Hotărârea nr. 312/2009

HOTARAREnr. 312 din 2009-08-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 134/2004 PRIVIND CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFURI SI A UTILAJELOR CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA MAI MARE DE 5 TONE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Articolul 7 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul București, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.7. (1) Pot circula fără autorizație pe întreg teritoriul Municipiului București următoarele categorii de autovehicule:

a) cele aparținând instituțiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de Urgentg^ Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, r^^^I^TăȚ cu modificările și completările ulterioare, aflate în misiune;b)    autospecialele utilizate la intervențiile Ia căile de comunicație și rețelele edilitare, cazuri în care deplasarea va fi anunțată la dispeceratul Primăriei Municipiului București;

c)    autospecialele destinate remorcării mijloacelor de transport public defectate în traseu, cazuri în care deplasarea va fi anunțată la dispeceratul Primăriei Municipiului București;

d)    cele utilizate la realizarea de manifestări culturale având ca organizatori, susținători sau participanți Primăria Municipiului București, primăriile sectoarelor 1-6 sau instituții subordonate Consiliului General al Municipiului București sau consiliilor locale ale sectoarelor 1-6, cazuri în care deplasarea va fi avizată de Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației, la propunerea compartimentelor competente din instituțiile mai sus menționate.

(2) Autovehiculele mai sus menționate utilizate în alte activități decât cele specificate la lit. a) - d) se supun prevederilor art. 4 și art.6.”

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/2004 rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

VGoQ aoc'j

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2