Hotărârea nr. 345/2009

HOTARAREnr. 345 din 2009-10-22 PRIVIND APROBAREA MODALITATII DE PUNERE IN APLICARE A CLAUZEI 35.3 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 1329/29.03.2000 INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI IN CALITATE DE CONCEDENT, SI S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A., IN CALITATE DE CONCESIONAR, CU PRIVIRE LA FURNIZAREA DE SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI ART. 3 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 375/2009


HOTĂRÂRE

privind aprobarea modalității de punere în aplicare a clauzei 35.3 din

Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare notificările transmise de S.C. Apa Nova București S.A. începând cu data de 28.11.2008 cu privire la apariția și respectiv, continuarea efectelor Evenimentului de Forță Majoră constând în încălcarea de către RADET a angajamentelor contractuale față de S.C. Apa Nova București S.A., eveniment ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 lit. g) din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000;

Văzând și notificările transmise de S.C. Apa Nova București S.A. prin care solicită Municipiului București, în calitatea sa de Concedent, să-și respecte obligațiile prevăzute la clauza 35.3 din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000;

Ținând cont de faptul că valoarea datoriilor acumulate de RADET față de S.C. Apa Nova București S.A. pentru apa consumată în cursul anului 2008, a pus Concesionarul în situația ca, din lipsă de lichidități, să nu mai poată realiza investițiile necesare respectării obligațiilor asumate prin Contractul de Concesiune de îndeplinire și menținere a Nivelelor de Servicii. Conform procesului - verbal semnat de S.C.f.fi.

contravaloarea recunoscută și neachitată de RADET a facturît^-weRW^de S.C. Apa Nova București S.A. pentru apa consumată în cursul anuluT~2008 se ridică la suma de 54.104.242,71 lei (fără penalități de întârziere);

Ținând cont și de faptul că începând cu luna februarie 2009, în baza


prevederilor Ordinului Președintelui ANRSC nr. 483/2008 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 54/27.02.2009, S.C. Apa Nova București S.A. facturează direct utilizatorilor apa rece pentru prepararea apei calde menajere;

Având în vedere că RADET nu dispune de resursele financiare necesare plății datoriei față de S.C. Apa Nova București S.A., iar oprirea furnizării apei ar putea afecta grav serviciul de alimentare cu energie termică în sezonul actual de încălzire;

în baza prevederilor clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București, conform căreia Municipiul București s-a angajat că „va achita sau va determina achitarea către Concesionar a valorii facturilor neplătite și cu scadență întârziată ale RADET (altele decât creanțele asupra RADET) în eventualitatea și în măsura în care aceste facturi rămân neachitate pe o perioadă de cel puțin 6 (șase) luni după scadența acestora”;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă preluarea la bugetul local al Municipiului București a datoriei principale a RADET față de S.C. Apa Nova București S.A. reprezentând contravaloarea recunoscută și neachitată de RADET a facturilor de apă emise de S.C. Apa Nova București S.A. în cursul anului 2008, în suma de 54.104.242,71 lei, așa cum rezultă din procesul - verbal semnat de S.C. Apa Nova București S.A. și de RADET la data de 06 octombrie 2009.

Art.2 Se aprobă plata de la bugetul local al Municipiului București către S.C. Apa Nova București S.A. a datoriei principale a RADET menționată la art.

1, în baza clauzei 35.3 din......Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000

încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București.

Art.3 Plata datoriei principale a RADET către S.C. Apa Nova București S.A. se va face până la data da?M£fecen>brie 2009, cu condiția renunțării de
B-dul Regina Elisabet 47, sector 5, București, Rogrâl5pqK)0; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2


O?


ORIGINALUL
către S.C. Apa Nova București S.A. la plata penalităților de întârzieTg^ferente acestei datorii și la acțiunile în justiție demarate contra RADET.

Art.4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să negocieze și să semneze cu S.C. Apa Nova București S.A., în numele și pe seama Municipiului București, un Protocol privind plata de la bugetul local al Municipiului București a datoriei principale a RADET. Acest Protocol va prevedea și obligația S.C. Apa Nova București S.A. de a notifica încetarea efectelor Evenimentului de Forță Majoră constând din încălcarea de către RADET a angajamentelor contractuale față de S.C. Apa Nova București S.A., în termen de 3 zile de la data primirii plății sumei de 54.104.242,71 lei.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, RADET și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Murg Că

București, 22.10.

Nr.345 x SECRETAR GENERAL Municipiului bucurești Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3