Hotărârea nr. 344/2009

HOTARAREnr. 344 din 2009-10-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2009 MODIFICA HCGMB NR. 129/2009


CONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului Bucureș

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009

Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului București; Văzând raportul Comisiei economice buget, finanțe și avizul Comisiei

juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2009, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/13.04.2009 și rectificat prin Hotărârile C.G.M.B. nr. 187/27.05.2009, nr. 291/31.08.2009 și nr. 334/30.09.2009 se rectifică cu + 45.256,06 mii lei la venituri și -269.131,28 mii lei la cheltuieli, conform anexei 1.

Art.2 Programele de investiții anexe la bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2009, se modifică potrivit anexei 2.

Art.3 Suma suplimentară aprobată în bugetul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, pentru sprijinul unor unități de cult, se repartizează conform anexei 3.

Art.4 Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Primarul General va introduce modificările aprobate prin prezenta hotărâre, în nivelul și structura bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009 și în structura programelor de investiții anexe la buget.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.

PREȘEDINTE DEțSEDINȚĂ,

Murg Călin/

București, 22.10.#0 Nr.344SECRETAR GENERAL ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudocloma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.roHot. Nr344/2+

ANEXA 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CO OmG?NALUL


Prevederi rectificate


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI/REWTO^ '-&Hb •£>

.mii lei

■ ■ - ' . . " ■- ■■■

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

TOTAL VENITURI BUGET GENERAL

4.004.125,59

45.256,06

4.049.381,65

Bugetul local

3.484.650,90

-60.051,69

3.424.599,21

V nituri proprii si transferuri de la alte bugete ale instituțiilor citate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local

502.472,79

32.024,75

534.497,54

Bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

1.823,00

0,00

1.823,00

Veniturile evidențiate in afara bugetului local

14.517,90

11.800,00

26.317,90

Bugetul creditelor externe

Bugetul fondurilor nerambursabile

661,00

61.483,00

62.144,00

TOTAL CHELTUIELI BUGET GENERAL

5.423.207,69

-269.131,28

5.154.076,41

Bugetul local

Venituri proprii si transferuri de la alte bugete ale instituțiilor

3.484.650,90

502.472,79

-60.051,69

3.424.599,21

finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local

21.266,73

523.739,52

Bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

1.823,00

0,00

1.823,00

Veniturile evidențiate in afara bugetului local

142.090,00

-16.900,00

125.190,00

Bugetul creditelor externe

1.291.510,00

-274.929,32

1.016.580,68

Bugetul fondurilor nerambursabile

661,00

61.483,00

62.144,00

din total pe bugete componente :

BUGETUL LOCAL

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații te funcționare    - ■

\lte impozite si taxe

/enituri din concesiuni si închirieri

/enituri din dividende

Mte venituri din dobânzi

/enituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate ' >otrivit dispozițiilor legale


16.02.03

18.02.50

30.02.05


50.600,00

9.300,00
-10.000,00

40.600,00

-1.000,00

8.300,00

-10.000,00

77.204,00

-2.000,00

5.500,00

39,00

79,00

-5.000,00

36.500,00

-200,00

770,00
TOTAL VENITURI

din care:

3.484.650,90

-60.051,69

3.424.599,21

TOTAL VENITURI

00.01

3.484.650,90

-60.051,69

3.424.599,21

lin care:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORÎGiNALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURES

*    Prevederi rectificate

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

Subvenții de la bugetul de stat din care:

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare Vinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibil

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

TOTAL CHELTUIELI


39.02.03

39.02.07

42.02

42.02.20

42.02.32

42.02.41


1.800,00

21.000,00

208.707,00

30.000,00

162.138,90

9.920,00


200,00

-15.000,00

-17.090,69

-30.000,00

10.287,00

2.622,31


2.000,00

6.000,00

191.616,31

0,00

172.425,90

12.542,31


3.484.650,90    -60.051,69    3.424.599,21


Muzeul Municipiului București

Transferuri către instituții publice

Muzeul Literaturii Romane

Transferuri către instituții publice

Teatrul I. Creanga

Transferuri către instituții publice

Teatrul Țăndărică

'i..sferuri către instituții publice

Teatrul Mic

Transferuri către instituții publice

Teatrul Masca

Transferuri către instituții publice

Teatrui Evreiesc de Stat

Transferuri către instituții publice

Teatrul Constantin Tănase

Transferuri către instituții publice

Teatrul de Comedie

Transferuri către instituții publice


8.855,00


4.610,00


7.220,00


7.757,00


8.652,00


7.606,00


5.616,00


405,00


-573,00


-90,00


-170,00


186,00


4.068,00


-685,00


9.260,00


4.037,00


7.130,00


7.587,00


8.838,00


11.674,00


4.931,00
mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

mii iei

• Cod

* Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Teatrul Excelsior

Transferuri către instituții publice

2.745,00

-445,00

2.300,00

Teatrul L.S Bulandra

Transferuri către instituții publice

15.689,00

-352,00

15.337,00

teatrul Metropolis

Transferuri către instituții publice

7.655,00

380,00

8.035,00

Circul Globus

Transferuri către instituții publice

26.353,00

-386,00

25.967,00

Opera Comica

Transferuri către instituții publice

2.343,00

712,00

3.055,00

ARCUB

Transferuri către instituții publice

17.800,00

4.115,00

21.915,00

Palatele Brâncovenești de ia Porțile Bucureștiului

Transferuri către instituții publice

4.320,00

223,00

4.543,00

Administrația Monumentelor si Patrimoniului Turistic

Transferuri către instituții publice

21.892,00

13.858,00

35.750,00

Monitorul Oficial

2.168,00

200,00

2.368,00

Școala Populara de Arta

Transferuri către instituții publice

2.006,00

-971,00

1.035,00

Slubul Sportiv al Municipiului București

Transferuri către instituții publice

10.599,00

3.921,00

14.520,00

Administrația pentru Supravegherea Câinilor Fara Stapan București

'rânsferuri către instituții publice

6.068,00

-2.845,00

3.223,00

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREST

Prevederi rectificate1 ANU


HoLNr.ă^Â o

ANEXA f Z

J09


Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București

'rânsferuri către instituții publice

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane

'rânsferuri către instituțibpublicepag. 3MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALULBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE

Prevederi rectificate

roii iei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

Administrația Gradina Zoologica

Transferuri către instituții publice

10.793,00

280,00

11.073,00

Politia Comunitara

Transferuri către instituții publice

15.379,00

1.707,00

17.086,00

u.iectia Generala de Evidenta a Persoanelor

Transferuri către instituții publice

4.617,00

-1.149,00

3.468,00

Palatul National al Copiilor

4.364,00

-2.304,81

2.059,19

Biblioteca Metropolitana

TOTAL CHELTUIELI

21.158,00

-691,00

20.467,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.735,00

-370,00

7.365,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

5.647,00

-55,00

5.592,00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

335,00

-113,00

222,00

Contribuții

10.03

1.753,00

-202,00

1.551,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7.940,00

-507,00

7.433,00

Bunuri si servicii

20.01

2.719,00

-535,00

2.184,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

252,00

8,00

260,00

Pregătire profesionala

20.13

34,00

20,00

54,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57.02

1.533,00

-349,00

1.184,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.950,00

535,00

4.485,00

M~~ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

140,00

164,00

304,00

IVrO-yiiier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

860,00

371,00

1.231,00

Centrul de Calcul

TOTAL CHELTUIELI

2.805,00

-134,00

2.671,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.745,00

-71,00

1.674,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

1.287,00

-21,00

1.266,00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

70,00

-10,00

60,00

Contribuții

10.03

388,00

-40,00

348,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

622,00

-18,00

604,00

Bunuri si servicii

20.01

461,00

18,00

479,00

Reparații curente

20.02

30,00

15,00

45,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

3,00.

-3,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

-30,00

15,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

X    2,00

10,00

Pregătire profesionala

20.13

/W;5o;oo ,

\ -20,00

30,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

30^00 ..

\    -45,00

257,00

Ajutoare sociale

57.02

Jzcf /13&2,0Q.țV

< Ș o 1-45,00

257,00

L

■ - ' v -,,.Ț

- V A - ’

■ ' W , "fi

pag.4'■(ti)/ ' e> //' b? f/n "/

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PI

Prevederi rectificate


^Wul=2o&Î

® ?.ss.


mii iei

Cod

Prevederi

aprobate

influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Centrul de Conservare si Valorificare a Tradiției Populare

TOTAL CHELTUIELI

4.999,00

1.988,00

6.987,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

728,00

-64,00

664,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

522,00

-22,00

500,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

30,00

-11,00

19,00

Contribuții

10.03

176,00

-31,00

145,00

i_UL II BUNURI SI SERVICII

20

4.004,00

1.516,00

5.520,00

Bunuri si servicii

20.01

153,00

56,00

209,00

Alte cheltuieli

20.30

3.740,00

1.460,00

5.200,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

144,00

-14,00

130,00

Ajutoare sociale

57.02

144,00

-14,00

130,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

118,00

550,00

668,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

118,00

550,00

668,00

Active fixe

71.01

118,00

550,00

668,00

Construcții

71.01.01

100,00

550,00

650,00

Direcția Generala de Asistenta Sociala

Asigurări si asistenta sociala

68.02

5.244,00

756,00

6.000,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

5.244,00

756,00

6.000,00

TOTAL CHELTUIELI

5.244,00

756,00

6.000,00

CHELTUIELI CURENTE

01

4.546,00

456,00

5.002,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.393,00

-275,00

2.118,00

f ’tuieli salariale in bani

10.01

1.793,00

-181,00

1.612,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

97,00

-26,00

71,00

Contribuții

10.03

503,00

-68,00

435,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

997,00

830,00

1.827,00

Bunuri si servicii

20.01

263,00

40,00

303,00

Reparații curente

20.02

20,00

60,00

80,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

15,00

-10,00

5,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

85,00

6,00

91,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10,00

1,00

11,00

Alte cheltuieli

20.30

553,00

733,00

1.286,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

691,00

-74,00

617,00

A. Transferuri interne. "

55.01

660,00

-50,00

_ 610,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

55.01.08

560,00

0,00

560,00

Alte transferuri curente interne

~55.01.18

• ico,îB>x    -50,00

50,00

B. Transferuri curente in strainatate(catre organizații

" \\

-V


internaționale)

Contribuții si cotizații la organisme internaționale TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA55.02.01

70


pag.5si a ' it


-24,00

-24,00

-25,00

300,00


7,00

7,00

440,00

998,00MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE^hUL20(

Prevederi rectificate

ȘJWiwcA 1
mii iei

..... .

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

698,00

300,00

998,00

Active fixe

71.01

698,00

300,00

998,00

Construcții

71.01.01

488,00

-83,00

405,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

80,00

447,00

527,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

130,00

-64,00

66,00

: .arații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana

2.293,00

-343,00

1.950,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

2.293,00

-343,00

1.950,00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

comunale

70.02.50

2.293,00

-343,00

1.950,00

TOTAL CHELTUIELI

2.293,00

-343,00

1.950,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.065,00

-343,00

1.722,00

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.590,00

-359,00

1.231,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

1.195,00

-252,00

943,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

61,00

-20,00

41,00

Contribuții

10.03

334,00

-87,00

247,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

229,00

15,00

244,00

Bunuri si servicii

20.01

156,00

18,00

174,00

A-'-', cheltuieli

20.30

20,00

-3,00

17,00

Ti i lUL VII ALTE TRANSFERURI

55

16,00

-4,00

12,00

A. Transferuri interne.

55.01

16,00

-4,00

12,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

16,00

-4,00

12,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

230,00

5,00

235,00

Administrația Străzilor

TOTAL CHELTUIELI

368.012,00

-32.294,00

335.718,00

Transporturi

84.02

302.512,00

-32.294,00

270.218,00

Străzi

84.02.03.03

302.512,00

-32.294,00

270.218,00

din care

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11.878,00

-1.024,00

.... 10.854,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

8.938,00

-803,00

8.135,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

450,00

0,00

450,00

Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

TITLUL IXASISTENTA SOCIALA

-221,00 -2.495,00 fc-2.495,00 m-300,00 î-300,00

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALUL


Hot. Nr. ANEXAIBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE AN! Prevederi rectificate

•' DIRECȚIA asistenta tewwcaS

«JURIDICA L C.G.M.B.
Cod •

Prevederi

Influente

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

104.381,00

-28.475,00

75.906,00

Active fixe

71.01

14.328,00

1.525,00

15.853,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1.580,00

1.100,00

2.680,00

Alte active fixe

71.01.30

450,00

425,00

875,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

90.053,00

-30.000,00

60.053,00

Administrația Fondului Imobiliar

TOTAL CHELTUIELI

13.681,00

-20,00

13.661,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.468,00

-72,00

5.396,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

4.077,00

-19,00

4.058,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

209,00

-9,00

200,00

Contribuții

10.03

1.182,00

-44,00

1.138,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7.107,00

52,00

7.159,00

Bunuri si servicii

20.01

6.366,00

45,00

6.411,00

Furnituri birou

20.01.01

76,00

-6,00

70,00

încălzit, iluminat

20.01.03

190,00

31,00

221,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

26,00

8,00

34,00

Carbutanti si lubrifîanti

20.01.05

20,00

4,00

24,00

Piese de schimb

20.01.06

19,00

-9,00

10,00

Materiale si prestarie servicii

20.01.09

5.700,00

17,00

5.717,00

Deplasări interne

20.06.01

20,00

5,00

25,00

P'-qatire profesionala

20.13

10,00

2,00

12,00

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale

TOTAL CHELTUIELI

129.065,00

65.028,80

194.093,80

CHELTUIELI CURENTE

01

2.735,00

64.758,80

67.493,80

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

2.290,00

1.660,00

3.950,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

20.01

916,00

140,00

1.056,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

600,00

140,00

740,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

850,00

720,00

1.570,00

Medicamente

20.04.01

200,00

150,00

350,00

Materiale sanitare

20.04.02

350,00

270,00

620,00

Dezinfectanti

20.04.04

300,00

300,00

600,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

20.05

' 366,00

800,bo

1.166,00'

Alte obiecte de inventar

20.05.30

306,00

800,00

1.106,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuir de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU .ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUC

Prevederi rectificateCod

Prevederi x

aprobate

ffffTtfente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Transferuri către instituții publice

510101

-124.680,00

-124.680,00

Transferuir de la bugetele locale către instituții publice si activitati

finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea

135.675,00

sanatatii

510146

135.675,00

din total transferuri, sume de la bugetul de stat:

9.920,00

2.622,31

12.542,31

9.920,00

2.622,31

12.542,31

’ .UL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

1.000,00

1.000,00

Transferuri interne

5501

0,00

1.000,00

1.000,00

Alte transferuri curente interne

550118

0,00

1.000,00

1.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.650,00

270,00

1.920,00

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.650,00

270,00

1.920,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

71.01

670,00

270,00

940,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

538,88

83,00

621,88

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.30

118,00

187,00

305,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESȚIfcheltuieli din bugetul local)

TOTAL CHELTUIELI

2.456.950,14

-42.942,68

2.414.007,46

Autoritati publice si acțiuni externe

5102

134.315,00

-8.510,00

125.805,00

din care:

0,00

CHELTUIELI CURENTE

122.098,00

-15.500,00

106.598,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

59.700,00

-6.000,00

53.700,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

31.000,00

-9.763,00

21.237,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare

56

500,00

-472,00

28,00

1-. .grame din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

500,00

-472,00

28,00

Proiect: - Imbunatatirea capacitatii de planificare strategica

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5.520,00

735,00

6.255,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12.217,00

7.190,00

19.407,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-200,00

-200,00

Alte servicii publice generale

5402

2.716,00

20,00

2.736,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.716,00

25,00

2.741,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare

56

0,00

25,00

25,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0,00

25,00

25,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

. 0,00

-5,00

-5,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

122.392,00

‘ -1.817,00

120.575,00

din care :

TITLULUI DOBÂNZI

30.02.05

121,370,00

-1.656,00

119.714,00

din care

0,00

Dobânzi PMB

109.200,00

-1.400,00

107.800,00

Dobânzi RADET

< . 2.210,00

.    -48,00

2.162,00

Dobânzi RATB    I    s'?'"'"'"'

’■ j 9.960,00

-208,00

9.752,00pag. 8
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURI Prevederi rectificate


>7? PE ÂNUL 2009


OtRCCîU, o\\ ASISTENTA TEHNJCA^'i 3 SI JURIDICA ml t C.G.M.S. Ș#

Cod

PrevedbT't™'

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

1.022,00

-161,00

861,00

din care

RADET

160,00

129,00

289,00

PMB

862,00

-290,00

572,00

Ordine publica si siguranța naționala

6102

4.800,00

-2.800,00

2.000,00

Protecție civila si protecție contra incendiilor

610205

4.800,00

-2.800,00

2.000,00

: IELTU1ELI CURENTE

01

2.800,00

-1.100,00

1.700,00

Tl fLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.300,00

-1.100,00

1.200,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare

56

500,00

-500,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

500,00

-500,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.000,00

-1.200,00

800,00

Invatamant

6502

95.500,00

-43.510,00

51.990,00

CHELTUIELI CURENTE

01

500,00

-190,00

310,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

450,00

-190,00

260,00

Alte cheltuieli

20.30

450,00

-190,00

260,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

450,00

-190,00

260,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

81.700,00

-36.420,00

45.280,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

81.700,00

-36.420,00

45.280,00

Active fixe

71.01

81.700,00

-36.420,00

45.280,00

Construcții

71.01.01

81.700,00

-36.420,00

45.280,00

Rambursări de credite externe

81.01

13.300,00

-6.900,00

6.400,00

Cultura.recreere si religie

6702

105.696,00

6.587,32

112.283,32

ELTUIELI CURENTE

01

9.820,00

-200,00

9.620,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare

56

200,00

-200,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

200,00

-200,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

95.876,00

6.799,32

102.675,32

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

95.876,00

6.799,32

102.675,32

Active fixe

71.01

95.876,00

6.799,32

102.675,32

Construcții

71.01.01

95.876,00

6.799,32

102.675,32

Dlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-12,00

-12,00

din care pe subcapitole

'nstitutii publice de spectacole si concerte

67020304

8.156,00

-3.292,00

4.864,00

CHELTUIELI DE CAPITAL -    ■■    •'

70

8.156,00

' ' ’ -3.280,00

4.876,00

Dlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85    '• a' V cTȚSjPO

-12,00

-12,00


întreținere grădini publice,parcuri,zone verzi,baze sportive si de igrement

CHELTUIELI DE CAPITAL

Vte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei£cMUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU

ORIGINALUL\T*"- t

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE AN

Prevederi rectificate    — CTw


......”“009

... ..

rpfftg^cl ./««ca •-G.M.S.


mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Asigurări si asistenta sociala

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale 1ELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne.

Alte transferuri curente interne

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale Locuințe,servicii si dezvoltare publica din care:

Dezvoltarea sistemului de locuințe

din care :

CHELTUIELI DE CAPITAL din care :

Construcții

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

Alimentare cu apa

■Ț CHELTUIELI DE CAPITAL

"IuUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 70. CHELTUIELI DE CAPITAL Alte active fixe

Rambursări de credite externe

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Protecția mediului

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

Construcții

Alte active fixe

Reducerea si controlul poluării

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

Alte active fixe

Canalizarea si tratare&apelor reziduale >'■'    •••••-

•ic    '


56

200,00

-200,00

0,00

68.02

200,00

800,00

1.000,00

68.02.50

200,00

800,00

1.000,00

01

0,00

1.000,00

1.000,00

55

0,00

1.000,00

1.000,00

55.01

0,00

1.000,00

1.000,00

55.01.18

0,00

1.000,00

1.000,00

70

200,00

-200,00

0,00

71

200,00

-200,00

0,00

71.01

200,00

-200,00

0,00

71.01.01

200,00

-200,00

0,00

68.02.50

200,00

800,00

1.000,00

7002

85.160,00

-14.803,00

70.357,00

70020301

7.990,00

-900,00

7.090,00

70

7.990,00

-900,00

7.090,00

7.990,00

-900,00

7.090,00

700205

5.800,00

-4.490,00

1.310,00

70020501

5.800,00

-4.490,00

1.310,00

70

5.800,00

-4.490,00

1.310,00

71

71.01.01

5.800,00

-4.490,00

1.310,00

700250

71.370,00

-9.413,00

61.957,00

01

42.400,00

-73,00

42.327,00

20

42.400,00

-73,00

42.327,00

20.30.30

42.400,00

-73,00

42.327,00

70

21.070,00

-6.440,00

14.630,00

71.01.30

13.520,00

-6.440,00

7.080,00

81.01

7.900,00

-2.860,00

5.040,00

85

7.900,00

-40,00

7.860,00

7402

19.053,00

-2.880,00

■    ' 16.173,00

70

19.053,00

-2.880,00

16.173,00

71.01.01

17.203,00

-2.280,00

14.923,00

71.01.30

-600,00

1.250,00

74.02.03

-600,00

1.100,00

70

■ A a 1.T0 W X

-600,00

1.100,00

71.01.30

:    1.7.00,00

-600,00

1.100,00

740206

-2.280,00

...... 14.923,00


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU

ORIGINALULBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PLACUL 2009

Prevederi rectificate    -Wu.


lECTtt    d\\

a rtrwiwcAȘ.ț',

.'104CA    rn/i

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

• • ’xr-.iU.    J    "

MAt-Mfft/ente — (+/-)

Prevederi

rectificate

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17.203,00

-2.280,00

14.923,00

Construcții

71.01.01

17.203,00

-2.280,00

14.923,00

Combustibil si energie

8102

775.625,90

93.116,00

868.741,90

Energie termica

810206

775.625,90

93.116,00

868.741,90

din care :

CHELTUIELI CURENTE

750.445,90

98.585,00

849.030,90

< . care :

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

321.915,00

22.298,00

344.213,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate

ale preturilor la combustibili

4020

162.138,90

10.287,00

172.425,90

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital

de stat

55.01.12

107.957,00

0,00

107.957,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

158.435,00

66.000,00

224.435,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7.128,00

-4.560,00

2.568,00

din care :

Construcții

710101

5.000,00

-4.000,00

1.000,00

Alte active fixe

71.01.30

2.128,00

-560,00

1.568,00

Rambursări de credite externe

81.01

23.700,00

-909,00

22.791,00

din care:

0,00

RADET

14.300,00

-484,00

13.816,00

PMB

9.400,00

-425,00

8.975,00

Transporturi

8402

1.107.620,00

-69.146,00

1.038.474,00

din care :

Transport in comun

84020302

700.105,00

-39.566,00

660.539,00

d:_ care:

..,ELTUIELI CURENTE

734.755,00

-2.940,00

731.815,00

din care:

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital

de stat

55.01.12

214.755,00

-2.940,00

211.815,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-71.910,00

-33.743,00

-105.653,00

Rambursări de credite externe

8101

37.260,00

-2.883,00

34.377,00

din care

RATB (BEI)

19.860,00

-248,00

19.612,00

PMB

17.400,00

-2.635,00

14.765,00

Străzi

84020303

407.515,00

-29.580,00

377.935,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare

56 . .

30.000,00

-29.580,00

420,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

5601

30.000,00

-29.580,00

420,00

70

71.01.01

377.515,00

377.515,00


70. CHELTUIELI DE CAPITAL

Construcții

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale


54.02.05
V °’0° X

;W°.oo


2.037,76


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU

ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCU

Prevederi rectificatemii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE LA

BUGETUL LOCAL

TOTAL VENITURI

1.070.593,79

77.573,74

1.148.167,53

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

373.271,58

35.004,74

408.276,32

Z ? venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

99.319,92

-6.717,98

92.601,94

LJnatii si sponsorizări

37.10.01

102,00

417,40

519,40

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

28.079,29

-10.019,00

18.060,29

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

443.441,00

-16.549,81

426.891,19

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

126.380,00

62.488,80

188.868,80

din care de la bugetele primăriilor de sector

1.700,00

390,00

2.090,00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea sănătății

43.10.14

9920

2.622,31

12.542,31

din care :

din subvenții de la bugetul de stat

431014

9.920,00

2.622,31

12.542,31

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari

45.10

0

12.949,59

12.949,59

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.10.15

0,00

12.949,59

12.949,59

Prefinantare

45.10.15.03

0,00

12.949,59

12.949,59

Muzeul Municipiului București

Cultura, recreere si religie

67.10

9.310,00

328,00

9.638,00

Servicii culturale

67.10.03

9.310,00

328,00

9.638,00

r ' zee

67.10.03.03

9.310,00

328,00

9.638,00

TuTAL VENITURI

00.10

9.310,00

328,00

9.638,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

455,00

-77,00

378,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

455,00

-77,00

378,00

Subvenții

43.10

8.855,00

405,00

9.260,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8.855,00

405,00

9.260,00

TOTAL CHELTUIELI

9.310,00

328,00

9.638,00

CHELTUIELI CURENTE

01

9.110,00

478,00

9.588,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.432,00

-536,00

4.896,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

4.042,00

-334,00

3.708,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

210,00

... -30,00

180,00

Contribuții    ‘

10.03

1.180,00

-172,00

1.008,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.732,00

1.148,00

3.880,00

Bunuri si servicii

20.01

/.1.799,00

.1.345,00

3.144,00

Reparații curente

20.02

/‘73QOȚOO

?^0,00

280,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

'i5;oo

W l ii2-00

13,00

Pregătire profesionala

20.13

<^7 -75^0

z > r3-00

2,00
MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU

ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURi

Prevederi rectificatemii lei


Prevederi


Cod

influente (+/-)

aprobate

rectificate

Protecția muncii

20.14

26,00

3,00

29,00

Alte cheltuieli

20.30

575,00

-175,00

400,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

946,00

-134,00

812,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

200,00

-150,00

50,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

200,00

-150,00

50,00

A:-‘.ive fixe

71.01

200,00

-150,00

50,00

Construcții

71.01.01

100,00

-50,00

50,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

100,00

-100,00

0,00

Muzeul Literaturii Romane

TOTAL VENITURI

00.10

4.722,00

-609,00

4.113,00

din care :

0,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

100,00

-36,00

64,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

12,00

0,00

12,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

4.610,00

-573,00

4.037,00

TOTAL CHELTUIELI

4.722,00

-609,00

4.113,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.915,00

-558,00

2.357,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

2.143,00

-363,00

1.780,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

100,00

0,00

100,00

Contribuții

10.03

672,00

-195,00

477,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.250,00

34,00

1.284,00

Bunuri si servicii

20.01

555,00

34,00

589,00

Apa, cana!

20.01.04

24,00

3,00

27,00

C~-buranti si lubrifiant!

20.01.05

50,00

15,00

65,00

1-. yra, telecomunicații

20.01.08

70,00

16,00

86,00

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA

57

450,00

-62,00

388,00

Ajutoare sociale

57.02

450,00

-62,00

388,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

107,00

-23,00

84,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

107,00

-23,00

84,00

Active fixe

71.01

107,00

-23,00

84,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

34,00

0,00

34,00

Mobilier, aparatura birotica

71.01.03

23,00

-23,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

50,00

0,00

50,00


Teatrui J. Creanga

TOTAL VENITURI

din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Donații si sponsorizări Subvenții pentru instituții publice


0,0.10    7.620,00


33.10.50 37.10.01 43.10.09


0,00

0,00

90,00

-90,00

7.620,00

350,00

140,00

7.130,00MUNICIPIUL BUCUREȘTI


ÎOMFGRM CU ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUC

Prevederi rectificatemii lei

Cod

PreveîJerF"

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Teatrul Țăndărică

TOTAL VENITURI

00.10

8.247,00

-100,00

8.147,00

din care :

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

490,00

70,00

560,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

7.757,00

-170,00

7.587,00

TOTAL CHELTUIELI

8.247,00

-100,00

8.147,00

. care :

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.709,00

-252,00

2.457,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

2.025,00

-200,00

1.825,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

85,00

-10,00

75,00

Contribuții

10.03

599,00

-42,00

557,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.738,00

224,00

1.962,00

Bunuri si servicii

20.01

516,00

211,00

727,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

97,00

-15,00

82,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

15,00

24,00

39,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

13,00

4,00

17,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

573,00

-126,00

447,00

Ajutoare sociale

57.02

573,00

-126,00

447,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.227,00

54,00

3.281,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.227,00

54,00

3.281,00

Active fixe

71.01

3.227,00

54,00

3.281,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3.169,00

64,00

3.233,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

10,00

-10,00

0,00

Ț țrui Odeon

Cultura, recreere si religie

67.10

8.902,00

0,00

8.902,00

Servicii culturale

67.10.03

8.902,00

0,00

8.902,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

8.902,00

0,00

8.902,00

TOTAL VENITURI

00.10

8.902,00

0,00

8.902,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

1.100,00

-12,40

1.087,60

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

1.100,00

-12,40

1.087,60

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

12,40

12,40

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

12,40

12,40

Subvenții

43.10

. 7.802,00

0,00

7.802,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

7.802,00

0,00

7.802,00

Teatrul L.S Bulandra

-

Cultura, recreere si religie

67.10

16.789;00

-352,00

16.437,00

Servicii culturale

67.10.03

16.789,00

. '    \-352,00

16.437,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

16.789,00

7-352,00

16.437,00

TOTAL VENITURI

00.10 /

16 789,00

■    *i$52,00

16.437,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati.......

33.10 t '

:1100,00

W î XI 0,00

1.100,00

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUC

Prevederi rectificateHot. Nr.^y, ANEXA 1


mii iei


Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Reparații curente

Alte cheltuieli

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Al+e active fixe

Teatrul Mic

Cultura, recreere si religie

Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL VENITURI

Menituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

SHELTUIELI CURENTE

"ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Contribuții


Cod

Preved§rT-

aprobate

——

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

33.10.50

1.100,00

0,00

1.100,00

37.10

0,00

0,00

0,00

37.10.01

0,00

0,00

0,00

43.10

15.689,00

-352,00

15.337,00

43.10.09

15.689,00

-352,00

15.337,00

16.789,00

-352,00

16.437,00

01

14.589,00

-202,00

14.387,00

10

5.350,00

-365,00

4.985,00

10.01

3.956,00

-110,00

3.846,00

10.02

198,00

-34,00

164,00

10.03

1.196,00

-221,00

975,00

20

8.360,00

276,00

8.636,00

20.01

1.371,00

337,00

1.708,00

20.02

845,00

-361,00

484,00

20.30

5.900,00

300,00

6.200,00

879,00

-113,00

766,00

70

2.200,00

-150,00

2.050,00

71

2.200,00

-150,00

2.050,00

71.01

2.200,00

-150,00

2.050,00

71.01.01

1.700,00

-150,00

1.550,00

71.01.02

450,00

0,00

450,00

.71.01.30

50,00

0,00

50,00

67.10

9.302,00

186,00

9.488,00

67.10.03

9.302,00

186,00

9.488,00

67.10.03.04

9.302,00

186,00

9.488,00

00.10

9.302,00

186,00

9.488,00

33.10

650,00

0,00

650,00

33.10.50

650,00

0,00

650,00

43.10

8.652,00

186,00

8.838,00

43.10.09

8.652,00

186,00

8.838,00

0,00

9.302,00

186,00

9.488,00

01

9.026,00

186,00

9.488,00

10

3.883,00

; T.\.    -23,00

9.488,00

10.01

2.840,00

\ 96,00

2.936,00

rq-45,00

0^74,00

133,00

791,00MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALUL
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUI Prevederi rectificatemii lei

Cod

’ PreVe^gQj;T

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.504,00

296,00

4.800,00

Bunuri si servicii

20.01

1.022,00

115,00

1.137,00

Reparații curente

20.02

496,00

150,00

646,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

54,00

-6,00

48,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

61,00

-15,00

46,00

.rti, publicații si materiale documentare

20.11

12,00

2,00

14,00

Protecția muncii

20.14

45,00

-15,00

30,00

Alte cheltuieli

20.30

2.800,00

65,00

2.865,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

639,00

-87,00

552,00

Teatrul Masca

TOTAL VENITURI

00.10

8.356,00

3.868,00

12.224,00

din care:

0,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

750,00

-235,00

515,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

35,00

35,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

7.606,00

4.068,00

11.674,00

TOTAL CHELTUIELI

8.356,00

3.868,00

12.224,00

din care:

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.120,00

200,00

3.320,00

din care :

Reparații curente

20.02

400,00

200,00

600,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.000,00

3.668,00

6.668,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.000,00

3.668,00

6.668,00

A 've fixe

71.01

3.000,00

3.668,00

6.668,00

Construcții

71.01.01

2.100,00

3.668,00

5.768,00

Teatrul Evreiesc de Stat

TOTAL VENITURI

00.10

5.716,00

-685,00

5.031,00

din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

100,00

0,00

100,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5.616,00

-685,00

4.931,00

TOTAL CHELTUIELI

5.716,00

-685,00

5.031,00

din care :

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.315,00

-395,00

2.920,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

2.511,00

-320,00

2.191.Q0

Contribuții

10.03

694,00

-75,00

619,00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

20

.....1:245,.00

■v-    260,00

1.505,00

Bunuri si servicii

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.01    / < ,3.14420 V

15,00

23,00

12,00

210,00

-550,00

329,00

40,00

18,00

1.080,00

120,00


20.05fc,/^.~ȘțD 7\ <470


v:


pag.16MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURE.

Prevederi rectificatemii lei

Cod

PrevetfegS*’*

aprobate

Influente

Prevederi

rectificate

TITLULX ACTIVE NEFINANCIARE

71

670,00

-550,00

120,00

Active fixe

71.01

670,00

-550,00

120,00

Construcții

71.01.01

650,00

-550,00

100,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

20,00

0,00

20,00

Teatrul ConstantinTănase

■ "■ TAL VENITURI

00.10

8.020,00

-502,00

7.518,00

din care :

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

500,00

-65,00

435,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

7.520,00

-437,00

7.083,00

TOTAL CHELTUIELI

8.020,00

-502,00

7.518,00

din care :

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.950,00

-47,00

3.903,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

2.915,00

-25,00

2.890,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

130,00

2,00

132,00

Contribuții

10.03

905,00

-24,00

881,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.629,00

-299,00

2.330,00

Bunuri si servicii

20.01

153,00

204,00

357,00

Protecția muncii

20.14

20,00

-3,00

17,00

Alte cheltuieli

20.30

2.300,00

-500,00

1.800,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

736,00

-156,00

580,00

Ajutoare sociale

57.02

736,00

-156,00

580,00

Teatrul de Comedie

TAL VENITURI

00.10

7.674,00

53,00

7.727,00

ain care :

0,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

550,00

0,00

550,00

Donații si sponsorizări

0,00

49,00

49,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

7.124,00

4,00

7.128,00

TOTAL CHELTUIELI

7.674,00

53,00

7.727,00

din care :

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.980,00

-306,00

3.674,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

2.922,00

-200,00

2.722,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

150,00

-22,00

128,00

Contribuții

10,03

908,00

-84,00

824,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.188,00

464,00

2.652,00

Bunuri si servicii    .... , < • • •

.20.01

460,00

106,00

566,00

Furnituri birou

20.01.01

15,00

4,00

19,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,00

1,00

21,00

încălzit, iluminat

20.02.03

150,00

-5,00

145,00

Apa canal si salubritate

20.01.04

30,00

3    3,00

33,00

Posta, telecomunicații Materiale si prestări servicii

A

Alte bunuri si servicii»

20.01.08

20.01.09

20.01.30

28,00 210,00 '110,00pag. 17MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURE Prevederi rectificate<j


... mii. lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Reparații curente

20,02

138,00

220,00

358,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

10,00

-10,00

0,00

Cârti, publicații

20.11

5,00

-2,00

3,00

Alte cheltuieli

20.30

1.565,00

150,00

1.715,00

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA

57

665,00

-54,00

611,00

Ajutoare sociale

57.02

665,00

-54,00

611,00

ZLTUIELI DE CAPITAL

70

841,00

-51,00

790,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

841,00

-51,00

790,00

Active fixe

71.01

841,00

-51,00

790,00

Construcții

71.01.01

841,00

-51,00

790,00

Teatrul Excelsior

TOTAL VENITURI

00.10

2.900,00

-478,00

2.422,00

din care :

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

155,00

-33,00

122,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.745,00

-445,00

2.300,00

TOTAL CHELTUIELI

2.900,00

-478,00

2.422,00

din care:

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.600,00

-335,00

1.265,00

Cheltuieli salariale in bani

1001

1.177,00

-248,00

929,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

53,00

-9,00

44,00

Contribuții

10.03

370,00

-78,00

292,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.100,00

-45,00

1.055,00

Bunuri si servicii

20.01

222,00

-27,00

195,00

F" ■ cituri birou

20.01.01

8,00

2,00

10,00

It/idieriale pentru curățenie

20.01.02

6,00

4,00

10,00

încălzit, iluminat

20.01.03

100,00

-47,00

53,00

Apa, canal

20.01.04

6,00

4,00

10,00

Posta, telecomunicații

20.01.08

6,00

10,00

16,00

Reparații curente

20.02

0,00

10,00

10,00

Protecția muncii

20.14

28,00

-28,00

0,00

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA

57

200,00

-98,00

102,00

Ajutoare sociale

57.02

200,00

-98,00

102,00

Teatrul Metropolis

TOTAL VENITURI

00.10

8.005,00

630,00

8.635,00

din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

350,00

0,00

350,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

7.655,00

380,00

8.035,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

250,00

250,00

TOTAL CHELTUIELI

din care :

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale jh bani

8.635,00


10

1001C..

pag. 182.380,00

1.800,00


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Ci


OR^NĂLULBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI P^NUL20^

Prevederi rectificate


DIRECȚIA < ASISTENTA TEHWCA^ , 5 SI JURIDICA mj C.G.M.B.


mii lei


Prevederi


Prevederi


Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

Cheltuieli salariale in natura

10.02

75,00

0,00

75,00

Contribuții

10.03

505,00

0,00

505,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.678,00

530,00

5.208,00

Bunuri si servicii

20.01

1.009,00

-70,00

939,00

Reparații curente

20.02

400,00

70,00

470,00

Alte cheltuieli

20.30

3.000,00

530,00

3.530,00

Circul Globus

TOTAL VENITURI

00.10

33.253,00

-386,00

32.867,00

din care :

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

6.900,00

6.900,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

26.353,00

-386,00

25.967,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

33.253,00

-386,00

32.867,00

din care:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.363,00

-633,00

4.730,00

Cheltuieli salariale in bani

1001

3.757,00

-243,00

3.514,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

180,00

-30,00

150,00

Contribuții

10.03

1.426,00

-360,00

1.066,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17.142,00

578,00

17.720,00

Bunuri si servicii

20.01

2.483,00

198,00

2.681,00

Alte cheltuieli

2030

12.000,00

380,00

12.380,00

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA

57

1.048,00

-331,00

717,00

Ajutoare sociale

57.02

1.048,00

-331,00

717,00

Opera Comica

TOTAL VENITURI

00.10

2.493,00

712,00

3.205,00

din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

150,00

0,00

150,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.343,00

712,00

3.055,00

TOTAL CHELTUIELI

2.493,00

712,00

3.205,00

din care:

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.279,00

-28.00

1.251,00

Cheltuieli saiariale in bani

10.01

967,00

-6,00

961,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

55,00

-27,00

28,00

Contribuții

10.03

257,00

5,00

262,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII .

20

954,00

785,00

" 1.739,00

Bunuri si servicii

20.01

44,00

67,00

111,00

Reparații curente

20.02

0,00

365,00

365,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

-2,00

1,00

Drotectia muncii

20.14

6,00

%    -5,00

1,00

Mte cheltuieli

20.30

900,00

X J;\36o,oo

1.260,00

TITLUL IX ASISTENTfcSOCIALA

57

,205,00

160,00

\jutoare sociale    1/    :T,

'    '57.02

‘205,00 IS2'- i t

.    î 545,00

' - ; 160,00pag.19O&D


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU

ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prevederi rectificate
ÎȘ DIRECȚIA O\, [ASISTENTA TEHNICA

|I SI JURIWCA m C.G.M.B. %

mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

TrifTOente

(+/-)

aprobate

rectificate


ARCUB

TOTAL VENITURI

din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

Donații si sponsorizări

.• ventii pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale


00.10

33.10.50

37.10.01

43.10.09

10

10.01

10.02

10.03

20

20.01

20.02

20.05

20.11

20.12

20.13

20.14 20.30

57

57.02


18.080,00

240,00

40,00

17.800,00

18.080,00

1.126,00

789,00

50,00

287,00

16.630,00

468,00

1.200,00

15,00

7,00

15,00

20,00

5,00

14.900,00

174,00

174,00


4.009,00

-81,00

-25,00

4.115,00

4.009,00

-138,00

-51,00

-7,00

-80,00

4.181,00

113,00

-135,00

3,00

-2,00

5,00

-4,00

1,00

4.200,00

-34,00

-34,00


22.089,00

159,00

15,00

21.915,00

22.089,00

988,00

738,00

43,00

207,00

20.811,00

581,00

1.065,00

18,00

5,00

20,00

16,00

6,00

19.100,00

140,00

140,00


F 'tele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului Tu TAL VENITURI din care :

Venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții pentru instituții publice din care : buget local

imprumut obligațiuni

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Contribuții

. TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii Furnituri birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat Apa, canal Piese de schimb

J    . . -


00.10

33.10

43.10.09


5.720,00

1.400,00

4.320,00


5.373,00


Posta, telecomunicatj


70

10.01

10.02

10.03

20

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.06

20.01.08


5.720,00 1.513,00 1.108,00

60,00 345,00

2.031,00 1,1S&,GQ_

z-X'"\slO:

VA.'wir/ / r.

V'-k 5dW/ i


300,00

.073,00

223,00

.850,00

.373,00

28,00

41,00

-9,00

-4,00

484,00'

432,00

5,00

3,00

165,00

7,00

: 6,00 26,00


11.093,00

1.700,00

9.393,00


11.093,00

1.541,00

1.149,00

51,00

341,00

2.515,00

1.612,00

15,00

27,00

410,00

45,00

16,00

76,00


pag.20//v


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU


■w^NALAJ


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURE® Prevederi rectificate


Materiale si prestări servicii

Alte bunuri si servicii

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Deplasări interne

Pregătire profesionala

i .. rectia muncii

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica

Administrația Monumentelor si Patrimoniului Turistic TOTAL VENITURI din care :

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

F ’tuieli salariate in natura

Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat

Carbutanti si lubrifianti

Materiale si prestări servicii

Reparații curente

Deplasări interne

Protecția muncii

Alte cheltuieli

CHELTUIELI DE .CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mobilier, aparatura birotica

Alte active fixe


71

71.01

71.01.30mii lei.

Cod

"Prevederi’

aprobate

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01.09

433,00

70,00

503,00

20.01.30

350,00

150,00

500,00

20.02

360,00

40,00

400,00

20.05

50,00

1,00

51,00

20.06.01

11,00

3,00

14,00

20.13

6,00

2,00

8,00

20.14

14,00

6,00

20,00

57

328,00

11,00

339,00

57.02

328,00

11,00

339,00

70

1.848,00

4.850,00

6.698,00

71

1.848,00

4.850,00

6.698,00

71.01

1.848,00

4.850,00

6.698,00

71.01.01

1.783,00

4.850,00

6.633,00

71.01.02

15,00

0,00

15,00

71.01.03

50,00

0,00

50,00

00.10

21.922,00

13.858,00

35.780,00

33.10

30,00

0,00

30,00

43.10.09

21.892,00

13.858,00

35.750,00

21.922,00

13.858,00

35.780,00

10

991,00

-119,00

872,00

10.01

724,00

-73,00

651,00

10.02

40,00

0,00

40,00

10.03

227,00

-46,00

181,00

20

15.049,00

9.737,00

24.786,00

20.01

264,00

63,00

327,00

20.01.02

15,00

1,00

16,00

20.01.03

24,00

3,00

27,00

20.01.05

6,00

8,00

14,00

20.01.09

130,00

51,00

181,00

20.02

50,00

40,00

90,00

20.06.01

10,00

30,00

40,00

20.14

10,00

2,00

12,00

20.30

14.570,00

11.002,00

25.572,00

•:    70

5.744,00

2.840,00

8.584,00

71

5.744,00

2.840,00

8.584,00

01

03

2.840,00

2.840,00

0,00

8.584,00

8.569,00

15,00


Cultura, recreere si religie

67.10

2.531,00

-971,00

1.560,00

Servicii culturale

67.10.03

2.531,00

-971,00

1.560,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

2.531,00

-971,00

1.560,00

TOTAL VENITURI

00.10

2.531,00

-971,00

1.560,00

. .îituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

525,00

0,00

525,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

525,00

0,00

525,00

Subvenții

43.10

2.006,00

-971,00

1.035,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.006,00

-971,00

1.035,00

TOTAL CHELTUIELI

2.531,00

-971,00

1.560,00

CHELTUIELI CURENTE

01

1.510,00

-121,00

1.389,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

985,00

-85,00

900,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

722,00

-36,00

686,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

50,00

-16,00

34,00

Contribuții

10.03

213,00

-33,00

180,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

346,00

-24,00

322,00

Bunuri si servicii

20.01

92,00

-4,00

88,00

Reparații curente

20.02

150,00

-40,00

110,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

4,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

4,00

4,00

Alte cheltuieli

20.30

92,00

14,00

106,00

’ _UL IX ASISTENTA SOCIALA

179,00

-12,00

167,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.021,00

-850,00

171,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.021,00

-850,00

171,00

Active fixe

71.01

1.021,00

-850,00

171,00

Construcții

71.01.01

1.000,00

-850,00

150,00

Monitorul Oficial al Municipiului București

TOTAL VENITURI

00.10

2.433,00

200,00

2.633,00

din care :

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

265,00

0,00

265,00

Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI din care:

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

43.10.09

2.368,00

2.633,00


20

20.01


pag.22


1.271,00

1.235,00
MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU OR’GINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUC Prevederi rectificateANEXA 1


mii lei


Clubul Sportiv al Municipiului București

TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

Subvenții

L ventii pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Bunuri de natura obiectelor de inventar

CHELTUIELI DE CAPITAL

Active fixe

Administrația pentru Supravegherea Câinilor Fara Stapan București TOTAL VENITURI din care :

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

O 'tuieli salariale in bani

Cueltuieli salariale in natura

Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Reparații curente

Medicamente si materiale sanitare

3unuri de natura obiectelor de inventar

°rotectia muncii

Mte cheltuieli

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLULX ACTIVE NEFINANCIARE .....

Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Cod

Prevederii

aprobate

Influente

(+/-)

“Prevederi

rectificate

00.10

10.599,00

3.921,00

14.520,00

33.10

0,00

0,00

33.10.50

0,00

0,00

43.10

10.599,00

3.921,00

14.520,00

43.10.09

10.599,00

3.921,00

14.520,00

0,00

10.599,00

3.921,00

14.520,00

01

10.599,00

3.858,00

14.457,00

20

7793

3.858,00

11.651,00

20.01

6372

2.953,00

9.325,00

20.05

700,00

905,00

1.605,00

70

0,00

63,00

63,00

7101

0,00

63,00

63,00

00.10

6.268,00

-2.945,00

3.323,00

33.10

200,00

-100,00

100,00

43.10.09

6.068,00

-2.845,00

3.223,00

6.268,00

-2.945,00

3.323,00

10

1.478,00

58,00

1.536,00

10.01

1.098,00

57,00

1.155,00

10.02

60,00

-11,00

49,00

10.03

320,00

12,00

332,00

20

1.132,00

197,00

1.329,00

20.01

650,00

65,00

715,00

20.02

85,00

95,00

180,00

20.04

62,00

15,00

77,00

20.05

100,00

15,00

115,00

20.14

22,00

10,00

32,00

20.30

92,00

-3,00

89,00

70

3.405,00

-3.200,00

205,00

71

3.405,00

-3.200,00

205,00

.. «71.01

3.005.00

- -2.800,00

.....“205,00

71.01.01

3.0âCL00

;•    -2.852,00

148,00

71.01.02

\ ; \    52,00

57,00MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORONAtUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI P^ANOL^.009

Prevederi rectificate    f/3


Hot. Nr.

ANEXA 1 /    "


//£ DIRECȚIA o\\ fKASKTOITATEHWCA^j I ? SI JURIDICA %

yg. C.G.M.B.

Cod

Prevederi x

Irrfftîente

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate

Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București


TOTAL VENITURI

00.10

164.960,00

-32.145,00

132.815,00

din care :

0,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

7.000,00

0,00

7.000,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

157.960,00

-32.145,00

125.815,00

TOTAL CHELTUIELI

125.540,00

4.055,00

129.595,00

JJLI CHELTUIELI DE PERSONAL

10

21.174,00

177,00

21.351,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

15.984,00

205,00

16.189,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

900,00

-125,00

775,00

Contribuții

10.03

4.290,00

97,00

4.387,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

93.236,00

4.168,00

97.404,00

Bunuri si servicii

20.01

64.526,00

1.628,00

66.154,00

Furnituri birou

20.01.01

200,00

-20,00

180,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

250,00

-52,00

198,00

încălzit, iluminat

20.01.03

4.000,00

1.400,00

5.400,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.800,00

3.760,00

16.560,00

Carbutanti si lubrifianti

20.01.05

3.000,00

-300,00

2.700,00

Piese de schimb

20.01.06

376,00

-76,00

300,00

Transport

20.01.07

50,00

-10,00

40,00

Posta, telecomunicații

20.01.08

350,00

50,00

400,00

Alte bunuri si servicii

20.01.30

15.000,00

-3.124,00

11.876,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

700,00

-200,00

500,00

Cârti, publicații

20.11

110,00

-10,00

100,00

Alte cheltuieli

20.30

2.000,00

2.750,00

4.750,00

T ULXI ASISTENTA SOCIALA

57

5.473,00

-490,00

4.983,00

Ajutoare sociale

57.02

5.473,00

-490,00

4.983,00

Capitolul Cultura

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.657,00

200,00

5.857,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.657,00

200,00

5.857,00

Active fixe

71.01

5.657,00

200,00

5.857,00

Construcții

71.01.01

2.049,00

200,00

2.249,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.908,00

0,00

2.908,00

Mobilier, aparatura birotica

71.01.03

300,00

0,00

300,00

Alte active fixe

71.01.30

400,00

0,00

400,00

Capitolul Locuințe

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

39.420,00

-36.200,00

3.220,00

39:420,-36.200,00


TITLUL X ACTIVE .NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica Alte active fixe Reparații capitale


: .. •, 71 71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.03


A"'


pag.243.220-,00

-200,00

776,00

*^600,00

\*o\o.oo

776,00

0,00

I §Sl°’00

0,00

0,00

-36,000,00

2.444,00MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALULTT’og^


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUFESTL^e Â'nUIÎ2<)09

....... 7A>- ... TA


Prevederi rectificate


DIRECȚIA O\ ? ASISTENTA TEHNICA Ș,l l? SI JURIDICA . C.G.M.B.

mii lei

Cod

Prevederi

Prevederi

rectificate

aprobate

Influente

(+/-)

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

59.808,00

-8.406,00

51.402,00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

comunale

70.10.50

59.808,00

-8.406,00

51.402,00

' : TAL VENITURI

00.10

59.808,00

-8.406,00

51.402,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

8.400,00

500,00

8.900,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

8.400,00

500,00

8.900,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

Subvenții

43.10

51.408,00

-8.906,00

42.502,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

51.408,00

-8.906,00

42.502,00

TOTAL CHELTUIELI

59.808,00

-8.406,00

51.402,00

CHELTUIELI CURENTE

01

50.743,00

-4.000,00

46.743,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11.295,00

-870,00

10.425,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

8.426,00

-670,00

7.756,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

450,00

-50,00

400,00

Contribuții

10.03

2.419,00

-150,00

2.269,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

36.995,00

-3.010,00

33.985,00

Bunuri si servicii

20.01

24.580,00

-20,00

24.560,00

Reparații curente

20.02

9.260,00

-3.000,00

6.260,00

P: -uri de natura obiectelor de inventar

20.05

2.485,00

0,00

2.485,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

485,00

485,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.485,00

-485,00

2.000,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

15,00

4,00

19,00

Pregătire profesionala

20.13

80,00

6,00

86,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2.453,00

-120,00

2.333,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.065,00

-4.406,00

4.659,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

9.065,00

-4.406,00

4.659,00

Active fixe

71.01

9.065,00

-4.606,00

4.459,00

Construcții

71.01.01

3.631,00

-529,00

3.102,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

284,00

573,00

857,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

150,00

-150,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

5.000,00

Ț-4.500,00

500,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

\ A 200,00

200,00
‘•dî


•; "țSS /

i.'i v.

*TOTAL VENITURI

00.10

11.643,00

370,00

12.013,00

din care :

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

850,00

90,00

940,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

10.793,00

280,00

11.073,00

TOTAL CHELTUIELI

11.643,00

370,00

12.013,00

JJL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.516,00

83,00

2.599,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.394,00

310,00

8.704,00

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA

57

563,00

-23,00

540,00

Ajutoare sociale

57.02

563,00

-23,00

540,00

Politia Comunitara

TOTAL VENITURI

00.10

27.149,00

-2.862,00

24.287,00

din care:

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

11.770,00

-4.569,00

7.201,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

15.379,00

1.707,00

17.086,00

TOTAL CHELTUIELI

27.149,00

-2.862,00

24.287,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20.375,00

-1.300,00

19.075,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.330,00

-17,00

2.313,00

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA

57

3.169,00

-526,00

2.643,00

Ajutoare sociale

57.02

3.169,00

-526,00

2.643,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.275,00

-1.019,00

256,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

610,00

-600,00

10,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

625,00

-619,00

6,00

fi'.: - active fixe

71.01.30

40,00

200,00

240,00

Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor TOTAL VENITURI din care:

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Contribuții

TITLUL II BUNURI Si SERVICII •

Bunuri si servicii

Reparații curente

Alte cheltuieli

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

00.10

4.653,00

-1.170,00

3.483,00

33.10

36,00

-21,00

15,00

43.10.09

4.617,00

-1.149,00

3.468,00

4.653,00

-1.170,00

3.483,00

10

2.662,00

-219,00

2.443,00

10.01

1.984,00

-80,00

1.904,00

10.02

25,00

-17,00

8,00

10.03

653,00

-122,00

531,00

20

1.633,00.

.    -873,00

760,00

20.01

335,00

78,00

413,00

20.02

1.000,00

-980,00

20,00

20.30

171,00

29,00

200,00

57

358,00

-78,00

280,00

57.02

358,00

. -78,00

280,00
MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CLI ORIGINALUL


3s>g


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BU(

Prevederi rectificate


RESKPE ANUÎSÎ009

3)


mii lei

Prevederi

Prevederi

-

Cod

-

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

Palatul National al Copiilor


TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

5.064,00

700,00

700,00

-2.742,69

-437,88

-437,88

2.321,31

262,12

262,12

Subvenții

4.364,00

-2.304,81

2.059,19

l; uventii pentru instituții publice

4.364,00

-2.304,81

2.059,19

TOTAL CHELTUIELI

5.064,00

-2.742,69

2.321,31

Cheltuieli curente

4.981,00

-2.659,69

2.321,31

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.414,00

-1.634,45

1.779,55

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

1.171,00

-725,84

445,16

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

396,00

-299,40

96,60

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

83,00

-83,00

0,00

SPITALUL CLINIC SF. MARIA

TOTAL VENITURI

00.01

27.627,00

17.908,05

45.535,05

1. VENITURI CURENTE

00.02

18.480,00

2.692,23

21.172,23

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

18.480,00

2.692,23

21.172,23

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

18.480,00

2.692,23

21.172,23

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

18.480,00

2.692,23

21.172,23

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

16.773,00

2.530,23

19.303,23

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.707,00

162,00

1.869,00

IV SUBVENȚII

00.17

9.147,00

15.215,82

24.362,82

L.sentii de la bugetul de stat

42.10

237,00

-144,56

92,44

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

237,00

-144,56

92,44

Subvenții de la alte administrații

43.10

8.910,00

15.360,38

24.270,38

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

43.10.10

8.910,00

15.360,38

24.270,38

Sume de la bugetele sectoarelor

130,00

130,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

27.627,00

17.908,05

45.535,05

CHELTUIELI CURENTE

01

23.327,00

2.897,23

26.224,23

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13.616,00

9,16

13.625,16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

9.711,00

2.888,07

12.599,07

Bunuri si servicii

20.01

3.183,73

1.267,40

4.451,13

Hrana

20.03

380,00

40,00

420,00

Medicamente si materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar CHELTUIELI DE CAPITAL Mașini, echipamente si mijloace de transport

' 20.04 20.05

70

71.01.02

'4.491,18

1.312,51

19.310,82

19.010,82MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESjgPE ANU

Prevederi rectificate

& C-G-M.S.

mii-lei..

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

SPITALUL UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE "PROF. DR. DAN TEODORESCU"

TOTAL VENITURI

00.01

8.925,00

2.020,74

10.945,74

1. VENITURI CURENTE

00.02

6.941,00

830,62

7.771,62

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

6.941,00

830,62

7.771,62

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

6.941,00

830,62

7.771,62

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

\ turi din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10

6.941,00

830,62

7.771,62

sanatate

33.10.21

4.971,00

711,48

5.682,48

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.970,00

119,14

2.089,14

IV. SUBVENȚII

00.17

1.984,00

1.190,12

3.174,12

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.984,00

1.190,12

3.174,12

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

43.10.10

1.984,00

1.190,12

3.174,12

Sume de la primăria sect. 1

130,00

130,00

TOTAL CHELTUIELI

8.925,00

2.020,74

10.945,74

CHELTUIELI CURENTE

01

7.830,00

1.190,74

9.020,74

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.018,00

589,95

6.607,95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.812,00

600,79

2.412,79

Bunuri si servicii

20.01

937,00

456,70

1.393,70

Hrana

20.03

85,00

19,64

104,64

Medicamente si materiale sanitare

20.04

735,00

116,19

851,19

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

33,00

-13,71

19,29

Materiale de laborator

20.09

5,00

3,20

8,20

Pregătire profesionala

20.13

4,00

1,93

5,93

Protecția muncii

20.14

0,00

17,00

17,00

A)^ cheltuieli

20.30

10,00

-0,16

9,84

C,,_lTU1ELI DE CAPITAL

70

1.095,00

830,00

1.925,00

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.095,00

830,00

1.925,00

Active fixe

71.01

1.095,00

830,00

1.925,00

Construcții

71.01.01

500,00

500,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

515,00

830,00

1.345,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

80,00

80,00

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA

TOTAL VENITURI

00.01

18.095,38

0,00

18.095,38

I. VENITURI CURENTE

00.02

12.710,38

0,00

12.710,38

C. VENITURI NEFISCALE

. 00.12

12.710,38

0,00

.    . 1-2.710,38

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

12.710,38

0,00

12.710,38

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

,12.710,38

. 0,00

12.710,38

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

//-.-< & / (>.    Z;

sanatate

33.10.21

1^742*00

1.,2Z7,00

10.019,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

MO7.00

2.691,38

IV. SUBVENȚII

Subvenții de la bugetul de stat

00.17

42.10

V :Â385^)0

’v ' “<'X.    ..

/ #0,00 ' / f

5.385,00

0,00

/ 8    (?•, 5    3

pag.28

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURI

Prevederi rectificate //<£ URa-ru

ic- t'-G.M.Q.


mii lei

■ -

Cod

PreveâW^    ———

Prevederi

rectificate

aprobate

Influente

(+/-)

Subvenții de la alte administrații

43.10

5.385,00

0,00

5.385,00

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

43.10.10

5.385,00

5.385,00

SPITALUL FILANTROPIA

TOTAL VENITURI

00.01

15.299,00

899,10

16.198,10

I. VENITURI CURENTE

00.02

12.182,00

664,53

12.846,53

V -VENITURI NEFISCALE

00.12

12.182,00

664,53

12.846,53

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

12.182,00

664,53

12.846,53

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

12.182,00

664,53

12.846,53

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

10.529,00

664,53

11.193,53

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.653,00

1.653,00

IV. SUBVENȚII

00.17

3.117,00

234,57

3.351,57

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

518,00

234,57

752,57

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

518,00

234,57

752,57

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.599,00

0,00

2.599,00

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

43.10.10

2.599,00

2.599,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

15.299,00

899,10

16.198,10

CHELTUIELI CURENTE

01

14.263,00

899,10

15.162,10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.018,00

276,61

9.294,61

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.245,00

622,49

5.867,49

Bunuri si servicii

20.01

2.495,94

50,42

2.546,36

Hrana

20.03

260,00

110,00

370,00

IV ; 'icamente si materiale sanitare

20.04

1.886,38

349,49

2.235,87

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

216,06

27,08

243,14

Materiale de laborator

20.09

108,23

24,94

133,17

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

15,39

2,56

17,95

A te cheltuieli

20.30

5,00

58,00

63,00

Ate cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5,00

58,00

63,00

SPITALUL CLINIC DR. I CANTACUZINO

TOTAL VENITURI

00.01

47.766,24

3.708,15

51.474,39

. VENITURI CURENTE

00.02

38.815,24

-3.607,63

35.207,61

O. VENITURI NEFISCALE

00.12

38.815,24

-3.607,63

35.207,61

32. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

38.815,24

-3.607,63

' •    35.207,61

Menituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

38.815,24

-3.607,63

35.207,61

/enituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de

janatate

33.10.21

34755,20

•    -3.607,63

31.147,57

Mte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

. '7 4,060",04

4.060,04

V. SUBVENȚII

00.17

i \ '8.951,00

7.315,78

16.266,78

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

-    276,00

ii 0,00

276,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

276,00

276,00'et pag5o


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


COHFORM CU

OR^GiNAlUL
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BU

Prevederi rectificate


6^§TI PE^MUL 2009

«JWÎIWC4


...roii teu...,

Cod

PreveîîefF15

aprobate

......—.....

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Subvenții de la alte administrații

43.10

8.675,00

7.315,78

15.990,78

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

43.10.10

8.675,00

7.315,78

15.990,78

0,00

TOTAL CHELTUIELI

47.766,24

3.708,15

51.474,39

CHELTUIELI CURENTE

01

45.066,24

-3.607,63

41.458,61

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20.352,91

2.350,84

22.703,75

_UL II BUNURI SI SERVICII

20

24.713,33

-5.958,47

18.754,86

Bunuri si servicii

20.01

11.094,00

-3.257,63

7.836,37

Reparații curente

20.02

2.473,00

-1.162,11

1.310,89

Hrana

20.03

1.300,00

-12,38

1.287,62

Medicamente si materiale sanitare

20.04

7.500,00

-1.598,82

5.901,18

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1.260,00

39,36

1.299,36

Deplasări, detasari, transferări

20.06

11,55

14,79

26,34

Materiale de laborator

20.09

150,00

7,33

157,33

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

74,78

-3,84

70,94

Consultanta si expertiza

20.12

30,00

53,25

83,25

Pregătire profesionala

20.13

100,00

-69,62

30,38

Protecția muncii

20.14

30,00

-30,00

0,00

Tichete cadou

20.27

400,00

-250,00

150,00

Alte cheltuieli

20.30

290,00

311,20

601,20

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.700,00

7.315,78

10.015,78

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.700,00

7.315,78

10.015,78

Active fixe

71.01

2.700,00

7.315,78

10.015,78

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.700,00

7.294,12

9.994,12

M' ’Hlier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

21,66

21,66

SPITALUL DE ORTOPEDIE FOIȘOR

TOTAL VENITURI

00.01

36.171,35

2.686,93

38.858,28

l. VENITURI CURENTE

00.02

21.011,35

16,49

21.027,84

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

21.011,35

16,49

21.027,84

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

21.011,35

16,49

21.027,84

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

21.011,35

16,49

21.027,84

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

20.057,44

20.057,44

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

953,91

16,49

970,40

IV. SUBVENȚII

00.17

15.160,00

2.670,44

17.830,44

Subvenții de la bugetul de stat

..., .42.10

55,00

-. .-0,75

54,25

Subvenții de lâ bugetul de stat pentru spitale '    ‘    -

" 42.10.11

55,00

-0,75

54,25

Subvenții de la alte administrații

43.10

15/K)5'00

2.671,19

17.776,19

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

43.10.10

~~ ‘    X671J9

17.776,19

1!:^/    \V\

TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNU.RI SI SERVICII

Sb6,93

5f7,93

>-■477,93
01

20


pag.30MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU

ORIGINAL


Si

SL4J IVX*


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCI

Prevederi rectificate

ffi^ANUL 2009


mii lei

Cod

PrWddrt^

aprobate

Influente

(+/-)

" Prevederi

rectificate

Bunuri si servicii

20.01

3.849,76

462,19

4.311,95

Alte cheltuieli

20.30

65,75

15,74

81,49

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.462,82

2.209,00

12.671,82

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.462,82

2.209,00

12.671,82

Active fixe

71.01

8.258,10

2.209,00

10.467,10

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

1.992,28

2.209,00

4.201,28

SPITALUL CLINIC COLENTINA

TOTAL VENITURI

00.01

107.876,38

28.038,53

135.914,91

I. VENITURI CURENTE

00.02

86.574,88

10.527,97

97.102,85

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

86.574,88

10.527,97

97.102,85

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

86.574,88

10.527,97

97.102,85

Venituri din prestări de servicii si alte actîvitati

33.10

86.574,88

10.527,97

97.102,85

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

78.892,67

9.730,64

88.623,31

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

7.682,21

797,33

8.479,54

IV. SUBVENȚII

00.17

21.301,50

5.158,97

26.460,47

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

2.555,50

-1.845,01

710,49

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

2.555,50

-1.845,01

710,49

Subvenții de ia alte administrații

43.10

18.746,00

7.003,98

25.749,98

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

43.10.10

18.746,00

7.003,98

25.749,98

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

45,10

0,00

12.351,59

12.351,59

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.10.15

12.351,59

12.351,59

0,00

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

107.876,38

17.280,51

125.156,89

CHELTUIELI CURENTE

01

104.746,38

10.141,93

114.888,31

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

36.877,18

7.090,10

43.967,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

67.869,20

1.458,24

69.327,44

3unuri si servicii

20.01

23.910,20

607,36

24.517,56

Reparații curente

20.02

2.400,00

1.649,52

4.049,52

-irana

20.03

1.942,00

306,25

2.248,25

i/ledicamente si materiale sanitare

20.04

37.564,00

-2.140,28

35.423,72

3unuri de natura obiectelor de inventar

20.05

350,00

220,90

570,90

Deplasări, detasari, transferări

20.06

82,00

3,74

85,74

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

1.587,56

1.587,56

Cârti, publicații si materiale documentare .

20.11

■    ■    3,00

3.45

6,45

Consultanta si expertiza

20.12

45,00

135,74

180,74

’regatire profesionala

20.13

40,00

44,38

84,38

3rotectia muncii

20.14

., 3,00

■ 12,00

15,00

\lte cheltuieli

20.30

d.5:30,00

.    -972,38

557,62

\lte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

/A'0,00

A ' < R3-58

1.593,58

:inantarea de la Uniunea Europeana

56.15.02

. 0,00

\ W.58

1.593,58

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7 3.133,00

dA d.'1^8,58

... .10.268,58

' - '-•G.IW.B. «j/Z

mii lei .........

■ - .

Cod

PrevetJerr-'-

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARe

71

3.130,00

7.138,58

10.268,58

Active fixe

71.01

3.050,00

6.242,25

9.292,25

Construcții

71.01.01

900,00

-596,33

303,67

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.000,00

6.961,44

8.961,44

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

150,00

-122,86

27,14

F: ; aratii capitale aferente activelor fixe

71.03

80,00

896,33

976,33

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ȘTEFAN"

TOTAL VENITURI

00.01

16.861,80

1.666,78

18.528,58

I. VENITURI CURENTE

00.02

10.307,80

1.807,52

12.115,32

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

10.307,80

1.807,52

12.115,32

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

10.307,80

1.807,52

12.115,32

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

10.307,80

1.807,52

12.115,32

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

9.347,40

1.767,94

11.115,34

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

960,40

39,58

999,98

IV. SUBVENȚII

00.17

6.554,00

-146,74

6.407,26

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

4.249,00

-146,74

4.102,26

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

4.249,00

-146,74

4.102,26

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.305,00

0,00

2.305,00

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

43.10.10

2.305,00

2.305,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

6,00

6,00

D iții si sponsorizări

37.10.01

6,00

6,00

TOTAL CHELTUIELI

16.861,80

1.666,78

18.528,58

CHELTUIELI CURENTE

01

16.611,80

1.666,78

18.278,58

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10.851,71

543,87

11.395,58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.760,09

1.122,91

6.883,00

Bunuri si servicii

20.01

1.356,77

484,70

1.841,47

Reparații curente

20.02

680,00

142,92

822,92

Hrana

20.03

920,00

-152,59

767,41

Medicamente si materiale sanitare

20.04

1.898,00

557,07

2.455,07

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

318,00

' 20,16

338,16

Deplasări, detasari, transferări

20.06

15,06

-0,04

15,02

Materiale de laborator    ;

20,09

■ 56,00

-5,00

-    . •    51,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

6,00

7,20’    13,20

Pregătire profesionala

20.13

33,30

40,21

73,51

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.14

20.30

20.30.30

18,00

487,24

202,40

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU

ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI B

Prevederi rectificateiUR^STI PE'^NUL 2009

«RCCTIA oY
pag.32


n

»•BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUC Prevederi rectificate


SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU"

TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

V .turi din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

IV. SUBVENȚII

Subvenții de la bugetul de stat

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale 01.01 - 31.07.2009

Subvenții de la alte administrații

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-

31.12.2009

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL I I BUNURI SI SERVICII.....................

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE f\c+;ye fixe

Cv :.structii

Vlașini, echipamente si mijloace de transport

Reparații capitale aferente activelor fixe

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

TOTAL VENITURI

. VENITURI CURENTE

3. VENITURI NEFISCALE

32. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

/enituri din prestări de servicii si alte activitati

/enituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de ;anatate

\lte venituri din prestări de servicii si alte activitati

V. SUBVENȚII

Subvenții de la bugetul de stat

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

Subvenții de la alte administrații

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

DIRECȚIA 4 ASISTENTA TEHMCA'i' SI JURIDICA > C.G.M.B. <’//

CPpag.33mii iei

Cod

Prevedân^c

aprobate

influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

00.01

34.677,73

2.193,00

36.870,73

00.02

11.249,09

1.932,22

13.181,31

00.12

11.249,09

1.932,22

13.181,31

00.14

11.249,09

1.932,22

13.181,31

33.10

11.249,09

1.932,22

13.181,31

33.10.21

10.123,99

1.823,73

11.947,72

33.10.50

1.125,10

108,49

1.233,59

00.17

23.428,64

260,78

23.689,42

42.10

9.718,64

-3.424,53

6.294,11

42.10.11

9.718,64

-3.424,53

6.294,11

43.10

13.710,00

3.685,31

17.395,31

43.10.10

3.790,00

1.063,00

4.853,00

9.920,00

2.622,31

12.542,31

34.677,73

2.193,00

36.870,73

01

34.177,73

1.950,07

36.127,80

10

26.588,24

1.130,00

27.718,24

20

7.589,49

820,07

8.409,56

70

500,00

242,93

742,93

71

500,00

242,93

742,93

71.01

450,00

292,93

742,93

71.01.01

450,00

450,00

71.01.02

0,00

292,93

292,93

71.03

50,00

-50,00

0,00

00.01

28.728,54

15.882,18

44.610,72

00.02

15.697,54

916,23

16.613,77

00.12

15.697,54

916,23

16.613,77

00.14

15.697,54

916,23

16.613,77

33.10

15.697,54

916,23

16.613,77

33.10.21

12.297,54

2.880,23

15.177,77

33.10.50

3.400,00

-1.964,00

1.436,00

00.17

42.10 42.10.11

43.10 43/10.10

13-.G3T&0.'

2;94^0p>%,

. 2.945,OO^T^

1Ol086,QO '

14.965.95 -2.945,00 -2:945,00

^Vl7.910,95

17.910.95

27.996,95

0,00

0,00

27.996,95

,27.996,95

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


ONFGRWI CU R’GINALULBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BU

Prevederi rectificate


pf^NUL 2009


DIRECȚIA ASISTENTA TSWWCă3:

tl S SI JURICHCA f";

Z C.G.M.B.

, . ... ... .

■ - ■

. ... miilei.... .....

...

. Cod

Prevdden^

aprobate

Influente

(+Z-)

Prevederi

rectificate

din care :

0,00

Sume de la bugetul primăriei sect.2

1.700,00

0,00

1.700,00

TOTAL CHELTUIELI

28.728,54

15.882,18

44.610,72

CHELTUIELI CURENTE

01

20.328,54

-1.382,77

18.945,77

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10.691,30

-1.927,30

8.764,00

TITLUL il BUNURI SI SERVICII

20

9.637,24

544,53

10.181,77

E '. uri si servicii

20.01

3.333,00

689,60

4.022,60

Reparații curente

20.02

401,24

351,86

753,10

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

1.030,00

-48,00

982,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

4.120,00

-974,70

3.145,30

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

281,00

0,00

281,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

44,00

43,00

87,00

Materiale de laborator

20.09

243,00

201,00

444,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

13,00

5,00

18,00

Pregătire profesionala

20.13

70,00

118,00

188,00

Protecția muncii

20.14

12,00

6,00

18,00

Tichete cadou

20.27

0,00

80,00

80,00

Alte cheltuieli

20.30

90,00

72,77

162,77

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8.400,00

17.264,95

25.664,95

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE

71

8.400,00

17.264,95

25.664,95

Active fixe

71.01

6.099,00

16.764,95

22.863,95

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

5.432,96

16.764,95

22.197,91

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

666,04

666,04

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

2.301,00

500,00

2.801,00

SFi l'ALUL CLINIC CARITAS

TOTAL VENITURI

00.01

26.544,56

7.652,86

34.197,42

I. VENITURI CURENTE

00.02

20.414,54

7.442,91

27.857,45

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

20.414,54

7.442,91

27.857,45

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

20.414,54

7.442,91

27.857,45

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

20.414,54

7.442,91

27.857,45

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

18.597,33

7.442,91

26.040,24

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.817,21

1.817,21

IV. SUBVENȚII

00.17

6.130,02

209,95

6.339,97

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

440,02

0,00

440,02

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

440,02

440,02

Subvenții de la alte administrații

43.10

5.690,00

209,95

5.899,95

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

43.10.10

5.899,95


TOTAL CHELTUIELI01

10

2034.197.42

32.797.42 20.014,18 -12r783,24


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU

ORIOSNAIO


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIU

Prevederi rectificate2009


o.


mii lei


Bunuri si servicii

Reparații curente

Hrana

Medicamente si materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Materiale de laborator

C:    publicații si materiale documentare

Pregătire profesionala Protecția muncii

TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

IV. SUBVENȚII

Subvenții de la bugetul de stat

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

Subvenții de la alte administrații

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

3’ e primite de la UE in contul plăților efectuate

^rerinantare

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3unuri si servicii

Separații curente

Hrana (

i/ledicamente si materiale sanitare Cunuri de natura obiectelor de- inventar Deplasări, detasari, transferări Materiale de laborator

Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza ’regatire profesionala ’rotectia muncii Alte cheltuieli


Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01

3.791,94

1.170,00

4.961,94

20.02

1.000,00

3,50

1.003,50

20.03

676,00

257,50

933,50

20.04

2.722,72

2.150,00

4.872,72

20.05

232,00

209,95

441,95

20.09

140,00

207,50

347,50

20.11

5,50

10,00

15,50

20.13

10,00

10,63

20,63

20.14

3,00

5,00

8,00

VICTOR BABES"

00.01

64.158,00

-2.119,76

62.038,24

00.02

51.946,00

2.139,10

54.085,10

00.12

51.946,00

2.139,10

54.085,10

00.14

51.946,00

2.139,10

54.085,10

33.10

51.946,00

2.139,10

54.085,10

33.10.21

51.946,00

2.139,10

54.085,10

00.17

12.212,00

-4.856,86

7.355,14

42.10

2.732,00

-2.179,60

552,40

42.10.11

2.732,00

-2.179,60

552,40

43.10

9.480,00

-2.677,26

6.802,74

43.10.10

9.480,00

-2.677,26

6.802,74

45,10

0,00

598,00

598,00

45.10.16.03

598,00

598,00

0,00

64.158,00

-2.119,76

62.038,24

01

60.058,00

-583,94

59.474,06

10

26.223,00

-4.745,55

21.477,45

20

33.835,00

3.563,61.

37.398,61

20.01

7.507,31

-2.294,77

5.212,54

20.02

2.000,00

-50,00

1.950,00

20.03

1.131,36

168,64

1.300,00

20.04

22.219,82

5.672,86

27.892,68

20.05

278,00

129,36

407,36

20.06- •

1,80

. -Q,70

1,10

20.09

390,00

-3,26

386,74

20.11

7,52

-7,42

0,10

20.12

90,00

10,00

100,00

20.13

14,81

20,00

20.14

;    14,00

18,00

20.30

/ X^gclog

-89,91

}.    »    rS    .......

110,09

!? /

V -    i ■

i •    »

A ■!    5

f|    ;•

Vi

ît /    x

;==—----

pag.35MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUC

Prevederi rectificate


S>£e ANUO009 t direcția C ASISTENTA TEHWCAsj 1 SIASttWCA £

C.G.M-3- $if

P    ~ fi


2&c


Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale, altele decât

Programului Operațional

Finanțarea de la Uniunea Europeana

CHELTUIELI DE CAPITAL

T •. UL XII .ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Reparații capitale aferente activelor fixe


SPITALUL CLINIC DERMATO-VENERICE "PROF. DR. SCARLAT

TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

IV. SUBVENȚII

Subvenții de la bugetul de stat

S1-'entii de la bugetul de stat pentru spitale

Subvenții de la alte administrații

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII.....................

Bunuri si servicii

Reparații curente Hrana

Medicamente si materiale sanitare Bunuri-de natura obiectelor de inventar Cârti, publicații si materiale documentare Pregătire profesionala

Protecția muncii Alte cheltuieli CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII. ACTIVE NEF^IANCIARE Active fixe


Cod

Prevederi

aprobate

Influente

{+/-)

Prevederi

rectificate

56

0,00

598,00

598,00

56.20

0,00

598,00

598,00

56.20.02

0,00

598,00

598,00

70

4.100,00

-1.535,82

2.564,18

71

4.100,00

-1.535,82

2.564,18

71.01

2.600,00

-835,82

1.764,18

71.01.01

100,00

-100,00

0,00

71.01.02

2.500,00

-735,82

1.764,18

71.03

1.500,00

-700,00

800,00

LONGHIN"

00.01

6.204,94

370,44

6.575,38

00.02

3.986,31

168,87

4.155,18

00.12

3.986,31

168,87

4.155,18

00.14

3.986,31

168,87

4.155,18

33.10

3.986,31

168,87

4.155,18

33.10.21

3.647,48

284,27

3.931,75

33.10.50

338,83

-115,40

223,43

00.17

2.218,63

201,57

2.420,20

42.10

694,63

127,04

821,67

42.10.11

694,63

127,04

821,67

43.10

1.524,00

74,53

1.598,53

43.10.10

1.524,00

74,53

1.598,53

6.204,94

370,44

6.575,38

01

5.659,94

370,44

6.030,38

10

3.705,30

150,77

3.856,07

20

1.954,64

219,67

2.174,31

20.01

684,94

65,32

750,26

20.02

300,00

300,00

20.03

195,00

5,00

200,00

20.04

649,70

102,04

751,74

20.05.

30,00

50,00

- • 80,00

20.11

0,00

4,31

4,3120.13

20.14 20.30 ' 70

71

71.01


pag. 36SPITALUL DE BOLI CRONICE SF. LUCA

TOTAL VENITURI

00.01

22.095,00

5.939,24

28.034,24

I. VENITURI CURENTE

00.02

16.830,00

5.569,63

22.399,63

C 7ENITURI NEFISCALE

00.12

16.830,00

5.569,63

22.399,63

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

16.830,00

5.569,63

22.399,63

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10

16.830,00

5.569,63

22.399,63

sanatate

33.10.21

15.000,00

5.569,63

20.569,63

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.830,00

1.830,00

IV. SUBVENȚII

00.17

5.265,00

369,61

5.634,61

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

0,00

148,93

148,93

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0,00

148,93

148,93

Subvenții de la alte administrații

43.10

5.265,00

220,68

5.485,68

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

43.10.10

5.265,00

220,68

5.485,68

0,00

TOTAL CHELTUIELI

22.095,00

5.939,24

28.034,24

CHELTUIELI CURENTE

01

20.095,00

5.939,24

26.034,24

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8.370,00

365,81

8.735,81

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.725,00

5.523,43

17.248,43

3unuri si servicii

20.01

2.439,00

1.313,00

3.752,00

Reparații curente

20.02

3.209,00

2.800,00

6.009,00

H- ?a

20.03

881,00

300,00

1.181,00

Vleuicamente si materiale sanitare

20.04

3.812,00

440,63

4.252,63

3unuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1.225,00

566,00

1.791,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

5,00

5,00

10,00

Materiale de laborator

20.09

30,00

40,00

70,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4,00

14,00

18,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

10,00

10,00

^regatire profesionala

20.13

10,00

5,00

15,00

^rotectia muncii

20.14

40,00

11,00

51,00

\lte cheltuieli

20.30

70,00

18,80

88,80

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

50,00

50,00

Ajutoare sociale •

57.02

0,00

50,00

50,00

Tichete.cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

.0,00

50,00'

50,00

SPITALUL CLINIC "PROF. DR. TH. BURGHELE"

’OTAL VENITURI

00.01

26,871,00

11.573,19

38.444,19

. VENITURI CURENTE

00.02    x'

18.560,00 •,

2.050,00

20.610,00

C VENITURI NEFISCALE

00.12

"i8;560;06

2.050,00

20.610,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14/ * / -    • - ,33.l|    /

'’jl*5£^O0"\

| 2.050,00

20.610,00

/enituri din prestări de servicii și. alte activitati

1S. 5B0';00 \ •

IWIi )

| 2.050,00

20.610,00

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU

| M A S 2 H

- 5 i    i '«/ ■ ■> *V *m


Hot. Nr.


ANEXA 1


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PERJUL 2009


Prevederi rectificate


,'g DIRECȚIA '? ASISTENTA TEHWCA^

SI JURIDICA

Cod

—f;-kt**

Preveiferi

X\*

■ •

aprobate

CTTW.P'.--

* //

- (+/-)

Prevederi

rectificate

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

17.229,00

2.000,00

19.229,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.331,00

50,00

1.381,00

IV. SUBVENȚII

00.17

8.311,00

9.523,19

17.834,19

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

287,00

0,00

287,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

287,00

0,00

287,00

Sri /entii de la alte administrații

43.10

8.024,00

9.523,19

17.547,19

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

43.10.10

8.024,00

9.523,19

17.547,19

TOTAL CHELTUIELI

26.871,00

11.573,19

38.444,19

CHELTUIELI CURENTE

01

24.282,80

3.178,00

27.460,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.428,66

870,00

13.298,66

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.854,14

2.308,00

14.162,14

Bunuri si servicii

20.01

3.661,62

526,00

4.187,62

Reparații curente

20.02

1.190,00

418,00

1.608,00

Hrana

20.03

410,00

80,00

490,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

4.636,36

890,00

5.526,36

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

403,84

300,00

703,84

Deplasări, detasari, transferări

20.06

12,60

0,00

12,60

Materiale de laborator

20.09

132,72

50,00

182,72

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

2,00

3,00

Consultanta si expertiza

20.12

92,00

12,00

104,00

Pregătire profesionala

20.13

26,00

10,00

36,00

Protecția muncii

20.14

28,00

20,00

48,00

C. LTUIELI DE CAPITAL

70

2.588,20

8.395,19

10.983,39

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.588,20

8.395,19

10.983,39

Active fixe

71.01

2.588,20

8.395,19

10.983,39

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.088,20

8.395,19

10.483,39

Reparaii capitale

71.03

500,00

0

500,00

SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SARBU"

TOTAL VENITURI

00.01

26.958,50

0,00

26.958,50

I. VENITURI CURENTE

00.02

23.761,00

-156,65

23.604,35

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

23.761,00

-156,65

23.604,35

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

23.761,00

-156,65

23.604,35

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

23.761,00

-156,65

23.604,35

Venituri dimcontracteincheiate cu casele de asigurări-sociale de

sanatate

33.10.21

18.896,00

-209,32

18.686,68

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

4.865,00

52,67

4.917,67

IV. SUBVENȚII

Subvenții de la bugetul de stat

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale Subvenții de la alte administrații Subvenții de ia' bij'getu't/pcal pentru spitale

00.17

42.10 42.10.11

43.10 43.10.10

3.354,15

694,15

694,15

2.660,00

2.660,00

MUNICIPIUL BUCUREȘTIBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prevederi rectificateCod

PrevederK.

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate

1.291.510,00    -274.929,32    1.016.580,68


BUGETUL CREDITELOR EXTERNE TOTAL CHELTUIELI

din care

Administrația Străzilor

TOTAL CHELTUIELI

T- .^sporturi

Sudzi

din care

CHELTUIELI DE CAPITAL

Reparații capitale aferente activelor fixe

Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului

Muzee

Transferuri către instituții publice


3rimaria Municipiului București

TOTAL CHELTUIELI

din care:

Autorități executive si legislative

nvatamant

Cultura, recreere si religie

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei \ I .enta sociala

Mte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale .ocuinte, servicii si dezvoltare publica Dezvoltarea sistemului de locuințe

Mte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării ;omunale

5rotectia mediului

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Combustibili si energie

lin eare ;    ' '■


CHELTUIELI DE CAPITAL 'ransporturi

nvestitii ale regiilor autonor CHELTUIELI DE CAPITAL

/70.000,00

-60.000,00

10.000,00

r

■ x,

84.06

70.000,00

-60.000,00

10.000,00

84.06.03.03

70.000,00

-60.000,00

10.000,00

" 70

70.000,00

-60.000,00

10.000,00

71.03

70.000,00

-60.000,00

10.000,00

6706

0,00

4.850,00

4.850,00

67.06.03.03

51.01.01

0,00

4.850,00

4.850,00

1.221.510,00

-219.779,32

1.001.730,68

5106

9.600,00

-9.100,00

500,00

65.06

430.000,00

-169.440,00

260.560,00

67.06

400,00

68.530,68

68.930,68

67.06.50

400,00

68.530,68

68.930,68

6806

0,00

200,00

200,00

680650

0,00

200,00

200,00

70.06

160.860,00

-55.000,00

105.860,00

70.06.03.01

40.000,00

-40.000,00

0,00

700650

32.450,00

-15.000,00

17.450,00

7406

89.315,00

-47.270,00

42.045,00

74.06.06

89.315,00

-47.270,00

42.045,00

8106

49.893,00

-5.700,00

44.193,00

de stat

24.698,00

15.000,00

39.698,00

, >_2'5 Î95ț-00/

-20.700,00

4.495,00

8406

A481.622',00 .

' :-2.000,00

479.622,00

de stat

i    1 80p;qp\’

.800,00

0,00

70

I .479 822,00 ‘

1    S-200,00' ■

hi

" - 1 . . --

- - 479.622,00

pag.39
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE.

Prevederi rectificate

mii lei.

Cod

Prevederi

influente

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate

BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABiLE TOTAL VENITURI din care :

Donații din străinătate

T i . AL CHELTUIELI

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

44.08.01

661,00

285,00

661,00

259,00

28,00

61.483,00

61.483,00

61.483,00

200,00

61.283,00

62.144,00

61.768,00

62.144,00

459,00

61.311,00

Teatrul Bulandra

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

200,00

200,00

Alte cheltuieli

20.30

0,00

200,00

200,00

Direcția Generala de Asistenta Sociala

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

28,00

83,00

111,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

28,00

83,00

111,00

Active fixe

71.01

28,00

83,00

111,00

Construcții

71.01.01

0,00

83,00

83,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

28,00

0,00

28,00

Primăria Municipiului București

T' AL VENITURI

0,00

61.200,00

61.200,00

din care:

0,00

Donații din străinătate

440801

0,00

61.200,00

61.200,00

TOTAL CHELTUIELI ’

Protecția mediului

74.08

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.08.06

0,00

61.200,00

61.200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

61.200,00

61.200,00

Construcții

710101

0,00

61.200,00

61.200,00

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONFORM CU


OBLOIMALUL

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURES(^£^Rl

Prevederi rectificate■s a JURIDICA fi- C.G.M.B- <//

/x

mii lei

Cod

Prevederf

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

VENITURILE SI CHELTUIELILE iN AFARA BUGETULUI LOCAL TOTAL VENITURI

14.517,90

11.800,00

26.317,90

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

36.11.08

8.629,90

0,00

8.629,90

Fond de rulment (dobânzi)

36.11.10

3.498,00

1.800,00

5.298,00

Alte venituri (consolidări)

36.11.50

2.390,00

0,00

2.390,00

Taxe speciale

36.11.50

0,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL CHELTUIELI

142.090,00

-16.900,00

125.190,00

Administrația Străzilor

TOTAL CHELTUIELI

95.000,00

-20.000,00

75.000,00

Transporturi

84.11

95.000,00

-20.000,00

75.000,00

Străzi

84.11.03.03

95.000,00

-20.000,00

75.000,00

din care

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

95.000,00

-20.000,00

75.000,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

95.000,00

-20.000,00

75.000,00

Primăria Municipiului București

TOTAL CHELTUIELI

47.090,00

3.100,00

50.190,00

din care :

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu

55.01.12

16.000,00

-1.200,00

ca ~'tal de stat

Ci -LTUIELI DE CAPITAL

70

31.090,00

1.500,00

14.800,00

32.590,00

Construcții

71.01.01

31.090,00

1.500,00

32.590,00

TITLULUI DOBÂNZI

30.02.05

2.600,00

2.600,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

200,00

200,00

Autorități executive si legislative

51.11

2.800,00

2.800,00

Cultura, recreere si religie

67.11

0,00

23.000,00

23.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.11.50

0,00

23.000,00

23.000,00

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.11

31.090,00

-21.500,00

9.590,00

Transporturi

84.11

16.000,00

-1.200,00

14.800,00

Nota Ordonatorul principal de credite va detalia influentele pe subcapitole, articole si alineate după caz.

22.10.2009
jag


.41Anexa 2

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORO HALULBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURES' I Programe de Investiții - Prevederi rectificate -

-mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi

aprobate

l™8    "    |

Influente

+/-

Prevederi

rectificate

TOTAL CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2.342.964,17

-320.384,57

2.022.579,60

* buget local

745.895,24

-72.860,68

673.034,56

* proiecte FEN (POR)

31.200,00

-31.200,00

0,00

* bugetul instituțiilor finant. din venituri proprii si subvenții

139.792,93

17.022,43

156.815,36

* transfer buget de stat

6.648,00

0,00

6.648,00

* fond de locuințe

31.090,00

-21.500,00

9.590,00

* fond rulment

96.800,00

1.800,00

98.600,00

* imprumut obligațiuni

740.000,00

-132.719,32

607.280,68

* credite externe

551.510,00

-142.210,00

409.300,00

* fonduri nerambursabile(preaderare)

28,00

61.283,00

61.311,00

din care:

BIBLIOTECA METROPOLITANA

67.02 Total, din care:

3.950,00

535,00

4.485,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

140,00

164,00

304,00

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

160,00

371,00

531,00

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

0,00

0,00

0,00

CENTRUL DE CONSERVARE 67.02 Total, din care:

71.01.01 Construcții

Consolidare si reabilitare clădire din str. Piața Al. Lahovari, nr. 7


118,00

100,00

100,00


550,00

550,00

550,00


668,00

650,00

650,00


MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

67.10 Total, din care:

71.01.01 Construcții

Sistem de încălzire Muzeul Fr.Stork (proiectare) 71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

MUZEUL LITERATURII ROMANE

67.10 Total, din care:

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

TEATRUL DE COMEDIE

67.10 Total, din care(

71.01.01 Construcții

Reabilitare si m/âeri


Pag.1Cod


CONFORM CU GRÎOSMALUl/I n ^-^ 'Hotnr- 33

' Uc/    Anexa 2


<3x3


-mii lei-


revederi o bate


Influente

+/-


Prevederi

rectificate


TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ

67.10

71.01.02

71.01.03

Total, din care:

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

3.227,00

3.169,00 .. 10,00

54,00

64,00

-10,00

3.281,00

3.233,00

0,00

TEATRUL EVREESC DE STAT

67.10

Total, din care:

670,00

-550,00

120,00

71.01.01

Construcții

650,00

-550,00

100,00

Modernizare si consolidare clădire TES

650,00

-550,00

100,00

TEATRUL MASCA

67.10

Total, din care:

3.000,00

3.668,00

6.668,00

71.01.01

Construcții

2.100,00

3.668,00

5.768,00

Extindere Teatrul Masca

2.100,00

3.668,00

5.768,00

TEATRUL L.S.BULANDRA

67.10

Total, din care:

2.200,00

-150,00

2.050,00

71.01.01

Construcții

1.700,00

-150,00

1.550,00

Lucrări extindere si modernizare Sala Toma Caragiu

1.700,00

-150,00

1.550,00

ȘCOALA POPULARA DE ARTA

67.10

Total, din care:

1.021,00

-850,00

171,00

71.01.01

Construcții

1.000,00

-850,00

150,00

Extindere imobil

1.000,00

-850,00

150,00

67.06/

PALATELE BRANCOVENESTI

67.10

Total, din care:

1.848,00

4.850,00

6.698,00

• 01.01

Construcții

1.783,00

4.850,00

6.633,00

Amenajare, extindere Parc Zona Nord Ansamblu Istoric

Mogosoaia

1.783,00

4.850,00

6.633,00

ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR

67.10

Total, din care:

5.744,00

2.840,00

8.584,00

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

5.729,00

2.840,00

8.569,00

Monumente

5.729,00

2.840,00

8.569,00

CLUBUL SPORTIV

67.10

Total, din care:

0,00

63,00

63,00

71.01.02

Mașini, echipamentesi mijloace de transport

W, ,

63,00,

63,00

PALATUL COPIILOR

F; 3

ii *

67.10

Total, din care:

8Ș.00.

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

4&0K

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

40,(<f;i

-7.40i00'

0,00

| i.

V    '    ■    •    --Xj

-•Pag-2

n & - //< 3
DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIAL

Total, din care:

*    buget local

*    fonduri nerambursabile 68.02 Total, din care:

71.01.01 Construcții
726,00

698,00 •28,00

698,00

488,00


383,00

300,00

83,00

300,00

-83,00


1. Extindere imobil din str.Salcetului, nr.4 (SF+proiectare)


108,00


-84,00


1.109,00

998,00 111,00 998,00 405,00

24,00


2. Reabilitare imobil pentru centru de noapte pentru persoane fara adapost (SF)

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport ' .01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.30 Alte active fixe

68.08 Total, din care:

71.01.01 Construcții

Extindere imobil din str. Salcetului, nr. 5, sector 4 (lucrări noi)

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale


380,00

1,00

381,00

80,00

447,00

527,00

0,00

0,00

0,00

130,00

-64,00

66,00

28,00

83,00

111,00

0,00

83,00

83,00

0,00

83,00

83,00

28,00

0,00

28,00


POLITIA COMUNITARA 61.10 Total, din care:

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.30 Alte active fixe


1.275,00

-1.019,00

256,00

610,00

-600,00

10,00

625,00

-619,00

6,00

40,00

200,00

240,00


ADMINISTRAȚIA SPITALELOR 66.02 Total, din care:

7'1 01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 7 . .01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

SPITALE (Total)

66.10 Total, din care:

71.01.01 Construcții

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.30 Alte active fixe

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe


1.650,00

270,00

1.920,00

538,88

83,00

621,88

118,00

187,00

305,00

48.634,93

56.879,43

105.514,36

3.388,00

200,00

3.588,00

34.627,00

54.813,53

89.440,53

3.374,32

2.238,76

5.613,08

862,89

-122,86

740,03

6.382,72

-250,00

6.132,72


ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURISI AGREMENT BUCUREȘTI

Total, din pare:

67.10"CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

din care:

71.01.01 Studii

70.10 "LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA"

din care:

71.01.01 Studii

71.01.30 Alte active fixe 7.    .......


71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe
6:057,00

5.857,00

200,00

200,00

600,00

0,00

2.444,00


Ut


-mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi

Influente

Prevederi

aprobate

• +/-

rectificate

STAPAN

^3.405,00    -3.200,00

i^KT^B3'000'0'0    -2.852,00

 C.G.M.B.

5,00    52,00

400,00    -400,00


ADMINISTRATIA PENTRU SUPRAVEGHEREA

70.10 Total, din care:

71.01.01 Construcții

Construcție adapost nou - baza Mihailesti

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

205,00

148,00

57,00

0,00


ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE

70.10 Total, din care:

9.065,00

-4.406,00

4.659,00

71.01.01 Construcții, din care:

3.631,00

-529,00

3.102,00

Studii

1.130,00

-529,00

601,00

1. Studiu fezabilitate Capela Cimitir Pantelimon

10,00

-10,00

0,00

2. Cârti tehnice

720,00

-379,00

341,00

3. Expertize tehnice lucrări

250,00

-200,00

50,00

4. Studiu geotehnic pt. stabilirea apelor freatice Cimitir

Sfanta Vineri

0,00

15,00

15,00

5.Actualizare SF inchidere curte interioara la Columbar

Vitan Barzesti

0,00

20,00

20,00

6.Actualizare SF si PUZ Cimitir Vest

0,00

25,00

25,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

284,00

573,00

857,00

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

150,00

-150,00

0,00

71.01.30 Alte active fixe

5.000,00

-4.500,00

500,00

(cadastru - sistem informatic evidenta si monitorizare

a ocupării si utilizării secțiilor teritoriale)

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

0,00

200,00

200,00

Lucrări de restaurare pictura, iconostas si elemente de

stucomarmura la capela Cimitirului Bellu

0,00

200,00

200,00

'4.02/

84.06/ ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

84.11 Total, din care:

269.381,00

-108.475,00

160.906,00

* buget local

104.381,00

-28.475,00

75.906,00

* imprumut obligațiuni

70.000,00

-60.000,00

10.000,00

* fond rulment

95.000,00

-20.000,00

75.000,00

din care:

Pasaj Universitate

5.148,00

0,00

5.148,00

Studii

7.150,00

0,00

7.150,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.580,00

1.100,00

2.680,00

71.01.30 Alte active fixe

450,00

425,00

875,00

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

255.053,00

-110.000,00 *)

145.053,00

* buget local

90.053, Q0

U, ^30:Wpi(Qp

60.053,00

* fond rulment

95.000'bb',

■ -20..000,b0

75.000,00

_* imprumut obligațiuni

70.0^,00

:^W'doo;oo

10.000,00

*) Ordonatorul principal de credite va repartiza influientele pe lucrări

I ?

Cod


Denumire indi


PRIMĂRIA MUNICIPILUI BUCI


Total, din care:

*    buget local

*    proiecte FEN (POR)

*    transfer buget de stat

*    fond de locuințe

*    fond rulment

*    imprumut obligațiuni

*    credite externe

*    fonduri nerambursabile din care:


CONFORM CU ORIGINALUL


T- DIRECȚIA-mii lei-


Prevederi

Influente

Prevederi

aprobate

+/-

rectificate

1.890.211,00

-244.580,00

1.645.631,00

626.261,00

-43.100,68

583.160,32

31.200,00

-31.200,00

..... 0,00

6.648,00

0,00

6.648,00

31.090,00

-21.500,00

9.590,00

0,00

23.000,00

23.000,00

643.502,00

-90.769,32

552.732,68

551.510,00

-142.210,00

409.300,00

0,00

61.200,00

61.200,00


Capitolul: 51.02/51.06 "AUTORITATI PUBLICE"

Total, din care:

22.317,00

-2.410,00

* buget local

12.217,00

7.190,00

* proiecte FEN (POR)

500,00

-500,00

* imprumut obligațiuni

9.600,00

-9.100,00

Total, din care:

71.01.01 Modernizare imobil B-dul Regina Elisabeta nr. 42

CIDRC

8.017,00

-760,00

* buget local

5.617,00

1.640,00

* imprumut obligațiuni

2.400,00

-2.400,00

71.01.01 Consolidare sediu PMB

7.500,00

-7.000,00

* buget local

500,00

-300,00

* imprumut obligațiuni

7.000,00

-6.700,00

71.01.02/ Informatica( dotări, studii, consultanta )

5.900,00

3.350,00

71.01.03/ * buget local

5.400,00

3.850,00

56.01 * proiecte FEN (POR)

500,00

-500,00

Dotări dispecerat

0,00

2.000,00

* buget local

0,00

2.000,00


19.907,00

19.407,00

0,00

500,00


7.257,00

7.257,00

0,00

500,00

200,00

300,00

9.250,00

9.250,00

0,00

2.000,00

2.000,00


Capitolul: 61.02 "ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA"

Total, din care:

2.500,00

-1.700,00

* buget local

2.000,00

-1.200,00

* proiecte FEN (POR)

500,00

-500,00

din care :

Mașini echipamente si miji. de transport

1.900,00

-1.200,00

71.01.02 * buget local

1.900,00

-1.200,00

56.01 * proiecte FEN (POR)

(dotări echipamente ) prin ADIBI

500,00

-500,00

Capitolul: 65.02/65.06 "INVATÂMĂNT"


800,00

800,00

0,00

700,00

700,00

0,00


Total, din care:

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

*    credite externe

din care:    A

71.01.01 Program BEI / V

*    buget local / /V

*    imprumut oblig^tiut^J


O s

81

1 oo.^(b^^^^3bîoo. |

33o.âoayB^Pp4o;od

Fag. 5


70.000 100.000,00,00 95.200,00


305.840,00

45.280,00

11.500,00

249.060,00

294.140,00

40.280,00

4.800,00


//,Total, din care:

96.476,00

98.130,00

* buget local

95.876,00

6.799,32

* proiecte FEN (POR)

200,00

-200,00

* imprumut obligațiuni

400,00

68.530,68

* fond rulment

0,00

23.000,00

Total, din care:

67020304 Modernizare si extindere Teatrul C. Tanase

6.156,00

-1.780,00

* buget local

6.156,00

-1.780,00

‘imprumut obligațiuni

0,00

0,00

67020503 Reabilitare si modernizare Stadion National Lia Manoliu"

85.000,00

104.210,00

* buget local

85.000,00'

12.679,32

‘imprumut obligațiuni

0,00

68.530,68

* fond rulment

0,00

23.000,00

67020304 Amenajare sala noua Teatrul Excelsior

2.000,00

-1.500,00

* buget local

2.000,00

-1.500,00

67020503 Studii de fezabilitate Săli de sport

2.700,00

-2.600,00

* buget local

2.700,00

-2.600,00

* proiecte FEN (POR)

200,00

-200,00

670250 Centrul de informare turistica

200,00

-200,00

* buget local

200,00

-200,00

Capitolul: 68.02/68.06 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA"


194.606,00

102.675,32

0,00

68.930.68 23.000,00

4.376,00

4.376,00

0,00

189.210,00

97.679,32

68.530.68 23.000,00

500,00

500,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00


Total, din care:

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

680250 Complex Panduri - instalații de condiționare a aerului si sistematizare verticala

*    buget local

*    imprumut obligațiuni


200,00

0,00

200,00

200,00

-200,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

-200,00

0,00

0,00

200,00

200,00


Capitolul: 70.02;70.06;70.11 "LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLATRE PUBLICA"

70020501

70060501

Total, din care:

226.630,00

-88.330,00

138.300,00

* buget local

29.860,00

-11.830,00

18.030,00

* imprumut obligațiuni

70.480,00

-55.000,00

15.480,00

* credite externe

90.200,00

0,00

90.200,00

* transfer buget de stat

5.000,00

0,00

5.000,00

-‘- disponibil din sume recuperate consolidări

2.390,00

„„-„AS0

2.390,00

* fond construcții de locuințe

28.700,00

-2îW;ocn

7.200,00

din care:

■A

\

Alimentare cu apa

94.030,00

, Z i 89.540,00

* buget local

5.800,00

■ :■

1.310,00

* credite externei

88.230,00

/ 88.230,00

din care:    |

Lucrări in continX^

88.830,00

M.^'io,oo

88.620,00

>//

C <- v-

Pag.6CONFORM

ORIGINAL

Capitolul: 81.02/81.06 "COMBUSTIBILI SI ENERGIE "

Total, din care:

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

*    credite externe


din care:

Contorizare

810206 * buget local 810606 * împrumut obligațiuni

*    credite BEI 810206 Studii (strategie)|/

*    buget local

/-mii lei-

Cod

DenUmJ^îndicaf^X /v OtRECTU v\\ ikiSlSTENl*! T»#*»*

Prevederi

aprobate

Influente

+/-

Prevederi

rectificate

Lucrări noi    te c.g.w.b-

5.000,00

-4.080,00

920,00

StUdli    X&L-aZ

Dezvoltarea sistemului de locuirr^^--^^

200,00

-200,00

0,00

44.080,00

-22.400,00

21.680,00

* buget local    ........

7.990,00

-900,00 -

7.090,00

* fond de locuințe

28.700,00

-21.500,00

7.200,00

* transfer buget de stat

5.000,00

0,00

5.000,00

* disponibil din sume recuperate consolidări

2.390,00

0,00

2.390,00

70110301

Locuințe conform Legii locuinței 114/1996

20.200,00

-16.000,00

4.200,00

70110301

Locuințe Ghermanesti

5.500,00

-4.000,00

1.500,00

70020301

Consolidări locuințe

10.380,00

-900,00

9.480,00

* buget local

2.990,00

-900,00

2.090,00

70110301

Studii construcții locuințe

3.000,00

-1.500,00

1.500,00

Alte lucrări si cheltuieli

86.070,00

-61.440,00

24.630,00

* buget local

16.070,00

-6.440,00

9.630,00

* împrumut obligațiuni

70.000,00

-55.000,00

15.000,00

* credite externe din care:

2.450,00

0,00

2.450,00

700650 Refacerea Zonei Istorice(obligatiuni):

30.000,00

-15.000,00

15.000,00

700603 Achiziții imobile (obligațiuni)

40.000,00

-40.000,00

0,00

700250 Studii urbanism( buget local)

12.670,00

-6.440,00

6.230,00

Capitolul: 74.02/74.06 "PROTECȚIA MEDIULUI"

Total, din care:

108.368,00

11.050,00

119.418,00

* buget local

19.053,00

-2.880,00

16.173,00

* credite externe

89.315,00

-47.270,00

42.045,00

* fonduri nerambursabile din care:

0,00

61.200,00

61.200,00

Reabilitare si modernizare statie epurare - Glina

99.315,00

13.450,00

112.765,00

740206

* buget local

10.000,00

-480,00

9.520,00

740606

* credite externe

89.315,00

-47.270,00

42.045,00

."40806

* ISPA

0,00

61.200,00

61.200,00

,40203

Cadastru verde, harta acustica, calitatea aerului

1.700,00

-600,00

1.100,00

* buget local

Canalizare

1.700,00

-600,00

1.100,00

* buget local din care:

5.203,00

-1.800,00

3.403,00

740206 Studii canalizare

2.000,00

-1.800,00

200,00

32.323,00    -25.260,00    7.063,00

7.128,00    -4.560,00    2.568,00

10.000,00    z^O%©0    3.300,00

15.195,00    Z*Î4*(%6WX    1.195,00

zx \ A

30.195,0fcĂF24^^x\ O 5.495,00

5-000'TMkWi^j 1 1 000'00

1 o.ooo,o^v-âgMoo / / 3.300,00 15.195,O(^J<I^OO0^.OZ /    1.195,00

2.128,00    1.568,00


2&c->'


-mii lei-


Cod

Capitolul: 84.02 / 84.06 Total, din care:

PMB

*    buget local

*    proiecte FEN (POR)

*    imprumut obligațiuni

*    credite externe Total, din care:

C.G.M.B.


ruRi”


710101 Obiective de investiții in continuare

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

*    credite externe

1.    Lucrări suplimentare BEI

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

2.    Lucrări de iluminat public aferente programului de investiții de infrastructura

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

3.    Sos. Colentina (Pod Voluntari - Mihai Bravu);

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

4.    Calea Moșilor

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

5.    Str. Viitorului

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

6.    Pasaj Basarab

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

7.    Supralargire Sisesti-I. I. Brad

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

8.    Supralargire C-tin Brancoveanu

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

9.    Managementul traficului ■ * buget local

*    imprumut obligațiuni

*    credite externe

10.    Amenajare terminal multimodal Piața Sf Vineri

*    buget local .

. .    . * imprumut obligațiuni . .

11.    Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești

*    buget local

Prevederi

aprobate

Influente

+/-

Prevederi

rectificate

887.337,00

-30.200,00

857.137,00

377.515,00

0,00

377.515,00

30.000,00

-30.000,00

- 0,00

453.022,00

-200,00

452.822,00

26.800,00

0,00

26.800,00

722.030,00

19.800,00

741.830,00

364.830,00

4.000,00

368.830,00

330.400,00

15.800,00

346.200,00

26.800,00

0,00

26.800,00

6.900,00

0,00

6.900,00

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

1.900,00

2.000,00

3.900,00

36.700,00

1.800,00

38.500,00

36.700,00

0,00

36.700,00

0,00

1.800,00

1.800,00

19.000,00

-3.420,00

15.580,00

19.000,00

-3.420,00

15.580,00

0,00

0,00

0,00

22.100,00

16.270,00

38.370,00

22.100,00

7.420,00

29.520,00

0,00

8.850,00

8.850,00

45.000,00

0,00

45.000,00

27.000,00

12.000,00

39.000,00

18.000,00

-12.000,00

6.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

137.000,00

19.400,00

156.400,00

63.000,00

-19.400,00

43.600,00

128.000,00

0,00

128.000,00

17.000,00

-5.000,00

12.000,00

111.000,00

5.000,00

116.000,00

7.000,00

5.800,00

12.800,00

6.500,00

1.800,00

8.300,00

500,00

4.000,00

4.500,00

, 60.800,00

..

58.700,00

6.000,00

2<o;oq-

6.000,00

28.000,Q0^ -2.1Od;OG v

\ 25.900,00

26.800,,-^W0;6O

;;;\ 26.800,00

12.700,Q0

| -3 550,00

U 9.150,00

12.700,&

-3 700,00

1    9.000,00

• •• ' 0,00

V" 150,00

150,00

4.500,00

" 0,00

4.500,00

2.500,00

-2.500,00

0,00
dec/

cj d ,//Cod


CONFORM CU ORÎOIMALUL


-mii lei-


Denumire/f§dfi:aW<^.x

*    <X,

•T OtRECTIA % ^ASlSTEKTÂTCWflC*^] juatotc* -


împrumut obligațiuni

12. Străpungere Buzesti- B

*    buget local

*. împrumut obligațiuni 13.Supralargire Șoseaua Pipera

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

710101 Obiective de investiții noi

*    buget local

*    proiecte FEN (POR)

*    împrumut obligațiuni

1. Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai-Bd.Liviu Rebreanu

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

2.    Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai - Sos Pantelimon

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

3.    Penetrație Bd. Timișoara

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

4.Străpungere Str.1 Mai

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

5.    Pasaj subteran Piața Presei Libere

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

6.    Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai - Bd Aerogării

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

7.    Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai - Sos tancului

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

8.    Pasaj subteran sos. Nordului -str. Elena Vacarescu

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

9.    Pasaj rutier Șos. Colentina-Str. D-ria Ghica

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

10.    Pasaj subteran - Piața Sudului

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

11.    Reabilitare sist&m rutier.-iBd C-tin Prezan

si    & £ B «    -•

Prevederi

aprobate

Influente

+/-

Prevederi

rectificate

2.000,00

2.500,00

4.500,00

115.000,00

0,00

115.000,00

40.000,00

-20.000,00

20.000,00

75.000,00

20.000,00

95.000,00

500,00

5.000,00

5.500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

5.000,00

5.000,00

136.397,00

-50.000,00

86.397,00

1.300,00

0,00

1.300,00

30.000,00

-30.000,00

0,00

105.097,00

-20.000,00

85.097,00

15.000,00

-10.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

-10.000,00

5.000,00

42.302,00

-37.302,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

42,302,00

-37.302,00

5.000,00

26.395,00

-6.860,00

19.535,00

0,00

0,00

0,00

26.395,00

-6.860,00

19.535,00

10.000,00

-7.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

-7.000,00

3.000,00

5.400,00

0,00

5.400,00

1.300,00

-1.000,00

300,00

4.100,00

1.000,00

5.100,00

4.660,00

-960,00

3.700,00

3.660,00

-3.160,00

500,00

1.000,00

2.200,00

3.200,00

6.020,00

0,00

6.020,00

5.020,00

-4.520,00

500,00

1.000,00

4.520,00

5.520,00

7.336,00

-1.000,00

6.336,00

6.336,00

-6.336,00

0,00

1.000,00

00.

6.336,00


5.    }

765,00^^765,00


4.741,00

0,00

4.741,00

1.000,00

0,00

. 1.000,00 0,00 0,00

!// 'o/''cn o


î2

t>4..

-mii lei-

Cod

Denumire indicatf£R< ife DWfCUA

(QASlSTtKTATEHHtCA^ iCi    y JURIDICA    "li

Prevederi

aprobate

Influente +/- -

Prevederi

rectificate

* împrumut obligațiuni M. c.g.m.b.

0,00

0,00

0,00

12. Reabilitare sistem ruti&^^^^^rilor

4.735,00

-4.735,00

0,00

* buget local    -2-^

4.735,00

-4.735,00

0,00

* imprumut obligațiuni -.......-    ............ ~ .

0,0.0

0,00

0,00

13.Reabilitare sistem rutier P-ta Charles de Gaulle

1.305,00

-1.305,00

0,00.

* buget local

1.305,00

-1.305,00

0,00

* imprumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

14. Pasaj Marasesti HCGMB 217/2006

0,00

24.365,00

24.365,00

* imprumut obligațiuni

0,00

24.365,00

24.365,00

710101

Studii, din care:

28.910,00

0,00

28.910,00

* buget local

11.385,00

-4.000,00

7.385,00

* imprumut obligațiuni

17.525,00

4.000,00

21.525,00

1. Studii, documentații pentru lucrări străzi

10.000,00

0,00

10.000,00

* buget local

2.385,00

0,00

2.385,00

* imprumut obligațiuni

7.615,00

0,00

7.615,00

2. Studii, consultanta parcari subterane si

0,00

supraterane

18.910,00

0,00

18.910,00

* buget local

9.000,00

-4.000,00

5.000,00

* imprumut obligațiuni

9.910,00

4.000,00

13.910,00

CONFORM CUORÎGIWAiA


RADET

55.01.12 Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat - transferuri din bugetul

81.02.06 8- 06.06

propriu al Ordonatorului Principal de Credite,

132.655,00

15.000,00

147.655,00

din care pe surse:

* buget local

107.957,00

0,00

107.957,00

* imprumut obligațiuni

24.698,00

15.000,00

39.698,00

din total:

1. Sistem dispecer de supraveghere si conducere

operativa a sistemului de termoficare din Mun. București

20.800,00

8.000,00

28.800,00

* buget local

14.570,00

0,00

14.570,00

* imprumut obligațiuni

6.230,00

8.000,00

14.230,00

2. Finalizarea modernizării punctelor termice aflate in

eploatarea RADET

46.200,00

1.000,00

47.200,00

* buget local

32.032,00

.;.^4),Q0

32.032,00

* imprumut obligațiuni

.    14.168,00

' ' '

J.iQoo.op

■ 15.168,00

3. Moderniz. rețele termice aferente 8 PT zona Crangasi

A -    ‘

14.100,pp > :

6 000,00

> 20.100,00

* buget local

12.100,00 <

0,00 "

| 12.100,00

* imprumut obligațiuni

2.000,00

"â-6oo,oo

8.000,00

-mii lei-

God

-$

Denumire în^gafei^

//3 WKECTl*    \?\\

Prevederi

aprobate

Influente

+/-

Prevederi

rectificate

55.01.12

ItÎKSISTWA    l

(S    SIJURIWC* £

RATB    C.G.M8-

Investiții ale regiilor autonomK^isoci^t^Dr comerciale cu capital de stat- transferuri diif^ugeful

propriu al Ordonatorului Principal de Credite, din care pe surse:

232.555,00

-5.940,00

226.615,00

* buget local

214.755,00

-2.940,00

211.815,00

* imprumut obligațiuni

1.800,00

-1.800,00

0,00

* fond rulment

16.000,00

-1.200,00

14.800,00

din total:

Lucrări in continuare

7.730,00

-1.969,00

5.761,00

Dotări

223.825,00

-3.971,00

219.854,00

din care:

Modernizări tw

28.800,00

4.043,00

32.843,00

Autobuze

173.650,00

-2.706,00

170.944,00

Troleibuze

1.800,00

-1.800,00

0,00

Utilaje, echipamente pt intretinere si deservire

18.575,00

-4.706,00

13.869,00

Echipamente medicale

0,00

1.198,00

1.198,00

Nota: Detalierea poziției dotări si alte cheltuieli de investiții se aproba de Ordonatorul principal de credite

OHFORiy cu

ORSOFIMALOL

Hot. nr. 344/22.10.2009 ANEXA 3

niRCCTU PVi ™ÎLΣi

Nr.

Crt.

Denumire

ei iiitaruM    1

Valoare '■    aprobată

U~    J -*VRIl/IVR

YT C.G.M.8.

’"fl

Vx*

v    -

1

Arhiepiscopia Bucureștilor

1.000,00

2

Sf. Spiridon Vechi

1.000,00

o

J

Parohia Dobroteasa

800,00

4

Parohia Belvedere

300,00

5

Parohia Sf. Ilie Rahova

300,00

6

Templul Coral

450,00

7

Schitul Darvari

500,00

8

Biserica Calvina

1.100,00

9

Sf. Gheorghe Nou

500,00

10

Sf. Nicolae Dintr-o Zi

500,00

11

Parohia Curtea Veche

700,00

12

Parohia Izvorul Tămăduirii

900,00

13

Biserica Scaune

400,00

14

Biserica Mihai Bravu

900,00

15

Biserica Palamarul Grigorie

100,00

TOTAL

9.450,00

mii lei

Nr.

Crt.

Proiect

Valoare

aprobată

1

Arhiepiscopia Bucureștilor - pentru editare si tipărire volum aniversar „Domnitorii și ierarhii Țării Românești”

200,00

2

Parohia Ordodoxă Sfântul Ilie Rahova -pentru finalizarea lucrărilor incintei și împrejurimii bisericii

50,00

3

Parohia Sfântul Spiridon Vechi - pentru lucrări de reabilitare-reconstructie la biserică

5

100,00

TOTAL

350,00