Contract.

Proprietarul se obligă să acorde Chiriașului dreptul utilizarea nerestricționată a Clădirii în concordanță cu termenii și condffi^^i^^zute în prezentul Contract, fără interferența sau obstrucționarea de către Proprietar a acestei folosințe.

6.1.2 Chiriașul va utiliza Clădirea doar în scopul în care a fost creată, respectiv birouri pentru desfășurarea activităților sale.

6.1.3 Chiriașul nu are dreptul de a modifica Clădirea și/sau de a schimba destinația oricărei părți din aceasta fără consimțământul prealabil scris al Proprietarului. Orice astfel de modificări/schimbări vor fi efectuate pe cheltuiala exclusivă a Chiriașului, Chiriașul fiind deplin și exclusiv responsabil pentru obținerea oricăror și tuturor autorizațiilor sau acordurilor necesare.

6.1.4 Chiriașul va utiliza Clădirea în conformitate cu toate cerințele legale. în plus, Chiriașul nu va utiliza Clădirea în:

•    niciun scop turbulent, jignitor, periculos, ilegal, imoral sau care poate provoca daune Proprietarului, și/sau persoanelor care ocupă proprietăți învecinate, sau care implică substanțe periculoase;

•    niciun scop rezidențial temporar sau permanent.

6.2. Reparații

6.2.1 în cazul în care apar defecțiuni ale Instalațiilor sau Conductelor, cu excepția celor datorate utilizării necorespunzătoare, defecte de proiectare sau de construcție ale structurii clădirii, fațadelor sau acoperișului, pereților de rezistență sau alte asemenea defecțiuni, Proprietarului are obligația de a le remedia.

6.2.2 Proprietarul are obligația de a iniția si finaliza lucrările necesare de reparații în termen de cel mult 2 zile zile lucrătoare, pentru cazurile grave, de natură să împiedice complet desfasurarea activitatii, respectiv în termen de cel mult 4 (patru) zile lucrătoare, pentru cazurile de natura sa afecteze parțial activitatea Chiriașului, termen ce curge de la data primirii unei notificări din partea Chiriașului referitoare la astfel de defecțiuni sau de la data la care Proprietarul a aflat despre existenta acestor defecțiuni prin alte rrîîjTcîace si de a asigura finalizarea acestora cu promptitudine astfel incat Chiriașul sa/fie cat rpai puțin afectat de asemenea defecțiuni sau reparații.    /    /

Art. 7 - Accesul Proprietarului în Clădire    /

7.1


Proprietarului sau persoanelor desemnate de către acesta le va fi penfriS Clădire în orice moment rezonabil, în vederea inspecției Clădirii. Dacă în uri Proprietarul sau -persoanele desemnate de către acesta constată existența uni pentru a cărei remediere este necesara evacuarea Chiriașului, aqesta are solicita evacuarea, în termen de 45 zile, spațiului indicat dy'Proprietar, asigurării frontului de lucrU'necesar efectuării reparației și/sauyf executării în interiorul Clădirii cu fespectarea urmatoâțelor condiții: /    j'țg;

/    :    \ A


na


accesul în inspecției

(defecțiuni ptul de a li vederea țr.~lucrări


4.4 Toate plățile menționate în prezentul contract se vor face în Iei practicat de BNR din ziua emiterii

Art. 5 - Plăți pentru Servicii


5.1 In plus față de Chirie, Chiriașu _    „

utilitățile pentru Clădire, pe baza^facturUor contracte separate pentru oricareHwrdlJ


rului eventualele cheltuieli cu serviciile și Spunzătoare, avand libertatea de a incheia


(a) Serviciile care includ întreținerea, reparația sau orice fel de intervenție sau afectare a instalațiilor, echipamentelor, sistemelor de utilități din Clădire vor fi obligatoriu asigurate prin grija Proprietarului, Chiriașul fiind răspunzător pentru orice intervenții neautorizate și pentru orice prejudicii produse prin nerespectarea prezentei prevederi.


De asemenea, Chiriașul va suporta taxele, impozitele și tarifele impuse asupra Clădirii.

(b); Următoarele servicii pot fi asigurate prin grija Proprietarului, pe cheltuiala Chiriașului, sau pot fi contractate de către Chiriaș direct, la opțiunea Chiriașului:

servicii de intervenție, monitorizare și protecție; costul echipamentului de observație adecvat;

-    întreținerea instalațiilor de securitate și plata personalului de la securitate; servicii de recepție;

-    curățarea și deszăpezirea a zonelor publice, rigolelor, drumurilor și trotuarelor; curățarea exterioară a ferestrelor și fațadei,

-    executarea, repararea, reconstruirea sau curățarea drumurilor, pavajului, canalizărilor, scurgerilor, țevilor, pereților despărțitori, structurilor, gardurilor sau a altor facilități care pot aparține sau care vor fi utilizate de Clădire în comun cu locațiile adiacente sau învecinate;

curățarea coșului;

-    întreținerea, curățarea și supervizarea parcului auto;

servicii de asigurare personal intern al Clădirii, ex. îngrijitori, portari, recepționiști, manevranti platforme auto, personal de administrație (în cazul în care serviciile de administrare a proprietății vor fi prestate de angajații Proprietarului), și orice cheltuieli necesare pentru funcționarea corectă a Clădirii, stabilite de Proprietar;

furnizarea, întreținerea, repararea și reînnoirea semnelor de direcție și a altor anunțuri din sau de pe Clădire;

-    întreținerea, curățirea și plantarea oricărei zone de pământ din cadrul curții Clădirii;


Chiriașul se obligă, sub sancțiunea plății de daune, că orice servicii ce vor fi contractate direct în baza prezentei clauze, vor fi prestate de către prestatori calificați și specializați, utilizând materiale, produse și echipamente corespunzătoare, cu respectarea tuturor normelor, normativelor și standardelor aplicabile. Chiriașul este pe deplin răspunzător față de Proprietar pentru orice deteriorări, degradări sau intervenții de orice natură asupra Clădirii sau împrejurimilor acesteia, urmare a prestării unor astfel de servicii contractate difect\de către Chiriaș.

(c) Utilitățile includ nelimitativ costurile și cheltuielile cu serviciile de canalizare;yfurnizarea de pubele de gunoi amplasate în zona de colectare a gunoiului aferentă Clădirii st furnizarea unui serviciu de colectare a gunoiului din Clădire; întreținerea centralei telefonice generale a clădirii; costurile sistemului de apă și de canalizare, costurile furnizării cu țțțta și a eliminării apei;-costurile furnizării gazului, electricității, telefoniei.


Contractele de utilități, cu excepția electricității, se vor încheia de către Proprietarjytu direct de către Chiriaș, la onfc^r^âjCmfetsului, costurile de instalare,/menținere, CiăăȘwi altele fiind în < |-icar^^^e^â^fef:^e suportate de către Chiriaș/    o^rice
(a)    Chiriașul sa nu fie evacuat pe o perioada mai mare de 90 zile;

(b)    In cazul depășirii perioadei prevăzute la litera (a), Chiriașul va plăti Chirie în mod proporțional cu lipsirea de folosință a Locației;

(c)    In toate cazurile, evacuarea Chiriașului nu se poate face decât în interiorul Clădirii (de exemplu: in alte birouri sau la alte etaje). Este înțelegerea expresă a Părților că orice mențiune făcută în prezentul Contract în legătură cu evacuarea Chiriașului se referă strict la relocarea acestuia în interiorul Clădirii;

(d)    In cazul în care evacuarea Chiriașului în interiorul Clădirii nu este posibilă și suprafața de folosința căreia este lipsit Chiriașul este mai mare de 15% din

- ... suprafața Clădirii, Chiriașul îșLrezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul -prin simpla notificare scrisa trimisa Proprietarului, fără intervenția instanței.

Art. 8 - Restituirea Clădirii

8.1


8.2


Chiriașul va restitui Proprietarului Clădirea în starea inițială (ținând seama de uzura obișnuită) nu mai târziu de 90 (nouăzeci) zile de la data notificării privind încetarea prezentului Contract.

La restituirea Clădirii, Părțile vor întocmi un Proces-Verbal Final de Predare-Primire.

8.3 Cu excepția situației în care Părțile agreează expres altfel, oricare modificare, îmbunătățire, finisare care poate fi îndepărtată fără a deteriora sau modifica spațiul închiriat, precum și orice bunuri mobile ale Chiriașului aflate în cadrul Clădirii, vor fi îndepărtate de către Chiriaș, pe propria cheltuială, înainte de restituirea Clădirii, iar Chiriașul va readuce integral Clădirea îp:JstaEga inițială, cum i-a fost predată la Data Predării, ținând cont de uzura obiș,

'^s/ffeî^cât să poată fi închiriată unui alt

V


chiriaș.


Art. 9 - încetarea prezentului Contract i

9.1 încetarea din partea Proprietarului.

Proprietarul va fi îndreptățit să înceteze prezentul Contract de plin drept, cu o notificare prealabilă 90 (nouăzeci) de zile, fără nicio altă formalitate și fără intervenția vreunei instanțe de judecată în acest sens, dacă:

i.    Chiriașul nu plătește oricare sume scadente și plătibile în virtutea prezentului Contract în termen de 90 de zile de la Data scadenței;

ii.    Chiriașul utilizează Clădirea pentru alte scopuri decât cele menționate în prezentul Contract, dacă această utilizare este realizată fără aprobarea scrisă a

Proprietarului;

iu.

iv.

v.


Chiriașul cesionează fără acordul prealabil al Proprietarului prezentul Contract sau o parte a acestuia sau sub-închiriază Clădirea sau o parte a acgșteja; Chiriașul sub-închiriază Clădirea fără acordul prealabil al Proprietarului;

Chiriașul utilizează Clădirea într-o manieră care cauzează prejudicii Clădirii și implicit Proprietarului.    /

i

9.2

9.2.1


încetarea din partea Chiriașului.

Chiriașul va fi' îndreptățit să înceteze prezentul Contract printr-o notificare scrisă, cu cu 90 (nouăzeci) de zile înainte fără îndeplinirea vreunei alte formaHtăți și fără intervenția

instanței de judecată, dacă;;;’? î .. .

montarea/repararea fațadei Clădirii, și a căror neefectuare afectează utilizarea Clădirii conform destinației, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data, primirii unei notificări scrise de la Chiriaș în care este menționată situația respectivă;

(b)    în cazul în care Chiriașul, din motive care nu-i sunt imputabile, nu beneficiază de folosința utilă și liniștită a Clădirii, sau a unei părți semnificative din suprafața acesteia din punctul de vedere al Chiriașului. ;

(c)    în cazul în care Proprietarul sau angajații săi cauzează pagube severe Locației, sau dacă Proprietarul nu ia măsuri pentru utilizarea corespunzătoare de către Proprietar a căilor de acces de la și către Locație sau este împiedicat accesul la rețelele de utilități;

(d)    dacă Proprietarul execută lucrări de construcție sau modificări structurale ale Clădirii, fără a notifica în prealabil Chiriașul;

(e)    în cazul deschiderii procedurii falimentului impotriva Proprietarului.

9.2.2 Chiriașul are dreptul de a denunța uai^ș^&bContractuI înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat cu un pre^yîi de 8 (opD luni.    -------------------------------------------

Art. 10 - Drepturi legate de încetare


iCONFOFOVi CU

if A    S S .• 3    s ,i 1 •!

W J-’J ? 71 ț-,/ Xt, s s S 2

{    -«icx. Si4»10.1 Drepturile Proprietarului.

Dacă apare oricare dintre situațiile del^Xâ^ît, Proprietarul, pe lângă dreptul de a înceta prezentul Contract, are dreptul:

a)    să considere exigibilă, în condițiile Art. 4. din prezentul Contract, și plătibilă Chiria datorata de către Chiriaș până în momentul încetării Contractului;

b)    să urmărească oricare alte compensații existente în conformitate cu legile din România.

10.2 Drepturile Chiriașului

Dacă apare oricare dintre situațiile de la Art. 9.2 de mai sus, Chiriașul, pe lângă dreptul de a înceta prezentul Contract de închiriere, are dreptul:

a)    să își îndepărteze bunurile din Clădire, în același timp încercând să nu cauzeze niciun prejudiciu stării inițiale a Clădirii, și

b)    să urmărească oricare alte compensații existente în conformitate cu legile din România.

Art.ll - Sub-închirierea

11.1 Chiriașul nu are dreptul de a sub-închiria Clădirea sau o parte din acesta oricărei persoane, și nici nu va fi de acord să acționeze în acest sens fără acordul scris anterior al Proprietarului, care nu va fi refuzat în mod nejustificat.

Art.12 - Penalități contractuale; daune interese; dobânda Proprietarul va avea dreptul la penalități contractuale:

12.1Egale cu sumele prevăzute la 10.1 în cazul în care acest Contract iă sfâțșit ca rezultat al unui eveniment descris în Art. 9.1.


12.2Dacă plata oricăror sume solicitate a fi plătite de către Chiriaș pf virtute&i prezentului Contract, nu este făcută la timp, Chiriașul va plăti penalități le întârzie de 0,1% aplicabilă sumei datorată per zi de'întârziere;
*<> Q


13.1 Pe Durata Contractului, Proprietarul se obligă să respecte cu bună credință îndeplinirea următoarelor obligații:

a.    Proprietarul se obligă să garanteze Chiriaș pentru orice evicțiune totală sau parțială, din fapt personal sau al unui terț;

b.    Proprietarul se obligă să soluționeze cu promptitudine si sa suporte toate cheltuielile ce ar putea interveni cu privire la orice dispută, acțiune în justiție, petiție sau orice alte pretenții pe care un terț le poate avea în legătură cu Clădirea și de natură să tulbure posesia liniștită a Chiriașului;

c.    Proprietarul declară că nu există vicii care afectează Clădirea sau părți din aceasta și garantează Chiriașul împotriva oricăror vicii ascunse;

d.    Proprietarul se obligă să asigure o bună funcționare a Clădirii și pune la dispoziția

'    Chiriașului: ' ' '■    ■

i.    funcționarea în bune condiții a sistemului de încălzire și de aer condiționat,

ii.    funcționarea în bune condiții a sistemelor sanitare,

iii.    funcționarea corespunzătoare a unui nr. de 3 lifturi, sistem de alarmă și detectare a fumului, etc.

Prin urmare. Proprietarul se obligă să efectueze toate controalele periodice și reparațiile necesare Ia timp pentru a asigura toate serviciile menționate mai sus în condiții optime. In situația în care Proprietarul își neglijează oricare dintre obligațiile din prezentul articol, și, în consecință, Chiriașul se vede obligat să efectueze aceste reparații pe cheltuiala Chirișului în condițiile Art. 5 din Contract, Chiriașul va avea dreptul să compenseze sumele plătite pentru efectuarea reparațiilor cu orice sume datorate Proprietarului, fără a se limita la cele datorate cu titlu de Chirie.

13.2 Proprietarul se obligă să asigure Clădirea împotriva incendiilor, cutremurelor, exploziilor, dezastrelor și calamitatilor naturale și împotriva oricăror evenimente similare, costurile asigurării fiind suportate de Chiriaș, numai ulterior aprobării poliței de asigurare de către Chiriaș. In eventualitatea unui asemenea eveniment, Proprietarul descarcă pe Chiriaș de orice obligații cu privire la acoperirea pagubelor cauzate în legătură cu respectivul eveniment cu condiția ca acestea să nu fie o consecință directă a comportamentului necorespunzator și neglijent al Chiriașului.

Proprietarul isi da acordul in mod expres cu privire la posibilitatea Chiriașului de a instala, amplasa un panou publicitar/pancarta sau orice alt dispozitiv publicitar deasupra clădirii in incinta careia se afla Clădirea, sub condiția obținerii oricăror și tuturor aprobărilor solicitate de autoritățile locale sau alte autorității competente,. Astfel de aprobări vor fi obținute și menținute de Chiriaș pe propria sa cheltuială. Proprietarul garantează dreptul Chiriașului de a monta pe Clădire precum și în zonele de acces relevante, panouri și/sau inscripții/marcaje reprezentând inscripțiile caracteristice instituției ne^^eace^ o reprezintă Chiriașul, sub condiția obținerii oricăror și tuturor apnăj^ftorG£6ft£.itate de autoritățile locale sau alte autorității


u.


iu.


competente,. Astfel cheltuială.


^prQ^rjwvor$\obtinute și mentinutg-de-Ghiriaș-pe..propria.^a..

cK’- ’ ICOMFORM


Art. 14 - Forța majoră
IHALOL


14.1    In sensul prezentului Contract, „Forța majorăx/însemna orie imprevizibilă și insurmontabilă, precum și cauzele unor astfel de im în mod obiectiv imposibilitatea oricărei Părți să continue obligâțiil Asemenea împrejurări includ, dar nu se limitează la: fenomene natura, război, naționalizări, confiscări, embargo, dispoziții legale imperative/mtrateun vigoare după semnarea acestui Contract etc

14.2    In cazul apariției unei situații de forță majoră, nici una dintr^/Părți nu responsabilă pentru neîndșpfinirea sau; țhd,eplinirea necorespOnzatoare a contractuale, cu condiția JWespeetiva'^tg^sa fi încercat să remedieze^


urare de fapt, care determină sale contractuale, blocade, revoluții,


astfel de situații/

considerată .fir. sale cinîele \mei

V? U l *\'.


14.3    Partea care invoca Forța majoră trebuie să notifice celeilalte Părți apariția situației de Forța majora în termen de 2 zile lucrătoare de la producerea acesteia, urmând ca un certificat sau un alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de Forță majoră să fie trimis celeilalte Părți. în cazul în care Partea care invocă Forța majoră nu notifică cealaltă Parte în acest sens, în condițiile prevăzute în prezentul Contract, această Parte nu se va putea prevala de acest eveniment de Forță majoră.

14.4    Contractul va fi prelungit cu o perioadă de timp egală cu durata situației de Forță majoră sau cu o perioadă de timp considerată rezonabilă, luând în considerare situația specifică.

14.5    Daca situația de Forță majoră nu încetează în termen de 60 de zile de la producerea acesteia, oricare Parte are dreptul sa termine unilateral Contractul, cu termen de preaviz de 10 zile.

Art. 15 - Notificări

15.1    Toate notificările vor fi întocmite în limba română, în scris și vor fi considerate ca fiind transmise de oricare Parte în oricare dintre următoarele modalități:

a)    prin transmiterea către Parte prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu taxele poștale plătite;

b)    prin fax cu confirmare de primire, într-o zi lucrătoare; sau

c)    prin predare, la departamentul/direcția/persoana menționat/ă la Art. 15.4 mai jos.

15.2    Orice notificare solicitată a fi oferită conform prezentului Contract, va fi considerată ca fiind primită în a doua zi lucrătoare de la transmiterea sa, atunci când este transmisă conform Art. 15.1, litera b).

15.3    în cazul transmiterii conform Art. 15.1 litera a), notificarea va fi considerată ca fiind primită la confirmarea primirii de către serviciul poștal sau de către curier.

15.4    Notificările vor fi transmise la următoarele adrese sau, în cazul în care se notifică în scris în legătură cu o altă adresă a Părții respective, la ultima adresă specificată:

Notă:Se va completa cu denumirea exactă a departamentului/direcției și a persoanei de contact,


Pentru Proprietar:


București, str. Alexandru Borneanu nr 4, [At

Copie către: în atenția: Fax Nr:


17.2 Proprietarul se angajează ca, în cazul înstrăinării Locației, să determine înscrierea în contractul de vânzare cumpărare către terțul cumpărător a unei clauze prin care acesta acceptă aplicabilitatea și valabilitatea acestui Contract.

Art.18 - Diverse

18.1    Nicio referire din prezentul-Contract la orice drept sau despăgubire nu va împiedica Proprietarul sau Chiriașul să își exercite oricare alt drept sau să primească despăgubiri sau să continue orice acțiune la care Proprietarul sau Chiriașul, după caz, ar avea dreptul legal. Neaplicarea de către Proprietar sau Chiriaș a prevederilor prezentului Contract, incluzând acceptarea sau plata integrală sau parțială a Chiriei pe durata încălcării vreunei prevederi de către o Parte, nu va acționa ca renunțare la nicio astfel de încălcare sau convenție sau oricare încălcare ulterioară a.acestuia. x... >

18.2    Cu excepția situațiilor permise în prezentul Contract, Chiriașul nu poate compensa niciuna dintre plățile față de Proprietar necesar a fi plătite în baza prevederilor prezentul Contract.

18.3 Prezentul Contract conține acordul întreg și final al și dintre Părțile prezentului Contract, iar Părțile nu vor fi obligate prin nicio declarație, condiție, reprezentare, stimulent sau garanții, orale sau scrise, ce nu sunt cuprinse în prezentul Contract de închiriere.

18.4

18.5

18.6


Prezentul Contract poate fi modificat doar în scris, fiind necesară semnătura ambelor Părți.

Pe parcursul derulării prezentului Contract Chiriașul își poate exprima opțiunea de cumpărare (cu plata integral, în rate sau în leasing) a Clădirii.

Dacă oricare dintre prevederile Contractului de închiriere va fi în orice măsu inaplicabilă, restul prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate de aceastj dintre prevederile Contractului va fi valabilă și executorie în măsura permisă d^ iar ambele Părți se vor pune de acord imediat cu privire la înlocuirea preved acele clauze care să aibă un rezultat cât mai apropiat posibil de cel anterior.

18.7 Următoarele anexe sunt atașate prezentului Contract, formând-partfr-ffltegFanțfl-a-

NrOruvi vu l

Cerințe funcționale pentru Clădire Schița Clădirii Lista amenajări și mobilier

Lista serviciilor asigurate obligatoriu prin grija Proprietarului - nil a


acestuia: Anexa 1: Anexa 2: Anexa 3:

Anexa4:


fost negociata.


Prezentul Contract a fost semnat astăzi [♦♦♦], în București, în [♦♦♦] exemplare originale, câte [♦♦♦] exemplare pentru fiecare Parte.

Dl. Tsesmetzis Antonios

Prof. Dr. Sorin Mircea OPREȘCU, )

' /

Administrator IL1OTOM1 GRUP S.R.L.

Primar General, MumcipiidJEfucureștiANEXA nr. t


Cerințe funcționale pentru imobil nr. 1
Clădirea trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții funcționale:

1.    suprafața utilă care trebuie să fie de cel puțin 9000 mp;

2.    spațiu pentru arhivă care trebuie să fie de cel puțin 600 mp;

3.    spațiu alocat pentru registratură și recepție;

4.    posibilitatea amenajării unei săli de consiliu de cel puțin 100 de persoane, a 12 săli de ședință pentru 12 persoane și a 5 săli de ședință pentru 25 de persoane;

5.    existența a cel puține 2 lifturi în funcțiune;

6.    existența racordurilor la rețelele de utilități - apă, încălzire, climatizare, cablaj telefonie fixă, internet;

7.    existența compartimentărilor și amenajărilor interioare, mobilier sau alte echipamente;

8.    cuantumul chiriei exclusive utilități exprimat în lei/mp;

9.    posibilități de parcare pentru cel puțin 50 locuri;

10.    să fie situată în zonă centrală;

11.    acces facil cu mijloace de transport în comun.

Notă: Se va furniza Anexa 2 la care se va adăuga: Schița Cădirii, incluzând spațiile de birouri, spațiile comune, terasele, locurile de parcare și terenul aferent care fac obiectul Contractului, cu precizarea suprafețelor aferente și a localizăvnla etajele

imobilului.


Notă: se va furniza Anexa 3 la care se va adăuga: Lista compartimentărilor, mobilierului, amenajărilor suplimentare puse la dispoziția ChirjjgțșuluNîn temeiul Contractului.    /    \\1. Servicii de întreținere instalații de ridicat (lifturi de persoane și platforme auto) - companie autorizată conform Normelor ISCIR - 450 euro/luna+TVA

2. Servicii RSVTI - ISCIR pentru instalațiile de ridicat:

-    lifuri de persoane = 3 buc

-    platforme auto    = 2 buc

3. Servicii RSVTI - ISCIR pentru instalațiile mecanice sub presiune:

700 euro/luna+ TVA


-    cazane apă caldă    = 2 buc

-    vase expansiune    = 2 buc

-    recipient în S.H.    = 1 buc

-    recipient instalație răcire = 1 buc

4. Serviciu pompieri permanent : 6 pompieri ( 3 ture/zi, 2 pompieri/tura, tura= 8 ore) -4.200euro/luna + TVA

5. Personal obligatoriu pentru funcționalitatea Clădirii:


-    Electricieni - 4 angajați, specializați 2 pe medie tensiune și 2 pe joasă tej    : ture /zi , 2

persoane /tură, tura = 8ore) - 4.220 euro/luna

-    Instalatori - 2 angajați (2 ture/zi, 1 persoană/tură, tura = 8ore)- 1920 euro/Iij# jyA

-    Coordonator securitate și sănătate în muncă, pentru intervenții ulterijoăre confoi)b HG 300 -1

angajat autorizat - 2 ore/zi - 400 euro/luna+TVA    /    i