Hotărârea nr. 331/2009

HOTARAREnr. 331 din 2009-09-25 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE SI SERVICE" PENTRU UN NUMAR DE 2 INTERSECTII DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

CONFORM CU ORIGINALUL
Consiliul General al Municipiului

privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice și indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Proiectare, execuție, întreținere și service” pentru un număr de 2

intersecții din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Cap. III, secțiunea 3, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentațiile tehnico - economice pentru un număr de 2 intersecții de pe teritoriul municipiului București ai căror indicatori tehnico - economici sunt prezentați în anexele nr. 1 și nr. 2.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General a! Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 25.09.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor ȚomaCONFORM CU J7R1OINALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

i,r\ SlnCt

{conform cu '

ORIGINALUL

I    ... r-.—

ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B NR.3


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

LUCRĂRILE DE PROIECTARE, EXECUȚIE, ÎNTREȚINERE SI SERVICE

INTERSECȚIA Intrare/Iesire cap linie 21 - SOS. COLENTINA

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

992.400 lei/271.074 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj    916.700

-    asistenta tehnica, consultanta    38.190

-    studii si proiectare    37.510

2 Eșalonarea investiției

- Anul I    INV 992.400

C+M 916.700

3 Capacitati
Canalizatie in carosabil

80

m

Canalizatie in trotuare

80

m

Camere de tragere

8

buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

10

buc

semafoare VID/GIP

2

buc

semafoare prim vehicul

2

buc

bucle inductive in carosabil

8

buc

CONFORM CU ORIGINALUL

ANEXA nr. 2 la H.C.G.M.B


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

LUCRĂRILE DE PROIECTARE, EXECUȚIE, ÎNTREȚINERE SI SERVICE

INTERSECȚIA Acces Depou Colentina- SOS. COLENTINA

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

1.067.600 lei/291.615 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj    989.000

asistenta tehnica, consultanta    41.090

studii si pro iectare    37.510

2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV

1.067.600

C+M

989.000

Capacitati

Canalizatie in carosabil

Canalizatie in trotuare

Camere de tragere

semafoare pieton/biciclisti/vehicule semafoare VID/GIP semafoare prim vehicul bucle inductive in carosabil

70 m

50 m

10 buc 20 buc 4 buc 4 buc 10 buc