Hotărârea nr. 335/2009

HOTARAREnr. 335 din 2009-09-30 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 145/01.06.2006 PRIVIND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL "REALIZAREA RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI DE LOCUINTE "HENRRI COANDA", SECTORUL 1" SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 174/15.04.2008, A HOTARARII C.G.M.B. NR. 280/29.05.2008 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 321/29.10.2008
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 145/01.06.2006 privind indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe „Henri Coandă”, sectorul 1” și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 174/15.04.2008, a Hotărârii C.G.M.B. nr. 280/29.05.2008 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 321/29.10.2008

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10, alin (1) lit. b) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare cu modificările și completările ulterioare și ale art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Conform Sentinței Civile nr. 3460/09.12.2008 la cererea Consiliului Local al Sectorului 1, prin care Hotărârea C.G.M.B. nr. 321/2008 a fost suspendată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 145/2006 privind indicatorii tehnico -economici pentru obiectivul „Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe „Henri Coandă”, sectorul 1" se modifică în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va face din alocații de la bugetul local, credite interne/externe și alte surse în condițiile asigurării fondurilor necesare realizării investiției și a respectării clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul București, încheiat cu S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., privind niveteîed^ servicii și a clauzei 5.2 din partea a IV a a caietului de sarcirf privind tariful^


Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/15.04.2008, Hotărârea C.G.M.B. nr. 280/29.05.2008 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 321/29.10.2008 se abrogă.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 30.09.2009.

PREȘEDINTE DE


București, 30.09.2009ț


Nr. 335CONFORM CU

ORiGINALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2n Anexa la HCGMB nr?.?!    ...

Indicatorii tehnico-economici    M ,

i

privind modificarea și completarea anexei la HCGMB nr. 145 / 01.06.2006^rivmd indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul ” Realizarea rețelelor publice de ‘ O

alimentare cu apă și canalizare, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locpințe "Henri Coandă", sectorul 1” și abrogarea HCGMB nr. 174 / 15.04.2008, a HCGMB nr.

280 / 29.05.2008 si a HCGMB 321 / 29.10.2008

lEuro = 4,2552 lei( 23.09.2009)


IrORM Ci

L ORIGINALUL


Capacități:

Alimentare cu apă

Lungime rețea:

a)    artere de apă, fontă ductilă, L = 6.460 ml

b)    conducte, PEID, L = 20.328 ml

c)    branșamente,PEID, L = 12.667 ml

Canalizare:


Sistem de canalizare pluvial:

Rețea de canalizare pluvială, PVC, PAFSIN, L = 15.323 ml Cămine de vizitare, buc =411 Cămine rupere de pantă, buc = 5

Bazin de retenție și curățire, buc= 1

Canal evacuare ape pluviale, PAFSIN, L = 895 ml Cămine de vizitare / intersecție, buc =15

Sistem de canalizare menajer:

Rețea de canalizare menajeră, PVC, PAFSIN, L = 17.247 ml Cămine de vizitare / intersecție, buc = 450 Cămine rupere de pantă, buc =10 Racorduri, buc = 1226

Canal colector Dn 120cm, foraj orizontal,L = 2323 ml Cameră de lansare, buc = 20 Cămine de vizitare / intersecție, buc = 14 Cămine rupere de pantă, buc = 6

Sistem de canalizare unitar:

Rețea de canalizare unitară, PVC, PAFSIN, L = 1.524 ml Cămine de vizitare / intersecție, buc = 42


{ /a


Racorduri, buc = 75

Guri de scurgere, buc = 69

Stație de pompare cu bazin de retenție, buc = 1

Drumuri :

Drumuri Zonele 1+2:

Carosabil, S = 82.800 mp Alei pietonale, S = 17.500 mp Stații RATB, S = 380 mp Parcaje, S = 8.500 mp Trotuare, S = 58.300123.100 mp

Drumuri Zonele 3+ 4: Carosabil, S = 83.400 mp Alei pietonale, S = 17.800mp Stații RATB, S = 550 mp Parcaje, S = 6.500 mp Trotuare, S = 64.800 mp


OFHGiNALULTOTAL INVESTIȚIE( inclusiv TVA): 325.482.388 lei / 76.490.503 Euro din care C+M:    250.336.033 lei / 58.830.615 Euro

Eșalonarea investiției:

Anul I:    ’    162.741.194 lei / 38.245.251Euro ( 9 luni)

din care C+M: 125.168.016 lei / 29.415.308 Euro

Anul II:    162.741.194 lei / 38.245.251Euro ( 9 luni)

din care C+M: 125.168.016 lei / 29.415.308 Euro

Durata de realizare a investiției : 18 luni

»