Hotărârea nr. 333/2009

HOTARAREnr. 333 din 2009-09-25 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 160/12.07.2007 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A UNUI NUMAR DE 150 DE TROLEIBUZE PENTRU REABILITAREA TRANSPORTULUI URBAN DE CALATORI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI


ii

CONFORM CU ORIGINALUL


ii'&r /Aa'v

A' //<> '

Consiliul General al Municipiului Rucureștjjf „

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 160/12.07.2007 privîn'CM achiziționarea de către Regia Autonomă de Transport București a unui număr de 150 de troleibuze pentru reabilitarea transportului urban de

călători din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei de Transporturi și Infrastructură Urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art.1 din Hotărârea C.G.M.B. nr.160/12.07.2007 privind achiziționarea de către Regia Autonomă de Transport București a unui număr de 150 de troleibuze pentru reabilitarea transportului urban de călători din Municipiul București se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 1 Se aprobă achiziționarea de către Regia Autonoma de Transport București a unui număr de 150 de troleibuze, în cadrul unui program multianual pe o duratăd@G3.,.ani, începând cu anul 2010 și derularea procedurii de licitație^w^heieȚea contractului în cursul anului

2010”. ’ ........ ......' ‘

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, F&fnâșia: tel’i +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

jj

G... \

oeT /o. Vv.G

Art.il Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 160/12.07.2007 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 25.09.2009.B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00;

Pag 2