Hotărârea nr. 328/2009

HOTARAREnr. 328 din 2009-09-25 PRIVIND APROBAREA "PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU ANUL 2009" SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 377/2009

CONFORM CU ORIGINALUL


//^ <

iiiîxvi^, ..

'•-‘i

-Si

1\ 'Z.


Ți C.G.M-S.

Xv^    ’• .7


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru anul 2009”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția Apărare Protecție Civilă;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 481/2004, privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. (1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii - cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă "Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru anul 2009”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 25.09.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI , TudorToma


CONFORM CU ORIGINALUL


«o\,

..... , -'ti

o w ȚȚ'

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

7 '    '•    /    1

e,

oZj


s-'rf;! « nrK    r .-.-r-    /■/.//r}    0.

PLANUL DE ANALIZA ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

•    CUPRINS

•    CAPITOLUL 1

•    CAPITOLUL 2

•    CAPITOLUL 3

•    CAPITOLUL 4

•    CAPITOLUL 5

•    CAPITOLUL 6

•    CONCLUZII

•    ANEXE

Filename:    PLANUL.htm

Directory:    C:\Documents and Settings\theodor.codrianu\Desktop

Template:    C:\Documents and Settings\theodor.codrianu\Application

Data\Microsoft\Templates\Normal.dot

Title:    PLANUL DE ANALIZA ȘI

Subject:

Author:    Theodor Codrianu

Keywords:

Comments:

Creation Date:    10/14/2009 1:12:00 PM

Change Number:    1

Last Saved On:    10/14/2009 1:27:00 PM

Last Saved By:    Theodor Codrianu

Total Editing Time:    19 Minutes

Last Printed On:    10/14/2009 1:31:00 PM

As of Last Complete Printing Number of Pages: 1 Number of Words:    126 (approx.)

Number of Characters: 557 (approx.)