Hotărârea nr. 347/2009

HOTARAREnr. 347 din 2009-10-22 PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE PROIECT "SERVICII SOCIALE EFICIENTE IN SLUJBA CETATEANULUI BUCURESTEAN" IN VEDEREA DEPUNERII DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FINANTARII ACESTUIA DE CATRE MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE


CONFORM CU O R^G OPALULConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de proiect „Servicii sociale eficiente în slujba cetățeanului bucureștean” în vederea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și finanțării acestuia de către Ministerul Administrației și Internelor prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare, Investiții, Planificare Urbană și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, ale Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale și ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor nr.712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 și 3 ale Programului operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”;Art. 1 Se aprobă propunerea de proiect „Servicii sociale eficiente în slujba cetățeanului bucureștean”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și finanțării acestuia de către Ministerul Administrației și Internelor prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, în cadrul Axei prioritare 2 „îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”.

Art.2 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului care va fi depus este de 988.000 lei, din care 2%, respectiv 19.760 lei, reprezintă contribuția financiară a Municipiului București prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.3 Cheltuielile cu taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile vor fi suportate din bugetul solicitantului, conform legii.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.

PREȘEDINTE Q.E ȘEDINȚĂMurg Căyi u)

București, 22.10.2009

Nr.347


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

\ Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2LINIE DE FINANȚARE: Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

AXA PRIORITARĂ: îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

DOMENIUL DE INTERVENȚIE: Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor

OPERAȚIUNEA: Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din cele trei sectoare prioritare

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: In misiunea sa zilnica de asigurare a acoperirii nevoilor sociale ale cetățenilor municipiului București și ale situațiilor de urgentă socială care nu pot fi rezolvate la nivelul Consiliilor Locale ale sectoarelor municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București se confruntă deseori cu o serie de probleme legate de funcționalitatea structurală a sistemului municipal de asistență socială.

Pe de o parte, se poate constata o inadecvare a serviciilor sociale oferite in municipiul București, serviciile sociale de aici cunoscând o dezvoltare lentă în ultimii anii, baza sistemului fiind constituită de servicii create la sfârșitul anilor 90, pe baza restructurării și adaptării unor servicii sociale deja existente (precum „orfelinatele pentru copii”, transformate în centre de plasament, căminelor - spital pentru persoane cu dizabilități sau vârstnice transformate în centre de reintegrare ocupațională sau centre de îngrijire și asistență). In paralel cu aceste servicii, de la începutul anilor 2000 a fost creat un tip de servicii sociale inexistente în România până la acea data, precum centrele de zi, centrele de respiro, centrele de informare si consiliere si au fost adoptate anumite mecanisme financiare locale diferite de răspuns la nevoile sociale.

In primul rând, pe fondul schimbărilor socio-economice din municipiul București din ultimii ani, exista un număr foarte mare de persoane rezidente in București fără forme legale, ale căror nevoi sociale nu pot fi acoperite de către administrația publică, datorita specificului local al serviciilor, oferite doar cetățenilor rezidenți în sectorul respectiv. Aceste persoane sunt de cele mai multe ori angajate in activități de economie subterană, nu au mijloace de subzistenta în localitățile de origine, unde nu pot fi constrânși să se întoarcă, trăiesc în concubinaj, nu au forme legale în spațiile în care locuiesc iar minorii unor astfel de familii nu pot beneficia de nici un tip de prestație sau serviciu social. Lipsa condițiilor de acces la serviciile publice a acestor persoane, face imposibila cuantificarea numărului lor sau estimarea curbelor de evoluție a acestui număr. Pentru astfel de persoane, nici serviciile primăriilor de sector și nici Primăria generală a Capitalei nu oferă vreun tip de,^^tti6s5bial.


In al doilea rân emergente in perj încă modalități di i fondul efectelor
fești au apărut nevoi so< ___

sistemului de servicii spânii sir-bdOH cafia'ni coerent. O categorie de hBVâe s^^wec^ta' proprietăților imobiliarei’âăMriW&wa &ir

Pa&Lna-'V


rău atât de â s-au găsit apărut pe foarte

i    ——•■•n-t    *    '//

mare de persoane vârstnice și familii sunt evacuate, fără ca acestora sa le ara<î?^Seri^vreun serviciu social de urgență până la rezolvarea situației locative. De oferit la acest moment familiilor aflate in situații de urgență locativă însă nu poate primi decât femei cu copii până la 3 ani. Imposibilitatea rezidenței temporare alături de soț si de copiii mai mari determina mamele sa nu părăsească familia și să prefere soluții de locuit insalubre, care pun in pericol viața copiilor minori. O alta categorie o reprezintă consumatorii de substanțe psihotrope, a căror număr este in continua creștere si care au nevoie de acompaniere sociala după ieșirea din serviciile medicale sau de asistenta pentru reducerea riscului asociata consumului si pentru care nu exista servicii sociale publice sau private. De asemenea, generația tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială constituie o altă provocare pentru sistemul de asistenta, sociala, neexistând servicii performante pentru integrarea socio-profesionala a acestora.

In al treilea rând, inadecvarea serviciilor sociale este dovedita de creșterea cheltuielilor de asistenta sociala, prin cumularea mai multor tipuri de servicii pentru același beneficiar, fără însă ca aceasta cumulare sa producă schimbarea pozitiva in viata asistatului. De exemplu, beneficiarii venitului minim garantat rămân in plata timp de 2, 3 sau chiar 4 ani, primesc servicii de cantina sociala, de centru de zi, de ajutor financiar in bani sau alimente cu ocazia sărbătorilor, subvenții pentru plata încălzirii, insa nu sunt sprijiniți sa urmeze cursuri de calificare, nu sunt acompaniați in vederea găsirii si menținerii unui loc de munca, nu sunt consiliați in privința renunțării la abuzul de alcool sau condiționați la plata prin accesarea unei bai publice. In mod similar, ocupanții locuințelor sociale sunt considerați a fi rezidenți permanenți ai acestor locuințe, nefiind depuse eforturi pentru depășirea situațiilor de dificultate care a determinat acordarea acestui tip de ajutor. Inadecvarea serviciilor este dovedita si de existenta unui număr constant de copii ai străzii in ultimii 10 ani, cu o creștere îngrijorătoare a numărului acestora in ultimii doi ani, deși la nivelul fiecărui sector si al municipalității exista centre de primire, servicii de prevenire si echipe stradale mobile.

Pe de alta parte, se poate constata o dezvoltare neunitara a serviciilor sociale publice intre sectoarele municipiului București, si prin urmare o discriminare a cetățenilor Capitalei in privința accesului la acestea pe baza domiciliului. De exemplu, sectorul 5 al capitalei nu dispune de nici un centru de îngrijire si asistenta pentru persoanele vârstnice dependente, in timp ce sectorul 1, la un număr mai mic de populație, are 5 astfel de centre. In mod similar, la nivelul sectorului 2 al Capitalei nu exista decât 18 locuri in centrul de primire in regim de urgenta pentru persoanele adulte fara adăpost, in timp ce sectorul 3 dispune de o capacitate de 120 de locuri. Si prestațiile excepționale de sprijin social diferă semnificativ intre sectoare. De exemplu, in primul trimestru al anului 2009, sectorul 2 al a acordat un număr de 183 de ajutoare financiare de urgenta pentru acoperirea unor necesitați iar sectorul 6 doar un singur ajutor. Acest lucru nu se datorează diferențelor de număr de persoane aflate in situații de dificultate, toate sectoarele având cifre similare in privința beneficiarilor venitului minim garant, al persoanelor cu handicap grav si accentuat sau al persoanelor vârstnice dependente, ci datorita unei ponderi diferite a problematicii sociale in procesul de planificare strategica a dezvoltării serviciilor.

Nici serviciile sociale din structura serviciilor oferite de Direcția Generala de Asistenta Sociala a Municipiului București nu mai pot fi considerate de actualitate, actuala organizare si ciclicitate de proces datând incă de la înființarea acestei instituii, respectiv din anul 2003. Regulamentul de organizare si funcțioijare—metodologia folosita si mijloacele logistice si de resursa umana fac


~7~


Pagina 2

? Jt Hf f "» 5 -Ci ? F SÎ

*’**    ¥    ’.I S v/J V .J; 9/jT -,t i,..    Si-J


Aceasta structura organizationala care nu mai are o baza de actualitate DGASMB si alte probleme, cea -mai importanta fiind lipsa unei baze institut' care sa sprijine bugetarea cat mai exacta a necesităților existente si previzionarek^gltyi^fiM'pe viitor. Practic, bugetarea se face avand la baza metoda incrementala, suplimenttirea7=mmelor aferente DGASMB facandu-se de la an la an in funcție doar de numărul persoanelor asistate aflate in evidente si nu de necesitățile reale. Acestea deriva nu numai din numărul persoanelor asistate, ci si din alti factori, cum ar fi oferirea de mai multe tipuri de asistenta aceleiași pefsoane, fapt "ce .duce la creșterea' proporționala a cheltaîdlilof. Aceasta'lipsa de: analiza nu ingreuiaza doar procesul de bugetare, ci conduce si la o situație greu de controlat a formelor de ajutor social oferite-de exemplu, o persoana poate primi mai multe tipuri de ajutor social, intr-un interval scurt de timp, iar alta la o perioada mai lunga si doar de un anumit tip. Aceste suprapuneri deriva deci atat din organizarea interna a serviciilor, care nu mai sunt adaptate nevoilor in continua creștere, cat si din lipsa unei evidente foarte exacte a tipurilor de ajutor oferite diverșilor beneficiari si a costurilor implicate de acestea.

Pentru rezolvarea acestor probleme au fost identificate doua soluții, care, datorita limitărilor financiare permanente, nu au putut fi implementate, deși necesitatea lor a fost constant formulata:

1.    desfasurarea unui amplu studiu sociologic la nivelul populației Municipiului București, in care sa fie incluși atat beneficiciarii directi ai acestor servicii, cat si cetățenii care nu apeleaza la acestea, dar sunt zilnic confruntați cu aceștia.

2.    Implementarea unui sistem informatic complex, prin intermediul cărui a sa poata fi monitorizata permanent situația beneficiarilor serviciilor sociale si formele de ajutor de care aceștia beneficiază.

In ceea ce privește prima componenta a nevoilor identificate, se dorește rezolvarea acestei situații printr-o noua abordare, mai apropiata de cetatean, si anume de jos in sus (buttom-up), in detrimentul uneia clasice, in care decidentul ia masurile pe care le considera potrivite- abordarea de sus in jos (top-down); mai pe scurt, abordarea rezolvării situației existente prin implicarea beneficiarilor directi ai serviciilor sociale oferite. Acest lucru se va realiza prin desfasurarea unui amplu studiu sociologic la nivelul populației Bucurestiului, un studiu extrem de necesar pentru a putea cuantifica nevoile reale ale populației in raport cu ceea ce serviciile sociale oferă in acest moment.

Tehnic, se preconizează ca acesta sa abordeze mai multe tipuri de cercetare sociologica, prin care sa se acopere o gama cat mai larga de categorii de beneficiari ai acestor servicii. Astfel, acest studiu dorim sa acopere mai multe paliere de cercetare, urmând sa cuprindă:

un sondaj de opinie, aplicat unui număr de 7000 de persoane (aprox. 1166 de persoane din fiecare sector)

organizarea de focus grupuri cu persoanele beneficiare de servicii sociale (cel puțin 4 categorii de beneficiari si un număr minim de 12 grupuri)

- organizarea de grupuri tip “Delphi” (cel puțin 5 categorii de beneficiari ai serviciilor sociale si un număr minim de 10 grupuri)

efectuarea de interviuri in profunzime (cel puțin 5 categorii de beneficiari ai serviciilor sociale si un număr minim de 30 de interviuri desfășurate)

Aceasta cercetare sociologica va fi urmata de elaborarea unui raport sociologic care sa interpreteze datel^^S^SȘte,. ce va fi urmat de o analiza calitativa si cantitativa a nevoilor sociale reale alb; 0tatemlor. Xoate aceste documente vor contitui baza pentru realizarea


optimizam stmcfw ; +

strategice: fQțgahp termen me< iuilfAu'


-J.


|vand ca punct de plecare fo it de organizare si functiohar^fsîrSfe rea resurselor existente cat/W/fhficient.

PaginaIn ceea ce privește a doua componenta de soluționare identificata, sister aceasta răspunde unui set mai complex de probleme organizationale: suprapuneril^h^âțKdfeafea de asistenta sociala sau lipsa acordării acesteia, bugetarea avand la baza doar cheltuielile din anii precedenti si nu situația reala existenta in teren, lipsa unor indicatori de performanta ușor de gestionat pe baza carora sa se poata formula propuneri pentru viitor sau sa se poata lua masuri urgente.

Practic, acest sistem informatic va presupune:

introducerea indicatorilor de performanta ce vor fi luati ca punct de referința la analiza situației furnizării de servicii sociale la nivelul Municipiului București; introducerea in baza de date a persoanelor beneficiare de servicii sociale;

crearea bazei de date privind tipul si cuantumul ajutoarelor primite de către beneficiarii directi ai acestora;

integrarea unui sistem de alertare pentru asigurarea unei repartizări echitabile si la timp, fara suprapuneri, a ajutoarelor oferite.

Astfel, prin acest sistem se preconizează identificarea suprapunerile in oferirea serviciilor, avand in același timp un sistem de alerta prin care sa fie imediat identificate persoanele care nu au beneficiat recent de ele. Prin implementarea acestui sistem se va asigura o distribuție echitabila a serviciilor sociale oferite, in timp real, si la costuri care sa fie predictibile, atat pe termen scurt cat si lung. Sistemul informatic trebuie in același timp sa poata genera rapoarte la zi ale situației existente, care sa poata fi puse imediat la dispoziția publicului, prin postarea lor pe siteul instituției, asigurandu-se astfel un grad ridicat de transparenta, dar si al factorilor de decizie de la nivelul PMB (Primarului MB si CGMB).

Astfel, reiese necesitatea revizuirii structurii de specialitate a municipalității București in domeniul social, in vederea asigurării cerințelor legale de acoperire a nevoii de servicii sociale nesatisfacute de către sectoare, a soluționării urgentelor sociale si a coordonării metodologice a direcțiilor de sector, asa cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistenta sociala. Proiectul propus susține ca o astfel de revizuire sa aiba la baza o evaluare cat mai realista a nevoilor sociale actuale ale cetățenilor municipiului București si ca restructurarea serviciilor oferite de către Direcția Generala de Asistenta Sociala a municipiului București sa se concretizeze printr-un set de documente strategice: organigrama, regulament de organizare si funcționare, strategie de dezvoltare pe termen mediu si lung prin planificarea resurselor existente cat mai eficent.