Hotărârea nr. 332/2009

HOTARAREnr. 332 din 2009-09-25 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE CU SARCINI IN FAVOAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, FORMULATA DE S.C. AB INVESTITII SI CONSTRUCTII S.R.L.

ORIGINALUL/A

//•$

Consiliul General al Municipiului Bucureș^'"^ V.-a"'

HOTARARE privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini în favoarea Consiliului General al Municipiului București, formulată de S.C. AB INVESTIȚII Șl CONSTRUCȚII S.R.L.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare oferta de donație formulată de către S.C. AB INVESTIȚII Șl CONSTRUCȚII S.R.L. și autentificată de către Biroul Notarului Public Ghizdavăt - Vorovenci Ana - Carina sub nr. 1229/03.09.2009;    ’

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acceptă oferta de donație cu sarcini formulată de către S.C. AB INVESTIȚII Șl CONSTRUCȚII S.R.L..

Art.2 Primarul General al Municipiului București va semna în numele și pentru Municipiul București contractul de donație ce se va încheia între părți, precum ji^^îu^a^ițional nr. 2 la Contractul de Asociere nr. 1352/2000, care modifîcă'jțp mod corespunzător Actul adițional......nr, 1/2005, .    *

B-dul Regina ^sabeta 47, sector 5, București^Rorriânra; tel.:$0500;

; www.bucuresti-primaria.ro/(\ SA \Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și S.C. AB INVESTIȚII Șl CONSTRUCȚII S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 25.09.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor TomaCONFORM CU J^’CINALUL


B-duî Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

// , fi SL // ' \ r    . /?

/T -