Hotărârea nr. 349/2009

HOTARAREnr. 349 din 2009-10-22 PRIVIND APLICAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 105/2009 MODIFICA HCGMB NR. 62/2007 MODIFICA HCGMB NR. 83/2007 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 8/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 9/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 104/2010


COMFORM CU

OR1GÎMAUJL


Consiliul General al Municipiului Bucureși

HOTARARE

privind aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 105/2009

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. X din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Numărul maxim de posturi al cabinetului Primarului General al Municipiului București este de 13.

Art.2 Componența cabinetului Primarului General al Municipiului București este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

FORM CU ORIGINALULt J§®4)

Q<e. M


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarulur^^âf^ral al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.

PREȘEDINTE D£ ȘEDINȚĂ, Murg


București, 22.10.2w09 Nr.349

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2FUNCȚII CABINET DEMNITAR


ANEXA LA H.C.G^M.B.NR-.^^X.Zf ’


Funcție

Nivel studii

Nr. posturi

Director cabinet

S

1

Asistent cabinet

s

' ■' 2 '

Consilier personal

s

8

Secretar personal

M'

1

Curier personal

M

1

TOTAL

13