Hotărârea nr. 33/2009

HOTARAREnr. 33 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. MIHAIL MOXA NR. 2-4, SECTOR 1 EXTINDERE HOTEL MOXA INTERNATIONAL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Mihail Moxa nr. 2-4, sector 1

Extindere Hotel Moxa International 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; :—— ;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 25/1/9/20.06.2007/R/12.12.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.

218/2007;    ’

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și

Patrimoniu Cultural National a Municipiului București: aviz nr. 1029/Z/2007;    ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.

4149/340/2007;    ’

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 611470/2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație:aviz nr. 10960/2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru a^pE^Șafleâ Regulamentului

General de Urbanism, republicată;    /    .....

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind ap»ro,barea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Mihail Moxa nr. 2-4, sector 1, Extindere Hotel Moxa Internațional, pentru o suprafață de teren S=463,95 mp., din care S=351,95 mp. teren proprietate persoană juridică și S=112,00 mp. teren propus spre concesionare.

Conform documentației de urbanism "PUZ Zone Protejate” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000 - terenul se înscrie în Zona protejată nr. 16 - Calea Victoriei.

Indicatori urbanistici: POTmax=65%; CUTmax=3; Hmax=16 m.

Imobil existent autorizat cf. A.C. nr. 46M/1999 - POTmax-89,4%; CUTmax-4,1; Rmaxh-P+4E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni avizate: supraetajare imobil existent (hotel) - Str. Moxa nr. 4 și extindere cu un nou corp de clădire - Str. Moxa nr. 2.

Indicatori urbanistici aprobați:

Str. Moxa nr. 4: POTmax =77%; CUTmax =4,06; Rmaxh =S+P+5E.

Str. Moxa nr. 2: POTmax =68%; CUTmax =2,65; Rmaxh =S+P+3E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE    NȚĂ,    SECRETAR GENERALB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; teC: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.roV

UKÂS

ukMirrr

MANAOfMMT

001


SMC certificat ISO 9001:2000


sfe.

jug f 1

k/

l.nJ

UKAS

»4QO\z

(KVIItDNMCNTAl

001


SMM certificat IS014001:2004


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și PlanifjLeâre tjfțrană

Nr.790718/12.12.2008    /''''X?',-A

AVIZ DE URBANISM nr. 25/1/9/20.06.2007/R/12.12.2008 K :/


PUZ - str. Mihail Moxa nr. 2-4, sector 1    jj7 f

Extindere Hotel Moxa Internațional    i    /

Prezentul aviz de urbanism înlocuiește Avizul nr. 25/1/9/20.06.20o%^2sȘ^g&£ffl'

BENEFICIAR: SC MOXA INTERNAȚIONAL SRL ELABORATOR: EBONY 94 IMPEX SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 463,95 mp din care S-351,95 mp teren proprietate persoană juridică și S-l 12,00 mp teren propus spre concesionare.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul este situat în partea Centrală a Municipiului București, sector 1.


PREVEDERI PUG/PUZ AVIZATE/APROBATE ANTERIOR: PUZ - ZONE PROTEJATE aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000 - Zona protejată nr. 16 - Calea Victoriei.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =65%; CUTmax =3; Hmax-16 m.

Imobil existent autorizat cf. A.C. nr. 46M/1999 - POTmax-89,4%, CUTmax-4,1, Rmaxh-P+4E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI
CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI AVIZATE: Supraetajare imobil existent (hotel) - str. Moxa nr. 4 și extindere cu un nou corp de clădire-str. Moxa nr. 2.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: str. Moxa nr. 4: POTmax =77%; CUTmax =4,06; RmaxH =S+P+5E.

str. Moxa nr. 2: POTmax =68%; CUTmax =2,65; RmaxH =S+P+3E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ARHITECT ȘEF AL MUXICIPIUITȚ/B^CREȘTI ARH. GHEORGHE PATRĂȘCU


Referent,

ing. Vicfdo Manea


Mai


FPS-21-01/6


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

* ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

- RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul

maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabîlă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

PLAN URBANISTIC ZONAL

“ EXTINDERE PRIN SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A HOTELULUI EXISTENT (S+P+5E)-M0A>1 INTERNATIONAL-STR. M.Moxa nr.4 si EXTINDERE HOTEL EXISTENT CU UN CORI’ (S+P+3E) STR. MOXA NR.2, SECTOR 1, BUCUREȘTI - PRIN CONCESIONARE TEREN APARTINAND STATULUI ( CONFORM LEGII 112/1995 - S= 112,00MP)

BENEFICIAR : CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI S.C. MOXA INTERNATIONAL S.R.L.


CARACTERISTICI URBANISTICE_

Supraetajare hotel existent - Moxa nr.4 S teren - Moxa 4 = 211,95 mp S constr. = 150,38 mp S utila = 86,75 mp S desfas. totala cu un

nivel suplimentar - 751,90 + 109,88 = 861,78 mp RHmax. = S+P+5E - 19,75m - la cornișa Înălțimea egala cu a sediului de birouri din Str. Sfinții Voievozi nr. 65

POT = 71% - existent    POT propus = 77%

CUT = 3,55 - existent    CUT propus = 4,06

CARACTERISTICI URBANISTICE_

Extindere hotel existent - Moxa nr. 2

S teren = Moxa 2 = 252,00 mp

S constr. = 172,50 mp

S desfas. = 517,5 + 147,0 = 664,50 mp

POT = 40% - existent POT propus = 68%

CUT = 0,90 - existent CUT propus = 2,65f.'-A ■:/ ,.ș;    '

\ VA

„ȘUPRAFATA PENTRU CARE SE VA INIȚIA PROCEDURA î $ ‘^>E CONCESIONARE ESTE DE 112,00 MP    -f


' i)Hr-


\\ CARACTERISTICI URBANISTICE

/|Q ’ • ’


Supraetajare + extindere hotel existent - Moxa 2-4 ''

S teren total = 463,95 mp    \

S constr. totala = 322,88 mp

>;•. S desfas. totala = 1526,28 mp POT total = 70%

" CUT total = 3,30

. RHmax =- Moxa 2 = S+P+3E '. RHmax. - Moxa 4 = S+P+ 5E + nivel tehnic '•82.15 VTerenul aflat toca in proprietatea statului conform Legii 112/1996 se va introduce pe fluxul de concesionare, in vederea atribuirii pentru realizarea investiției propuse.

Acest lucru trebuie specificat in avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a PMB, pentru demararea operaitonitor de concesionare.