Hotărârea nr. 323/2009

HOTARAREnr. 323 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA AMPLASARII MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC DEDICAT OPEREI DRAMATURGULUI I.L.CARAGIALE IN PIATA 21 DECEMBRIE, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amplasării Monumentului de for public dedicat operei dramaturgului I. L. Caragiale în Piața 21 Decembrie, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 47/1/1/14.11.2007;

-    Ministerul Culturii și Cultelor- Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr. 186/Zp/29.02.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 127/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.6273/633/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.757153/12.08.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr.4640/05.03.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completăril^lțeupare;

Cu respectare    "    '    -    ența


decizională în admi

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și aft. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215 /2001 privind administrația pubfică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

HOTĂRĂȘTE:    i    T/-

i    ■

Art.1 Se aprobă amplasarea Monumentului de for public dedicat operei dramaturgului I.L. Caragiale în Piața 21 Decembrie, sector 1.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona Cp4 -nucleul central comercial și de afaceri - pusă în evidență datorită importanței tradiționale și potențiale pentru funcțiuni de prim rang, reprezentative pentru Capitală.

Conform PUZ Zone protejate, amplasamentul este cuprins în Zona protejată 04b - Magheru, subzona Cp 1b.

Indicatorii urbanistici reglementați ZP 04b: spațiul public - zonă neconstruibilă.

Condiții de construire aprobate:

Amenajarea spațiului public urban aferent monumentului de for public dedicat operei dramaturgului I.L. Caragiale are caracter provizoriu, având în vedere eventualitatea ca amplasamentul să fie afectat în viitorul apropiat de lucrări de amenajare complexă a spațiului public aferent Pieței 21 Decembrie.

în cazul în care printr-o documentație de urbanism se va schimba configurația pieței, monumentul va fi reamplasat în conformitate cu soluția urbanistică din respectiva documentație.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.


SECRETAR GENERAL ^MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

MȚă Tudor Toma


-T7-    !    -r-    __

305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2

7

001

001


Primăria Wluriicipmlui Bocyrești

Direcția Generală de Dezvoltase, Investiții și Planificase Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului_____________________________

Nr. 693536/2008    ’ ........

AVIZ DE URBANISM nr, 47 Z1 Z1 /14.1lJoQ?    '>44. f

PIAȚA 21 DECEMBRIE

AMPLASARE MONUMENT DE FOR PUBLIC DEDICAT OPEREI DRAMATURGULUI I. L. CARAGIALE

BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR Șl PATRIMONIULUI TURISTIC

PROIECTANT:    S.C. CIVIDINI PROIECT S.R.L.AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul este situat în zona centrală a municipiuluîBucurești la-.intersecția Bulevardului CAROL I cu Bulevardul NICOLAE BALCESCU, pe platoul din fața clădirii TEATRULlJî NATIONAL. PREVEDERI P.U.G. / P.U.Z - Z.P.: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona centrală situată în limitele zonei de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice; Cp4 - subzona nucleului central comercial și de afaceri - pusă în evidență datorită importanței tradiționale și potențiale pentru funcțiuni de prim rang, reprezentative pentru Capitală. Conform PUZ - Zone protejate amplasamentul este cuprins în Zona protejată 04b - MAGHERU, subzona Cp1b.

Indicatorii urbanistici reglementați: spațiu public-zonă neconstruibilă.

SE AVIZEAZĂ FAVORABIL AMPLASAREA,

MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC DEDICAT OPEREI DRAMATURGULUI I. L. CARAGIALE

CONFORM PLANULUI ANEXA VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Amenajarea spațiului public urban aferent monumentului de for public dedicat operei dramaturgului I. L. CARAGIALE are caracter provizoriu, având în vedere eventualitatea ca amplasamentul sa fie afectat în viitorul apropiat de lucrări de amenajare complexa a spațiului public aferent Pieței 21 Decembrie.

ÎN CAZUL ÎN CARE PRINTR-0 DOCUMENTAȚIE DE URBANISM SE VA SCHIMBA CONFIGURAȚIA PIEȚEI, MONUMENTUL VA Fi REAMPLASAT ÎN CONFORMITATE CU SOLUȚIA URBANISTICA DIN RESPECTIVA DOCUMENTAȚIE.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBAREA PREZENTULUI P.U.Z.: avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, Avizul M.C.C.- D.C.C.P.C.N.-M.B.

Prezentul Aviz de Urbanism modifică, completează și detaliază prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

"M-

(O l‘“ -

-

Verificator

Sfh' >f>P, i> țjyjdifiQșX.

2>^~y

Ji

3feârăt(nr,dat3')

CIViDîN! PROIECT S.R.L

J40/32487/1992

V(

Beneficiar:    j Pr.nr.

ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR i

Si PATRIMONIULUI 1LJK3STTC - CGMB

Ser proiect

3rh. bina Cjn'dino

Scara

^■■5GD

AMPLASASE MOÎTOM1NT “ LL.CARAGIALS”    !    rS22

AS FAȚADA PRINCIPALA TE.ATBLL NATIONAL,    ..

SPRE BULEVARDE. N. BAXCZSCU SECTOR î    | -

Ser croleci

comolex

^rh.ifip. £>, Cincime

-

ProicorsE

Srh- birt o Clvj’dj'ne

kî."

Oaia

12. 2007.

Titlu planșa: frepw&trs    >    Pl.nr.

Ce senei

srh. bl/w Qiwdmo

<TV<T

a/sn    - sn-bfsssrs givp sfcfo&r: