Hotărârea nr. 311/2009

HOTARAREnr. 311 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL AGENTIEI MUNICIPALE DE EFICIENTIZARE SI REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI BUCURESTI - AMEREB SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 348/2009

Consiliul General al Municipiului București

'Nd'TARÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Agenției Municipale de Eficientizare și Reglementare în Domeniul Energiei București - AMEREB

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art 36 alin. (2) lit. a) și art. 45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Agenției Municipale de Eficientizare și Reglementare în Domeniul Energiei București - AMEREB, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, AMEREB și RADET vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.


SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


București, 31.0Ș/£pO9 Nr. 311    1/

B-dul Regina Elisabeta 47. sectorȘ. București.    305 55 00: www.bucuresti-prirnaria.ro

(, Aid, /;■(ZA

AMEREBDetalierea cheltuielilor pe capitole, parti, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
mii lei

DENUMIRE INDICATORI

cod

art/alineat

propuneri

2009

din care

trim I

trim II

trim III

trim IV

Venituri totale

0010

619.00

116.89

123.74

174.80

203.57

DIVERSE VENITURI

36.10

619.00

116.89

123.74

174.80

203.57

ALTE VENITURI

36,10,50

619.00

116.89

123.74

174.80

203.57

Alte servicii publice generale

5410

619.00

116.89

123.74

174.80

203.57

Alte servicii publice generale

541050

619.00

116.89

123.74

174.80

203.57

TOTAL CHELTUIELI

619.00

116.89

123.74

174.80

203.57

CHELTUIELE CURENTE

01

556.00

116.89

123.74

143.30

172.07

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

407.12

73.40

89.54

107.64

135,54

Cheltuieli cu salariile in bani

10.01

319.65

57.95

70.22

84.41

107.07

Salarii de baza

10,01,01

197.10

43.85

45.05

48.80

59.40

Salarii de merit

10,01,02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de conducere

10,01,03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Spor de vechime

10,01,04

37.83

8.55

8.60

9.69

10.99

Spor pentru condiții de munca

10,01,05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10,01,06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10,01,07

23.88

5.55

5.52

6.03

6.78

Fond de premii

10,01,08

17.59

0.00

11.05

0.00

6.54

Prima de vacanta

10,01,09

11.06

0.00

0.00

5.53

5.53

Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul

10,01,10

12.29

0.00

0.00

6.05

6.24

Fond aferent plătii cu ora

10,01,11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10,01,12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10,01,13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10,01,14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10,01,15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru locuințe

10,01,16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aite drepturi salariale in bani

10,01,30

19.90

0.00

0.00

8.31

11.59

Cheltuieli cu salariile in natura

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa

10,02,01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10,02,02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10,02,03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10,02,04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10,02,05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10,02,30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții

10.03

87.47

15.45

19.32

23.23

29.47

Contribuții de asigurări sociale de stat

10,03,01

66.08

11.64

14.61

17.56

22.27

Contribuții de asigurări de șomaj

10,03,02

1.52

0.21

0.35

0.42

0.54

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10,03,03

16.62

3.01

3.65

4.39

5.57

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca

10,03,04

0.54

0.10

0.12

0.14

0.18

Prime de asigurare de viata plătite de angajator pent

10,03,05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,03,06

2.72

0.49

0.60

0.72

0.91

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10,03,07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

mii iei

DENUMIRE INDICATORI

cod

art/alineat

propuneri

2009

din care

trim I

trim II

trim III

trim IV

Cheltuieli ptr. bunuri si servicii

20

—rcras—

-305-

-5T75-

-5535-

Bunuri si servicii

20.01

40.12

12.01

9.11

9.59

9.41

Furnituri de birou

20,01,01

4.72

2.14

0.86

0.86

0.86

Materiale pentru curățenie

20,01,02

0.38

0.16

0.00

0.16

0.06

încălzit, iluminat si forța motrica

20,01,03

10.04

2.25

2.63

2.57

2.59

Apa, canal si salubritate

20,01,04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Carburanți, lubrefianti

20,01,05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20,01,06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20,01,07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20,01,08

20.17

6.28

4.39

4.75

4.75

Materiale si prestări de serv cu caracter funcțional

20,01,09

0.09

0.03

0.03

0.00

0.03

Alte bunuri si serv. pt. intretinere si funct.

20,01,30

4.72

1.15

1.20

1.25

1.12

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20,05,30

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

2.90

0.60

0.00

0.88

0.88

Deplasări interne, detasari, transferări

20,06,01

2.90

0.60

0.00

0.88

0.88

Cârti, Publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

0.05

0.00

0.00

0.00

0.05

Alte cheltuieii

20.30

99.07

23.60

25.09

25.19

25.19

Chirii

20,30,04

92.52

23.50

22.94

23.04

23.04

Alte cheltuieii cu bunuri si servicii

20,30,30

6.55

0.10

2.15

2.15

2.15

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

63.00

0.00

0.00

31.50

31.50

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71,01,01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71,01,02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71,01,03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

71,01,30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/ /; i I'/ G c a /    '?■<? f /;