Hotărârea nr. 324/2009

HOTARAREnr. 324 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA "I.L.CARAGIALE"

iOONFORM CUConsiliul General al Municipiului Bucureștj


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul București și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I. L. Caragiale”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Protocolul încheiat între Municipiul București și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I. L. Caragiale”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru susținerea reciprocă între cele două părți în vederea promovării culturii, în beneficiul Municipiului București, realizarea și derularea de proiecte, programe și evenimente comune.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București protocolul prevăzut la art.1

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE'VSEDINTĂ


Murg Călin

/

București, 31.08.^009 \ Nr. 324    \\

M

SECRETAR GENERAL 1ICIPIULUI Bl Toma Tudor


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TnmaTnrinr

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, RomârilăîWi^*Q21 305 55 00; www.bucuresti-Primaria.roÎNTRE MUNICIPIUL BUCUREȘTI Șl UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ Șl CINEMATOGRAFICĂ "I.L.CARÂGIALE”

Art. 1 PĂRȚILE PROTOCOLULUI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI reprezentat prin Primar General, Prof.univ.dr. Sorin Mlrcea Oprescu.

Și

Universitatea Naționala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L.Caragiale" cu sediul in București, Str.Matei Voievod nr.75-77, Sector 2, Cod postai 021452, Cod fiscal 4453160, telefon/fax: 021.2525881, reprezentata prin Rector - Prof.univ.dr. Gheorghe Colceag

Art 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

-c~

o

7-0

a.    ) Obiectul prezentului protocol îl constituie susținerea reciprocă între cele

două părți în vederea promovării culturii în beneficiul Municipiului București.

b.    ) Realizarea și derularea de proiecte, programe și evenimente comune:

I.    Teatru în licee.

II.    Stagiune permanentă în sălile liceelor bucureștene cu producțiile studenților Facultății de Teatru.

III.    Texte dramatice și literare din programa analitică pentru învățământul liceeal prezentate de studenții UNATC

IV.    Proiecții cinematografice în licee - filme studențești realizate de

studenții Facultății de Film.

> 1

V.    Organizarea unui festival de teatru și unul de film pentru elevii din liceele din București și prezentarea celor mai bune spectacole și filme ale liceenilor în Gala Absolvenților și Cinemaiubit - festivaluri ale UNATC


VI.    Stagiune permanentă cu producțiile studențești în spații puse la dispoziție, în funcție de posibilități. '

VII.    Prezentarea producțiilor șffetențestilîn'teatțele bucureștene.

VIII.    Teatlu în muzee - recitafun/ra£aiMârneX<âde scurteIX. Participarea studenților UNAiC la manifestările cultural-artistice organizate de Municipalitate.

Art. 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

a.    ) Reprezentanții Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L.Caragiale", împreună cu membrii Comisiilor de specialitate ale Consiliului General și reprezentanții Direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București vor colabora în vederea stabilirii strategiei și planurilor de acțiune comune pentru îndeplinirea obiectivelor protocolului.

b.    ) Părțile vor realiza, în condițiile legii, activitățile stabilite de comun acord în vederea implementării strategiei și planurilor de acțiune.

c.    ) Părțile vor aloca, în condițiile legii și în măsura disponibilităților, resursele

financiare necesare activităților menționate mai sus    _____________________

Art. 4 DURATA PROTOCOLULUI    J    ——--------------------

a.    ) Prezentul protocol intră în vigoare la aata semnării sale de către ambele

părți și are valabilitate timp de 3(trei) ani.

b.    ) După expirarea valabilității prezentului protocol, acesta poate fi extinsă prin

act adițional.

c.    ) Protocolul poate înceta înainte de termen prin acordul părților.

Art. 5 FORȚA MAJORA

o*

'C'"'


a.    ) Nici una din părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege;

b.    ) Partea care invoca forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 6 CLAUZE FINALE

■v-


a.    ) Modificarea prezentului protocol se poate face numai în scris, prin ac adițional, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General ai Municipiulu B ucu rești.

b.    )    Orice notificare este valab>^ft|sî3iici!ti^^că este făcută în scris s

transmisă la sediul partenerelor.Prezentul protocol a fost încheiat astăzi,_, la București, în două

exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

U.N.A.T.C.    PRIMAR GENERAL

RECTOR

Prof.univ.dr. Gheorghe Coiceag Prof.univ.dr. SORIN MIRCEA OPRESCU