Hotărârea nr. 306/2009

HOTARAREnr. 306 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI SOCIAL "ASIGURAREA PROTECTIEI PERSOANELOR ADULTE FARA ADAPOST DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA DE IARNA 2009-2010"

Consiliul General al Municipiului București ,

HOTĂRÂRE    ''

privind aprobarea implementării proiectului social „Asigurarea protecției persoanelor adulte fără adăpost de pe raza Municipiului București pe perioada de iarnă 2009 -

2010”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei de sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economică, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 34 lit. e) din Legea nr. 47/2006 privind Sistemul .național de asistență socială și ale Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a proiectului social „Asigurarea protecției persoanelor adulte fără adăpost de pe raza Municipiului București pe perioada de iarnă 2009 - 2010”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.DESCRIEREA PROIECTULUI SOCIAL PRIVIND ASIGURAREA PROTECȚIEI PERSOANELOR ADULTE FĂRĂ ADĂPOST DE PE RAZA MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA DE IARNĂ

CONFORM CU ORIGINALUL


2009 - 2010


Titlul proiectului:    /\ /

Proiect social privind asigurarea protecției persoanelor adulte fără adăpost de pe. raza municipiul București pe perioada de iarnă 2009 - 2010

Denumirea centrului creat prin proiect:

ADĂPOST TEMPORAR DE URGENTĂ PENTRU PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST

Tip serviciu social: adăpost de noapte;

Durata proiectului : 4 luni

Perioada de derulare: 15 noiembrie 2009 - 15 martie 2010

Locația: str. dr. Leonte Anastasievici nr. 2-4, sector 5, București,

Capacitatea: 100 locuri de cazare în containere/ module containerizate;

Grup țintă:

•    persoanele adulte fără adăpost de pe raza municipiul București

•    cetățenii aflați în tranzit pe străzile din Capitală în zilele cu temperaturi extrem de scăzute Beneficiari finali: Comunitatea locală

Rezultatele directe așteptate:

•    1 adăpost de urgență temporar pentru persoanele adulte fără adăpost;

•    100 persoane adulte fără adăpost care vor beneficia de serviciile sociale oferite de adăpostul de urgență;

•    50 beneficiari referițLcătre servicii specializate;


/l


Servicii sociale acordate beneficiarilor:


•    cazare pe timp de noapte,

•    acces la utilități (dușuri, toalete ecologice),

•    asigurarea unei mese calde în sistem catering (la primirea în adăpost),

•    asistență psihosocială și juridică,

•    consiliere/orientare vocațională,

•    asistență medicală primară,

•    îndrumare și sprijin financiar pentru obținerea documentelor de stare civilă.

Principalele activități:


1.    Amenajarea Adăpostului

2.    Dotarea Adăpostului

3.    Activități propriu-zise cu

4.    Raportare


VA-,


CONFORS


ORIGINALULAlte acțiuni conexe proiectului:

•    posibilitatea participării beneficiarilor, pe timpul zilei, la cursuri de calificare/recalificare organizate de AMOFM și programe de consiliere oferite de centrele din cadrul DGASMB;

•    DGASMB va întreprinde o amplă campanie de mediatizare și sensibilizare a opiniei publice privind creșterea gradului de vizibilitate a persoanelor fără adăpost și în vederea colectării de îmbrăcăminte de iamă de la populație, pentru a fi oferite beneficiarilor;

Suse de finanțare: Bugetul DGASMB, Titlul II, Bunuri și servicii, Capitol: 20.30 - Alte cheltuieli. Suma totală estimată a proiectului:

•    130.962 euro - preț cu TVA (curs euro 4.2)

•    110.052,10 euro - preț fără TVA

Managementul și implementarea proiectului: vor fi asigurate de către Serviciul ajutor social, anchete sociale, persoane adulte fără adăpost din cadrul DGASMB; în funcție de necesități vor fi detașate și alte persoane din serviciile de specialitate ale DGASMB pentru implementarea proiectului.

Impact social:

•    îmbuî^ățirdeTcaîî^Kv/ețw persoanelor adulte fără adăpost din Municipiul București,

•    reduJdTea mortalitățg'^Âmqțbidității persoanelor adulte fără adăpost.îmbuftă&tîreaj/y*'»


1. Scopul proiectului:

Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte fără adăpost din București

2. Obiective specifice:

2.1    Crearea unui adăpost de noapte de urgență pentru 100 de persoane adulte fără adăpost din municipiul București, pe o perioadă de 4 luni

2.2    Reducerea cu 90 % a mortalității în rândul persoanelor adulte fără adăpost pe perioada sezonului rece

2..3 întocmirea actelor de identitate, pentru un număr de 30 de beneficiari.

ZA s; a.

■!*


CONFORM

-J3

LA


3. Justificarea proiectului:

La nivelul Municipiului București suin'fi-înrOgtetrate un număr de aproximativ 1500-2000 de persoane fără adăpost, pentru care sunt organizate un număr redus de servicii sociale (adăposturi de zi și de noapte) organizate la nivelul sectoarelor municipiului București sau de către ong-uri, insuficiente pentru asigurarea unor condiții decente de trai a persoanelor fără adăpost, cel puțin pe perioada sezonului rece, pentru reducerea gradului de mortalitate și morbiditate a acestora.

Beneficiarii sunt persoane care în cele mai multe cazuri nu au locuință, nu au posibilitatea să își asigure igiena și hrana zilnică, nu au acte de identitate, loc de muncă, nu au medic de familie, suferă de diverse afecțiuni, uneori cronice; sunt persoane marginalizate care nu mai au legături cu familiile, nu mai au familie sau nu pot menține legăturile cu membrii familiilor lor, asupra cărora necazurile și greutățile au lăsat urme în starea psihică, fiind persoane demoralizate, pesimiste, reticente la socializare.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a implementat în anul 2008 "Proiectul pilot de urgență privind asigurarea protecției persoanelor adulte fără adăpost din


Proiectul a inclus amplasarea unui număr de 13 containere tip organizare de șantier (10 containere dormitor, 2 containere grupuri sanitare și un container birou) pe terenul situat în str. dr. Leonte Anastasievici nr.2-4, sector 5, București.

Pe perioada de implementare a proiectului, de serviciile adăpostului, au beneficiat un număr de 443 persoane (beneficiari unici), totalizând un număr de 9.634 persoane cazate pe durata de derulare a proiectului, având vârste cuprinse în grupele de vârstă, conform tabelului de mai jos. Cel mai mare număr de beneficiari înregistrați într-o singură noapte a fost de 106 persoane în data de 1 martie 2009.

Grupe de vârstă

Bărbați

Femei

Total

18 - 20 ANI

10

0

10

21 - 30 ANI

48

7

55

31-40 ANI

66

11

77

41 - 50 ANI

82

7

89

51 - 60 ANI

108

24

132

PESTE 60 ANI

44

16

60

FĂRĂ DATE

16

4

20

TOTAL

374

69

443în cadrul adăpostului a fost realizată și o cercetare calitativă a problematicii persoanelor adulte fără adăpost din Municipiul București, prin aplicarea unui număr de 100 de chestionare și a interviurilor structurate cu beneficiarii adăpostului. Această cercetare a fost folosită pentru configurarea acestui proiect de adăpost care să servească nevoilor beneficiarilor.

Anual în perioada de iarnă, în lipsa acestor servicii de protecție, conform raportărilor Institutului de Medicină Legală București, decedează peste 50 de persoane care nu au unde să se adăpostească pe timpul nopții; în iama 2008-2009, prin implementarea “Proiectul pilot de urgență privind asigurarea protecției persoanelor adulte fără adăpost din Municipiu! București pe perioada de iarnă”, aceste situații au fost fie reduse, fie evitate.

Așa câm a'preS^St-j'iv'^iiectul Strategiei de dezvoltare și modernizare a sistemului de L l    k


asistentă


sociSfe ?n/'inunic^ailf^Aurești 2008-2013$    se axează pe dezvoltarea șil- t

r' c

Zic


r\


-A


modernizarea serviciior de sprijin pentru persoanele adulte fără adăpost. Inițiativa anului 2008 este necesar a fi continuată și în anul 2009 datorită impactului social pozitiv pe care l-a avut implementarea proiectului. Astfel, serviciile de cazare și îngrijire acordate în adăpost este necesar să fie complementare cu cele referitoare la participarea în programe de consiliere vocațională, de prevenire și combatere a comportamentelor adictive, în vederea creșterii calității vieții și gradului de Incluziune socială a persoanelor fără adăpost.

O altă componentă importantă a proiectului vizează colaborarea cu mass-media în vederea creșterii gradului de vizibilitate a persoanelor fără adăpost, ca membri cu drepturi depline în societate, dar și pentru sensibilizarea opiniei publice și acordarea sprijinului populației în vederea creșterii gradului de integrare socială a catregoriilor defavorizate.

4. Locația proiectului:

Terenul din pe care vor fi amplasate containerele (tip organizare de șantier) este situat în proximitatea Spitalului Universitar de Urgență București (sectorul 5) și aparține domeniului privat al municipiului București; are o suprafață de aprox. 800 mp; este împrejmuit cu gard de sârmă, prevăzut cu porți de acces (1 pentru persoane și 1 pentru autovehicule); este iluminat

nocturn stradal; este betonat și există.,posibilitatea de racordare la rețeaua de energie electrică,

..<.T '    ,

apă/canal.    //T'''T.


CONFORM CU

ORÎGSNA5.UL


5. Principalele activități :

5.1 Amenajarea Adăpostului'

Se vor amplasa containerele/ module contamerizate în luna octombrie/ noiembrie și se vor racorda la rețeaua de energie electrică și apă /canal. Se vor amplasa eco-toaletele și cabina pentru pază. Se vor amenaja containerele ca spații necesare funcționării: administrativ, dormitoare, dușuri.

Se încheie contracte pentru închirierea containerelor, pentru furnizarea energiei electrice, apei menajere și apei potabile, asigurarea pazei, asigurarea curățeniei, întreținere eco-toalete, firmă salubritate.


•    22 de containere/ module containerizate utilizate pentru: dormitoare, birouri, dușuri, astfel:

•    20 containere cazare beneficiari *5 locuri fiecare, asigurate în paturi cu saltele;

•    1 container pentru dispecerat/adminitrativ

•    1 container pentru dușuri;

•    6 eco-toalete;

•    1 cabină pentru pază;

•    dotări pentru situații de urgență: extinctoare, trusă medicală;

•    dozator pentru apă potabilă

•    pubele pentru gunoi menajer și pubele pentru colectare materiale pentru incinerare (lenjerie, învelitori unică folosință);

•    Consumabile care cuprind:

1.    Consumabile - rechizite de birou: registre, bonuri consum, fișe magazie, birotică;

2.    Consumabile pentru activitățile propriu zise: lenjerie și învelitoare unică folosință; produse de igienă corporală, produse pentru dezinsecție corporală

Program de funcționare - zilnic:

CONFORM CI

ORIGINALUL


•    de la ora 19 p.m la ora 8.00 a.m pentru benefciari;

•    de la orele 18.00 -9.00 pentru Administrație/DGASMB Paza: efectuată de firmă specializată de pază - permanent;

Igienizarea zilnică a spațiului: efectuată de către o firmă specializată de cdrațg^'^ziInie, după eliberarea containerelor.

■fes

5.2 Activități propriu-zise cu beneficiarii

Activități specifice primirii în centru:

•    întocmirea cererii de primire în Adăpost,

•    acceptarea și primirea în Adăpost,

•    înregistrarea beneficiarilor în registre,

•    fotografiere pentru identificare,


•    asistență medicală primară

•    consiliere în cazuri de criză

•    referire /îndrumare către serviciile de specialitate

5.3 Campanie de sensibilizare a opiniei publice

La deschiderea Adăpostului de organizează conferință de presă unde se vor stabili contacte permanente cu reprezentanții mass-media.

în vederea creșterii gradului de vizibilitate a persoanelor fără adăpost, ca membri cu drepturi depline în societate, dar și pentru sensibilizarea opiniei publice se vor realiza informări periodice de presă, interviuri, articole.

6. Resurse implicate:

Sumele din Bugetul proiectului sunt estimate pe perioade de funcționare vor fi incluse în Bugetul DGASMB pe anul 2009 și 2010, conform bugetului/perioada totală de implementare:

Resursele proprii utilizate:

- 2 stații de lucru PC


•    2 birouri

•    1 imprimantă

•    4 scaune

•    100 paturi

Procedura de achiziție a bunurilor și serviciilor va fLrealizâtă conform Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, â contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu completările și modificările ulterioare.

7. Parteneriate (protocol de colaborare prin care sunt asigurate gratuit anumite servicii):

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor - Municipiul București - sprijin pentru obținerea actelor de stare civilă;

Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă - cursuri gratuite de cal ificare/recalifi care;

Asociația Samu Social România: referirea cazurilor și transportul beneficiarilor pe timpul


-Galbenă- asistență medicală primară^ in^țr^- asigurarea ordinii și linișlii publice''’^'

Buget Total estimat

Perioada: 15.11.2009 - 15. 03. 2010

Cheltuiala

Valoare/unitate (euro)

Valoare totală (euro)

închirierea a 20 containere dormitor a

5 locuri fiecare

8,33 / zi /bucată x 120 zile

19.992

i

1 containere grup sanitar (dușuri)

13,09/zi/bucata x 120 zile

1.570,80

1 container mic dispecerat

8,33 / zi /bucată x 120 zile

999.6

i

Transport containere (camion cu capacitate 2 containere)

200/transport

8.800

Servicii curățenie

2500/ 120 zile

2.500

Servicii pază

2500/120 zile

2.500

Așternuturi de unică folosință (se schimba din 3 in 3 zile, respectiv 120 zile total proiect/3 zile/100 paturi (4000 bucăți) cu o marja de 100 bucăți de rezerva (total, 4100)

3,5 / bucată

14.350

CONP

ORȘG

Pi n & s r» i î

UnM bu

INALUL

Utilități (apă, curent)

4500/120 zile

Invelitoare unică folosință (se schimba din 3 in 3 zile, respectiv 120 zile total proiect/3 zile/100 paturi (4000 bucăți) cu o marja de 100 bucăți de rezerva (total, 4100)

3.5 / bucată

)    14.350

£

100 perne

4/ bucată

400

100 Saltele impermeabile

15/ bucată

1.500

Prosoape unica folosința

0.5/ bucată

6.000

Consumabile igienă (săpun, șampon periuțe dinți, pasta dinți, aparate ras, spuma ras, absorbante incontinență adulți și tampoane igienice)

0,5/zi

6.000

Masa (cina cu 2 feluri si mic dejun cu ceai si sandwich)

3,5/set doua mese

36.000

Neprevăzute (racord apa, canalizare, curent)

7.500

9.000

Acte identitate

2.000

2.000

TOTAL

EURO 130.962

//. /A ,