Hotărârea nr. 315/2009

HOTARAREnr. 315 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. COMANA NR. 8, SECTOR 1


CONFORM CU OC?OH;IAl,yL


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Comana nr. 8, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism C.T.A.T.U.-D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 5/1/ 10/ 11.02.2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței : Aviz nr. 130/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 1645/134/ 18.05.2009;

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 826544/ 06.05.2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 4485/ 06.04.2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența


în temeiul prevederilor arf 36 sMh. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art 45 alin. (2) iit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Comana nr. 8, sector 1, pentru o suprafață de teren studiată S = 330 mp., proprietate privată persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul se află în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 45; CUTmax = 1,3; Rmaxh = P+2.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe colective.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 65%; CUTmax = 1,9; RmaxH = S+P+2E+M.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


București, 31.08. 2' Nr. 315

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

B-duI Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tei. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 707547/ 790365/2008
COHFORhl


AVIZ DE URBANISM nr, 5/1/10/11.02.2009

PUZ - STR. COWIANA NR. 8, SECTOR 1

BENEFICIAR; SC ZEF TRADELINE IFN SA ELABORATOR: SC POMPTERM SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: suprafața ce a generat PUZ, S= 330,00 mp. proprietate persoariă^ridică; AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în: Sectorul 1 al municipiului București, în apropiere de șos. Nicolae Titulescu, având la sud str. Comana și la nord str. Valea Merilor.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 45; CUTmax = 1,3; Rmaxh= P+2.SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI Șl INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE


FUNCȚIUNI AVIZATE : locuințe colective

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax= 65%, CUTmax = 1,9; RmaxH = S+P+2E+M

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare .

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B : Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora .

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.Referent, 3 Năstase
Beneficiar:

S.C. ZEF TRADELINE IFN S.A. si

S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII MONTAJ NR. 1 SA.

Suprafața teren = 330,00 mp

(conform acte de proprietate)

Suprafața teren = 326,53 mp

(conform măsurătorilor cadastrale)

Conform: Contract de Vanzare - Cumpărare nr. 3298/07.09,2007 autentificat la BNP asociat Georgeta Enciu, Silvia Secula, Dan Tataru, Florin Bivoaru Imobil avand Nr. Cadastral 23336;

Imobil inscris in C.F. nr. 68937 a localității București - sector 1

i ~ i LIMITE DE PROPRIETATE

FUNCȚIUNI:


LOCUINȚE INDh IDUALELOCUINȚE COL! COMERȚ
SPATII VERZI

CIRCULAȚII:


J CIRCULAȚIE CAR BILA'.


sa CIRCULAȚIE PIET(ȘTaLA -

ACCESE CAROSABILE

'SS/s


PROPUNERE:

EDIFICABIL MAXIM PROPUS P.O.T. max. = 65 %
C.U.T. max. = 1,9 mp ADC/mp teren R.H. max. = S+P+2E+M EDIFICABIL CU CARACTER ORIENTATIV

I-.....ALINIERE CONSTRUCȚIIVerificator*    |    NUME j SEMNĂTURĂ : CERINȚA

REFERAT/EXPERT1ZA NRJDATA


Expert___i    '