Hotărârea nr. 334/2009

HOTARAREnr. 334 din 2009-09-30 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2009 MODIFICA HCGMB NR. 129/2009

-A' 'S'Kry .i -i: ’i!    iXW s    ’i

' K/SSsHSJ.ViSljj.Siss'?-UnSSC •>',


Op


?/k.d


CONFORM CU [ QBiGjNAL ULConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009

Având în vedere raportul Primarului General ai Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2)

lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OT A R Ă S T E:

Art.1 Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2009, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/13.04.2009 și rectificat prin Hotărârile C.G.M.B. nr. 187/27.05.2009 și 291/31.08.2009, se rectifică prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 755.00 mii lei, conform anexei 1.

Art.2 Programele de investiții anexe la bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2009, se modifică potrivit anexei 2.

Art.3 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Primarul General va introduce modificările aprobate prin prezenta hotărâre, în nivelul și structura bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009 și în structura programelor de investiții anexe la buget.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 30.09.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Murg Călin
r\

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU


Hotnr. /Mz-cJ Anexa 1


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009,

Prevederi rectificate


Prevederi

Prevederi

Cod

Influente -

(+/-)

aprobate

rectificate


TOTAL BUGET GENERAL,din care:

Bugetul local

Venituri proprii si transferuri de la alte bugete ale instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local

Bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii miturile evidențiate in afara bugetului local

Bugetul creditelor externe

Bugetul fondurilor nerambursabile

din total :

BUGETUL LOCAL


TOTAL VENITURI


din care :


Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 11.02.02 finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București


TOTAL CHELTUIELI

din total :

Palatul National al Copiilor

510101    Transferuri către instituții publice

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTIțcheltuieli din bugetul local)

TOTAL CHELTUIELI

5102    Autoritati publice si acțiuni externe

din care :

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE din care :

71.01.01    Construcții

5502    Tranzacții privind datoria publica    si împrumuturi

din care :

30.02.05    TITLULUI DOBÂNZI

din care Dobânzi PMB


S702

70

71


DobanzifRADET

X


Cultura,

CHELTUIELI


și religie

i CAPITAL


T|TLUL;XACTIVE;NEFINANCIARE5.423.962,69

-755,00

5.423.207,69

3.485.405,90

-755,00

3.484.650,90

502.472,79

0,00

502.472,79

1.823,00

0,00

1.823,00

142.090,00

0,00

142.090,00

1.291.510,00

0,00

1.291.510,00

661,00

0,00

661,00

3.485.405,90

-755,00

3.484.650,90

3.485.405,90

-755,00

3.484.650,90

17.635,00

-755,00

16.880,00

3.485.405,90

-755,00

3.484.650,90

5.819,00

-1.455,00

4.364,00

5.819,00

-1.455,00

4.364,00

2.456.250,14

700,00

2.456.950,14

138.915,00

-4.600,00

134.315,00

16.817,00

-4.600,00

12.217,00

16.817,00

-4.600,00

12.217,00

10.717,00

-4.600,00

6.117,00

146.092,00

-23.700,00

122.392,00

145.070,00

-23.700,00

121.370,00

130.000,00

-20.800,00

109.200,00

5.110,00

-2.900,00

2.210,00

67.356,00

38.340,00

105.696,00

57.536,00

38.340,00

95.876,00

57.536,00

38.340,00

95.876,00CONFORM GU ORIGINALUL67020304

67020503

670250

6802

70

71

71.01

71.01.01

68.02.50

7002

70020301

70


8102

810206


_^.O1.12

70

8402

84020302


4003

85

84020303


din care pe subcapitole

Instituții publice de spectacole si concerte

întreținere grădini publice,parcuri,zone verzi,baze sportive si de agrement

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala

din care :

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale Locuințe,servicii si dezvoltare publica din care :

Dezvoltarea sistemului de locuințe

din care :

CHELTUIELI DE CAPITAL

din care :

Construcții

Combustibil si energie

Energie termica

din care :

CHELTUIELI CURENTE

din care :

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITAL

din care :

Construcții

Transporturi

din care :

Transport in comun

din care :

CHELTUIELI CURENTE

din care :

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Străzi

din care :


12.016,00 42.700,00

3.020,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

105.160,00

27.990,00

27.990,00

27.990,00

758.565,90

758.565.90

728.535.90


-3.860,00

45.000,00

-2.800,00

-6.400,00

-6.400,00

-6.400,00

-6.400,00

-6.400,00

-6.400,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

17.060,00

17.060,00

21.907,00


8.156,00

87.700,00

220,00

200,00

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

85.160,00

7.990,00

7.990,00

7.990,00

775.625,90

775.625.90

750.442.90


86.050,00

11.975,00

9.847,00

1.107.620,00

717.015,00

679.755,00

465.000,00

0,00

390.605,00


21.907,00

-4.847,00

-4.847,00

0,00

-16.910,00

55.000,00

55.000,00

-71.910,00

16.910,00107.957,00

7.128,00

5.000,00

1.107.620,00

700.105,00

734.755,00

520.000,00

-71.910,00

407.515,00

0.00


CONFORM CU j ORIGINALUL j

-----—1    >4nexa 1

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCU^E^PÎ^NUL 2009

Prevederi rectificatemii lei

Cod

Prevederi Z

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

TOTAL

1.291.510,00

0,00

1.291.510,00

din care :

PRIWIARIA MUNICIPIULUI BUCURESTIțactivitatea proprie)

TOTAL CHELTUIELI

1.221.510,00

0,00

1.221.510,00

din care :

.06.01

Autorități executive si legislative

10.000,00

-400,00

9.600,00

ui.06.01.03

Autorități executive

10.000,00

-400,00

9.600,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.000,00

-400,00

9.600,00

Construcții

10.000,00

-400,00

9.600,00

6706

Cultura, recreere si religie

0,00

400,00

400,00

67060304

Instituții publice de spectacole si concerte

0,00

100,00

100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

0,00

100,00

100,00

Construcții

0,00

100,00

100,00

670650

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

0,00

300,00

300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

0,00

300,00

300,00

Construcții

0,00

300,00

300,00

70.06

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

140.680,00

20.000,00

160.680,00

din care :

70.06.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

20.000,00

20.000,00

40.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.000,00

20.000,00

40.000,00

71.01.01

Construcții

20.000,00

20.000,00

40.000,00

8106

Combustibili si energie

52.195,00

-2.302,00

49.893,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.000,00

-2.302,00

24.698,00

din care

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

27.000,00

-2.302,00

24.698,00

55.01

Transferuri interne

27.000,00

-2.302,00

24.698,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu

55.01.12

capital de stat

27.000,00

-2.302,00

24.698,00

84.06

Transporturi

499.320,00

-17.698,00

481.622,00

din care

84.06.03.03

Străzi

497.520,00

-17.698,00

479.822,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

497.520,00

-17.698,00

479.822,00

710101

Construcții

497.520,00

-17.698,00

479.822,00

BUGET INSTITUȚIILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE LA BUGETUL

LOCAL

TOTAL VENITURI

1.072.048,79

-1.455,00

1.070.593,79

din total :

43.10,09

SubventiLpentru instituții publice

444.896,00

-1.455,00

443.441,00


TOTAL CHELTUIELII./ din care

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate
mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

Palatul National al Copiilor

00.10

TOTAL VENITURI

din care :

6.519,00

-1.455,00

5.064,00

0,00

43.10

43.10.09

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

CONFORM CU

5.819,00

5.819,00

-1.455,00

-1.455,00

4.364,00

4.364,00

TOTAL CHELTUIELI

Cheltuieli curente

originalul

6.519,00

6.436,00

4.346,00

-1.455,00

-1.455,00

-932,00

5.064,00

4.981,00

3.414,00

■0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

.0.01

Cheltuieli salariale in bani

' 3.246,00

-932,00

2.314,00

din care :

/■tj-'’'

f

0,00

10.01.01

Salarii de baza

i/'/

1.677,00

-932,00

745,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

ii'

i I *

1.323,00

-152,00

1.171,00

din care :

v

- J

20.02

Reparații curente

\\,o.

364,00

-152,00

212,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

’J' 1 ' '.

767,00

-371,00

396,00

din care :

57.02.04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

734,00

-371,00

363,00

COFmPGRO cu

ORIGINALUL


z-

c:r


- - - « ■-


V --TTd. ,

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009    - CA

Programe de Investiții    (

- Prevederi modificate -


-mii lei-

Oapitol/

Denumire indicator

Prevederi

Influente

Prevederi

subcapitol

aprobate

modificate

°RIMAR!A MUNICIPILUI BUCUREȘTI

Total, din care:

*    buget local

*    transfer buget de stat

*    cheltuieli in afara bugetului local *credite externe+imprumut obligațiuni

1.885.416,00

654.968,00

6.648,00

31.090,00

1.192.710,00

4.795,00

2.493,00

0,00

0,00

2.302,00

1.890.211,00

657.461,00

6.648,00

31.090,00

1.195.012,00

Capitolul: 67.02/67.06"CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Total, din care:    57.736,00

38.740,00

96.476,00

* buget local

57.736,00

38.340,00

96.076,00

*imprumut obligațiuni

0,00

400,00

400,00

71.01.01

Lucrări, din care:

Reabilitare si modernizare Stadion National Lia

40.000,00

45.000,00

85.000,00

>7.02.05.03

Manoliu"

* buget local

40.000,00

45.000,00

85.000,00

J7.06.50

*imprumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

Modernizare si extindere Teatrul C. Tanase

9.656,00

-3.500,00

6.156,00

>7.02,03.04

* buget local

9.656,00

-3.500,00

6.156,00

*imprumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli de investiții, din care: c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

Studiu de fezabilitate Teatrul de Vara - Teatrul de Revista C. Tanase

360,00

-260,00

100,00

7.02.03.04

* buget local

360,00

-360,00

0,00

7.06.03.04

*imprumut obligațiuni

0,00

100,00

100,00

Consultanta, studii "Arena Bucureștilor"

2.020,00

-1.800,00

220,00

7.02.50

* buget local

2.020,00

-2.000,00

20,00

7.06.50

*imprumut obligațiuni

0,00

200,00

200,00

Studii reabilitare imobil Hanul Gabroveni

800,00

-700,00

100,00

7.02.50

* buget local    $ i

800,00

-800,00

0,00

7.06.50 /împrumut munic ia!

0,00

100,00

100,00

f X-£

Pag.1
V ■-C


Capitolul: 51.02/51.06 " A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE"

Total, din care:

27.317,00

-5.000,00

22.317,00

* buget local

17.317,00

-4.600,00

12.717,00

*imprumut obligațiuni

10.000,00

-400,00

9.600,00


71.01.01

51.02.01.03

51.06.01.03


Alte cheltuieli de investiții, din care:

d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările Consolidare sediu PMB

*    buget local

*    imprumut obligațiuni


CONFORM CU QRKiJNAW

7.500,00


-2.500,00

-2.000,00

-500,00


7.500,00

500,00

7.000,00


71.01.01

Consultanta, studii (modernizare sediu, sediu nou)

2.700,00

-2.500,00

200,00

r‘ 02.01.03

* buget local

2.600,00

-2.600,00

0,00

5,.06.01.03

* imprumut obligațiuni

100,00

100,00

200,00

Capitolul: 68.02/68.06 " ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA"

Total, din care:

6.600,00

-6.400,00

200,00

* buget local

6.600,00

-6.400,00

200,00

* imprumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

Lucrări, din care:

71.01.01

Complex Panduri - instalații de condiționare

a aerului si sistematizare verticala

6.600,00

-6.400,00

200,00

68.02.50

* buget local

6.600,00

-6.400,00

200,00

68.06.50

* imprumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

Capitolul: 70.02;70.06;70.11 "LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA"

Total, din care:

226.630,00

0,00

226.630,00

* buget local

49.860,00

-20.000,00

29.860,00

* credite externe +imprumut obligațiuni

140.680,00

20.000,00

160.680,00

,1.01

Achiziții de imobile

40.000,00

0,00

40.000,00

70.02.03.01

* buget local

20.000,00

-20.000,00

0,00

70.06.03.01

* imprumut obligațiuni

20.000,00

20.000,00

40.000,00

Capitolul: 81.02/81.06 "COMBUSTIBILI SI ENERGIE"

Total, din care:

37.170,00

-4.847,00

32.323,00

* buget local

11.975,00

-4.847,00

7.128,00

* credite externe +imprumut obligațiuni

25.195,00

0,00

25.195,00

Lucrări, din care:

81.02.06

Modernizare rețele termice primare

Camil Ressu-Drumul Murgului-IOR-Catelu

Cămin CS1-CB5

1.100,00

-1.100,00

0,00

* buget local

1.100,00

-1.100,00

0,00

* imprumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

81.02.06

Modernizare rețele termice aferente

ansamblului Aviației

3.747,00

-3.747,00

0,00

* buget tocai    f/

3.747,00

-3.747,00

0,00

* imgrtftnut obligațiuni    4

0,00

0,00

0,00

r-Pag.2-mii lei-

Oapitol/

Denumire indicator

Prevederi

Influente

Prevederi

subcapitol

aprobate

modificate


Capitolul: 84.02/84.06 "TRANSPORTURI"

Total, din care:

84.02.03.03 * buget local 34.06.03.03    * imprumut obligațiuni

*    credite externe

1. Străpungere Buzesti - Berzei - Uranus p/T

*    buget local

*    imprumut obligațiuni


2. Str. Viitorului(Stefan cel Mare - Piața Gal&lfa

*    buget local

*    imprumut obligațiuni5.01.12


1.02.06

1.06.06


3. Str. Tunari

*    buget local

*    imprumut obligațiuni


ORIGINAL


4.    Supralargire C-tin Brancoveariu.

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

5.    Managementul traficului

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

*    credit BERD

6.    Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai - Sos Pantelimon

*    buget local

*    imprumut obligațiuni


905.035,00

407.515,00

470.720,00

26.800,00

-17.698,00

0,00

-17.698,00

0,00

887.337,00

407.515,00

453.022,00

26.800,00

115.000 00

0,00

115.000,00

/ 53.000.00

-13.000,00

40.000,00

Z 62.000.00

13.000,00

75.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

20.000,00

7.000,00

27.000,00

25.000,00

-7.000,00

18.000,00

..330.000,00

0,00

30.000,00

| 7.000,00

7.000,00

14.000,00

"'“23.000,00

-7.000,00

16.000,00

l r

— 7.000,00

0,00

7.000,00

3.500,00

3.000,00

6.500,00

3.500,00

-3.000,00

500,00

60.800,00

0,00

60.800,00

10.000,00

-4.000,00

6.000,00

24.000,00

4.000,00

28.000,00

26.800,00

0,00

26.800,00

60.000,00

-17.698,00

42.302,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

-17.698,00

42.302,00


Capitolul: 81.02/81.06 "COMBUSTIBILI SI ENERGIE" RADET

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat - transferuri din bugetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite,

din care pe surse:

*    buget local

*    imprumut obligațiuni din total:

113.050,00

86.050,00

27.000,00

19.605,00

21.907,00

-2.302,00

132.655,00

107.957,00

24.698,00

1. Finalizare modernizare a tuturor punctelor termice

32.395,00

13.805,00

46.200,00

* buget local

16.695,00

15.337,00

32.032,00

* imprumut obligațiuni

15.700,00

-1.532,00

14.168,00

2. Sistem dispecer de supraveghere si conducere

15.000,00

5.800,00

20.800,00

* buget local â

8.000,00

6.570,00

14.570,00

* imprumut obligațiuni

7.000,00

-770,00

6.230,00
Pag.3


,3 .r /J /