Hotărârea nr. 327/2009

HOTARAREnr. 327 din 2009-09-25 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE IN PROIECTUL "DEZVOLTAREA SI DOTAREA SERVICIILOR PROFESIONISTE PENTRU INTERVENTII IN SITUATII DE URGENTA IN REGIUNEA BUCURESTI ILFOV" DIN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARA 3, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.3

CONFORM CU ORIGINALUL
HOTARARE

privind aprobarea participării Municipiului București precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate în proiectul “Dezvoltarea și dotarea serviciilor profesioniste pentru intervenții în situații de urgență în regiunea București Ilfov" din cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul Major de intervenție 3.3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția Sisteme Informatice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisie pentru relația cu Uniunea Europeană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza Programului Operațional Regional (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007;

Conform Ghidului solicitantului pentru “Programul Operațional Regional 2007-2013”, Axa prioritară 3 “îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.3: “Achiziționarea de vehicule si echipamente specifice pentru bazele operaționale regionale si județene, pentru intervenții în situații de urgență”;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București în proiectul „Dezvoltarea și dotarea serviciilor profesioniste pentru intervenții în situații de urgență în regiunea București-llfov”.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Dezvoltarea și dotarea serviciilor profesioniste


pentru intervenții în situații de


Tn regiunea București-llfov” prevăzuți în

"A-* P r    X)ă*7CONFORM CU ORIGINALULBucurești, a


Art.3 Se aprobă alocarea, din bugetul propriu fondurilor necesare pentru cofinanțarea investiției prevăzuîăâ^^fîf. 1, în valoare de 464.637,59 lei, reprezentând 1,2% din cheltuielile eligibile, așa cum sunt prevăzute în anexă.

Art.4 Se aprobă alocarea din bugetul Municipiului București, conform cotei de participare stabilită în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara București-llfov, fondurilor necesare pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile, inclusiv costurile suplimentare (conexe), reprezentând 60 % din totalul costurilor neeligibile si conexe.

Art.5 Se vor aloca din bugetul propriu al Municipiului București, conform cotei de 60% de participare stabilită în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara București-llfov, fondurile necesare finanțării cheltuielilor pentru implementarea proiectului, până la rambursarea sumelor solicitate.

Art.6 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov va face demersurile necesare pentru obținerea finanțării proiectului „Dezvoltarea și dotarea serviciilor profesioniste pentru intervenții în situații de urgență în regiunea București-llfov” din fonduri structurale, în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3: îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.3.: “Achiziționarea de vehicule și echipamente specifice pentru bazele operaționale regionale și județene, pentru intervenții în situații de urgență”.

Art.7 Resursele financiare menționate la articolele anterioare vor fi puse la dispoziția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov (ADIBI) astfel încât aceasta să poată îndeplini prevederile contractului de finanțare pentru proiectul Dezvoltarea și dotarea serviciilor profesioniste pentru intervenții în situații de urgență în regiunea București-llfov. Rambursările făcute de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional către ADIBI din contribuția FEDR și bugetul de stat vor fi restituite Municipiului București de către ADIBI proporțional cu contribuția Municipiului București și astfel încât să nu afecteze derularea proiectului.

Art.8 Asociația de Dezvoltare Intercomunitara București-llfov este împuternicită să facă toate demersurile necesare pentru accesarea finanțării și pentru implementarea proiectului după obținerea finanțării.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara București-llfov vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 25.09.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 25(09.2,009 Nr. 327


SECRETAR GENERAL v AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorTomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

7

Anexa la HCGMB

'J


Indicatori tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate

DEZVOLTAREA Șl DOTAREA SEVICIILOR PROFESIONISTE PENTRU INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

_Obiectivul general al proiectului:____

îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul regiunii de ; dezvoltare București-llfov prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență.

_Obiective specifice ale proiectului:_

-    Dotarea cu echipamente specifice gestionării situațiilor de urgență pe tipuri de risc a serviciilor profesioniste;

-    înființarea și dotarea unui centru de comandă mobil în vederea conducerii și coordonării intervențiilor în situații de urgentă;

-    Pregătirea echipajelor profesioniste de intervenție în situații de urgență;

-    Asigurarea comunicării și coordonării între instituțiile abilitate să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență.

_Beneficiile proiectului_

-    Creșterea capacității de intervenție în situații de urgență în regiunea București -Ilfov;

-    Creșterea siguranței cetățeanului;

-    Creșterea calității actului medical în situații de urgență;

-    îmbunătățirea asistenței medicale acordate cetățeanului în situații de urgență.

-    Reducerea pierderilor de vieți omenești, o șansă în plus victimelor aflate la granița imperceptibilă dintre viață și moarte;

-    Creșterea protecției cetățenilor, bunurilor și mediului.

Aria de acoperire

roMrCPSVI CV?

Regiunea București - Ilfov

ORIGINALUL j

Regiunea de Dezvoltare București - Ilfov ;

Instituțiile și serviciile publice abilitate pentru astfel de situații; Comitetele pentru Situații de Urgență;

Cetățenii.


Ci-'-1'

Etapele proiectului:


I.    Consultanță pentru elaborarea unui Studiu de fezabilitate privind Dezvoltarea și dotarea serviciilor profesioniste pentru intervenții în situații de urgență în regiunea București-llfov

-    Elaborare Studiu de fezabilitate

-    Aprobare Studiu de fezabilitate

-    Elaborare Caiet sarcini

-    Elaborare și depunere cerere finanțare îl i \

II.    Obținere finanțare externă, semnare contract de firtajTEare^prfn intermediul ADIEȘ^^ G.^


fsj    1i:

' SISTEME „INFORMATICE !<//

III. Realizare și implementare proiect, prin intermediul ADIBI

CONFORM CU ORIGINALUL


Indicatori Tehnici

ISU București

Total

București

IS

llf

•U    &

OV    te ;

h    ‘ b

Total

Ilfov

DOTĂRI

Det Mihai Vodă

i_

o

O

-t—'

o

Q

Det 13 Septembrie

Det Băneasa

Det Vitan

Chimiștilor

Apărătorii patriei

DetSMURD

Buftea

,—i

Afumați

Otopeni

Snagov

__

Măgurele    .c?

/■

Autospecială cu spumă și apă 2,5 tone

1

1

1

1

1

5

1

1

2

itospecială cu spumă și apă 5 tone

1

1

1

1

4

1

1

1

3

Autospecială cu spumă și apă 7 tone

1

1

1

1

2

Autospecială complexă de intervenție, descarcerare și acordare asistenței medicale

1

1

1

1

4

1

1

2

Ambulanță de prim ajutor

1

1

1

3

1

1

2

Ambulanță

reanimare

1

1

1

3

1

1

2

' utospecială de cercetare NBCR

1

1

Autospecială pentru descarcerări grele

1

1

Centru de comandă și control mobil

1

1

1

1

Autospecială accidente colective

1

1

Total

|

|

24

14CONFORM CU ORIGINALULIndicatori

-conomici     fcJâiSf

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile - lei

Cheltuieli eligibile - lei

TOTAL cheltuieli - lei

c.G-V'-

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOL 1

Cheltuieli cu echipamente

TOTAL

CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2

Mijloace de transport

2.1

Autovehicule cu

destinația

speciala

0.00

Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma (tip mediu, cu capacitate de incarnare utila

2.5 tone);

0

5,838,700.00

5,838,700.00

1,109,353.00

Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma (tip mare capacitate, incarcare utila

5.0 tone);

0

7,221,550.00

7,221,550.00

1,372,094.50

Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma (tip mare capacitate, incarcare utila

9.0 tone);

0

3,687,600.00

3,687,600.00

700,644.00

z'

Autospeciale de intervenție la accidente colective si pentru șalvari urbane;

0

1,536,5^Q.

-4^530^0.00

//

tîg

K

\\

V;

291,935.00^

Autospeciale de cercetare | NBCR (nucleaijj

, 0

Bs

1,756,000,00

7    !;

1 756,ooqloo

333,640.00
/

biologic, chimic, radiologie);

ORIGINA

LUL

Autospeciale pentru descarce rari grele;

0

504,850.00

504,850.00

95/SlW^

Autospeciale complexe de intervenție, descarcerare si acordarea primului ajutor;

0

3,239,820.00

3,239,820.00

615,565.80

Ambulante de prim ajutor;

0

1,756,000.00

1,756,000.00

333,640.00

Ambulante de reanimare;

0

2,304,750.00

2,304,750.00

437,902.50

Centre de comanda si control mobil si echipamente de comunicații aferente;

0

10,316,500.00

10,316,500.00

1,960,135.00

TOTAL CAPITOL 2

38,162,270.00

38,162,270.00

7,250,831.30

3

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

aferente

implementării

proiectului

3.1

Cheltuieli de publicitate si informare

82,056.03

82,056.03

15,590.64

3.2

Cheltuieli de audit

153,855.10

153,855.10

29,232.46

3.3

Consultanta in

domeniul manag. de

proiect

321,618.86

321,618.86

61,107.58

TOTAL

CAPITOL 3

557,529.99

557,529.99

105,930.69

I

TOTAL

cheltuieli

38,719,799.99

38,719,799.99

7,356,761.99

I!

Alte cheltuieli neeligibile

387,198.00

0

387,198.00

73,567.62

III

TOTAL

GENERAL

(l+ll)

38,719,799.99

39,106,9)97.99

7,430,329.61

'‘mii

*//

CONFORM CU


/*/ /?

ZI ~ z>


ry


(conform cu

I ORIGINALUL


SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

9


<    CV

-w.'/

\\&    C.G.W-6- ?//


\\<y

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

(RON)

1

Valoarea totală a proiectului, din care :

46,537,327.60

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

387,198.00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

38,719,799.99

c.

TVA

7,430,329.61

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

1,161,593.99

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

774,395.99

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

387,198.00

III

TVA*

7,430,329.61

IV

ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

37,945,404.00

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 19% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.
z7 /)    >    ,    /*)


cs ,,