Hotărârea nr. 351/2009

HOTARAREnr. 351 din 2009-10-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII AL CENTRULUI DE CULTURA PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI DIN MOGOSOAIA - AMENAJARE, EXTINDERE PARC ZONA NORD ANSAMBLU ISTORIC MOGOSOAIA - RETELE SI DOTARI AFERENTE SE MODIFICA ANEXA PRIN HCGMB NR. 332/2010


CONFORM CUConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivuîu'T de investiții al Centrului de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia - Amenajare, Extindere Parc Zona Nord Ansamblu Istoric Mogoșoaia - rețele și dotări aferente

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1    Se    aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți

obiectivului de investiții al Centrului de Cultură Palatele 1

Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului - Amenajare, Extindere Parc Zona Nord Ansamblu Istoric Mogoșoaia - rețele și dotări aferente, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art.1 se va face din fonduri alocate de la bugetul,

h

B-dul Regina Elisabetâ/47, sector 5, București, RoMFORM CU

* d    ... -i    V &n


<£v

DIRECȚIA o\' c ASISTENTA TEHKiCAÎ


ja SI JURIDICA m ,

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Prfei^ktf-Gefteral al Municipiului București și Centrul de Cultură Palatele Brânccy^e^u^e la Porțile Bucureștiului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEblNȚĂ Murg Călin

Ml

București, 22.10.2009 \\ Nr.351


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor TomaB-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

GRBmALULAnexa la HCGMB nr. _>£L_/

indicatorii tehnico-economici aferenti

1

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Centrului de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului -Amenajare, Extindere Parc Zona Nord Ansamblu Istoric Mogoșoaia - rețele și

dotări aferente

• Valoarea totală a investiției


din care C+M


• Durata execuției


24.413.654 LEI

(la cursul LEI/EURO = 4,20 LEI)

19.304.901 LEI

11 luni1305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

B-dul Regina Elisabeiș 47, sector 5, București, România; tel.: