Hotărârea nr. 329/2009

HOTARAREnr. 329 din 2009-09-25 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. SFANTUL ELEFTERIE NR. 11, SECTOR 5 SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 290/22.12.2005

CONFORM CU ORIGINALUL


• •    Z ' “

Consiliul General al Municipiului Bucureș# ;

i2

«iMiițUL'


HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imotfflmrf situat în Str. Sfântul Elefterie nr. 11, sector 5 și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 290/22.12.2005

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată și ale Hotărârii Guvernului nr. 491/2009 privind aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2009 pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în Str. Sfântul Elefterie nr. 11, sector 5, conform indicatorilor tehnico-economici prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONFORM CU ORIGINALUL

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 290/22.12.2005 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General

al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 25.09.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

CONFORM CU ORIGINALUL’l ri ~ -c -


ANEXA


(?/V6 2>S3feh%


Indicatorii tehnico - economici ai obiectivul^S^^uR’®50*' «ojl Consolidare imobil situat în str. SFÂNTUL E^j^FTURfe ’ra^'î, sector 5

* Âz

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii iulie 2009, este de 3.211.4061ei (inclusiv T.V.A.) din care valoarea C+M este de 2.836.3121ei (inclusiv T.V.A.).

Valori (inclusiv TVA) conform Deviz General proiect de consolidare actualizate la nivelul lunii iulie 2009 conform indicilor lunari ai prețurilor de consum publicați de Institutul Național de Statistică ( septembrie 2006 iulie 2009 : 1,1916 )

Total

locuințe proprietate particulară ( buget de stat)

100%

100 %

Valoarea investiției :

Total (lei) din care C+M (lei)

3.211.406

2.836.312

3.211.406

2.836.312

Suprafața desfășurată

(W

1.200

1.200

Spații    (nr.)

10 apartamente

10 apartamente

. \

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană Director General

V.P. 2 ex./ 19.08.2009Direcția Investiții Dijre4for(Executiv

B o gu an șO Ș O A CĂ

r-șUV.cfr vVvÂM' c ,o$—~    f nz: