Hotărârea nr. 313/2009

HOTARAREnr. 313 din 2009-08-31 PRIVIND MODIFICAREA TITLULUI ANEXEI NR. 3 A STRATEGIEI DE PARCARE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, APROBATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 124/2008


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea titlului Anexei nr. 3 a Strategiei de parcare pe teritoriul

Municipiului București, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr.124/2008

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Titlul anexei nr. 3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr.124/2008 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.3 Regulament privind regimul spațiilor de parcare de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București”.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ,

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

LujlLÎa    TSU?    aM