Hotărârea nr. 309/2009

HOTARAREnr. 309 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII "PROIECTULUI PILOT DE REINTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA PRIN ARTA A CATEGORIILOR DEFAVORIZATE DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI" DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării „Proiectului pilot de reintegrare socio-profesională prin artă a categoriilor defavorizate de pe raza Municipiului București” de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Genera! al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economică, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă implementarea „Proiectului pilot de reintegrare socio-profesională prin artă a categoriilor defavorizate de pe raza municipiului București” de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se asigură de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București conform anexei 2 la prezenta hotărâre.


Art.3 (Anexele 1 și 2 fac


B-dul Regina Elisabetai47, sei


/

Z

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Murg Călin    TudorToma

.•/A. r.0,    e

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Proiect pilot de reintegrare socio-profesională prin artă a categoriilor defavorizate de pe raza municipiului București


Justificare


Proiectul pilot de reintegrare soci^prbfesîonal^prin artă a categoriilor defavorizate de pe raza municipiului Bucureștl15^^^;;^'!^ inovativ la nivelul municipiului

București ce își propune să realizeze educația copiilor/ tinerilor din familii defavorizate într-o altfel de manieră decât cea formală, oferindu-le acestora modalități alternative de petrecere a timpului liber.

Cel mai adesea, aceste categorii nu beneficiază de oferta culturală a furnizorilor de cultură. Lipsa banilor, lipsa timpului și, uneori, a educației părinților, insuficienta implicare a părinților/tutorilor în a identifica posibilități de desfășurare de către copii/tineri a unor activități cultural - educative determină ca aceștia să-și își petreacă timpul în stradă.

Conform cercetării „ Tineri în Europa ”, realizată de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, la care au participat 2662 de elevi din liceele de pe raza municipiului București, s-au constatat următoarele: 60,5% dintre ei nu merg la teatru, 58,9% dintre ei nu merg la bibliotecă, 73,1%> dintre ei nu merg la concerte de muzică clasică, 44%> nu merg la alte tipuri de concerte, 41,1%> nu merg în locuri unde se cântă live, 60,6% nu merg la muzee sau galerii de artă, 42,3% dintre ei merg foarte puțin la evenimente sportive.

Proiectul promovează un nou model de reintegrare socială, adresându-se și beneficiarilor de servicii sociale. Fie că sunt copii abuzați, neglijați sau exploatați, copii ai străzii, copii care săvârșesc fapte penale, dar care nu răspund penal, tineri instituționalizați, copii cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane adulte fără adăpost, toți vor avea posibilitatea de a asista la spectacole de teatru.

Dacă aceste persoane nu vin la teatru, atunci teatru va veni la ei.

De asemenea, tinerii cu aptitudini vor avea posibilitatea de a beneficia de inițiere în


Scop: Promovarea unui model de reintegrare socială prin artă la nivelul municipiului București

Obiective:

Dezvoltarea unor modele socio-culturale eficiente de readaptare socială;

Crearea unui cadru care să asigure promovarea profesiilor de culise;

Asigurarea accesului categoriilor defavorizate din municipiul București la educație culturală.

Parteneri: Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L.Caragiale”, organizații neguvemamentale ce desfășoară activități în domeniu, Clubul UTN-ESCO. Adolescenții etc.


Activități:    N*

Titfi CU ORIGINALUL


*    AJ A- . . , . ,

A. Organizarea echipei de proiect:

Durata: 3 luni

După aprobarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București cu privire la realizarea acestui proiect, membrii echipei de proiect, formată din: 1 manager de proiect, 2 coordonatori de activități, 1 responsabil de activitate, 1 responsabil financiar, 2 administratori, 1 secretar literar vor prelua sarcinile pe fiecare membru acoperind întreaga gamă de responsabilități care îi revin și se vor stabili modalitățile de lucru. Se întocmesc fișele de post pentru membrii echipei de proiect;

se încheie Protocoale de colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu Teatrul de Comedie București, cu Clubul UNESCO Adolescenții și Universitatea Naționafâtde ’XftSb^atrală și Cinematografică “I.L.Caragiale”,

precum și cu alteLihstituîi-rfa âărorvimplicare în proiect servește sc0mwftr^<âA“> proiectului;    f I \U    >-J    Zb'M


U’.:    ■

' '


-    echipa de proiect identifică tineri absolvenți ai universităților de arte teatrală care să se implice în proiect. Numărul propus în cadrul acestui proiect este de 16 tineri absolvenți;

echipa de proiect selectează tinerii absolvenți ai universităților de arte teatrală; Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București încheie contracte de voluntariat cu tinerii absolvenți ai universităților de arte teatrală;

echipa de proiect identifică personalități din lumea teatrală care să realizeze 1 sesiune de training anual pentru acești tineri (2 sesiuni * 6 zile* 6 ore/zi * 16 tineri * 3 personalități). Subiectele sesiunii de training vor f: creativitatea, vorbire și mișcarea scenică și implicarea mișcării teatrale în domeniul social); echipa de proiect identifică săli adecvate pentru susținerea sesiunilor de training;

-    desfășurarea sesiunilor de training.


ORsGINÂiJjL


Activitățile necesare implementării proiectului:


B.l. Modulul Educație prin Teatru - Tinerii educă Tinerii Beneficiari:

-    copii și tineri - beneficiari ai serviciilor sociale acordate de către D cțitle Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul Municipiului București și de către furnizori privați de servicii sociale;

copiii din cadrul Cluburilor elevilor din subordinea Primăriilor de sector;

-    copii și tineri din familiile defavorizate;

elevi ai unităților de învățământ gimnaziale din cartierele mărginașe ale municipiului București.

Subactivități:

identificarea centrelor sociale, cluburilor elevilor și unităților de învățământ care doresc să găzduiască spectacole de teatru;

-    pregătirea spectacolelor de teatru ce urmează a fi prezentate beneficiarilor; realizarea spectacolelor de teatru.iza 2 manifestări culturale, respectiv: are,va include următoarele activități:

- tinerii actori vor merge în școlile mărginașe din municipiul București și vor

discuta cu elevii cu scopul de a-i familiariza pe aceștia cu lumea teatrală și de a le

oferi o alternativă de petrecere a timpului liber;

după realizarea acestor vizite în școli, va fi selectat din fiecare școală un număr de elevi care să viziteze culisele teatrelor, să asiste la repetiții și, în final, să ia parte la spectacole.

în profesia de peruchier, croitor de teatru, machior de spectacol (3 sesiuni * 10 zile* 6 ore/zi * 24 tineri * 6 formatori);

Echipa de proiect va identifica formatori care să îi inițieze pe acești tineri în tainele acestor profesii de culise;

Realizarea sesiunilor de inițiere.

C. Asigurarea vizibilității proiectului:

•    stabilirea locației, programului, logisticii necesare pentru organizarea conferinței de presă;

•    lansarea invitațiilor;

•    identificarea și rezervarea în vederea închirierii a unei săli pentru promovarea proiectului (conferințe de presă);

•    transmiterea unui comunicat de presă pe fluxul local de mass-media;

•    desfășurarea conferinței de presă.


A

\A


Anexa 2 la HCGMB.. Buget estimativ

Linii bugetare


Unit1. Resursele umane pentru toate serviciile

1.1 Mgpager de proiect    luna

^JST’oordonator activitate    luna

■B Administrator    luna

Secretar literar 1/2 norma    luna


ÂT 1.7 Responsabil financiar    lunaerți

riul experților (2)    sesiuni

riul expert internațional (1)    sesiuni

riul formatori (2)    sesiuni

de experți

.1. Costuri    transport intern (2 persoane)    sesiuni

.2. Costuri    transport internațional (1 persoană)    sesiuni

.3. Costuri de acomodare (7 persoane)    noapte

.4. Prânz și cină (12 persoane)    mese


Costuri legate de cursurile de inițiere


curs


5.    Costuri legate de vizibilitatea proiectului

5.1.    Costuri de organizare conferință

5.2.    Materiale de promovare

6.    Costuri administrativeeveniment

an


(UM= lei/RON)


Quantity

Rate/unit

amount

12

3.000

36.000

12

2.700

- ; 32.400

12

2.500

'    '• 30.000

12

1.500

. 18.000

12

3.000

. 36.000

2

4.500

'    ■ 9.000

2

4.500

"• ; 9.000

3

3.500

■ rio.500

3

400

1 200

2

2.200

' -'4.400

3

2.000

-6.000

24

900

- A 2/160.

3

6.666

' ... 2Q.0OQ

1

8.000

'8.000

1

15.000

* 15.000CONFORM CU OmCiNAUJL.


6.1. Cheltuieli curente


an


<-Y


7. Costuri legate de producția și desfășurarea spectacolelor

7.1.    Cheltuieli cu decoruri    piese de teatru

7.2.    Cheltuieli costume    piese de teatru

7.3.    Cheltuieli-privind desfășurarea spectacolelor spectacol (încățpdfe, de^ă^ărp, transport, etc.)


3

3

20


<>
40.000


40 000


9.000 J 2.000 2.000


27.000 36.000 ’ 40.000


TOTAL 380.660


2

S.

>

i

cz

r*

“H

O

33

O

c

Z-