Hotărârea nr. 340/2009

HOTARAREnr. 340 din 2009-09-30 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE AFLAT LA PARTERUL BLOCULUI M23 DIN BD. OCTAVIAN GOGA NR. 12, SECTOR 3 CATRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - GARDA FINANCIARA - SECTIA MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 329/2001 ABROGATA DE HCGMB NR. 374/2009 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 374/2009

CONFORM CU

ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului BucureșSs^®? K J


HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii spațiului cu altă destinație aflat la parterul blocului M 23 din Bd. Octavian Goga nr. 12, sector 3 către Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare

Fiscală - Garda Financiară - Secția Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirierea spațiului cu altă destinație aflat la parterul blocului M 23 din Bd. Octavian Goga nr. 12, sector 3, în suprafață totală de 886,59 mp Aed, către Ministerul Finanțelor Publice -Agenția Națională de Administrare Fiscală - Garda Financiară - Secția Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Termenul de închiriere precum și cuantumul chiriei vor fi stabilite în contractul încheiat prin Direcția Administrare Patrimoniu.

Art.3 Predarea - primirea spațiilor se va realiza pe baza unui proces verbal încheiat între Direcția Administrare Patrimoniu și Garda Financiară - Secția Municipiului București.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5, București. România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2