Hotărârea nr. 31/2009

HOTARAREnr. 31 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TOMESTI NR. 10A, SECTOR 4

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Tomești nr. 10A, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ' j _

Luând în considerare reportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea'Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 22/1/12/02.07.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 214/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 5220/542/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 786128/2008;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 766772/14542/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. c) și art.45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Tomești nr. 10A, sector 4, pentru o suprafață S=5364,08 mp teren proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în Zona CB1 - zona destinată serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=50%; CUTmax=2,4; Rmaxh=P+5E și mai multe.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni avizate: locuire și servicii.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =35%, CUTmax =3,6; RmaxH =P+8E-10E-12E+nivel tehnic retras.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10 http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Nr. 744423/04.07.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 22/1/12/02.07.200^=^7:^

PUZ^STR?TOMESÎtN^

BENEFICIAR: SC SIGNAL DEVELOPMENTS SRL ELABORATOR: BIA ANDREEA FLOREA

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 5364,08 mp - proprietate persoană juridică. ’AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în zona de Sud a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - Sos. Berceni - str. Tumu Măgurele, sector 4.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona CB1 - zona destinata serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate.

Indicatori urbanistici: POTmax = 50%;CUT max =2,4.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO


FUNCȚIUNI : locuire și servicii.

INDICATORI URBANISTICI: POTmax =35%; CUTmax =3,6; RmaxH = P+8E-10E -12E + nivel tehnic retras.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.


ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.


*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.


Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Șef serviciu, ing. Ioana BalaureaARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. ADRIAN BOLD


DReferi ing. Victor ea


COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI: 'î\\ arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Șerban Sturdțâ^ ârh: Cohșțaritiri Etiache, arh. Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. Vioreț,Hurduc    <! ,;c //

’■ 'n-a


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Număr minim locuri de parcare =

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine). ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezulfată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■ CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai ps noile aliniamente stabilite prin PUZ. Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

'•    /. O;


....... ^    .....    .    ■'    •>    '    (, ’x'1"** * /    ■

‘    '"'Y Mli-S’rI'

M'd< BBW.


. - ■,.■ kb    ■ ■ w*;    b-<W:.' '«./SE3ă iP-' -t

BS    <*

k> 'a° \ ”'!


•;•/■ ■(. ■z .-i .^•.Zzr.

SW£ Z/fP


FLAH UBBÂHISTIC ZONAL

ALEEA TOMESTI M^-10

SECTOR 4, BUCUREȘTI

PROPUNERE REGLEMENTARI SC. 1/500

LIMITE

LIMITA PUZ

LIMITA TEREN CARE A GENERAT PUZ-ALEEA TOMESTI NR.10 EE3 LIMITE PARCELE

LIMITA PUZ- SOS. BERCENl 12-14, APROBAT ANTERIOR CONFORM AU nr.19/10/26.07.2006

p=“““”l LIMITA DE STUDIU PUZ- SOS. BERCENl 12-14

PROPUNERI SI REGLEMENTARI

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A EDIFICABILULUI

lăsă/


EDIFICABIL PROPUS, H = P + 1 + nivel tehnic

EDIFICABIL PROPUS, H = P + 8 + nivel tehnic

EDIFICABIL PROPUS, H = P + 10 + nivel tehnic

EDIFICABIL PROPUS, H = P + 12 + nivel tehnic

ZONA LIBERA LA NIVELUL PARTERULUI


ZONA ACCES PE PARCELA

| ACCES AUTO IN PARCAJ SUBTERAN ] CIRCULAȚI I CAROSABILE IN INCINTA | CIRCULAȚII CAROSABILE

: CIRCULAȚII PIETONALE

| PARCARI PE DALE INIERBATE IN INCIN' J SPATII VERZI AMENAJATE IN INCINTA

EDIFICABIL PROPUS SI AVIZAT CF PUZ- SOS. BERCENl 12-14 □ CONSTRUCȚII EXISTENTE

| l SPATII VERZI DE PROTECȚIE

VEGETAȚIE DE TALIE ÎNALTA


BILANȚ TERITORIAL S teren = 5 36^(^np \

POT = max 35% (nu include suprafața afectata subsolului)

CUT = max 3,6 (nu include suprafața afectata subsolului)

H max = P + 8-10-12 Et + nivel tehnic retras

spatii verzi amenajate ia nivelul soluiui= 3O%= cca 1615 m|

ANDREEA FLOREA

birou individual de arhitectura

T.N.A. 3892

TITLUL PROIECTULUI:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ALEEA TOMESTI nr. 10, sector 4. BUCUREȘTI

PRO8EC

NR.

21/2007

Beneficiar

S.C. SIGNAL DEVELOPMENTS S.R.L.

.l

SCARA

Verificat

-1 /,y—

Arh.Antonela Rosi^^x^

TITLUL PLANȘEI

PROPUNERE REGLEMENTARI

1:500

întocmit

Arh.

Andreea Dafimon- Fio,-ea

Iunie 2007

PLANS'

MR.6