". SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 297/2010">

Hotărârea nr. 307/2009

HOTARAREnr. 307 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA AMURT ROMANIA IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE TRANZITIE PENTRU PERSOANE AFLATE IN SITUATII DE URGENTA SI TINERI FARA ADAPOST CU VARSTA INTRE 18-26 ANI">". SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 297/2010


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația AMURT România în vederea implementării proiectului “Centrul multifuncțional de tranziție pentru persoane aflate în situații de urgență și tineri fără adăpost cu vârsta între 18-26 ani”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generale de Asistență Socială a Muncipiului București;

Văzând raportul Comisiei de sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 47/2006 privind Sistemul național de asistență socială și ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale Ordinului Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 14 din 15/01/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

în temeiul art. 36 alin. (2) iit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.2 Proiectul “Centrul multifuncțional de tranziție pentru persoane aflate în situații de urgență și tineri fără adăpost cu vârsta între 18-26 ani” este prezentat în anexa A a Acordului de asociere.

Art.3 Finanțarea proiectului se asigură de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, conform anexei B a Acordului de asociere.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

București, 31.08.2009 Nr. 307AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dui Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

A

Anexa la Hotărârea nr.

ACORD DE ASOCIERE


între:


1.    Direcția Generală de Asistență Socială a MunicipiulufBțiicuifeștjX^țjĂSMB) având sediul în București, strada Academiei nr. 3-5, sector 3, reprezentâtăpriADirector General, Cosmina Ioana SIM1EAN

Ș>

2.    Asociația AMURT România având sediul în București, str. Romanicerilor nr. 2A, bl. Ml7,

CONFORM CU

ORIGINALUL .

multTFuncționăr de" tranziție pentru


Ap. 65, sector 6, reprezentată prin președinte, Markku SOSIMAK1______ denumite în continuare “părți”, exprimând interesul comun privind înființarea “Centrul persoane aflate în situații de urgență și tineri fără adăpost cu vârsta între 18-26 ani” în vederea furnizării de servicii socio-educaționale și psihologice, convin următoarele:

Capitol 1. Obiectul acordului

Art. 1. Obiectul acordului îl constituie cooperarea pentru realizarea proiectului “Centrul multifuncțional de tranziție pentru persoane aflate în situații de urgență și tineri fără adăpost cu vârsta între 18-26 ani”, conform propunerii de proiect anexată (Anexa A).

Art. 2. Centrul va fi amplasat în Strada Sârbi, Nr. 210, comuna Domnești, județul Ilfov.

Capitol 2. Durata acordului

Art. 3. Acordul de asociere își produce efectele de la data semnării acestuia de către părți și se finalizează la 3 ani de la data semnării. Conținui acestui contract va fi revizuit după un an de la semnarea acestuia, printr-un act adițional.

Capitol 3. Proceduri de coordonare a implementării proiectului

Art. 4. Pe durata implementării proiectului se va înființa un Comitet al Asociaților (denumit în continuare Comitet) pentru buna coordonare a proiectului. în acest sens, se vor numi doi reprezentanți, câte unul din partea fiecărui asociat și doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București.

Art. 5_fP"e durataThlpJementării proiectului, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Bușbteșți-'va reăl^-^^luarea proiectului conform propriej.4Tierodp-lp.gu de evaluare și va solicita A^îați^rAή^Ț^plbarte trimestriale, semestriale, andale-și-finale.

Vî A


•hA . Ai. t.


Ml


Capitol 4. Responsabilitățile părților

Art. 6. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are următoarele responsabilități:

a. Să asigure fondurile necesare înființării și funcționării “Centrul multifuncțional de tranziție pentru persoane aflate în situații de urgență și tineri fără adăpost cu vârsta între 18-26 ani” conform bugetului anexat (Anexa B), valoare ce va fi recalculată pentru fiecare an, până la încheierea acordului.

b. Să selecteze beneficiarii Centrului, alături de asociat, după criteriile stabilite de comun acord în Comitetul Asociațiilor.

c.    Să pună la dispoziție, în vederea implementării proiectului, următorul persorțal de .specialitate

solicitat de asociat: asistent de proiect, asistent social, psiholog, manageri de țâz, in (funcție de necesități.    ^^2^ /a ML

d.    Să asigure transportul familiilor în situație de criză care vor benefrciayde serviciile de primire în urgență.

CU

ORIGINALUL


Art. 7. Asociația AMURT are următoarele responsabilități:

a. Pune la dispoziție, în vederea implementării proiectului, două imobile și terenurile aferente situate în comuna Domnești, județul Ilfov, cu următoarele elemente de identificare: S imobil 1 = 109,2 mp si S teren aferent imobil 1= 1040 mp, S imobil 2 = 239,2 mp, S teren aferent imobil 2 = 315000mp, precum și accesul la dotările acestuia.

b. Achită plata taxelor pentru proprietăți și plata taxelor de asigurare a clădiriilor.

c. Asigură implementarea corectă a proiectului conform activităților prezentate în propunerea de proiect.

d.    Identifică modalități concrete de finanțare în vederea asigurării sustenabilității Centrului.

e.    Participă la selecția beneficiarilor, alături de DGASMB.

Art. 8. Părțile acordului, în calitate de beneficiari ai proiectului, se obligă să nu privatizeze/ înstrăineze facilitățile și să nu schimbe destinația imobilelor și locațiilor pe toată durata acordului. La finalul perioadei de implementare a proiectului toate bunurile mobile achiziționate din bugetul Consiliului General al Municipiului București vor fi înregistrate și rămân în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.


Capitol 5. Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 9. Părțile vor fi deplin responsabile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul acord.

Art. 10. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București.

Art.l 1. Soluționarea neînțelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin conciliere directă între reprezentanții părților asociate.

Art. 12. Forța majoră, astfel cum este definită de lege, înlătură răspunderea juridică a părților.

Art. 13. Anexa A și Anexa B sunt parte integrantă a acestui Acord de asociere.

Art. 14. Prezentul acord, care se completează cu dispozițiile legale - sediul materiei - a fost redactat în 2 exemplare originale, în limba română și înregistr


Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București


Asociația de Ajutor Caritabil Anan Marga Universal Relief TeamCosmina Ioana SIMIEAN Director General


Markku SOSIMAKI Președinte


ANEXA A a Acordului de asociere

“Centrul multifuncțional de tranziție pentru persoane aflate în situații de urgență și tineri fără adăpost cu vârsta între 18-26 ani”

Descrierea serv:~"1:


MISIUNE:    L    V'

‘Să insuflăm în rândul tineriloEfă/ă adănoȘE sensul devenirii unor persoane res^opșaj^fE,își dobândească independența socio-economicfy.

Pentru a realiza această misiune, AMURT și DGASMB propun următoarele servicii și activități, grupate pe trei domenii/arii majore- educație, psihologice și domeniul social:

1.    Găzduire temporară (domeniul social) - adăpost care poate furniza facilitățile necesare pentru derularea acestui serviciu pentru tinerii fără adăpost;

2.    Suport emoțional și consiliere motivațională (domeniul psihologic) - sănătatea mintală și dezvoltarea emoțională;

3.    Re-socializare (domeniul social) - dezvoltare personală, conștientizarea propriei identității sociale și culturale, dezvoltarea abilităților de comunicare, construirea relațiilor și abilităților interpersonale;

4.    Sprijin pentru viața independentă (domeniul educație) -despre locuință, igienă personală, prepararea mâncării, despre transport, resursele comunității, abilitățile de trai zi de zi, managemenul banilor și abilități de auto-îngrijire;

5.    Orientare și integrare profesională (domeniul educație) - planificarea carierei, despre angajare, luarea deciziilor, abilități de învățare, căutarea unui serviciu, tehnici și abilități pentru susținerea unui interviu, abilități de comunicare, etica la locul de muncă și alte subiecte legate de viața profesională;

6.    Primirea în regim de urgență și găzduire temporară (domeniul social) -camere speciale în interiorul Centrului cu toate utilitățile de bază necesare (living-room, dormitor, baie) va fi amenajată pentru o familie fără adăpost pentru o perioadă de maximum șapte zile, timp în care autoritățile abilitate vor lua măsurile de protecție


Ic


GRUP ȚINTĂ:

1. Beneficiari direcți:Cel puțin 20 tineri fără adăpost vqr beneficia anual de serviciile complete ale Centrului;

Cel puțin 25 tineri fără adăpost - din comunitatea apropiată sau din București- vor beneficia anual de activitățile planificate în cadrul unor servicii (re-socializare, orientare profesională, deprinderi de viață);

Cel puțin trei familii aflate în situații de criză vor beneficia lunar de serviciile de găzduire în regim de urgență.

2. Beneficiari indirecti:

•    Cel puțin 30 membri ai comunității Domnești (tineri și persoane în vârstă) vor fi implicați în activități de re-socializare și deprinderi de viață zilnice;

•    Toate localitățile/comunitățile locale vor fi înștiințate de rezultatele proiectului;

•    Alte ONG-uri care au misiuni/obiective asemănătoare vor beneficia de acest proiect- model și îl pot reproduce sau multiplica la diferite nivele (comunitatea în care activează, nivelul județean, nivelul național).

DESCRIERE

AMURT recunoaște faptul că mulți tineri fără adăpost sau care fug de acasă sunt victime ale neglijării, ale abandonului sau conflictelor severe din familie. Aceștia nu se pot întoarce la familiile lor și nici nu sunt pregătiți pentru a trăi pe cont propriu. Ei trebuie să lucreze pentru a se întreține, în unele cazuri fără să fi absolvit școala primară sau secundară. Ei trebuie să învețe să se auto-gospodărească. Ei trebuie să învețe să adopte propriul model decât pe cel al părinților.

Neavând pe cineva care să-i îndrume către a deveni persoane mature și independente, tinerii fără adăpost riscă să devină implicați într-un stil de viață periculos. Pentru a se hrăni sau a rămâne în viață, mulți dintre ei utilizează droguri sau alcool, apelează la prostituție. Protejarea tinerilor de o astfel de soartă și ajutorarea lor să prospere reprezintă unul dintre obiectivele AMURT.

Mulți tineri fără adăpost nu au învățat abilitățile elementare pe care majoritatea adulților și chiar alți tineri le primesc în mod normal. Formarea deprinderilor de viață independentă joacă un rol important în Programul ‘Viața de tranziție’ al Centrului pentru că ei nu au reușit să-și mențină un serviciu, să dea cu aspiratorul, să calce o cămașă, să gătească o masă, să rezolve o ceartă într-o manieră amiabilă.

în ‘Prbgrâmul - Viața de tranziție’ tinerii (utilizator-ikserviciului) beneficiază de adăpost, de consiliere motivațională, de formare a deprinderilor deAiată și de orientare profesională.

Printr-un program ulterior ‘Programul - Viața de tranziție’ care se va derula mai mult în afara Centrului, ei învață să aplice direct deprinderile de viață independentă însușite: locuind într-un apartament, păstrând un servipipgpfâfârtd' o chirie, gestionând singuri alte probleme cu

care se confruntă.    ,

CONFORM CU

ORIGINALUL


f!' - '


Programul - Viața de tranziție.

‘Programul Viața de tranziție’ oferă servicii de/găzduire/pentru tineri fără adăpost, cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani, pentru o perioadăMe până la 12 luni. Acest program vizează sprijinirea eforturilor tinerilor de a deveni independenți. Acest program reprezintă pentru tineri o etapă în care ei vor încerca să realizeze ce vor s| facă în viață, iar Centrul îi ajută să parcurgă această perioadă.

Există un plan individual pentru fiecare utilizator de servicii. Planul se bazează pe experiența de evaluare variată a altor organizații care dețin expertiza în domeniu, experiența care poate fi regăsită într-un ‘Ghid al abilităților/deprinderilor de viață’ pentru a oferi o curriculă de predare și un plan de învățare individual pentru fiecare .

Programul - Viața independentă:

în ’Programul- Viața Independentă’, care poate dura până la 6 luni, tinerii pot locui în apartamentele închiriate de ei. Utilizatorii servicilui își vor găsi propriile apartamente și vor semna contractul de închiriere, cu sprijin din partea personalului AMURT. Tineri vor avea un cuvânt de spus în admiterea unor colegi noi de apartament, în adaugarea sau modificarea materialelor privind curriculă de predare/însușire a abilităților de viață, în crearea de reguli și sisteme de recompense, în orice alte aspecte legate de designul programului.

Pentru a promova un real ‘model de familie’, vor fi invitate să participe la programele Centrului familii în vârstă, din comunitate. Astfel ca, de-a lungul timpului, membrii acestor familii pot deveni ‘părinți substituenți’ sau ‘părinți-suport’pentru tineri, modelul de părinte pe care tinerii se pot baza.

Toți utilizatorii de servicii care participă la program, care vor dobândi cunoștințe teoretice și practice despre ceea ce presupune o viață independentă, cel puțin 60% vor fi capabili să trăiască independent și cel puțin 30% din beneficiarii direcți vor fi capabili sî continue să trăiască în comun în apartamente.


CONFORM CU

. OROHALUL

\\'<-


SERVICIILEȘEÂCT JTĂTILEJ-ROIECTULEI

1. Denumirea serviciului: Serviciul de găzduire temporară (social area)

1.1    Scop:

Furnizarea de găzduire temorară cu facilități pentru 10 beneficiari, pentru reabilitarea lor socială, îmbunătățirea calității vieții lor și a oportunităților pentru dezvoltarea personală.

1.2    Descriere:

Acest domeniu presupune găzduirea tinerilor fără adăpost, cu toate facilitățile necesare derulării acestui serviciu

Centrul Multifuncțional poate oferi găzduire pentru 10 zece tineri, în 5 camere la standardele cerute de lege, pentru o perioadă de până la 1 an.

Pentru tinerii fără adăpost sau pentru cei care au fugit de acasă, sentimentul apartenenței este vital în conturarea succesului lor în cadrul programelor centrului. în acest sens, personalul Centrului va realiza pași specifici în vederea îmbunătățirii acestui sentiment de apartenență la mediul existent.

‘Acesta este locul meu de învățare/pregătire, acesta este locul unde eu voi reuși în viață’ reprezintă principiul călăuzitor pentru personalul centrului, care va depune toate eforturile pentru dezvoltarea sentimentului de apartenență al beneficiarilor. în acest scop, eforturle vor fi concentrate pe trei tipuri de abordări:

Prima abordare este centrată pe premisa că tinerii trebuie să se simtă în siguranță, într-un mediu protejat.

A doua abordare sprijină eforturile tinerilor în a descoperi reușita lor în cadrul acestui Centru, să simtă ‘gustul’ reușitei pregătirii lor și să-și întărească credința că aparțin acestui -Centrul, loc unde ei vor realiza obiectivele personale propuse împreună cu managerul de caz.

A treia abordare se bazează pe recunoașterea că punerea în aplicare a abilităților practice dobândite și dezvoltate reprezintă o parte importantă în crearea sentimentului de apartenență. Eforturi pentru formarea acestui sentiment vor începe încă din primele zile ale șederii lor în centru. Astfel ca, utilizatorii serviciului vor fi implicați în activități de înnoire a spațiului de locuit, activități de reparații privind asigurarea funcționalității utilităților (ex. văruirea pereților) sau alte activități care să conducă la amenajarea propriului spațiu de locuit.

Durata șederii în Centru depinde de reușita integrării lor socio-profesionale, care poate fi mai scurtă^ftlFfi an, astfel încât tinerii care au ieșit din program lasă astfel loc pentru alți beneficiari. De-a lungul unui an este estimat un număr de 20 tineri fără adăpost ca fiind beneficiarii direcți ai serviciilor de găzduirefiemporarăx


’./i z "‘'* I


1.3 Metodologie:    v ~

Asigurarea securității pe timpul nopții în schimburi de 12    g «

Cererea de admitere în centru a potențialilor utilizatori

Evaluarea inițialș a abilităților potențialilor utilizatori de servicii;

Aprobarea managerului pentru admiterea în Centru;

Semnarea ‘contractului social de găzduire;

Sesiuni de discuții zilnice în scopul asigurării unui mediu relaxant, de non-amenințare;

‘Pauze de ceai’ săptămânale cu tema stabilită (ex. ‘cum ai dori să arate camera ta?’).

1.4 Rezultate așteptate:

• Condiții de viață îmbunătățite pentru cel puțin 20 utilizatori de servicii.

2. Denumire serviciu: Suport emoțional și consiliere motivațională

( domeniu psihologic)

2.1 Scopul:

Asigurarea continuității procesului de dezvoltare personală prin descoperirea nevoilor personale ale tinerilor (nevoi care au rămas nesatisfacute) și prin creșterea încrederii în sine, a respectului de sine precum și a nivelului lor de responsabilitate pentru redobândirea demnității umane.

5

2.2 Descriere:

Acest serviciu include sănătatea mintală și dezvoltare emoțională.

Este îndeajuns de greu pentru tinerii fără adăpost sau pentru cei care au fugit de acasă să învețe să trăiască independent. Este și mai greu, dacă nevoile de bază au ramas nesatisfacute datorita mediului nefavorabil în care au trăit sau dacă se confruntă cu probleme de sănătate mintală sau cu abuzul de substanțe. Terapia - psihoterapia în special și consilierea privind abuzul de substanțe îi va ajuta pe tineri să depășească aceste probleme și să se orienteze spre o viață normală independentă, evitând astfel de comportamente riscante. Depășirea acestor situații riscante se face prin acordarea de sprijin în stabilirea altor obiective de viață independentă. Nu este suficient ca toți tinerii să beneficieze de training privind deprinderi de viață independentă, dar trebuie să aibă consiliere motivațională, voința și motivația de a parcurge programul.

înainte de a intra în program, va fi folosit un instrument de evaluare inițiala a abilităților acestor tineri. Acest serviciu include, de asemenea, evaluarea psihologică a fiecărui tânăr pentrtf"stabifi^a planului individual de activități, plan care se bazează pe „harta de monitorizâir^^^eeasta cuprinde rezultatele evaluării inițiale, observațiile și recomandările Zăcute de spebiâhsKpentru fiecare tânăr.

Li' -    "

\


Este asigurată o cameră special amenajată pentru psihoterapie și consiliere individuală/de grup, dar și pentru discutarea pe marginea planului individual de activități și/sau „harta de monitorizare” a dezvoltării personale.

2.3 Metodologie:

CONFORM CU

ORIGINALUL•    Psihologul realizează evaluarea fiecărui tânăr;

•    Face planul individual de intervenție;

Realizează planificarea ședințelor de consiliere și terapie;

Schițează ‘harta de monitorizare’ pentru fiecare tânăr;

Menține legătură permanent cu asistenții sociali, manageri de caz, .consilierul vocațional în scopul facilitării abordării multidisciplinare/sistemice a fiecărui-tânăr., ,

2.4 Rezultate așteptate:

•    Descoperirea și dezvoltarea abilităților personale precum și a propriului potențial;

•    Sentimentul respectului de sine este îmbunătățit;

•    Sentimentul siguranței și al demnității este crescut;

•    Dorința crescută de participare activă la propria dezvoltare pentru a deveni o persoană motivată.

3. Denumire serviciu: Re-socializare (domeniul social)

3.1 Scopul:

îmbunătățirea echilibrului psihic și social al tinerilor și îndrumarea acestora spre a deveni persoane responsabile, mature care să contribuie activ la viața socială și care să se simtă împlinite

3.2 Descriere:

Acest serviciu include dezvoltare personală, conștientizarea identității sociale și culturale, dezvoltarea abilităților de comunicare, construirea relațiilor și abilităților interpersonale.

Etapele elementare ale procesului de socializare intervin încă din copilărie și reprezintă parte integrantă din procesul învățării pe tot parcursul vieții. Adulți parcurg practic un proces de re-socializare, care presupune învățarea de norme noi și valori. Acest tip de proces are loc atunci când adultul se alătură unui grup nou sau când circumstanțe nefavorabile produc schimbări dramatice în viața lor, ca de exemplu rămânerea fără adăpost.

Nesiguranța extremă și neîncrederea afectează abilitatea persoanei de a avea încredere, de a se adapta și de a învăța din situațiile noi. Acest lucru necesită planificarea atentă a/)


pifcef-

!b (>(',

i • t>'7    ' xt-iZ/r

NFORM CI

ORIGINALUL


programului de recuperare/ re-învățare emoțională și mentală, astfel îrtcrâl acționeze efectiv într-un alt mediu decât cel cu care s-au obișnuit.


In acest serviciu este creat un plan individual pentru fiecare caz. Prin^âgpsta șe ;Urmărește încurajarea unor valorilor existențiale pozitive în rândul fiecărui tânăr în acdrd <u structura lor internă, potențialul, propriile valori și rațiuni de a exista.

Acest serviciu este centrat pe dezvoltarea acelor abilități necesare relaționării cu ceilalți atât în prezent cât și în viitor. Acest lucru include dezvoltare personală, conștientizarea identității culturale și sociale, dezvoltarea abilităților de comunicare, construirea și menținerea relațiilor, dezvoltarea abilităților interpersonale.

Interacționând cu alții în maniera în care acesta capătă un sens, beneficiarii experimentează eleganța și naturalețea la nivel individual și colectiv (de exemplu, ajung să înțeleagă ce este comportamentul adecvat, că fiecare este responsabil de acțiunile sale și că acestea pot avea consecințe asupra celorlalți). Astfel, se creează un sentiment de împlinire și utilitate în viață.

Tipuri de activități care fac posibilă realizarea acestui proces de re-socializare :

•    Activități de grup derulate în scopul cunoașterii reciproce a utilizatorilor serviciilor precum și cel al cunoașterii personalului cu care va colabora

•    Activități de integrare în comunitatea apropiată prin stabilirea de contacte cu vecinii sau alți membri ai comunității locale

•    Activități prin care învață să solicite ajutor și prin care învață să închege relații

•    Activități derulate înlăuntrul și în afara centrului împreună cu tinerii dar și cu alți beneficiari din cadrul altor organizații partenere/stakeholders în scopul realizării de evenimente punctuale ca: ‘o zi împreună’, activități liber-alese, ‘ziua de film’, ‘ziua de lectură’, ‘concursul de pictură’

•    Vizitarea locurilor culturale, parcuri, muzee, alte obiective recreative și culturale

•    Realizarea de activități care sa fie puse în serviciul comunității (ex. Repararea gardului vecinilor)

3.3 Metodologie:

•    Activitățile de socializare vor fi planificate și implementate de echipă multidiscipinară (managerul de proiect/managerul de programe, asistentul social, psihologul, psihopedagogul și animatorul socio-educațional) având la baza observațiile și recomandările făcute în evaluarea inițială, precum și dorințele și nevoile exprimate de utilizatorii serviciilor.

Activitățile descrise mai sus vor fi implementate prin metode și tehnici specifice: j,ocurî de rol, grupuri-suport, jocuri-simbol.

A.


SG

f)1 cu3.4 Rezultate așteptate:


Cel puțin 60% din tineri vor fi capabili sa închege r Cunoștințelor legate de identitatea socio-culturală îi

Soluții îmbunătățite de rezolvare a problemelor precum/%și''•'Conștientizarea consecințelor faptelor lor;    -

• Abilități de comunicare îmbunătățite.

4. Denumire serviciu: Suport pentru o viață independentă (domeniul social)

4.1    Scop:

Formarea deprinderilor sociale, de auto-îngrij ire și auto-gospodărire necesare pentru realizarea tranziției pozitive a tinerilor în societate.

4.2    Descriere:

Acest serviciu include oferirea de informații despre locuință, igiena personală, prepararea mâncării, despre transport, resursele comunității, deprinderile de viață de zi cu zi, managementul banilor și abilități de auto-îngrij ire.

Această sferă de servicii folosește sarcinile zilnice privind deprinderi de viață independentă în scopul dobândirii abilităților practice. Găsirea unui apartament, semnarea unui contract de închiriere, schimbarea unui bec, plătirea chiriei, cumpărarea alimentelor respectând un buget, menținerea curățeniei în baie, pregătirea mesei și spălatul hainelor cu îndrumarea unui membru al personalului sau mentor, sunt abilități pe care beneficiarii acestui serviciu le pot învăța prin experiența directă.

Tinerii vor fi implicați în activități de învățare în armonie cu nivelul lor de cunoștințe și în acord cu abilitățile și dorințele lor; de asemenea vor participa în diferite activități recreativ -educațioanale (volei și alte jocuri de echipă în aer liber, vizionări de filme tematice, teatru, lectură, organizarea de vizite cu caracter cultural etc.)

Pentru a asigura menținerea unei bune igiene personale, beneficiarii au acces la serviciile unei spălătorii incluse în cadrul Centrului.

Abilitățile de viață zilnică/traiul de zi cu zi se referă la sfera deprinderilor elementare de nutriție, la planificarea unui meniu,la cumpărarea alimentelor, la prepararea unui menu, la curățenja-’în'tru£ă.țarie și depozitarea alimentelor, la organizarea treburilor casei și la aspecte


11Managementul banilor presupu

decizii financiare adecvate atât jîn prezent cât și în viitor. Aici sunt avute în vedere ideile/credințele/ convingerile legâtșfe-de bani, economii, taxe, servicii bancare, modalități de planificare și cheltuire responsabilă a bugetului propriu.

îngrijirea personală se concentrează asupra promovării unei dezvoltării mentale și


emoționale armonioase. Sunt atinse probleme legate de igienă personală, problemele de sănătate, probleme privind fumatul și folosirea drogurilor, precum și probleme de educație sexuală.

4.3    Metodologie:

•    Schițarea ‘curricumului’ individual privind învățarea deprinderilor de viață pentru fiecare tânăr în acord cu necesitățile lor;

•    întrebuințarea de sarcini zilnice privind deprinderile de viață independentă pentru a dobândi abilități practice;

•    Aprovizionarea și pregătirea hranei sub îndrumarea unui specialist (bucătar);

•    încurajarea tinerilor pentru realizarea de economii și pentru luarea deciziilor financiare adecvate;

•    Planificarea de discuții individuale între tineri și managerii de caz;

•    Implicarea în procesul de luare a deciziilor în comun și de planificare a cumpărăturilor și a meniului;

•    Recompensarea și acordarea de stimulente pentru înregistrarea progreselor ca urmare a frecventării întregului program.

4.4    Resultate așteptate:

•    Toți beneficiarii care frecventează întreg programul vor dobândi cunoștințe teoretice și practice despre viața independentă;

•    Cel puțin 60% vor fi capabili să poata trăi independent;

•    Cel puțin 30% din tineri vor fi capabili să își continue viața trăind în apartamente pe care le administrează împreună cu alți colegi;

•    Toți utilizatorii de servicii vor fi capabili să își prepare hrana în mod independent;

•    Toți utilizatorii de servicii vor avea cunoștințe temeinice privind procedurile de închiriere sau cumpărare a unei locuințe;

•    Toți utilizatorii serviciului vor beneficia de o hrană sănătoasă;

•    Nivel de cunoștințe ridicat privind resursele din comunitate (cea apropiată și nu numai) și modul în care pot folosi aceste resurse (agențiile de ocupare a forței de muncă județene și naționale, magazine economat pentru procurarea hranei, bănci și cooperative de credit);

•    To.țbb@nBfix>i.a.rii vor primi câte un exemplar din „Ghidul resurselor din comunitate”;5. Denumire serviciu: Orientare și integrare profesionaffif    ,^-c '

(domeniul educațional)    ""

5.1 Scop:

îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și abilități în rândul tinerilor prm7 intermediul activităților educaționale care conduc la oportunităților de integrare în piața''muncii în acord cu propriul potențial.

5.2 Descriere:

Acest tip de serviciu presupune planificarea carierei (a obiectivelor profesionale), acumularea cunoștințelor despre angajare, luarea deciziilor, abilități de învățare, oportunități de căutare a unui serviciu tehnici și abilități de susținere a unui interviu, abilități de comunicare, etica la locul de muncă și alte subiecte legate de viața profesională.

Procesul de planificare, realizat împreună cu tinerii, este important să înceapă imediat ce au intrat în program. Acest lucru presupune stabilirea de obiective cu și pentru fiecare cât mai devreme posibil, obiective care să le permită susținerea independenței când încheie ‘Programul - viața de tranziție’ și intră în următorul program ‘Viața independentă’. Obiectivele vizează găsirea unui apartament, menținerea serviciului, plata chiriei, gestionarea altor situații de viată.

După ce părăsesc programul, tinerii beneficia în continuare de unele servicii sau resurse furnizate de alte organizații/instituții cheie care le-au fost prezentate în perioada parcurgerii programelor AMURT sau în „Ghidul privind resursele comunității” sau chiar unele servicii ale Centrului: serviciul de suport emoțional și consiliere motivațională, reintegrare profesională.

Programe/orare vor fi planificate săptămânal și lunar în scopul propagării unei energii pozitive în educarea abilităților de viață. Pentru evitarea plictiselii, datorate rutinii acțiunilor sau sesiunilor de discuții coordonate de personal, vor fi invitați diferiți traineri, speakers. în aceste sesiuni vor fi incluși experții privind protecția în muncă și PSI, manageri de resurse umane cu expertiza în diferite tipuri de companii. Se vor folosi metode alternative de învățare practică? participarea la module, lucru de probă/ucenicie (ex. participarea la module practice pentru învățarea meseriei de electrician sau a meseriei de agent de pază cu supravegherea de către specialist).

Activitatea de instruire va avea loc atât individual cât și în grup. Sunt încurajate inițiativele tinerilor cu privire la organizarea și planificarea propriilor activități educaționale.

1} ■


ți

ii ;

CONFORM CU ORhimAUJL


5.3 Metodologie:    j;

• Psihologul, asistentul social, consiii&ul vocați^ăaf/sau psiho-pedagogul (dacă este necesar) va face evaluarea inițială a fiecărui tânăr;

•    Schițarea unui plan educațional pentru lucrul individual dar și de grup (săptămânal și lunar);

•    Monitorizarea performanțelor acestor planuri și corijarea/ajustarea acestora în vederea realizării obiectvelor stabilite;

•    Schițarea/prefigurarea ‘traseului educațional’ pentru fiecare utilizator ca parte integrantă a planului individual;

•    Realizarea pregătirii vocaționale care se potrivește cel mai bine intereselor tinerilor

•    Realizarea conexiunilor și legăturilor cu angajatori relevanți;

•    Oferirea tinerilor a abilităților necesare pentru căutarea și menținerea unui serviciu adecvat;

•    Oferirea de oportunități de angajare și voluntariat chiar în cadrul serviciilor din Centrul.

5.4 Rezultate așteptate:

•    Cunoștințe și abilități profesionale îmbunătățite;

•    Dorința crescută de învățare și de a deveni cetățeni activi;

•    Integrare socio-profesională;

•    Sentimentul încrederii în sine crescut ca urmare a familiarizării cu procedura și complexul proces de angajare.


’W'CONFORM cy

O^țfâNALUL


6. Denumire serviciu: Primire înonegim de urgență și găzduire temporară

(domeniul social)

6.1 Scop:

Furnizarea unui spațiu/ adăpost pentru o familie aflată în situație de criză pe o perioadă de maximum 3 zile

6.2 Descriere:

Serviciul de primire în regim de urgență și găzduire temporară va fi organizat pe modelul familial, fiind pusă la dispoziție o cameră special amenajată înlăuntrul Centrului cu toate utilitățile de baza necesare (living-room, dormitor, baie) pentru o familie fără adăpost pentru o perioadă de maximum trei zile, timp în care autoritățile abilitate vor lua măsurile de protecție adecvate.

Evaluarea inițială a familiei (din punct de vedere fizic, psihic și social) va fi referință pentru intervenția imediață și consilierea adecvată. în scopul reducerii șocului emoțional sau traumei provocate de situația de criza a familiei, copilul sau copiii vor beneficia de programele educaționale și educative ale centrului.

Eforturi vor fi făcute din partea personalului pentru implicarea unui doctor din comunitate sau din altă organizație parteneră ca și voluntari, care să asigure îngrijirea medicală primară a acestora.

Servicii furnizate:

Găzduirea, ambientul și asigurarea hranei Integrarea socială și profesională Consiliere psihologică Informare

6.3 Metodologie:

•    DGAS și alte autorități locale (poliția locală, județeană) vor avea responsabilitatea aducerii acestor familii în criză în cadrul Centrului în acord cu criteriile de eligibilitate stabilite anterior.

•    Personalul AMURT va face observațiile și recomandările privind programele care sunt de dorit a fi urmate de către familie după părăsirea Centrului la sfârșitul perioadei stabilite.

• Fiecare membru al familiei va, avea schițat unAplan de intervenție imediată’ în baza e/âluării inițiale a familiei (observații, concluzii și recomandări specifice).

>• “x*'

i.v',3    *15


• Vor fi furnizate facilități pentru prepararea și gătirea hranei

6.4 Rezultate așteptate:

•    Efecte negative reduse ale crizelor emoționale și sociale

•    Parteneri ațele public-privat întărite și îmbunătățite în scopul derulării adecvate a serviciilor

•    Abilități de gestionare a situațiilor de criză îmbunătățite.


Linii bugetare

Unit

Qunntity

Rate/unit

1. Resursele umane pentru toate serviciile

1 ! Manager de proiect

tuna

12

3 500

! 2 Administrator

luna

12

2 800

13 Coordonator centru

luna

12

3 500

1 4 Psiholog

luna

12

3 500

1 5 Asistent social

luna

12

3 500

1 6 Asistent proiect

luna

12

2 600

1 7 Supraveghetor de noapte (3 persoane)

luna

12

2 190

Subtotnl

2. Costuri administrative

2.1 Cheltuieli curente

2 1 1 Electricitate (2 case in Domnești)

luna

12

1 500

212 Salubrizare,'apa/canal

luna

12

300

2.1 3 Servicii de curățenie

luna

12

600

2 1 4 îmbrăcăminte beneficiari

luna

12

1 400

2 1 5 Încălțăminte

luna

12

1 260

2 1 6 Obiecte de igiena personala

luna

12

420

2 1 7 Produse alimentare beneficiari

luna

12

3 625

2 1 8 Utilitari incalzire

luna

12

1 170

2 1.9 Combustibili/,ubrifianti

luna

12

150

2.2. Telefon

luna

12

1 500

2 3 Costuri de transport (abonament, transport in comun si maxi-taxi)

an

1

6 000

2.4 Furnituri de birou, rechizite

luna

12

150

2.5 Materiale educaționale (cârti, reviste de specialitate etc)

an

1

2 400

2 6 Rechizite școlare

luna

12

150

2.7 Reparații curente

imobil

2

35 000

2 8 Mobilier

an

1

23 000

2.9 Aragaz

bucata

2

l 000

2 10 Echipamente conectic

an

1

1 600

2 1 1 Servicii de paza

luna

12

6 200

Sublolnl

Contribiilifl asociației ^AlVțURT 1 Taxe pettâ|H)rejțfțetațfcț(

2. Taxejj^ae^asigurarea clădirii 3 A ȘErtizareXlad^T^


;Vnl r Ipinln n proiecțiilor

;fy& n î-;


r\

vluna

12

90

luna

12

600

luna

12

187


ANEXA B a Acordului de Asociere

TOTAL

Tolnl amounl

42 000

33 600

42.000

42 000

42 000

31 200

26 280

259.080

18 000

3 600

7 200

16 800

15 120

5    040

43 495

14 040

1 800

18 000

6    000

1 800

2400

1 800

10 000

23 000

2 000

I 600

74 400

266.095


525 175