Hotărârea nr. 310/2009

HOTARAREnr. 310 din 2009-08-31 PRIVIND ASOCIEREA DINTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI SOCIAL "DIN GRIJA PENTRU BUNICII NOSTRI"


Consiliul General al Municipiului Bucureș

HOTĂRÂRE

privind asocierea dintre Direcția Generală de Asistență Socială â' Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București în vederea implementării în comun a proiectului social „Din grijă pentru bunicii noștri”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei de sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economică, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind Sistemul național de asistență socială, ale Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București în vederea implementării în comun a proiectului social „Din grijă pentru bunicii noștri”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului sjs^fepacă integral de către Municipiul București, prin bugetul DirecwC^Generale de Asistență Socială a Municipiului bucurești.

B-dul Regina Elisabeta 4 '

V'

'C!

9


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2AnexaACORD DE ASOCIERE


Intre:

1. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) având sediul în București, strada Academiei nr. 3-5, sector 3, reprezentată prin Director General, Cosmina Ioana SIMIEAN

Și

2. Regia Autonomă de Transport București (RATB) având sediul în București, str. B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, reprezentată prin Director General Ing. Gheorghe ARON

CU ș
denumite în continuare “părți”,    Sre    . as m A i exprimând interesul comun privind asocierea între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București, în vederea implementării în comun a proiectului social „Dw grijă pentru bunicii noștri” - derularea unor activități sociale de tip cantină socială prin oferirea unei porții de hrană preparată, 5 zile pe săptămână, pentru 200 de persoane vârstnice care au venituri scăzute și domiciliul în Municipiul București, convin următoarele:

Capitol 1. Obiectul acordului

Art. 1. Obiectul acordului îl constituie oferirea unui număr de 200 de porții de hrană preparată pe zi pentru pensionarii care au domiciliul în municipiul București cu un venit pe membru de familie care să nu depășescă nivelul stabilit în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.


face din două puncte fixe și la domiciliu.Capitol 2. Durata acordului

Art. 3. Acordul de asociere își produce efectele de la data semnării de către părți și se finalizează la 1 an de la data semnării. Data preconizată pentru începerea distribuirii hranei este 1 noiembrie 2009.

Capitol 3. Responsabilitățile părților

Art. 4. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are următoarele responsabilități:a. Să stabilească criteriile de acordare a wariei-pre^araț elaborarea unei'*"‘

b.    Să identifice beneficiarii după criteriile âîapffiteA'

c.    Să distribuie hrană preparată pentru 180 de pensionari, din două puncte fixe:

1.    sediul cantinei Regiei Autonome de Transport București din str. Ștefan cel Mare nr. .........., sector 2, București pentru pensionarii din sectoarele 1,2, 3;

2.    punctul de lucru al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București din strada Sălcetului nr. 5, sector 4, București, pentru pensionarii din sectoarele 4, 5, 6;

d.    Să distribuie hrană preparată pentru 20 de pensionari aflați în imposibilitatea de a se deplasa;

e.    Să pună la dispoziție personalul necesar distribuirii, transportului și manipulării hranei;

f.    Să asigure mijloacele de transport și transportul hranei, în condiții optime de temperatură, la punctul de distribuție din sectorul 4 și la domiciliul pensionarilor;

g.    Să pună la dispoziția cantinei alimentele necesare preparării hranei, pe baza unui necesar stabilit de comun acord, precum și ambalajele de unică folosință.

Art. 5. Regia Autonomă de Transport București are următoarele responsabilități:

a. Să asigure prepararea a 200 de porții de hrană preparată/zi, timp de 5 zile pe săptămână, din alimentele puse la dispoziție de către DGASMB, și a căror necesar se estimează de comun acord;


-W: . -•


“■J1

r;L ■


■ ------„

<£• /___

/

• -- ..

re?

b. Să ambaleze fiecare porție de hrană în ambalaje de unică folosință, să asigure păstrarea și depozitarea hranei, în spații adecvate, până la preluarea de către personalul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

c. Să pună la dispoziție spațiul adecvat distribuirii hranei către pensionari, în sediul cantinei, 5 zile pe săptămână, între orele 10.00-14.00.

d. Să pună la dispoziție, în intervalul orar 08.30-09.30, infrastructura necesară manipulării hranei către mijloacele de transport, astfel încât să nu se permită degradarea, impurificarea sau contaminarea

hranei.


Capitol 5. Dispoziții finale și tranzitorii Vjî

Art. 6. Părțile vor fi deplin responsabile de îndeplinirea croiigațiilor prevăzute în prezentul acord.

Art.7. Costurile unei mese zilnice pe persoană nu va depăși (cu toate cheltuielile incluse), nivelul aprobat prin Hotărârea nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială, pentru nivelul alocației zilnice de hrana - lei/zi si persoana, pentru cantina de ajutor social.

Art. 8. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București.

Art. 9. Soluționarea neînțelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin conciliere directă între reprezentanții părților asociate.

Art. 10. Forța majoră, astfel cum este definită de lege, înlătură răspunderea juridică a părților.

Art. 11. Prezentul acord, care se completează cu dispozițiile legale - sediul materiei - a fost redactat în 2 exemplare originale, în limba română și înregistrat de părți:

Direcția Generală de Asistență Socială    Regia Autonomă de Transport București

a Municipiului București