Hotărârea nr. 32/2009

HOTARAREnr. 32 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SPLAIUL UNIRII NR. 165, SECTOR 3 SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 75/2010

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Splaiul Unirii nr. 165, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare-raportul Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de :

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajare^ Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 46/1/3/07.11.2007/R/ 19.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.71/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresă nr. 1595/173/11.08.2008;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural National a Municipiului București: aviz 1141/Zp /25.09.2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 11632/904/2008;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr.739523/21/13.06.2008 -Comisia de Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.5992/01.04.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor, art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legea nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, pentru o suprafața studiata S = 22 ha., din care terenul care a generat documentația S=54059,7 mp., proprietate persoana fizică/juridică.

încadrare în PUG-ul Municipiului București - terenul care a generat documentația se încadrează în subzona A2b - unități predominant industriale.

Indicatori urbanistici reglementați:    POTmax= 80%,

CUTmaxvolumetric=15, Hmax = 20m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: birouri, servicii, locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=54%, CUTmax=4,5, Hmax=110 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10 http://www.bucuresti-primaria.r9^ggB=ac.:,

Direcția Urbanism și Ame


Nr. 692933/ 10.01.2008


AVIZ DE URBANISM nr. 46 /1 / !/ Q^j<2007/ R/Z 19.11.20(

PUZ - SPLAIUL UNIRIl hi;, 1>S , sectdr 3 Prezentul aviz modifica și înlocuiește Avizul d&urbanism nr. 46/1/3/07.11.2007

BENEFICIAR : S.C TIMPURI NOI S.A

ELABORATOR : cmc ARHITECTURE SQUAD S.R.L

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ : S = 22 ha din care terenul care a generat documentația S= 54059,7mp - proprietate persoana fizica / juridica

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona centrala a municipiului, în arealul delimitat la sud de cheiul Dâmboviței, la nord de str. Nerva Traian , la vest de str. Mircea Vodă , la est de str. Morilor.

PREVEDERI PUG - terenul care a generat documentația se încadrează în subzona A2b-unitati predominant industriale

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=80%, CUTmaxvolumetric= 15 , Hmax=20 m .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUl SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ pentru terenul care a generat documentația : birouri, servicii, locuințe

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =54%; CUTmax = 4,5 ; Hmax=110 m .

Pentru restul teritoriului cuprins în aria de studiu se vor respecta propunerile cu caracter director de reglementare a circulațiilor, alinierilor, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. se vor respecta profilele stradale reglementate prin documentație .

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana , aviz MCC-DCCPCN - MB , alte avize conform legislației în vigoare.

Sunt valabile avizele obținute în baza Avizului 46/1/3/07.11.2007.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGfaE>ATRASCU

FPS-21-01/6