Hotărârea nr. 339/2009

HOTARAREnr. 339 din 2009-09-30 PRIVIND INFIINTAREA AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP)SI APROBAREA STATUTULUI, ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A GRILEI DE SALARIZARE A MEMBRILOR CONSILIULUI EXECUTIV ALE ACESTEI INSTITUTII PUBLICE PRIN NOTA PENTRU INDREPTAREA ERORII MATERIALE, SE RECTIFICA ART. 13 AL HCGMB NR. 339/2009 ABROGA HCGMB NR. 52/2000 ABROGA HCGMB NR. 153/2001 ABROGA HCGMB NR. 330/2007 ABROGA HCGMB NR. 45/2008 ABROGA HCGMB NR. 61/2008 ABROGA HCGMB NR. 155/2008 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2010 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 112/2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 95/2014

SS t\J

t    t,; JV&W'* Kz> |

u    cg.«.b- y


, */


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și a grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituții publice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate comun ai Direcției Generale infrastructură și Servicii Publice șl Direcției Managementul Resurselor Umane;

Ținând seama de avizul favorabil al S.C. APA NOVA București S.A. nu 42994/2.9.07.2009

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/200S, ale Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate în Instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare și ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) iit. a), alin.(3) lic. b), art. 45 alin. (1), art. 61 alin. (5) și art. 63 alin.(4) Iit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și oo m p I et ă ri I e u Ite rio a re.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 Se aprobă înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), instituție publică de interes loca! a municipiului București, cu personalitate juridică, finanțată clin venituri extrabugetare, ce va prelua atribuțiile Agenției de Reglementare a Nivelelor ele Servicii Apă - Canal a Municipiului București - ARBAC și Agenției Municipale de Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București - AMEREB si va funcAenajn baza statutului din anexa 1.


CONFORM CU ORIGINALUL


Art.2 Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice fere șautoritate de reglementare tehnică a concesiunii, având atribuțiile cSm^ct^de concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apâv^^șn^^are pentru municipiul București, încheiat cu S.C. APA NOVA București S.A.’sfoWogându-se în temeiul prezentei hotărâri, în drepturile și obligațiile Agenției de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apă - Canal a Municipiului București - ARBAC, prevăzute de acest contract începând cu data prevăzută la articolul 9 din prezenta hotărâre.

Art.3 Agenția de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apă - Canal a Municipiului București - ARBAC și Agenția Municipală de Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București -AMEREB își încetează activitatea și se desființează ca persoane juridice la data prevăzută la articolul 9 din prezenta hotărâre, data la care atribuțiile acestora vor fi preluate, în temeiul prezentei hotărâri de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice.

Art.4 Sediul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice este situat în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 41, sector 5.

Art.5 Se aprobă organigrama cu un numărul total de 23 posturi din care 4 posturi cie conducere, statui de funcții și grila de salarizare a membrilor Consiliului executiv a! Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice, conform anexelor 2, 3 și 4.

Art.6 Personalul angajat al Agenției de Reglementare a Nivelelor de Serviciu Apă - Canal a Municipiului București - ARBAC și Agenției Municipale de Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București - AMEREB, cu excepția membrilor Consiliului executiv, se preia pe bază de examen sau concurs de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice.

Art.7 Membrii Consiliului Executiv al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice se numesc de către Primarul General în baza concursului de selecție organizat în conformitate art. 4 din anexa 1, respectiv art. 12 din Statutul acestei instituții publice.

Art.8 în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, în baza evidențelor contabile și a procesului verbal de inventariere la data de 30.09.2009, bunurile aflate în administrarea Agenției de Reglementare a Nivelelor de Serviciu Apă - Canal a Municipiului București - ARBAC și Agenției Municipale de Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București -AMEREB vor fi predate, pe bază de protocol, Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice. Prin același Protocol vor fi predate și contractele în curs de derulare încheiate de ARBAC și AMEREB.

Art.9 Autoritatea (Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice își începe activitatea propriu-zisă în prima zi lucrătoare după data semnării protocoalelor prevăzute la articolul 8 din prezenta hotărâre, sau daca acestea nu se semnează, în aceeași zi cu ultima dintre acestea.

Art.10 Primarul General al Municipiului București este împuternicit să semneze în numele și pentru concedent aciu'.^    contractului de concesiune încheiat

cu S.C. APA NOVA București,^    modificările rezultate din

adoptarea prezentei hotărâri.    VcmRR"' \ ț


Pag 2


Art. 11 în termen de 90 de zile de la înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice, această autoritate va înainta Consiliului General al Municipiului București propunere de proiecte de hotărâre privind extinderea activității Autorității Municipale ele Reglementare în domeniul tuturor serviciilor publice din răspunderea municipiului București.

Art. 12 Anexele 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.'13 Hotărârea C'.G.M.B. nr.52/2000, Hotărârea C.G.M.B. nr. 153/2001, Hotărârea C.G.M.B. nr. 338/2007, Hotărârea C.G.M.B. nr. 330/2007, Hotărârea C.G.M.B. nr.61/2008, Hotărârea C.G.M.B. nr. 45/2008, Hotărârea C.G.M.B. nr. 155/2008, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea ia data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.14 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Agenția de Reglementare a Nivelelor de Serviciu Apă - Canal a Municipiului București - ARBAC și Agenția Municipală de Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București - AMEREB vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.09.2009.


CONFORM CU ORIGINALULB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5. București, România; tel.: +4021305 55 00;

Pag 3

Anexa nr. 1

ia HCGM8 nr.


STATUTUL

Autorității MunicipaSe de Reglementare a Serviciilor Pubîice - AMRSP

CAPITOLUL 1 - OiSPOZiȚil GEMERÂLqCONFORWI CU

Forma juridică, scop și subordonare


originalul

Art.1 Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) este o autoritate de reglementare, organizată ca instituție publică autonomă, neguvernamentală, non profit, de interes local și utilitate publică a municipiului București, cu personalitate juridică, finanțată din venituri extrabugetare, înființată prin Hotărâre a CGMB.

Art. 2 Sediul AMRSP este in București, B-dul Regina Elisabeta nr. 41, sector 5.

Art.3 Instituția este înființată de CGMB, avand ca scop urmărirea aplicării reglementarilor privind serviciul public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice si a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, cât si pentru asigurarea urmăririi respectării indicatorilor de performanță/niveielor de servicii corespunzătoare ale acestor servicii publice locale.    .

Art.4 Instituția elaborează si prezintă autorităților publice locale ale Municipiului București, propuneri de reglementări locale și proceduri pentru aplicarea normelor naționale si locale, in contractele încheiate cu operatorii, monitorizează și realizează coordonarea aplicării acestora, pentru ca serviciile să satisfacă necesitățile utilizatorilor.

Instituția efectuează, de asemenea, studii, analize, prognoze, consultanță și expertize, pentru crearea prin mecanisme de piață a condițiilor necesare reducerii costurilor la utilizator, a serviciilor publice utilizate.

Art.5 Instituția funcționează sub coordonarea Primarului General, conform Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificabile și completările ulterioare și a competențelor stabilite prin prezentul statut.


Principii generale


Ârt8 In activitatea sa, AMRSP va urmării aplicarea următoarelor principii și reguli" de funcționare, esențiale pentru serviciile publice de interes local:

a)    continuitatea fiecărei forme de serviciu public din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b)    adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

c)    aplicarea acelorași reguli tuturor utilizatorilor;

d)    asigurarea sănătății publice și calitatii vieții utilizatorilor de servicii publice;

e)    recurgerea sistematic la concurența în domeniile monitorizate și reglementate, conform legii;

f)    asigurarea transparenței activității proprii față de utilizatori;

g)    obținerea celui mai bun raport cantitate/calitate/cost a serviciilor prestate;

h)    eficiență administrativă in domeniul monitorizat și reglementat, conform legii;

i)    promovarea eficientă a serviciilor, precum și reducerea pierderilor si consumurilor energetice nejustificate ;

j)    colaborarea intre toti furnizorii de utilități;

k)    măsurarea calității serviciilor publice pe bază de indicatori de performanță cuantificabili ;

l)    respectarea prevederilor legale privind protecția mediului;

Obiective generale

Art.7 Instituția își desfășoară activitatea in baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu încadrarea in prevederile prezentului Statut.

Instituția efectuează analize, studii, rapoarte, prognoze, consultanță și expertiză în vederea realizării următoarelor obiective și atribuții:

a)    monitorizarea realizării indicatorilor de performanță a operatorilor;

b)    conformarea operatorilor la obligațiile contractuale privind

Nivelele de Serviciu stabilite de CGMB și prin contractele și convențiile aferente;

c)    reglementarea activității serviciilor publice aferente pe teritoriul

Municipiului București;

d)    intocmirea, actualizarea și gestionarea băncilor de date in

domeniul serviciilor publice aferente;

e)    alinierea la conceptele europene privind autoadministrarea și

autogestionarea serviciilor publice aferente, precum si stimularea inițiativei și motivarea introducerii tehnologiilor performante;

f)    propunerea politicilor de prețuri în domeniul serviciilor publice aferente;

g)    asigurarea expertizei tehnice pentru rezolvarea disputelor dintre

utilizatori și operatori, prin analiza imparțială a situațiiloe pe cale amiabilă    ..

CONFORM CU ORIGINALULCAPITOLUL 2 - ORGANIZARE Ș! ATRIBUȚII

Definiții și structura organizatorica

Art.8'-Definiții:• • • - -    -    -    ---■    ■    ■

a)    funcție - ansamblul atribuțiilor si responsabiiîitatiior stabilite, in temeiul legii, de către Directorul General Instituției in fisa postului, in baza Regulamentului de Organizare si Funcționare a acesteia;

b)    interes public - acel interes care vizeaza satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competentei auîoritaîilor publice locale, in condițiile legii, si care implica garantarea si respectarea de către instituție a drepturilor, libertăților si intereselor legitime ale partenerilor sai de dialog, precum si indeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacității si economicității cheltuirii resurselor;

c)    interes personal - orice avantaj, material sau de alta natura, urmărit sau obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alții, de către personalul instituției, prin folosirea reputației, influentei, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces, ca urmare a exercițiului atribuțiilor funcției;

d)    conflict de interese - acea situație sau imprejurare in care interesul personal, direct sau indirect al salariatului instituției, contravine interesului public, astfel încât afecteaza sau ar putea sa afecteze independenta si imparțialitatea sa, in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin in exercitarea funcției deținute;

e)    Informație de interes public - orice informație care privește activitatile sau care rezulta din activitatea instituției, indiferent de scopul ei, cu excepția celor care au caracter confidențial ori statut special, conform legii;

f)    informație cu privire la date personale- orice informație privind o persoana identificata sau identificabila;

g)    utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, in condițiile legii, deținătorul unei proprietăți imobiliare ( clădire, bloc ,de locuințe, condominium) și al unui contract de furnizare.

h)    servicii aferente - serviciul public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice si serviciul public de alimentare cu apa si canalizare.

Art.9 Structura organizatorică:

X ’

Instituția va avea o struc ura orgorizaioucă astfel încât să realizeze scopul și obiectivele pentru care a fost îpfjiqțațtș' £asa dtim au fost ele definite la art. 3 -7

_______x.,3    J    - s ti.

din prezentul Statiht

Art.9.1 Structura organizatorică a AMRSP cuprinde:


a) Structuri de specialitate:

-    Departamentul Reglementare Servicii Energetice, organizat la nivel de direcție, având în- componență un compartiment Tehnic și un compartiment Evidentă Baze de Date;

-    Departamentul Reglementare Servicii Apă si Canalizare, organizat la nivel de direcție, având în componență un compartiment Tehnic și un compartiment Evidentă Baze de Date;

b) Structuri funcționale care asigură funcționarea corespunzătoare a instituției, respectiv :

1. - în subordinea directă a Directorului General:

-    compartimentul Secretariat

-    compartimentul Juridic

-    compartimentul Resurse Umane, Sănătate și Securitate în Muncă

-    compartimentul Audit Public Intern

2. -Departamentul Economic-Comercial organizat la nivel de direcție, având în componență:

-    compartimentul Financiar,Contabilitate,Buget,Tarife

-    compartimentul Contracte, Client!

-    compartimentul Administrativ, Servicii, PSI

9.2 Regulamentul de Organizare și Funcționare se aprobă de către Consiliu! Executiv al AMRSP.

9,3 Atribuțiile Generale ale AMRSP, precum si cele ale compartimentelor din structura organizatorică aprobată sunt stabilite detaliat in Regulamentul de Organizare și Funcționare.    .

CÂPSTOLUL 3 - CONDUCERE

ArViO Activitatea AMRSP este condusă de un Consiliu Executiv format din 4 ( patru) membri:

Director General

Director Reglementare Servicii Energetice Director Reglementare Servicii Apă și Canalizare Director Economic-Comerciai

Art. 10.1 'Activitatea Consiliului Executiv " â'i -AMR


este coordonată de


Directorul General care are competențe decizionale excepție făcând cele de la art. 10.2.

Consiliul Executiv iși desfășoară activitatea în baza Hotărârilor CGMB, Dispozițiilor Primarului General și ale legislației în vigoare aplicabile.

Art.10.2 Pentru Deciziile Directorului General al AMRSP, ce decurg din atribuțiile prevăzute in Regulamentul de Organizare și Funcționare care necesită avizul Consiliului Executiv, se va proceda în consecință. Avizul Consiliului Executiv se obține prin votul a majorității membrilor săi.

Art.10.3 Grila de salarizare a membrilor Consiliului Executiv, respectiv ale Directorului General, Directorului Reglementare Servicii Energetice, Directorului Reglementare Servicii Apă și Canalizare și Directorului Economic-Comerciai se aprobă de către CGMB.

Art.11 Membrii Consiliului Executiv al AMRSP vor fi numiți de către Primarul General, in urma rezultatului concursului de selecție susținut în fața comisiei de examinare, numită de către acesta.

Art.11.1 Drepturile salariale ale membrilor Consiliului Executiv se stabilesc de către Primarul General prin negocire individuală a contractului individual de muncă , în baza grilei de salarizare aprobate de CGMB.

Art.12 Concursul de selecție va fi organizat în baza procedurii și criteriilor de selecție aprobate de CGMB, prin prezentul Statut.

Procedura și Criteriile de selecție ale membrilor Consiliului Executiv Art.12.1 Procedura de selecție a membrilor Consiliului Executiv:

-    Selecția membrilor Consiliului Executiv se face în urma rezultatului concursului de selecție organizat în baza metodologiei de organizare a acestuia, aprobată de Primarul General.

-    Metodologia de organizare a concursului va cuprinde în mod obigatoriu următoarele elemente: comoonenta comisiei de examinare, precum și informațiile de interes public teferixoare la tematica și bibliografia concursului, modalitatea șj criteriile ae> examinare, informațiile privind

înscrierea si participarea candidaciloi la coheurs și anunțul publicitar.

\    > t,

A,    #    <-5=-.- i \ „J’ ț

l\-    ’î.s,    j >1

I \ A s' A'    -------------


CONFORM CU ORIGINALUL


Concursul de selecție va fi anunțat cu cel puțin 15 zile înaintMto;^ desfășurării acestuia, informațiile de interes public fiind afișate lă'-sed+âf PMB și pe internet, site-ul www.pmb.ro

.

Art.12,2 Criteriile de selecție a membrilor Consiliului Executiv:

a) Director Generai

« Studii superioare tehnice sau economice de lunga durata, in domeniu;

® Experiență managerială cu durata de minim 5 ani (Director General) in

domeniul serviciilor de utilitate publica locala;

» Cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu;

® Cunoștințe operare PC;

® Nu a suferit condamnări penale și civile, dovedite prin cazier judiciar, pentru fapte care ar pune persoana respectiva in incompatibilitate cu funcția pentru care candidează.

b)    Director reglementare servicii apă și canalizare

a Studii tehnice superioare de lungă durată, in domeniu; o Experiență managerială cu durata de minim 2 ani în domeniul

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

3 Cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu; o Cunoștințe operare PC;

o Nu a suferit condamnări penale și civile, dovedite prin cazier judiciar, pentru fapte care ar pune persoana respectiva in incompatibilitate cu funcția pentru care candidează.

c)    Director reglementare servicii energetice

o Studii tehnice superioare de lungă durată, in domeniu;

■a Experiență managerială cu durata de minim 2 ani in domeniul

serviciilor publice de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice;

9 Cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu;

» Cunoștințe operare PC;

o Nu a suferit condamnări penale și civile, dovedite prin cazier judiciar, pentru fapte care ar pune persoana respectiva in incompatibilitate cu funcția pentru care candidează.

d)    Director economic-comerciai

o Studii economice superioare de 'ungă durată;

I    /    / iC-.-.Gț; ; -    >. ;

î    ' ...    :::    ■ • ■ ' ■ '    '■    ,.■ •


•    Experiență managerială cu durata de administrației publice locale;

» Cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu;

•    Cunoștințe operare PC;

•    Nu a suferit condamnări penale și civile, dovedite prin cazier judiciar, pentru fapte care ar pune persoana respectiva i'n 'rtcompatibilitate cu funcția pentru care candidează.

Art. 13. Mandatul membrilor Consiliului Executiv este de 4 ani și poate fi reînoit de către Primarul General.

Art.13.1 La încetarea mandatului membrilor Consiliului Executiv, contractul individual de muncă al acestora încetează de drept.

Art.13.2 Mandatul membrilor Consiliului Executiv încetează de drept in următoarele situații:

a)    prin demisie;

b)    prin deces;

c)    prin pensionare, in condițiile legii;

d)    prin imposibilitatea efectiva de exercitare a atribuțiilor, constând intr-o absenta mai lunga de 90 de zile consecutive;

e)    la survenirea unei incompatibilități din cele prezentate la art.13.2, dacă nu este inlaturata in termen de 30 de zile de la apariția acesteia;

f)    prin demitere, pentru încălcarea clauzelor privind conflictele de interese, în cazul existentei unor probe concrete care dovedesc nerespectarea atribuțiilor prevăzute in prezentul Statut sau abuzuri bugetare, adică utilizarea surselor bugetare in alte scopuri decât cele prevăzute in realizarea atribuțiilor Autorității.

Membrii Consiliului Executiv pot fi demiși prin Dispoziția Primarului Generai, în condițiile legii și prezentului statut.

Art.13.3 Calitatea de membru al Consiliului Executiv este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții sau demnități publice la nivel național, cu excepția activităților didactice și de cercetare din învățământul superior.

Membrilor Consiliului Executiv le este interzis:

a)    să exercite direct sau prin interpunere activitati de comerț

b)    să ocupe orice alt post public numit sau ales

c)    să participe ia administrarea sau conducerea companiilor naționale, regiilor autonome sau organizațiilor cooperatiste

d)    să desfășoare orice activități care i-ar pune in conflict de interese fata de responsabilitățile lor, în conformitate cu reglementările legale.


Arț. 14 Numirea și eliberarea din funcție a personalului din. cadru! instituție^ excepția membrilor Consiliului Executiv, se face de către Directorul General

Ârt.14,1 Salarizarea personalului instituției, cu excepția membrilor Consiliului Executiv se stabilește prin contractul individual de muncă, în baza grilei de salarizare aprobată de Directorul General, in calitate de ordonator terțiar de credite, cu avizul favorabil a! Consiliului Executiv, potrivit legislației in vigoare privind salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate din venituri extrabugetare.

Art. 14.2 în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General emite Decizii, cu consultarea, după caz, a Consiliului Executiv.

Art.14,3 In exercitarea atribuțiilor generale, precum și ale compartimentelor din structura organizatorică, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, salariatii instituției vor asigura o activitate continuă, cu respectarea normelor de muncă prevăzute în Codul muncii și normelor de conduită, stabilite in Regulamentul Intern.

Dispozițiile Regulamentului Intern, aprobat de Directorul General, vor avea in vedere următoarele principii generale:

a)    legalității;

b)    priorității interesului public față de interesul personal;

c)    asigurării egalității de tratament al utilizatorilor;

d)    competiției și responsabilității profesionale;

e)    imparțialității și nediscriminării;

f)    integrității morale;

g)    eficienței și eficacității;

h)    obiectivitătii;

i)    consecvenței;

j)    transparenței;

Art/14.4 Situațiile de incompatibilitate prevăzute pentru membrii Consiliului Executiv, ia pct.13.2 sunt aplicabile., pentru tot personalul instituției.

CAPITOLUL 4 - ÂCTMTĂTI SPECIFICE ALE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE

Art,15 Activitatea de reglementare servicii energetice se desfășoară în cadrul Departamentului Reglementare Servicii Energetice și are următoarele obiective si atribuții;    _

a) reglementarea activitatilor de furnîzaf&-aCenargiei si a combustibilor ps teritoriul Municipiului București; ;

iis

dimW


b)    reducerea consumurilor energetice la confortului termic;

:atori, fara


c)    promovarea politicilor energetice de dezvoltare durabilă a orasuiui;

d)    alinierea la conceptele europene privind autoadministrarea si auîogestionarea serviciilor energetice; stimularea inițiativei si motivarea introducerii de tehnologii performante;

e)    crearea piețelor libere de servicii energetice in scopul obținerii celui mai bun raport calitate/preț pentru serviciile prestate la utilizatori.

f)    stabilierea unor politici de prețuri in domeniul serviciilor energetice pentru stimularea echilibrata a producției, transportului si distribuției energiei;

g)    asigurarea expertizei tehnice in sprijinul rezolvării disputelor dintre utilizatori si operatori, prin analizarea si aprecierea imparțiala a situațiilor, daca apelul utilizatorilor către operator nu a condus la rezolvări acceptabile pentru parti;

h)    efectuarea de studii, prognoze, proiecte de consultanță și expertiză în domeniul energetic la nivelul municipiului București;

i)    elaborarea de proiecte privind reglementările și standardele locale pentru haremurile necesare acceptării în piață a operatorilor care participă la funcționarea serviciilor locale de utilități energetice, în condiții de eficiență, transparență și protecție a consumatorilor;

j)    asigurarea de consultanță tehnică de specialitate și expertiză privind reglementarea modului de calcul, la nivel local, a tarifului energiei termice și electrice produse în cogenerare și asigurarea transparenței tarifelor locale de energie;

k)    poate propune penalizări, conform legii, operatorilor pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute in normele locale și în contractele municipalității cu operatorii din sectorul energetic local;

l)    prezentarea de propuneri privind indicatorii de performanta pentru operatorii locali participanți la piața de servicii comunale de utilități energetice, în vederea supunerii spre aprobare CGMB, conform legii;

m)    aprobă sau respinge motivat, metodele de măsurare și evaluare a indicatorilor de performanta propuși de operatori sau utilizatori;

n)    monitorizează si certifica conformitatea calității serviciilor publice aflate sub supraveghere cu nivelele de calitate prevăzute, verifică realizarea indicatorilor tehnici și de servire a utilizatorilor din contractele de concesiune/gestiune delegată și poate propune penaiitati pentru nerespectarea angajamentelor contractuale de către operator (prestator/concesionar), în conformitate cu prevederile contractului de concesiune/delegare a gestiunii;

o)    realizează o banca de date a indicatorilor de performanță, precum și ale altor informații primite de la operatori, consumatori, terți, cuprinzând, între altele, informații relevante pentru realizarea Nivelurilor de Serviciu și ale altor oricăror informații cu caracter public, necesare pentru aprecierea serviciilor;p)

q)


r)

s)


t)


u)

V)


realizează bilanțuri energetice la nivelul sistemelor energice m&nicț&ale, precum și sinteze și analize comparative aie indicatonlor'fd.fepgr^^anță energetici;    '

prezintă documentat necesitatea unor audituri energetice privind eficiența economică pe întregul lanț de producere, transformare, distribuție și consum de energie electrică, termică și gaze. Aceste audituri, întocmite în colaborare cu ANRE, vor sta la baza deciziilor de alocare de credite, potrivit legii, pentru modernizări și reabilitări termice ale clădirilor existente, în vederea reducerii consumului de energie în sectorul locativ; monitorizează respectarea strategiei energetice municipale și impune măsurile de corecție, în caz de nerespectare;

participă la elaborarea și actualizarea strategiei energetice municipale în vederea coroborării obiectivelor municipalității în crearea condițiilor necesare reducerii facturilor energetice;

asigurarea aplicării unor politici de prețuri în domeniul serviciilor energetice pentru stimularea echilibrată a producței, transportului și distribuției energiei;

efectuează direct și prin instituții atrase auditul economic și tehnic al operatorilor energetici;

colaborează cu organisme guvernamentale în scopul unor inițiative legislative și reglementări naționale care să conducă la economii de energie la consumator (modele de. credite, reglementări rnai stricte ale standardelor utilizate la construcția clădirilor noi, controlul și întreținerea instalațiilor interioare, etc), în limita competențelor;

Art.lS Activitatea de reglementare servicii de apă și canalizare se desfășoară în cadrul Departamenetuiui Reglementare Servicii Apă și Canalizare ce are următoarele obiective si atribuții:

a)    monitorizează cu maximă obiectivitate conformarea concesionarului la obligațiile contractuale privind Nivelele de Serviciu (MS) clin contractul de concesiune;

b)    asigură, în condiții de imparțialitate, independență și integritate, verificarea conformării concesionarului cu NS;

c)    notifică părților contractante neindeplinirea obligațiilor privind realizarea NS în conformitate cu procedurile prevăzute în contract, concedentul urmând să decidă aplicarea penalităților prevăzute în contract;

d)    asigură expertiza tehnică în sprijinul rezolvării disputelor dintre utilizatori și

concesionar, prin analizarea și aprecierea imparțială a situațiilor, dacă apelul utilizatorului către concesionar nu a condus la rezolvări acceptabile pentru părți;    .

e)    propune penalitățile prevăzute, în contractul de concesiune pentru neîndeplinirea obligațiilor concesionarului privind realizarea Nivelelor de Servicii (NS), în conformitate cu procedurile prevăzute în contract, concedentul urmând sa decidâîâșupră'-aplicării penalităților;

CONFORM CU ORIGINALULf) asigură transparența indicatorilor de performanță, a sintezelor efectuate; .......

CAPITOLUL 5 - FINANȚARE

Art.17 Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) se finanțează din venituri extrabugetare obținute dintr-o cotă fixă lunară, egaiă cu echivalentul în lei la cursul zilei a 700,000 Euro anual, după cum urmează :

Art.17.1 Pentru activitatea de reglementare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, finanțarea activității, inclusiv pentru contractarea serviciilor expertilor externi (Comisiei de Experti), se asigură din venituri extrabugetare obținute dintr-o cotă fixă lunară, egală cu 1/12 din echivalentul în lei la cursul zilei a sumei de 350.000 Euro anual, din care 230.000 Euro pentru cheltuieli de funcționare și de capital, diferența de 120.000 Euro urmând a fi utilizată pentru plata expertilor independenți (Comisia de Experți ), conform Contractului de Concesiune. Aceasta suma se va colecta de la utilizatori și se va evidenția explicit în factura pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare emisă de Concesionar, printr-o taxa de reglementare volumetrică aplicată la volumul de apă facturata de concesionar.

Cuantumul acestei taxe va fi stabilit anual prin divizarea sumei ce trebuie virata, la totalul volumelor de apă previzionale a fi facturate utilizatorilor.

Cota anuala de 350.000 Euro, cuvenita pentru finanțarea activității de reglementare servicii apă și canalizare și Comisiei de Experți, va fi transferata necondiționat către AMRSP, plata făcându-se lunar, in tranșe egale, piăîibile in Lei ia cursul BNR din ziua plății. Diferența cursului de schimb dintre,Euro si Leu stabilit de BNR si cel de cumpărare practicat de banca unde se face schimbul valutar pentru asigurarea fondurilor necesare plătii Comisiei de Experti, va fi suportata din suma de 120 000 Euro stabilita pentru aceasta comisie.

Consiliul Executiv va elabora pentru aceasta activitate un plan și un buget anual stabilind programul de lucru, cheltuielile și sursele de finanțare necesare.

Bugetul anual va prevedea cheltuieli in limita obiectivelor și competențelor specifice, așa cum au fost ele definite în prezentul Statut și va urmări realizarea cu eficiență a activităților.

Art.17.2 Finanțarea activității de reglementare a serviciilor energetice se asigură din venituri extrabugetare obținute dintr-o cota fixă lunară, egală cu 1/12 din echivalentul în Lei, la cursul zilei, a sumeLde 350 000 Euro anual, din care suma de 230.000 Euro va fi folosită penjțu ctefțujeii de funcționare și de capital, iar diferența de 120.000 .Euro va fj 5®ifi2ată'pe^W^Iata studiilor si expertizelor de

J-


prezent Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice) și va fi prevăzută explicit in factura pentru serviciile energetice, prinîr-o cota de reglementare din sumele facurate.

Sumă de 350.000 Euro -anual, va fi transferată necondiționat de RADET către AMRSP.

Consiliul Executiv ai instituției, va elabora anual un plan de activitate și un proiect de buget stabilind, programul acțiunilor de realizat, cheltuielile si sursele de finanțare.

Art.17.3 Bugetul anual al instituției este aprobat de CGMB, la propunerea Primarului General, conform legii și va prevedea cheltuieli in limita obiectivelor si scopurilor stabilite așa cum au fost acestea definite in prezentul Statut, urmărind utilizarea eficientă a resurselor, pentru susținerea activităților menționate in Regulametul de Organizare si Funcționare .

Art.17.4 Grila de salarizare a personalului instituției, cu excepția membrilor Consiliului Executiv, se aprobă de către Directorul General, în calitate de ordonator terțiar de credite, în baza avizului favorabil al Consiliului Executiv, cu încadrarea în bugetul aprobat instituției la cap."Cheltuieli de Personal"

CAPITOLUL 6 - DISPOZIȚII FINALE

Art.18.1 în îndeplinirea atribuțiilor sale, instituția colaborează cu celelalte autorități și instituții publice centrale sau locale, cu asociații profesionale, precum și cu organizații ale societății civile.

Art.18.2 Litigiile de orice fel, care nu pot fi soiuționatate pe cale amiabilă, urmează a se soluționa de către instanțele judecătorești competente, conform legii.

Art,18.3 Prezentul Statut se modifică și se completează, prin hotărâre a CGMB, în conformitate cu reglementările legale intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia, cu respectarea prevederilor Contractului de Concesiune a serviciilor publice locale de alimentare cu apa și canalizare, respectiv Clauza 47 “Schimbări legislative” și Clauza 52.11 privind completarea și modificarea Contractului de Concesiune.


LJ


Anexa nr. 2 n

la HCGMB nr.JWdin ..C&&


AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR


(AMRSP)

ORGANIGRAMĂ


CONSILIUL EXECUTIV : 4 membri - Director aeneral, Director 1, 2 si 3

DIRECTOR GENERALPUBSJCEr---

CONFORM CU


X

DIRECTOR 1

j    DIRECTOR 2

DIRECTOR 3

REGLEMENTARE SERVICII ENERGETICE

8 REGLEMENTARE SERVICII APĂ Șl CANALIZARE j J

ECONOMIC - COMERCIAL
STAT DE FUNCTH ’    AL

AUTORITĂȚI] MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP)


Nr. crt

Funcție

Nivel

studii

. Nr. posturi

Conducere - Consiliul executiv

1

Director general

s

1

2

Director reglementare servicii energetice

s

1 .

3

Director reglementare servicii apă și canalizare

s

1

4

Director economic - comercial

s

1

Secretariat

5

Secretar

s

1

Compartiment juridic

6-7

Consilier juridic

s

1

Compartiment resurse umane, sănătate și securitate în muncă

8

Specialist resurse umane

s

1

Compartiment audit public intern.

9

Auditor intern

s

1

Departament reglementare servicii energetice

Compartiment tehnic

10-12

Inginer

s

4

Compartiment evidență baze de date

13

inginer

s

T


Departament reglementare servicii apă

și canalizan

a

Compartiment tehnic

14-16

inginer

S

4

Compartiment evidență baze de date

17

Inginer

s

1

Departament Economic - Comercial

Compartiment financiar contabilitate, buget, tarife

18-19

Economist

s

2

Compartiment contracte clienți

20-21

Specialist marketing

s

1

Compartiment administrativ, servicii, PSl

22

Inginer

s

1

23

Funcționar administrativ

M

1

TOTAL

23

din care posturi de conducere:

4


NOTA

Cerințele fiecărui post se detaliază în Fișa postului.

în situația în care nu se modifică organigrama și numărul total de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului Generai al Municipiului București, statul de funcții se aprobă anuai prin Dispoziția Primarului General. Transformările de posturi vacante vor fi aprobate, în condițiile legii, de către Primarul General.

Denumirile funcțiiior sunt cele care corespund muncii efectiv prestate potrivit specificului (AMRSP) și conform Clasificării Ocupațiilor din România.CONFORM CU ORIGINALULla HCGMBnr.MS.din .eMJ.....

Autoritatea Municipală de Reglementare a Sen/icislor Publice (AMRSP)

Grila de salarizare a membrilor Consiliului executiv

Valoarea de referință:

K= 1 (salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată)

Nr,

crt.

FUNCȚIA

Nivel

studii

Nr.

posturi

Coeficient de multiplicare

Minim

Maxim

I. Consiliu Executiv

1.

Director General

S

1

9,0

10,0

2.

Director Reglementare Servicii Energetice

S

1

7,0

8,0

3.

Director Reglementare Servicii Apă și Canalizare

s

1

7,0

8,0

4.

Director Economic -Comercial

S

1

7,0

8,0

TOTAL

4

NOTĂ în aplicarea grilei de salarizare, în funcție de valoarea de referință K, nu se pot depăși limitele maxime de salarizare, după cum urmează :

® Director Generai - maxim 6000 iei

Director Reglementare Servicii Energetice/ Director Reglementare Servicii Apă și Canalizare/ Director Economic - Comercial - maxim 4800 lei

Dreptul saîarial/ remunerația stabilită, prin negociere individuală, în baza grilei de salarizare se acordă sub forma unei indemnizații lunare asimilate din punct de vedere fiscal veniturilor caiariale.

001


Primăria Municipiului București

Secretar General


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 99; tel.centrală: 305 55 00, int. 1300; fax: 305 55 23 http://www.bucuresti-primaria.roCONFORM CU ORIGINALUL


materiale

339/2009


GAS?N£Ț 3k,:;H2Țăh_Q|ENERÂL hft.    .......

200..7t.Unfc,ZQ....... Ziusțy<'?;l,...l

NOTĂ

pentru îndreptarea erorii i din Hotărârea C.G.M.B nr.

Vă aducem la cunoștință că în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.09.2009 a fost supus dezbaterii proiectul de hotărâre privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și a grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituții publice

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai a formulat amendament la proiectul de hotărâre mai sus menționat iar la art. 13 din eroare s-a propus abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 338/2007 privind încadrarea Operei Comice pentru Copii în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituției în loc de Hotărârea C.G.M.B. nr. 283/2007 privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 52/2000 referitoare la înființarea Agenției Municipale pentru Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București - AMEREB.

Pentru îndreptarea erorii materiale, art. 13 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 339/2009 se rectifică și va avea următorul cuprins:

Art. 13 „Hotărârea C.G.M.B. nr. 52/2000, Hotărârea C.G.M.B. nr. 153/2001, Hotărârea C.G.M.B. nr. 283/2007, Hotărârea C.G.M.B. nr. 330/2007, Hotărârea C.G.M.B. nr.61/2008, Hotărârea C.G.M.B. nr. 45/2008,


Primăria Municipiului București

Secretar General .....    ......

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 99; tel.centrală: 305 55 00, int. 1300; fax: 305 55 23 http://www.bucuresti-primaria.ro

<8>

V

UKAS

MANAf.UlCNt

001

SMC certificat ISO 9001 : '2000

o

V

w

UKAS

001

SMM certificat ISO14001 : 2004


Hotărârea C.G.M.B. nr. 155/2008, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

CONFORM CU

ORiGSNALUL i