Hotărârea nr. 35/2009

HOTARAREnr. 35 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. AXINTE URICARIUL NR. 11, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Axinte Uricariul nr. 11, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ‘    _

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiâi juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 9/1/17/19.03.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 143/2008;

-    Ministerul Culturii și Cultelor-Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr. 671/ZP/2008;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 2951/329/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 731007/2008;

Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 731014/8378/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5,bucurești, România; tel.: +4021305 55 00; Www.bucuresti-primariă.roCu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Axinte Uricariul nr. 11, sector 1- pentru o suprafață de teren S=219,00 mp., teren proprietate persoana fizica.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare amplasamentul se încadrează în Zona L1a - zonă destinată locuințelor individuale.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh-P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =74%, CUTmax =3; Rmaxh=S+P+3E-4Eretras.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor TomaBucurești, 19.02f.2009 Nr. 35

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea TeritoriuliM/y


Nr. 685415/20.03.2008


AVIZ DE URBANISM nr. 9/1/7^19.03.2008 PUZ - STR. AXINTE URICARIUL NR. 11, SECTOR 1
BENEFICIAR: D-NA STOICA SIMONA ELABORATOR: SC NOUVEL HABITAT EXIM SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 219,00 mp teren proprietate persoana fizica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea Centrală a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - Calea Floreasca - Calea Dorobanților, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona Lla - zonă destinată

locuințelor individuale.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh-P+2E.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI
CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI AVIZATE : locuire .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =74%, CUTmax =3; RmaxH =S+P+3E-4Eretras.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.    ’    ’

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz MCC-DCCPCN-MB, Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat Ia baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioarta Balaurea KARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘȚI ARH. ADRIAN BOLD - V


întocmit, ing. Victor Manea <_____

FPS-21-01/6

COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI AMENAJAREAȘ-E^IToWQgfi, arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Șerban Sturdza. arh. Constahtin Enache,

arh. Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc    .

ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Număr minim locuri de parcare =

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine). ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.    .

Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale. .

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ. Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


s TW R A


,aj5282.33^ x f-Al" 7*

jgg^ZGSES eS23 G^Et>5E23 C.:„. m    i [p ASas sWsSWî? S3SB *    **^5
Bl


2f.sz&ssz

... 3Z7TS Trsosr*

£>

I

.Lkr-

Uz?»«’-™ V\‘,A5 u-" ' ■»««


k Cfesi ?",s L §9 f-^ •**

L^ssasifete

5s?8]
r-M’i 5 ț<^-

■'! §ș&

fente

«fSS «WA - X ^W/,5i.^N T <?«    /Wή’

1 °*'>,$U3!tf«££C


<— -Legenda:'0722


RS5TAUSANT ,VARȘ07IA"


83,37 _ 3334-.

ICRAL . HEPASTÎAU £ -.

/sr masat-"
R„


Limita ilustrare posibila extindere a P.U.Z.

rti    iui--ț

Limita P.U.Z.    „ , ~,„

I •    - - -    • •    -33 I n.n |Q

, Limita teren care a generat P.U.Z.

bl    ti _    , I o tB7

Locuința    -


» , -KT-    «n

Circulație pietonala

JA JWSUIA3 1

Circulație carosabila


.a?»;

■âe,!f


Retragere ultimul nivel T*

1    -3-~ -


J $A %g [
Sos. Ștefan

■ , n Z»? / \ n-3.—    /T^J SSÎ

'"MSâ ’ -~ȚâjȚi

”” ;'*] ,&T

■Kîsin «■<? «4JI-5-

ăsi3®?^7


S|.î


s W -n» t-3 lPt98    11,r


-^'‘j


p*

i

'a',

I A.i

- raw

g/jlfeJ


</


I a^.^zi e


X-x

3332(ț’.    ,    c

$«'


«*3BE W* '-S.jsg& k'ysp-


20


Qwii . g:a (îy-far


»4£2L


VS •"«

icruo-SOii^-'
77"


»3.X- ‘


n'rM)


a..r*A'6

-3720 -------------


JPRJMSWFn/PFwlUf'JlCIPlijLUi i UKBAKld; v :AwÂfru


szjkia^.n8 j


.ENESCK!^ s.-aviz C3&-


A$H*T£CÎ


|327^


-3- ®5ÎJi ... . ®55-


-33333


Ț CEC    z q

' O- <J27/ jn-'y A

R %%£&

Nouvel H^ibi|âf xSxtm s.r.1.


377/


Calea


-&


^,,3373 £


Indici urbanistici propuși:

Suprafața totala a terenului St = 219,00 mp conform cadastru

Procentul de ocupare al terenului Ac/St = 74% Coeficientul de utilizare al terenului Ad/St = 3,0 “Regim de înălțime - S+P+3E+4 retrasiB


Z.j^F55'


30«    '---

7z^ ./-s


_/208( }§«» , 'CM|


iiS?'SS1


S)

' =&524. SPITAL


Moșilor 20l 3e^or 2 t0iefpo3OQ4O-21-21OS679 București FIC. ^40/16041/1322    '


atelier@nha.ro. i


Denumire proiect: Imobil de locuințe Str. Axinte Uricariul nr. 11 Sector 1, București


Titlul planșei: Regulament v2.0

scara: 1:500


Patron:

Arh. Gheorai


Proiectat

Arh. Gfejgăfgh'e^ONSVANTINP.U.Z.


planșa:


5A


Desenat:

c.arh.


esîefrrrri^lu