Hotărârea nr. 317/2009

HOTARAREnr. 317 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL INTRAREA STRAULESTI NR. 1C, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului urbanistic zonal Intrarea Străulești nr. 1C, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism C.T.A.T.U. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 1/1/4/14.01.2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței : aviz nr. 85/ 2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 818/ 70/27.04.2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 3710/ 233/ 13.04.2009;

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 805281/06/ 13.02.2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 1977/ 23.02.2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și complețățiWWe<oare;

In temeiul prevederilor art, 36 alin. (2yit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Intrarea Străulești nr. 1C, sector 1, pentru o suprafață de teren studiată S = 2244 mp., proprietate privată persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/200, cu modificările și completările ulterioare, terenul se află în subzona M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 60; CUTmax = 2,5; Hmax = funcție de distanța dintre aliniamente.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: mixtă

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 55%; CUTmax = 6,6; Hmax = 70 m;

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10 http://www.bucuresti-primaria.ro


UKAS

fKVIK!)MMr»«TXl

0O1

SMM certificai ISC14CG1 : 2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 749852/2008    ’    _    _____________________________________

fcoifORK ;

i    ,!î ,J3__ s

AVIZ DE URBANISM nr. 1/1/4/14.01.2009    /

PUZ-INTRAREA STRAULEȘTI NR.1C, SECTOR 1

/U/c/W/

BENEFICIAR: S.C. ZIUA S.R.L.    /T/y 7/

ELABORATOR: S.C. GEXODO S.R.L.    '    //

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: ST = 2244 mp. proprietate privată persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în partea de nord a municipiului București în zona Străuiești.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri;

indicatori urbanistici reglementați: POT max =60%; CUT max = 2,5; H max = funcție de distanța dintre aliniamente.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI Șl INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: MIXTA

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POT max =55%; CUT max = 6,6; H max. = 70 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz M.D.L.P.L., aviz de mediu, aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz Autoritatea Aeronautică Română, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


O SRL

m 1 SUCURESîl

DENUMIREA PROIECTULUI;

PUZ IN INTR. STRAULESTINR. 1C, SECTOR 1

PR.NR

BENEFICIAR: S.C. SUAS.!^»»^

INTR. STRAULESTI NR.^^^T^V^CU«TI

SEMNĂTURĂ

TITLUL PLANȘEI:

SCARA

1/1000

«TA

PLANȘA

A6

>PODAR