Hotărârea nr. 341/2009

HOTARAREnr. 341 din 2009-09-30 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMPONENTEI UNOR COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 289/2008


CONFORM CU ORKiȘ MALUL


Consiliul General al Municipiului București

pentru modificarea și completarea componenței unor Comisii de specialitate-ale Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de-specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B.;

Ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/2009 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Fuciu Daniel și vacantarea unui post de. consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București și de solicitarea domnului Bădulescu Aurelian înregistrată ia Cabinet Secretar General sub nr. 4529/6/25.09.2009;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;    '    ,    -

în temeiul prevederilor art. 54 din-Legea nr. .215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.    .    '    .    .

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ,    HOTĂRĂȘTE:    .

Art.I Componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București se modifică după cum urmează:

a)    Comisia juridică și de disciplină:

1.Domnul Fuciu Daniel se înlocuiește cu Domnul Bădulescu Aurelian.

b)    Comisia sănătate și protecție socială

1.Domnul Fuciu Daniel se înlocuiește cu Domnul Capotă Bogdan.

c)    Comisia de ecologie și protecția mediului:

1.Domnul Bădulescu Aurel,iarfȘe-~îfilocuiește cu Domnul Răileanu


Art.2 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr.289/2008 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.09.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin

București, 30.09.2009 Nr 34'    ■


CONFORM CL ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5. București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2