Hotărârea nr. 308/2009

HOTARAREnr. 308 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI SPITALUL PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "CENTRUL DE PREVENIRE A TENTATIVELOR DE SUICID LA COPII SI ADOLESCENTI" SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 13/2011


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de asociere între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Spitalul Prof. Dr. Alexandru Obregia în vederea derulării proiectului „Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii și adolescenți”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul Comisie învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economică, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind Sistemul național de asistență socială, ale Legii nr. 487/ 2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin.(7) lit. a) și art, 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de asociere între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Spitalul Prof. Dr. Alexandru Obregia în vederea derulării proiectului „Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii șijke^f^g^nți”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenteArt.2 Contribuția financiară în vederea derulării proiectului, se asigură de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, conform anexei B a Acordului de asociere.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


i‘/ 2ewsîntre:


ACORD DE ASOCIERE1, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București având sediul în București,


strada Academiei nr. 3-5, sector 3, reprezentată prin Director General, Cosmina Ioana SIM1E.-W și    'r'" :7,

2. Spitalul Prof. Dr. Alexandru Obregia având sediul în București, Șos Berceni nn 10-12. sector 4, reprezentat prin Manager, Ec. George Cristian MAR.CU


denumite în continuare “părți”,exprimând interesul comun privind derularea proiectului „Centrul de Pre/anire a Tentativelor de Suicid la copii și adolescenți” convin următoarele:


Capitol 1. Obiectul acordului


CONFORM CU ORONÂLUL


Art. 1. Obiectul acordului îl constituie cooperarea în vederea susținerii componentei liniei telefonice verzi, element central al proiectului „Centrul de Prevenire a Tentativelor de Suicid la copii și adolescenți”, conform propunerii de proiect anexată (Anexa A).


Art. 2. Activitățile proiectului se vor desfășura în cadrul „Centrul de Prevenire a Tentativelor de Suicid la copii și adolescenți” ce va funcționa în incinta Spitalului Prof. Dr. Alexandru Obregia.


Capitol 2. Durata acordului

Art. 3. Acordul de asociere își produce efectele de la data semnării acestuia de către părți și se finalizează la 1 an de la data semnării.


Capitol 3. Responsabilitățile părților Art. 4. DGASMB are următoarele responsabilități:

a. Să asigure fondurile necesare în vederea susținerii componentei liniei telefonice verzi ce va fi înființată în cadrul „Centrului de Prevenire a Tentativelor de Suicid la copii și adolescenți”, în valoare totală de 18 759,16 euro pentru un an de implementare, conform bugetului anexat (Anexa B).


b.    Să nominalizeze doi reprezentanți (psiholog, asistent social), care să facă parte dintre membrii grupului de analiză ale apelurilor telefonice;

c.    Să promoveze activitățile prevăzute în cadrul proiectului ori de câte ori este posibil.

Art. 5. Spitalul Prof. Dr. Alexandru Obregia are următoarele responsabilități:


a.    Să pună la dispoziție un spațiu necesar în vederea desfășurării activităților proiectului „Centrul de Prevenire a Tentativelor de Suicid la copii și adolescenți”.

b.    Să pună la dispoziție operatorii care să își desfășoare activitatea în ]^Ț24tdțn 24 de ore;

c.    Să asigure formarea operatorilor care își desfășoară activitatea îrț/aârul CentruÎLfi\.

d.    Să realizeze cooperări interinstituționale în vederea prevenirii tentativelor de suicid;,\

e.    Să promoveze activitățile prevăzute în cadrul proiectului ori d^ câte ori este


777/

Capitol 4. Dispoziții finale și tranzitorii

Art.6. Prin semnarea acestui acord părțile își asumă responsabilitățile în prezentul acord.

Art.7. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București.

Art.8. Soluționarea neînțelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin conciliere directă între reprezentanții părților asociate.

Art.9. Forța majoră, astfel cum este definită de lege, înlătură răspunderea juridică a părților.

Art. 10. Anexa A și Anexa B sunt parte integrantă a acestui Acord de Asociere.

Art.l 1. Prezentul acord, care se completează cu dispozițiile legale - sediul materiei - a fost redactat

în 2 exemplare originale, în limba română.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

Cosmina Ioana SIMIEAN

Director General


Spitalul Prof. Dr. Alexandru Obregia

Ec. George Cristian MARCU Manager
Anexa A a Acordului de Asociere

Denumirea proiectului: Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii și adolescenți

Obiectiv general al priectului: Prevenirea tentativelor de suicid la copii și adolescenți


CONFORM CU i ORIGINALUL I


Justificarea proiectului:

In Uniunea Europeană, la fiecare 9 minute-'se 'consemnează un nou caz de suicid, iar numărul tentativelor de sinucidere este estimat a fi de nouă ori mai mare. Sinuciderile raportate anual la nivel european este de aproximativ 59.000 de cazuri. O simplă comparație cu statistica deceselor provocate de accidentele de mașină - aproximativ 50.000 de decese anual - relevă faptul că suicidul este un fenomen deosebit de îngrijorător și că autoritățile locale trebuie să ia măsuri în vederea prevenirii tentativelor de sinucidere și limitării fenomenului. Acesta este motivul pentru care activitățile de prevenire a cazurilor de depresie si suicid sunt considerate prioritare în Pactul European pentru Sănătate Mintală și Bunăstare și în raportul Consensus Paper: Prevention of Depression and Suicide care recomandă statelor membre măsuri ferme, concrete și imediate.

în Pactul European pentru Sănătate Mintală și Bunăstare, statele membre sunt invitate să creeze politici și să acționeze în vederea prevenirii depresiei și suicidului, luînd în considerare aspecte precum: perfecționarea profesională a personalului din sectorul social și medical; restrângerea accesului la potențialele modalități de suicid; luarea unor măsuri concrete de conștientizare a publicului general și a profesioniștilor din sectorul socio-medical și din alte sectoare relevante; inițierea unor măsuri menite să reducă factorii de risc suicidar precum consumul excesiv de alcool și/ sau de droguri, excluderea socială, depresia și stresul; oferirea unor mecanisme de suport pentru persoane care încearcă să se sinucidă și pentru membrii familiilor acestora - exemplul citat fiind acela al unor linii telefonice sau portaluri care oferă sprijin emoțional.

în recomandările realizate de Comitetul Pentru Drepturile Copilului care a examinat al treilea si al patrulea raport periodic al României și a adoptat cu ocazia celei de-a 1425-a ședințe ale sale, din data de 12 iunie 2009, s-a regăsit la punctul 68 - Sănătatea adolescenților următoarea observație “cw toate că se remarcă eforturile întreprinse de statul parte, Comitetul este preocupat de rapoartele mediatice referitoare la cazurile de suicid, în special în rândul copiilorde părinții plecați în

străinătate, deși A există statistici întocmite sistematic cu privire la acest aspectf\    y


r,<

r- ; ’i 5

C/


v-Av-    c


Descrierea serviciului:


Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii și adolescenți este un serviciu ce reprezintă o premiera in domeniul sanatatii mintale, infiintat in structura Spitalului Prof. Dr. Alexandru Obregia. Acest tip de serviciu corespunde normelor europene de sanatate mintala si actualei legi de sanatate mintala din Romania.    ______


Activitatea centrului urmărește 3 direcții :


OrOGiNÂlOL


- Prevenția primara realizată în familie prin educarea părințilorPrevenția secundara realizată în rândul copiilor la risc cu idei suicidare, gânduri suicidare.


depresie, bordeline. etc

- Prevenția terțiara în rândul copiilor cu tentative de suicid realizate


Proiectul are un protocol de colaborare cu secția de toxicologie a Spitalului Grigore Alexandrescu si cu Centrul de Psihosomatica, serviciu nou ce corespunde noii legi de sanatate mintala in vigoare.


Grup tinta:

Beneficiari directi:

Copii si adolescenți cu varsta cuprinsa intre 7-18 ani avand din municipiul București; Școlile si liceele din municipiul București părinții copiilor ce fac obiectul proiectului

Beneficiari indirecti: studenți/masteranzi, comunitatea locala


Activitati:

înființarea liniei verzi destinat prevenirii tentativelor la copii si adolescenți cu risc

Realizarea unui parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării si Inovării

testarea tip screening a grupului tinta pentru depistarea situațiilor de risc suicidar, idei suicidare,


gânduri suicidare, depresie, bordeline ;

depistarea riscului suicidar la copil si adolescent prin aplicarea de teste screening la elevi in școlile din municipiul București.

xSMUtv/Ax ...    .

infiintarea unei linii telefonice de urgenta tip Tely/dm^pgntru' copiii si adolescenții cu

comportamenpiminent autodistructiv    /    ’    \

I j .    i

consiliere penjtpu. șpgiii cu risc de suicid si cu părinții'.acestoraf-~r"


' A

WsîîXtWÎ. i i


consiliere pentru copii cu tentative de suicid si părinții acestora

intervenție activa pe secția de toxicologie

informare in scoli pentru cadrele didactice in vederea depistării copiilor cu risc de suicid mediatizarea activitatilor centrului (pliante, emisiuni radio si TV s.a.)

colaborări si schimburi de experiența cu alte instituții ce au activitati similare la nivel național si internațional

campanii de informare asupra nocivității fenomenului din punct de vedere individual si social lobby pentru reglementari juridice cu sancțiuni clare impotriva persoanei care provoacă abuzul emoțional (neglijenta afectiva)

lobby pentru: scăderea mediatizarii cazurilor de suicid; reducerea difuzării filmelor, emisiunilor, jurnalelor cu mare incarcatura agresiva; crsterea si diversificarea ofertelor de mediatizare a modelelor de rezolvare a problemelor existențiale in maniera constructiva

„școala pentru părinți” in vederea schimbării modelului educațional familial in Romania


Rezultate:

Reducerea tentativelor de suicid la copil si adolescent Imbunatatirea comunicării parinte-copil si profesor-elev Creșterea nivelului de informare al părinților, cadrelor didactice si comunitariiV. >•

%


Sensibilizarea factorilor decizionali din instituțiile centrale pentru elaborareayunui plan de intervenție si servicii la nivel național

Partenerii proiectului:

Spitalul Grigore Alexandrescu - Centrul de Psihosomatica Ministerul Invatamantului, Cercetării si Dezvoltării Ministerul Sanatatii publice - Centrul National de Sanatate Mintala Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului Direcția Generala de Asistenta Sociala a Municipiului București Fundația Vodafone

Universitatea de Psihologie București

Asociația Reninco


Anexa B a Acordului de Asociere - Buget

2995,16


1. Costuri iegate de linia telefonica

Total

1.1. Taxa instalare Număr Verde

50 Euro

1.2. Taxa înregistrare prompt vocal

400 Euro

1.3. Taxa instalare 2 posturi telefonice și echipamente VOIP

300 Euro

2. Costuri abonamente lunare:

Luna

Total

2.1. Abonament Număr Verde

60 Euro * 12 luni

720 Euro

2.2. Abonament raportari/statistici trafic telefonic

50 Euro * 12 luni

600 Euro

2.3. Abonament 2 posturi telefonice

12 Euro * 12 luni

144 Euro

2.4. Trafic telefon

1000 *12 luni

12000 Euro

3. Costuri de dotare

Total

3.1 Aparate telefonice Digital Clearcom (2 bucăți)

550 Euro

Total

4. Costuri legate de vizibilitate a proiectului

1000 Euro

|5. TVA

TOTAL


18759,16 Euro
r\.

ț X