Hotărârea nr. 338/2009

HOTARAREnr. 338 din 2009-09-30 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1 IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI A CENTRELOR DE INGRIJIRE SI ASISTENTA SF. DIMITRIE SI SF. IOAN


CONFORM CU


ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

privind trecerea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a Centrelor de îngrijire și Asistență Sf. Dimitrie și Sf. loan

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General a! Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

în baza prevederilor Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, ale Legii nr, 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a Centrelor de îngrijire și Asistență Sf. Dimitrie și Sf. loan, situate în Șoseaua Berceni, nr. 12. sector 4, București, începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Art.2 Finanțarea celor două centre de îngrijire și asistență se asigură de către municipalitatea București, prin bugetul Direcției


Art.3 Serviciile socio-medicale ale celor două centre vor fi disponibile cetățenilor din toate sectoarele municipiului București, pe baza protocoalelor de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul consiliilor locale de sector,

Art.4 Predarea-primirea centrelor se face pe bază de proces-verbal încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.5 Organigrama și statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București se vor modifica corespunzător încadrării personalului celor două centre, conform standardelor minime obligatorii specifice.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Genera! a! Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.09.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI y Tudor Toma

Nr. 338B-dul Regina Elisabeta 4/, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2