Hotărârea nr. 314/2009

HOTARAREnr. 314 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. MOLIERE NR. 12-14, SECTOR 1Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Moliere nr. 12-14, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 7/1/3/17.12.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Regionale și Locuinței: aviz nr.98/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 218/ 11/2009;

-    Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural National a Municipiului București: aviz nr.171/Z/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 816310/2009;

Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 794442/20339/2009.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Moliere nr. 12-14, sector 1, pentru o suprafață de teren S =798,68 mp., teren proprietate persoană juridică.

Conform PUZ ”Zone Protejate” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, terenul se încadrează în Zona Protejată nr. 57 - Parcelarea Monnet.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=40%; CUTmax=2,5; Hmax=13m.

Condiții de construire aprobate:

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =53,30%; CUTmax=3,9; Rmaxh=3S+P+4E-5E-6Eretrase.

Funcțiune aprobată: locuire.

La nivel de Autorizație de construire se vor respecta condițiile impuse prin avizul Comisiei de coordonare rețele edilitare nr. 816310/27.03.2009.

I

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

IC /l'-i o/r. OPrimăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10 /

http://www.bucuresti-primaria.ro;Direcția Urbanism și Amenajarea TeritoriuTui

Nr. 786252/19.12.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 7/1/3/17.12.2008    '    ‘    . '• Ș

PUZ - STR. MOLIERE NR. 12-14, SECTOR 1 j « , ?    :

BENEFICIAR: S.C. GENERALCOM S.A.    J

ELABORATOR: SC ALPHA STUDIO SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=798,68 mp teren proprietate persoană juridica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului București, într-o zonă rezidențială deservită de artere majore în trama stradală orășenească - B-dul Primăverii - str. Jean Monnet - str. Maxim Gorki, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUZ ZONE PROTEJATE aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000 - Zona Protejata nr. 57 - PARCELAREA MONNET.

Indicatori urbanistici: POTmax =40%; CUTmax =2,5; Hmax=13m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI AVIZATE : locuire .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=53,30%; CUTmax=3,9; Rmaxh=3S+P+4E-5E-6Eretrase.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz M.C.C. - D.C.C.P.C.N.-M.B., Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri. RETRAGERILE FAȚA DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim ai construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ. Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

P.U.Z. Strada Moliere nr.l2M*


Sector 1


București


Reglementari urbanistice
i . ■—\ - '    i s \ L

\' \ V \ ș\ v \ \ \ \ v

\ V\ ro t V" & \ \ \ % \ a

\*U\\sW \ W ' WvAx ■v •ST A&AisiC'? '

W\

U v\ _ '


Limita P.U.Z,..............:

Limita terenului care a generat P.U.Z.-ui Limite parceleReglementari urbanistice

i “A Locuințe

Servicii

Spațiu verde

Circulație carosabila

Circulație pietonala Acces piatonal Acces carosabil (subsol) Retrageri minime obligatoriilistlci pentru terenul care a

generat P U Z

S teren = 798mo

1

POT = 53,3%

CUT = 3.9 Hmax = 23m

3S+P+3E+4,5,6Er


200-9


scĂLPÎlASTUDIO srl

Arhitecfijfs - Design- Construcții 0,40/1031212000 ISO 900,2000 / 1180

' PROIECTAT

am. MaRia PiTRESCU

ÎNTOCMIT

urtl.CRISTINA CIOACA

DESENAT

ufb.CRISTINA CIOACA

Data

11.2008


Proiect nr. 15/2005


PLANȘA 5