Hotărârea nr. 321/2009

HOTARAREnr. 321 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 72B, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr. 72B, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 4/1/13/26.11.2008/R/04.02.2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 80/2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 33067/2134/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 1526/120/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 786484/47/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 17204/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrați;

1


comport cu'

în temeiul prevederilor art. 36'alirr (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și comipletârile ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Dobrogeanu Gherea nr. 72B, sector 1 pentru o suprafață de teren S = 376,00 mp., teren proprietate persoane fizice.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în Zona L1d, zonă destinată locuințelor individuale mici.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 20%; CUTmax = 0,7; Rmaxh = P + 2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: consolidare, extindere și supraetajare imobil cu funcțiunea de locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 55,14%; CUTmax = 0,84; RmaxH = P + M, Hmax = 7,10 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 31.08.2009.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

«    X®<V':AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2

□01


Primăria Municipioloi București

Direcția Generală de Dezvoitare, Investiții și Planificam Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tei.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriiiku j u"'

Nr. 790316/11.12.2008    ' ' '/

AVIZ DE URBANISM nr. 4/1/13/26.1L2008/R/04.02.2009    A

PUZ - STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 72B, SECTOR 1    fj

Prezentul Aviz de urbanism modifica Avizul nr. 4/1/13/26.11.2008, unde in mod eronat la regimul maximale inalțirne.

avizat s-a trecut P+4E in loc de P+M f~“T"7 ,•    £«> rv r, & î ;

BENEFICIAR: D-NA MIHAIMAGDALENA si D-NUL MIHAI EDUAKD COSTIȘ.    s» s r ; ■ ț \    |

ELABORATOR: P.F.A. ANCA MANDROVICEANU    j UH»’.,)//

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S =376,00 mp teren proprietate persoane fizice/

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - B-dul Ion Ionescu de la Brad - str. Someșul Rece-str. Dobrogeanu Gherea, sector 1. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București — Zona Lld — zonă destinată locuințelor individuale mici.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =20%; CUTmax =0,7; Rmaxh-P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI NR. 4/1/13/26.11.2008 VIZAT SPRE NESCHIMBaRE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA : consolidare, extindere si supraetajare imobil cu funcțiunea de locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=55,14%, CUTmax =0,84; RmaxH =P+M .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

= Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

» ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri. a RETRAGERILE FAȚA DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul

maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

3    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

»    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

= ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

s Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■ Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ. a Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


Consolidare, extindere, supraetajară- Intraje^im


eLOCUiNTAP+M Strada C^Dobroge/nu4|M§P^^72B3 sector 1, Bucureștinumele

semnat

ssf proiect

urb. Anca Mandroviceanu

proiectat

urb. Anca Mandroviceanu

desenat

urb. Anca Mandroviceanu

,''

verificat

''Â

scara

1:1000

data

Oct.2008


REGLEMENTAI