Hotărârea nr. 337/2009

HOTARAREnr. 337 din 2009-09-30 PRIVIND INSTITUIREA ZILEI DE 19 SEPTEMBRIE DREPT "ZIUA ELEVILOR BUCURESTENI"


HOTĂRÂRE

privind instituirea zilei de 19 septembrie drept „Ziua Elevilor Bucureșteni”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția învățământ;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor art. 4, lit. h) din Legea tinerilor nr. 350/2006, ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 18/1990 privind ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 și pct. 5 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă instituirea și sărbătorirea la nivelul Capitalei a zilei de 19 septembrie drept „Ziua Elevilor Bucureșteni”.

Art.2 „Ziua Elevilor Bucureșteni” va fi celebrată și marcată în fiecare an prin activități, manifestări și evenimente educative, sociale, culturale, artistice și sportive specifice, împreună cu și pentru toți elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal din învățământul de stat și particular din municipiul București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de proiecte și programe educaționale și sportive pentru copii și tineret București împreună cu structurile abilitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureșț\din data de 30.09.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEBucurești, 30.09.2009    !

Nr. 337    i