Hotărârea nr. 320/2009

HOTARAREnr. 320 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA MOSILOR NR. 86, SECTOR 3

• COMFO'R^

Ut,


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Moșilor nr. 86, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 20/ 1/25/ 18.06.2008 - R 17.02.2009;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 187/ 2008;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr.1529/ M/ 17.12.2007;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 4239/ 431/ 20.10.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 745926/ 08.07.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.11825/ 24.07.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbani^^^fîâCO'â'le^.Moșilor nr. 86, sector 3, pentru o suprafață studiată de cca. 0,5 h^, dim-egfe_^u^^fața terenului care a generat documentația ST =\187,70 mp.. prcfcri^at^&OăVersoane juridice.


B-dul Regina Elisabeta 47, sectbr,5, BjjțLrești, Români fel


. .. „ <-.,5 «: ? f S S .1

f\ A h 41V '4 A‘«)

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona CP1a - subzona centrală suprapusă peste


nucleu! istoric.

Conform PUZ - Zone protejate, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul este cuprins în Zona protejată 01 - Moșilor - subzona CP1 c.

Amplasamentul este cuprins în Zona Istorică de Referință (Z.I.R.) - Centrul Istoric al Municipiului București - subzona istorică de referință SIR 05 - Calea Moșilor.

Indicatori urbanistici reglementați prin PUZ - Zone protejate (ZP 59): POT max: 40%; CUT max: 2.5; H max: 13 m, min: 10 m.

Imobilul este nominalizat pe Lista Monumentelor Istorice 2004 poz. 1552 - cod B-ll-m-

B-19255.


Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri: S+P+4E+5ER.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 85%; CUTmax =5; H cornișă = H cornișă a clădirii cu care se cuplează la calcan (str. Calomfirescu nr. 2); este obligatorie preluarea reperelor orizontale (alinierea golurilor, a consolelor și copertinelor) pe toată înălțimea clădirii, precum și succesiunea retragerilor astfel încât frontul constituit să nu prezinte discontinuități.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,    SECRETAR GENERAL

—^Municipiului bucurești

Murg Călin    Z^/r—srXl \    TudorToma

București, 31.08W9    ; T

Nr. 320    A
Nr. 798670/2009


Primăria Mynicipiyiyi București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Te!.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

AVIZ DE URBANISM nr, 20/1/ 25/18.06.2008 - R 17.02.20

PUZ - CALEA MOȘILOR NR. 86, SECTOR 3

Prezentul aviz înlocuiește AVIZUL DE URBANISM NR. 20/1/25/ al cărui conținut îl modifică conform condițiilor din avizul MDLPL nr\137/2Q0S 7,

U K A 5

■xx.-'^r.uiCNr

301

SMC certificai !S0 9C0: : 2000

3Z

V

UKAS

(KVIKU.XMfh.MI

001

SMM certincai ISO140C1 : 2C04
BENEFICIAR:    S.C. TONI TRADING COMPANY S.R.L.    ---------------------------------
ELABORATOR:    ANTONELA ROȘU - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de cca. 0,5 Ha. din care parcela care a generat PUZ în suprafață de ST = 187,70 mp. proprietate privată a beneficiarului.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se afla în centrul istoric al Municipiului București în imediata apropiere a Pieței Sfântul Gheorghe.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona CP1a - subzona centrală suprapusă peste nucleul istoric. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, amplasamentul este cuprins în Zona protejată 01 - MOȘILOR - subzona CP1c. Amplasamentul este cuprins în Zona Istorică de Referință (Z.I.R.) - Centrul Istoric al Municipiului București - subzona istorică de referință SIR 05 - CALEA MOȘILOR.

Indicatorii urbanistici reglementați ZP 59: POT max: 40%; CUT max: 2.5; H max: 13 m, min: 10 m.

Imobilul este nominalizat pe Lista Monumentelor Istorice 2004 poz. 1552 - cod B-ll-m-B-19255.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI Si INDICATORII URBANISTIC! CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    BIROURI: S+P+4E+E5R;
INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax = 85%; CUTmax = 5;

H cornișă = H cornișă a clădirii cu care se cuplează la calcan (str. Calomfirescu nr. 2);

este obligatorie preluarea reperelor orizontale (alinierea golurilor, a consolelor și copertinelor) pe toată înălțimea clădirii, precum și succesiunea retragerilor astfel încât frontul constituit să nu prezinte discontinuități. CIRCULAȚII, ACCESE: se vor aplica prevederile art. 11 din Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei

corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Avizul M.C.C.- D.C.C.P.C.N.-M.B, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și

£r


§

73.i-z\


'Ăcd=1D70m|3

"■ • •

Hmax= ccrnisa clădirii alaturata de la ns\ 2 din Sîr, Cafomfîreșcu    /•

g 7227 \ 33


POT=maxS5%
CU7=maxS

ii


AÎ6


3-G


L-.-


rp,


-V -\s V _.<A


’ggssz &


i>


*î:


Ia municipiului bucurești O&CȚIÂ URBANISM ȘI '*’^AREA TERITORIULUI78X


73. fZ


e2£

7-Ă?


J3-7


.sa


SA


8 m

322 \ \ 7-f^


777


xVfZAT SPRE NS5CH5MBARE|

, Arîtșxa la avî2 OTU~A î |


ARHiTECUgEF


.755


■s


754


iCOHFORft/1 CO.

IA Ș
ANTONELAROSU

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA T.M.A. 1469

ÎNTOCMIT:TUEDLTPUrECTDEUr PUZ -EXTINDERE-SUPRAETAJARE IMOBIL CALEA MOȘILOR NR. 56.

SECTOR 3, BUCUREȘTI .......

TITLUL PLANȘEI:

P ROP UN EREREG LEiM ENTAPI


AERA, ROȘU DESENAT: X ,

iPU A CI nprA ,-i;i| [K.ț-V...I rpr,r,[ !an-p 9/V7


PROIECT NR. ' 24/20Q7


SCARA■ NoOG__

PLANȘA


i >