Hotărârea nr. 326/2009

HOTARAREnr. 326 din 2009-09-25 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE PERIOADA 30.09.2009-29.12.2009


—1

CONFORM CU ORIGINALUL.'ȚT

Consiliul General al Municipiului București    C

x J a°~

HOTARARE

\\


\\/C


privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General aT Municipiului București, pe perioada 30.09.2009 - 29.12.2009

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

Conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002 și art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005;

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se alege domnul consilier generai Murg Călin în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 30.09.2009 - 29,12.2009.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 25.09.2009.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI , Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


n//«nt'e n-fi-    /Ct    £}