Hotărârea nr. 305/2009

HOTARAREnr. 305 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA MODELULUI ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND FURNIZAREA DE PRODUSE ALIMENTARE PROVENIND DIN STOCURILE DE INTERVENTIE COMUNITARE DESTINATE PERSOANELOR CELOR MAI DEFAVORIZATE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, CARE SE VA INCHEIA INTRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA


ȘCONFORM CU

ORiGfNALULxS.


Consiliul General al Municipiului Bucureștii ...V

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului acordului de cooperare privind furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenție comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din Municipiul București, care se va încheia între Consiliul General al Municipiului București prin

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcței Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei de sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România și atribuțiile instituțiilor implicate în planul european și ale OUG nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modelul acordului de cooperare privind furnizarea de produse alimentare proveninddin stocurile de intervenție comunitare destinate persoanelor celor mai^^^«2ate din Municipiul București,5StoO; www.bucuresti-primaria.ro

care se va încheia între Consiliul General al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București să semneze în numele Consiliului General al Municipiului București, acordul de asociere prevăzut la art.1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE CI=rIK,"rXBucurești, 31.08 2009 Nr. 305    \\

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Ut


ACORD DE COOPERARE

PRIVIND FURNIZARE DE PRODUSE ALIMENTARE

Nr..../,

Intre:

Agenția de Plăti si Intervenție pentru Agricultura cu sediul în București, B-dul. Carol nr. 17, sector 2, telefon 021-305.48.02, fax 021-305.48.70, cod fiscal 16517187, cont trezorerie APIA R090TREZ70023830120XXXXX, numita in continuare A.P.I.A. reprezentată de DANIEL CONSTANTIN in calitate de director general

si

Consiliul General al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, avand sediul în București, telefon 021.314.23.15, fax 021.314.23.16, cod fiscal 15531230, cont bancar IBAN R084TREZ7035026XXX000132, deschis la trezoreria Sectorului 3, reprezentat de Cosmina Ip^ana SIMJEAN in calitate de director general__

a intervenit prezentul acord

1. DefinițiiCONFORM CU |

-M-OROMâLUL î

în prezentul Acord, termeni de mai jos au urmatoarea semnificație:

a)    PEAD 2009 - Plan anual European de furnizare Ajutoare alimentare in beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate;

b)    destinatar final - primăriile care asigura preluarea ajutoarelor din depozitele Consiliului Județean si le distribuie direct persoanelor cele mai defavorizare,

c)    beneficiari finali - următoarele categorii de persoane defavorizate, definite de HG 600/2009 și care vor beneficia de ajutoare alimentare in cadrul PEAD 2009:

-    familiile și persoanele singure care au stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr.79/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-    pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

-    persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, neinstituționalizate.

d)    operatori economici - societățile comerciale inregistrate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care participă cu oferte de furnizare ajutoare alimentare in cadrul PEAD, la licitațiile deschise organizate de APIA și cărora le sunt atribuite contracte urmare câștigării acestor licitații;

e)    ajutoare alimentare - produsele alimentare (zahar si faina) ce se vor distribui in cadrul PEAD 2009;


X

Regulamentul (CEE


/eaLjh aplicare a PE^P/lfiOftdfnRtSgțîȘbla, in conformitate cu 2, Regulamentul (pEjfîr. 98l/2®08 sETEG. nr. 600/2Q09.

/    (BS/W IW -

2.2.    In cadrul PEAD 2009 vor fi distribuite ca ajutoare alimentare zahar si faina finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă.

2.3.    Operatorii economici selectat! furnizează produsele alimentare zahar si faina in depozitul comunicat de Consiliul General al Municipiului București (C.G.M.B.), conform graficului de livrări convenit cu A.P.I.A., iar primăriile preiau de aici, conform graficului de livrări stabilit cu C.G.M.B., cantitatile pe care le vor distribui in zona de competenta, către beneficiarii finali.

2.4.    Repartizarea cantitatilor de zahar si faina pe fiecare județ se face de către A.P.I.A în funcție de numărul persoanelor defavorizate comunicat de MMFPS si confirmate de C.G.M.B.pana la data de 3 iulie 2009.

2.5.    C.G.M.B.decide asupra repartizării in județ a cantitatilor primite si distribuite pe persoana beneficiara si are obligația distribuirii integrale, cu pastrarea calitatii acestora.

2.6.    C.G.M.B.va fi reprezentat de o persoana care va avea si drept de semnătură pentru documentele intocmite cu ocazia derulării PEAD 2009.


3. Obiectul acordului    r/c

Acordul stabilește condițiile și modantățilene:

-    furnizare gratuita de către A.^.L^^Mjutoarelor alimentare prin intermediul operatorilor economici, până la data de 31 decembrie 2009 la depozitul C.G.M.B.in vederea distribuirii către destinatari finali;

-    recepție, depozitare, gestionare, distribuția către destinatarii finali(primarii) si tinerea evidentelor legate de aceste operațiuni in depozitul utilizat, de către C.G.M.B.;

-    plata cheltuielilor generate de depozitare, gestionare, manipulare si transportul produselor de la depozitul C.G.M.B. la primarii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, in limita a ...........% din valoarea produselor recepționate;

-    preluare din depozitele C.G.M.B., gestiune si distribuție gratuita către beneficiarii finali a acestor produse alimentare de către primarii.

4. Cantitati livrate in cadrul acordului

4.1.    Produsele alimentare care fac obiectul prezentului acordul sunt;

a)    zahar alb categoria a 2-a, in cantitate de 396,480 t cu o valoare totala neta de 773.008,17 lei plus TVA (19%) 146.871,55 lei;

b)    faina alba de grâu tip 650, in cantitate de 1.170,967 t, cu o valoare totala neta de 2.136.153,17 lei plus TVA (19%) 405.869,10 lei;

5. Calitatea produselor alimentare, ambalare, marcare

5.1.    Condițiile detaliate privind calitatea, ambalarea, etichetarea, termenul de valabilitate si marcarea produselor alimentare sunt prezentate in anexa nr. 1.

5.2.    Produsele alimentare sunt livrate in pungi de 1 kg, in pachete de 10 kg, paletizate.

5.3.    La recepția in depozit cat si la preluarea din depozit, reprezentantul/gestionarul C.G.M.B.cat si al primăriei va verifica indeplinirea acestor condiții.

6. Depozite

6.1.    Depozi anexa nr. 2 la pre

6.2.    Dep

a)    sa dis si faina;jcate pentru derularea PEAD 2009 de către C.G.M.B., in

X.


ț^6\l r^itebuie sa indeplineasca pnnătqș|pl^condiții:

| ^funcționare valabilă pefltîiiFdepb|^r^a produselor zahar


We>9c)    sa asigure condiții pentru păstrarea calității și cantității produselor alimentare depozitate pe toată perioada de depozitare pănă la terminarea distribuirii din depozit;

d)    sa aiba dotările necesare pentru asigurarea descărcării/incarcarii operative din/in mijloacele de transport și manevrarea în interiorul depozitului;

e)    sa incheie o polița de asigurare pentru produsele alimentare ce fac obiectul prezentului acord.

6.3.    înlocuirea unui depozit cu un altul sau adaugarea unui nou depozit in timpul derulării PEAD 2009, se face numai cu acordul prealabil al A.P.I.A.

6.4.    Modificarea trebuie solicitata de C.G.M.B.cu minim 15 zile inainte de data avuta in vedere pentru începerea utilizării noului depozit.

6.5.    Un nou depozit poate fi introdus in cadrul PEAD 2009 doar daca acesta se afla pe raza localității in care se afla depozitul înlocuit sau depozitul utilizat in paralel.

7. Graficul de livrări!C

e la pct.L6. ntre A.P.I.A.


FORM


2pfdxiiLk.e2afimeni$re


7.1.    C.G.M.B.receptioneaza in depozite graficului de livrări stabilit de comun actordt realizează furnizarea.

7.2.    A.P.I.A. va transmite C.G.M.B., in termen de 5 zile înainte de prima zi din luna în care furnizările de produse alimentare urmează a fi realizate copia graficului de livrări precum si datele de contact ale operatorilor economici.

7.3.    Operatorul economic este obligat prin contract sa faca furnizarea in depozit pana la ora 16.00 a zilei din grafic. Decalări ale acestei ore se pot face cu acordul C.G.M.B.si comunicat la A.P.I.A.

7.4.    Modificări ale graficului de livrări (devansări, decalări, anulari, modificări de cantitati) pot fi realizate in baza unei comunicări scrise intre C.G.M.B.si operatorul economic, cu aprobarea AP.I.A. Cererea de aprobare a modificării graficului de livrări se semnează de cele doua parti si se transmite la A.P.I.A. cu 3 zile lucratoare inainte de modificarea propusa.


conform


si operatorii economici care


8. Recepția in depozitul desemnat de Consiliul județean

8.1.    La fiecare fumizare/receptie de produse alimentare, persoana împuternicită pentru gestionarea acestora are următoarele obligații:

a)    confirma prin întocmirea procesului verbal de predare - primire (anexa 3) in trei exemplare (originalul pentru A.P.I.A. si cate o copie pentru depozitar si operatorul economic) următoarele:

i)    cantitatea și calitatea produselor alimentare fumizate/receptionate;

ii)    respectarea condițiilor de ambalare si etichetare a produselor alimentare furnizate,

iii)    încadrarea in durata ceruta a termenului de valabilitate, conform marcării de pe ambalaj.

b)    primește de la reprezentantul operatorului prezent la livrare declarația de conformitate, certificatul de calitatea si buletinul de analiza, documente eliberate de operatorul economic in doua exemplare, din care originalul pentru A.P.I.A.;

c)    întocmește, semnează si pastreaza in evidentele de gestiune ale depozitului nota de intrare-receptie (NIR) si fisa de magazie.

8.2.    Documentele de gestiune se tin pe lot de marfa. Ele se pastreaza la depozit pe timpul derulării PEAD 2009 si apoi se arhiveaza la Consiliul județean.

8.3.    Gestionarul depozitului desemnat de C.G.M.B. refuza receptionarea unui lot, cu informarea imediata a A.P.I.A., in cazul in care consțata-unajdin următoarele situații:

calitate, a declarației - de jcp.rtfprmitate sau a buletinului de

re nu corespunde cerinjeldir de. calitate, marcare si ambalare

.....I Umu (FM? IRj

biiitâte rieihscriptionat sau mai'scurt dfe'5 luni deda data livrarii(pentru

p/ '    /    &    C    /    z \a)

analiza;

b)

anexa 1;

. C) faina);


,/HV-

8.4. In situația de ia pct. 8.3. operatorul economic este obligat sa înlocuiască lotul respectiv in termen de o luna, dar nu mai târziu de 31.01.2010.

9. Reclamatii privind calitatea produselor recepționate

9.1.    C.G.M.B.poate prezenta la A.P.I.A. reclamații referitoare la calitatea produselor alimentare recepționate, in termen de 30 de zile de la recepție si privind doar acele caracteristici care nu au putut fi controlate in condiții normale la recepție (vicii ascunse).

9.2.    După primirea reclamatiei, A.P.I.A. prin inspectorii Centrelor județene, va efectua imediat un control organoleptic al produselor respective. Daca controlul organoleptic confirma cele reclamate, inspectorul va preleva probe pentru analiza intr-un laborator autorizat.

9.3.    Lotul supus analizelor nu va fi distribuit către beneficiarii finali pana la sosirea rezultatelor de laborator.

9.4.    C.G.M.B. nu i se vor rambursa_cheltuielile prevăzute la pct. 12 de către A.P.I.A. în cazul în care operatorul economic nu a realizat furnizarea în cantitățile, la .calitatea-și la termenele stabilite.

//<?'


c- l


CONFORM! G S NAI.U L


10. Distribuția către primarii din    C.G.M.B.

10.1.    Distribuirea produselor faina si dinMepozitele desemnate de către C.G.M.B.se realizează către primariele din zonele administrative de competenta in vederea distribuției către beneficiarii finali.

10.2.    Graficul de livrări către primarii trebuie întocmit lunar si transmis la A.P.I.A. cu minim 7 zile lucratoare înainte începerea distributiei( formular anexa 4). C.G.M.B. si primăriile trebuie sa asigure distribuția produselor alimentare in termen de 4 luni de la data recepției acestora, dar nu mai târziu de o luna inainte de expirarea termenului de valabilitate, in cazul fainii.

10.3.    C.G.M.B. asigura transportul produselor alimentare eliberate din depozite până la primăriile participante. Transportul se va efectua in asa fel incat sa fie pastrata integritatea ambalajelor si calitatea produselor.

11. Controale si inspecții

11.1.    C.G.M.B.si primăriile sunt obligate sa permită accesul inspectorilor A.P.I.A. in spatiile de depozitare si la documentele legate de derularea PEAD 2009, in vederea realizarea inspecțiilor.

11.2.    A.P.I.A. prin Direcția Inspecții realizează inspecții prin care verifica modul în care Consiliul județean duce la îndeplinire prezentul acord de cooperare.

11.3.    A.P.I.A. prin Direcția Inspecții realizează următoarele tipuri de inspecții:

I)    inspecția privind acceptarea/neacceptarea depozitului comunicat de C.G.M.B.prin verificare îndeplinirii condițiilor de la 6.2.;

II)    inspecție la fumizarea/receptia in depozitul desemnat de C.G.M.B.urmarindu-se îndeplinirea formalităților si condițiilor de la pct.7. si pct. 8.1. (b). In acest sens va verifica:

-    valabilitatea documentelor menționate la pct. 8.1 .(b);

-    respectarea condițiilor de ambalare si etichetare a produselor furnizate de operatorul economic;

- daca pentru păstră^

Dac.

a)

produselor;

b)    î!transport folosit la furnizarea produselor alimentare asigura condiții tfti^nbalajelor si a calitatii produsUlelo^^s^

'    este prezent la livram2rec^fiO^cȚ^\

^miațjVa sa pa procesul v9fbal.de prgâăre-pfjmke, fumizarea/receptia

ulneplnct deV^â^lpan^țatiy cât și•.c&țat&j\    n

ul djFinspe^tf^la figiizafeâ/feceptlâjmjdepcțzmc) trimite la A.P.I.A. următoarele documente in orginal: procesul verbal de predare-primire, declarația de conformitate, certificatul de calitatea si buletinul de analiza.

III)    inspecție pentru verificarea reclamatiilor, conform pct. 9.

IV)    inspecția la depozit, pentru verificarea:

a)    condițiilor de depozitare;

b)    documentelor de gestiune, respectiv:

i)    situația intrărilor si ieșirilor din depozit;

ii)    inventarul și evidența stocurilor;

iii)    evidenta contabila cu privire la PEAD 2009.

V)    inspecția la destinatarul final (primarii), pentru verificarea documentelor privind:

a)    situația intrărilor;

b)    situația distribuției produselor alimentare;

c)    lista cu persoanele defavorizate;

d)    documentele care atesta eligibilitatea personelor beneficiare;

e)    condiții de păstrare a produselor faina si zahar.

11.4.    In urma inspecției, inspectorul A.P.I.A. întocmeaste un raport de inspecție. Raportul de inspecție va fi semnat de cel care a efectuat inspecția și de o persoană împuternicită de C.G.M.B.sau de primărie, prezenta la inspecție.

11.5.    Raportul de inspecție in original va fi trimis la A.P.I.A. iar copia rămâne la C.G.M.B./primarie. Refuzul semnării raportului de inspecție de către reprezentantul C.G.M.B./primarie nu impiedica trimiterea raportului la A.P.I.A.

11.6.    Cu ocazia inspecției lunare, inspectorul A.P.I.Ar~va—colecta_de la depozit, documentele de la pct. 11.3. II. c), pentru transmitere la A.P.I.A.

Ut !


12. Plata cheltuielilor de depozitare si transport


t,/


12.1.    AP.I.A. plătește C.G.M.B., in contul cheltuielilor d^~dd-poeitare si transport făcute de acesta, o suma de pana la 4% din valoarea produselor receptionate.)respectiv 116.366,45 lei;

12.2.    Cererea pentru rambursarea cheltuielilor de depozitare si transport suportate, va fi depusa la A.P.I.A, de către C.G.M.B. până la data de 25 ale lunii care urmează lunii în care aceste cheltuieli au fost realizate.

12.3.    Suma prezentata pentru rambursare de C.G.M.B.nu poate fi mai mare decât cea din contractul de servicii pentru depozitare sau de transport si in limita sumei prevăzute la punctul 12.1 din prezentul Acord.

12.4.    Pot fi rambursate numai acele sume care au fost plătite de C.G.M.B.pana la data eliberării din depozit a produselor primite, dovedite cu documentele justificative si legate direct de realizarea PEAD 2009.

12.5.    Cererea pentru rambursarea cheltuielilor de depozitare si transport efectuate conform modelului ui (anexa 5), va fi insotita de:

a) copie contract servicii pentru depozitare produse alimentare;

b)    copie contract transport pentru distribuire produse alimentare către autoritati publice

locale;

c)    tabel cu cantitățile de produse alimentare primite și eliberate din depozitele administrate;

d)    facturile fiscale emise in baza contractelor prevăzute la pct. a si b din articol;

Toate aceste documente constituie „dosarul de plata” si se inainteaza cu un borderou.

12.6. Pentru dosarul de plata incomplet sau neconform, A.P.I.A. solicita in scris

completarea si/sau modificarea. Termenul de plata al cererii de rambursare se suspenda intre ^are/completare si data primirii^rasp'unsuțui.k aceasta;.


de 5 zile de la data alimehtariT,Î36fifiliulj‘^.O6 „Programe din Fondul ricola”, A.P.I.A. va efectuatataf cu'mcădxarea in creditele bugetare tie de către MAPDR '


13. Acorduri cu tertii pentru derularea PEAD

13.1.    C.G.M.B.va incheia acorduri de distribuție a produselor alimentare cu destinatarii finali (primăriile) care vor participa la PEAD, pastrand clauzele din acest acord corespunzătoare situațiilor specifice ale acestor acorduri.

13.2.    C.G.M.B. ramane pe deplin răspunzător față de A.P.I.A. privind îndeplinirea

obligațiilor sale din prezentul acord.    A

13.3.    C.G.M.B. are obligația de a prezenta A.P.I.A. acordurilș^ncheiațe ;cu primăriile

pentru derularea PEAD care devin anexe la prezentul acord.    '

14. Raport anual si comunicări intre parti

14.1.    C.G.M.B. întocmește și trimite la A.P.I.A. până la data de 15.0^.2010, un raport referitor la distribuirea produselor alimentare care i-au fost furnizate în cadrul prezentului acord.

=ORNs CI


Raportul va conține:

-    cantitatea din fiecare tip de produs primit si distribuit;

ORIGINALUL


-    numărul de persoane beneficiare;

-    cantitatea din fiecare tip de produs pe persoana beneficiara.

14.2.    C.G.M.B. trebuie să își îndeplinească toate obligațiile privind declarațiile, înștiințările și obligațiile de gestiune si distribuție, transmiterea datelor prevăzute în prezentul acord de cooperare către Direcția Măsuri de Piața din cadrul A.P.I.A., legate de atribuțiile si competentele sale privind derularea PEAD 2009.

14.3.    Părțile din acord sunt obligate să se înștiințeze reciproc, în scris și fără întârziere cu privire la modificarea eventualelor date din acord. Partea care nu a efectuat înștiințarea răspunde pentru pagubele rezultate.

14.4.    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

14.5.    Comunicările între părți se pot face prin posta cu confirmare de primire sau prin fax sau posta electronica cu confirmarea în scris a primirii comunicării.

15. Sancțiuni

15.1    Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură constată și sancționează neregulile, conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 3.149/1992, cu modificările și completările ulterioare.

15.2    Pot constitui nereguli, în sensul prezentei, următoarele:

a)    lipsuri în gestiune;

b)    produse alimentare degradate ca urmare a depozitării și transportului necorespunzător;

c)    distribuirea de produse alimentare către persoanele care nu sunt incluse in categoria beneficiarilor finali;

d)    distribuția cu mai puțin de o lună înainte de expirarea termenului de valabilitate.

15.3. Persoanele găsite vinovate vor înlocui cantitățile de produse alimentare

constatate lipsă, prin achiziționarea de produse alimentare avand aceleași condiții de calitate și

ambala: prejcerințelo i specifice sau vor vira în contul A.P.I.A. contravaloarea


16. Forța majoră

16.1.    Orice eveniment neprevăzut si de neînlăturat, independent de voința pârtilor, intervenit după data semnării acordului si care impiedica executarea acestuia, este considerat ca forța majora si exonerează de răspundere partea care o invoca.

16.2.    Partea care invoca forța majora trebuie sa anunțe cealalta parte in termen de.....

zile de la data apariției respectivului caz de forța majora si sa-i transmită actele doveditoare eliberate de Camera de Comerț si Industrie in termen de cel mult 15 zile de la aceeași data.

16.3.    Partea care invoca forța majora trebuie sa anunțe cealalta parte data incetarii cazului de forța majora in termen de 5 zile de la incetare.

16.4.    Daca forța majora actioneaza pe o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului acord, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

17. Arhivarea documentelor

C.G.M.B.se obligat sa păstreze documentele contabile si justificative proprii si cele de la primarii pe o perioadă de cel puțin 3 ani dp^'fiipclîșierea PEAD 2009 si sa permită accesul inspectorilor si autoritarilor competente l^cestel, in vederea efectuării verificărilor pe care aceste autoritati le considera necesare.

o*


18. Modificarea acorduluiCONFORM

ORIGINALUL I


Părțile pot conveni modificarea clauzelor, prirf act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează derularea PEAD sau care pot afecta efectuarea operațiunilor financiar-bancare și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia.

19. Soluționarea litigiilor

19.1.    Părțile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care poate aparea în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului.

19.2.    Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, A.P.I.A. și C.G.M.B. nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență din prezentul acord, fiecare poate solicita ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești din România.

19.3.    Interpretarea prezentului acord se face conform legii romane, cu respectarea legislației comunitare specifice in materie.

20. Limba care guvernează acordul

Limba care guvernează acordul este limba română.

21.Legea aplicabilă a acordului

22.2.    Acordul s-a încheiat în două exemplare, respectiv câte un exemplar pentru fiecare

parte.

22.3.    Fiecare pagină a prezentului acordului va fi semnată și ștampilată de fiecare parte.

Părțile au înțeles să încheie azi.............. prezentul acord în două exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

CONFORM CU

ORIGINALULAgenția de Plăti si Intervenție pentru Agricultura,


Consiliul General al Municipiului București

Direcția Generală de Asistență Socială a Municpiului București

(semnătura autorizată) LS

(semnătura autorizată) LS

Anexa 1

FIȘA TEHNICĂ: FĂINĂ ALBĂ AMBALATĂ


CONFORM a


1. Caracteristici generale:


Făina albă de grâu va avea următoarele proprietăți organoleptice:

a)    culoare-aspect: alb-gălbui cu nuanța slab-cenușiu și cu particule fiimfetărâțep'

b)    miros: plăcut, specific fainii, fără miros de mucegai, de încins sau alt miros străin;

c)    gust: normal, puțin dulceag, nici amar, nici acru, fără scrâșnet la mestecare (datorat impurităților minerale: pământ, nisip, etc).

Făina albă de grâu va respecta proprietățile fizice și chimice prevăzute în ordinul comun nr 250 /2002 modificat prin ordinul comun nr.545/823/328 din 2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

/UXJLLi


2.1.Cerințe pentru ambalare pungă de 1 kg.

2.1.1    Ambalarea individuală se va face în pungi de 1 kg, cu o folie sau două. Atât materialul de ambalat cât și pachetele trebuie să fie curate, uscate, în stare bună, fără insecte sau mirosuri anormale, capabile să asigure calitatea și durabilitatea produsului.

2.1.2    Punga de 1 kg va fi fabricată din hârtie albită și satinată, cu o densitate cuprinsă între 75 si 80 gr / m1. Operatorul economic va fi în măsură să prezinte certificatul de calitate conform cu ocazia controalelor APIA la locul de producție/ambalare a făinii. Produsele și ambalajele trebuie să fie identice cu cele aflate în circuitul comercial obișnuit.

2.1.3    Materialul de ambalaj și pachetele trebuie depozitate în condiții care să prevină deteriorarea calității, și trebuie vef^^S^pstant înainte de utilizare.


2.2.Cerințe pe Pungile de făină în pachete de l’^-petelor de 10 pungi):    f F

vor fi|ambalate/îm|)reună-în folie, dejyolietilenă transparentă.


2.3. Cerințe pentru ambalarea pb paleți


,7j
Umiditate %, max.

14,5

Aciditate grade, max.

2,8

Conținut de cenușă raportat la substanța uscată %,

max

0,65

Conținut în cenușă insolubilă în HC1 10%, %, max.

0,2

Impurități metalice sub formă de pulbere, g/kg

3,0

sub formă de așchii

lipsă

Conținut de gluten umed %, min.

In funcție de cerințele tehnologice

Indice de deformare a glutenului, milimetri

In funcție de cerințele tehnologice

Conținut de substanțe proteice raportat la substanța uscată %, min

In funcție de cerințele tehnologice

Indice de cădere, secunde, min

In funcție de cerințele tehnologice

Indice Zeleny , minim (ml)

In funcție de cerințele tehnologice

Granulație %, max, rest pe sită de mătase cu latura de 180pm

In funcție de cerințele tehnologice

Determinarea conținutului de gluten umed se va realiza conform SR EN ISO 21415-2/2007

Pachete de 10 kg vor fi ambalate și livrate pe europaleți cu folie de polietilenă transparentă.

3. Inscripționare

Inscripționările de pe pachete trebuie să fie estetice și lizibile. Pachetele trebuie să fie inscripționate și închise corespunzător.

3.1.inscripționare pungi individuale

Inscripționările de pe pachete trebuie să fie estetice și lizibile. Pachetele trebuie să fie inscripționate și închise corespunzător.

3.1.1.Cele două fețe principale (A și C) de prezentare trebuie să cuprindă următoarele informații și să aibă următorul colorit:

a)    GUVERNUL ROMÂNIEI;

b)    MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE;

c)    AGENȚIA DE PLĂTI SI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURA;

d)    FĂINĂ ALBA DE GRÂU (fond alb, caractere negre ARIAL, mărime font 24);

e)    AJUTOR U.E. (fond albastru deschis de lățime minim 3,2 cm, caractere negre, ARIAL, corp de litera 20) si emblema UE conforma;


f)    „AJUTOARE ALIMENTARE COMUNITARE 2009” (caractere negre pe fond alb);

g)    NU ESTE DE VÂNZARE (caractere negre pe fond alb, corp de litera minim 18);

h)    e 1 kg

3.1.2 Fețele laterale trebuie să cuprindă următoarele informații:

Fata laterală stânga

a)    FĂINĂ ALBA DE GRÂU

b)    e 1 Kg

c)    Produs fabricat de :...............(date de identificare și adresă)

d)    Țara de proveniența:

e)    Lot fabricație nr.........................

f)    Produs ambalat de :.......................(date de identificare și adresă in cazul in care societatea

producătoare nu este si cea care a ambalat))

g)    Tara de ambalare:

h)    Lot ambalare nr...........................

i)    în cazul în care distribuția este asigurată de o altă societate, aici trebuie inclusă mențiunea:

„ Produs distribuit de : S.C.............(date de identificare și adresa distribuitorului)..................

Fața laterală dreapta

a)    FĂINĂ DE GRÂU

b)    e 1 Kg    ,___________.

c)    Produs obținut prin măcinarea grâului

CONFOF


MALUL


d)    Conține gluten.

e)    Conținut de cenușă maxim 0,65 %

Informații nutriționale pentru 100 g produs

Valoare energetică: 1470kj / 346 kcal

Proteine..........

......... 9,5 g

Glucide..........

.........74,1 g

Lipide............

.........1,3 gg)    A se păstra în spații uscate, curate și bine aerisite

h)    A se consuma deuaprfSrință înainte de

i)    ATENȚIE !! î^^^sTpEQdus nu e de vânzare3.2. Etichetare pachete de 10 pungi

Se face numai în cazul în care nu este vizibilă inscripționarea de pe toate fețele pachetelor individuale, după cum urmează mai jos.

a)    GUVERNUL ROMÂNIEI;

b)    MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE;

c)    AGENȚIA DE PLĂTI SI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURA;

d)    FĂINĂ ALBA DE GRÂU (fond alb, caractere negre, corp de litera 24)

e)    AJUTOR U.E. (bandă verde deschis de lățime minim 3,2 cm, cu caractere de culoare negru ARIAL, corp de litera minim 20) si emblema UE,

f)    „AJUTOARE ALIMENTARE COMUNITARE 2009” (caractere negre pe fond alb);

g)    NU ESTE DE VÂNZARE (caractere negre pe fond alb, font minim 18);

h)    Cantitate netă : e lkg x 10 buc.;

i)    Numele și adresa producătorului: (se tipărește pe fond alb cu caractere negre, corp de litera min. 20);

j)    Numele și adresa fabricii de ambalare, dacă este alta decât a producătorului: se tipărește pe fond alb cu caractere negre, corp de litera min. 20;

k)    Numele și adresa distribuitorului, dacă este altul decât producătorul: se tipărește pe fond alb cu caractere negre, corp de litera 20;

l)    A se consuma de preferință înainte de : zz/ll/aaaa (se tipărește pe fond alb cu caractere negre cu mărimea minimă a fontului de 20);

Toate informațiile trebuiesc tipărite pe etichete astfel încât să fie lizibile, vizibile, imposibilă schimbarea sau îndepărtarea lor fără a lăsa urme vizibile sau fără a deteriora ambalajul. Se impune păstrarea integrității ambalajului. Cerneala sau tușul care se folosesc pentru inscripționarea ambalajului nu trebuie să contamineze produsul.

Pe punga de 1 kg sau pe pachetul de 10 kg, operatorul economic nu-și va trece coordonatele și sigla, dacă nu este producător, ambalator sau nu asigura furnizarea produsului.

3.3.Etichetare paiet

iSVs


Paletii folosiți nu sunt etichetați.

ÎS    »

4. Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al fainii albe de grâu treouie să fie dâ minim 5 luni din momentul furnizării și recepționării la depozitele Consiliului Județean-’.,. S.S

FIȘA TEHNICA: ZAHAR ALB STANDARD AMBALAT

1. Caracteristici generale

Calitatea zahărului din stocurile de intervenție este în conformitate cu prevederile din anexa IV, partea B, secțiunea II din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispozițiile specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP ).


Sa^&mizat trebuie sa fie uscat, în tristele degranuîatie omogenă, liber-aracțenstici: :f-, stÂTbfmăy-dÂȘfîȘta^ granulate omogene care


ĂL SIV M“


ii


-    b) gradul minim de polarizare:    99,70;

-    c) conținutul maxim de umiditate:    0,06 %;

-    d) conținut maxim de zahăr invertit: 0,04 %;

-    e) numărul de puncte stabilit la alineatul (2) nu depășește 22 și nici nu depășește:

-    15 pentru conținutul de cenușă;

-    9 pentru tipul de culoare, stabilit prin metoda Institutului pentru tehnologie agricolă din Brunswick (denumită în continuare, "metoda Brunswick");

-    6 pentru culoarea soluției, stabilită prin metoda Comisiei internaționale pentru uniformizarea metodelor de analiză a zahărului (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) (denumită în continuare "metoda ICUMSA").

2.    Un punct corespunde cu:

-    a) 0,0018 % conținut de cenușă, stabilit prin metoda ICUMSA la 280 Brix;

-    b) 0,5 unități de tip de culoare, stabilite prin metoda BriuîMMck§?U:U

-    c) 7,5 unități ale culorii soluției, stabilite prin metoda IGUMȘA>.. AA

3.    Metodele pentru stabilirea factorilor menționați ^alineatul‘(l)f’Sunt cele utilizate pentru

stabilirea factorilor din cadrul măsurilor de intervenție.‘\U

\\


\\

2. Ambalare

cu


î-i g:

-sisî


Hm


2.1. Cerințe pentru ambalare pungă de 1 kg.

2.1.1    Ambalarea individuală se va face în pungi de 1 kg, cu o folie @fdbț52ț.^ț^fnât^|£ah 1 de ambalat cât și pachetele trebuie să fie curate, uscate, în stare Htrnăp-f^Tnseete'-sâ-U'-mifosuri anormale, capabile să asigure calitatea și durabilitatea produsului.

2.1.2    Punga de 1 kg va fi fabricată din hârtie, albită și satinată, cu o densitate cuprinsă între 75 și 80 gr / m2. Operatorul va deține și va fi în măsură să prezinte certificatul de calitate conform, cu ocazia controalelor APIA la locul de ambalare a zahărului. Produsele și ambalajele trebuie să fie identice cu cele aflate în circuitul comercial obișnuit.

2.1.3    Materialul de ambalaj și pachetele trebuie depozitate în condiții care să prevină deteriorarea calității și verificate constant înainte de utilizare.

2.3.2.    Cerințe pentru ambalarea pachetelor de 10 pungi

Pungile de zahăr de 1 kg trebuie ambalate împreună în pachete de câte 10 pungi cu folie de polietilenă transparentă.

2.3.3.    Cerințe pentru ambalarea pe paleti

Pachete de 10 kg vor fi ambalate și livrate pe europaleți cu folie de polietilenă transparentă.

3. Inscripționarea pachetelor

Inscripționările de pe pachete trebuie să fie estetice și lizibile. Pachetele trebuie să fie inscripționate și închise corespunzător.

3.1. Pungi individuale trebuie să aibă înscrise următoarele mențiuni:

Fața A: cuprinde următoarele informații și trebuie să aibă următorul colorit:

a)    GUVERNUL ROMÂNIEI;

b)    MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE;

c)    AGENȚIA DE PLĂTI SI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURA;

d)    denumirea și tipul produsului ”ZAHĂR ALB” tipărită lizibil central cu caractere de culoarea neagră pe fundal alb (Arial corp litera 24);

e)    AJUTOR U.E. (fond albastru deschis de lățime minim 3,2 cm, caractere negre, ARIAL, corp de litera 20) și emblema UE,


I) „ajutoa:

ere negre pe fond alb); litera minim 18)


12


g)    NU ES

h)    1 kg Fața la

a) ZAHÂ

b)    1 Kg e

c)    Țara de proveniență:

d)    Lot fabricație nr.........................

e)    Produs ambalat de : ..............(date de identificare și adresă în cazul în care societatea

producătoare nu este și cea care a ambalat)

f)    Țara de ambalare:

g)    Lot ambalare nr...........................

h)    în cazul în care livrarea este asigurată de o altă societate, aici trebuie inclusă mențiunea:

„ Produs livrat de : S.C.............(date de identificare și adresa operatorului care asigură livrarea).

:OHFQRf$ OrUGthtAIAIL


Fata C: idem fața A.

Fata laterala D:

1)    produsul    /

2)    tipărită lizibil greutatea garantată: ”MASA/METĂ: ețȚ k^^TT'Sarăcîere'de" culoarea negru pe

fundal alb (Arial corp 16);    VX, ujȚȚ':'

3)    tipărit lizibil denumirea și adresa producățorului; c.u .caractere de culoarea neagră pe fundal alb (Ari al corp 12 );

4)    denumirea și adresa ambalatorului (dacă este diferită de producător) cu caractere de culoarea neagră pe fundal alb (Arial corp 12);

5)    țara de origine cu caractere de culoarea neagră pe fundal alb (Arial corp 12);

6)    numărul lotului de producție care permite identificarea produsului;

7)    “termen de valabilitate: nelimitat “cu caractere de culoarea neagră pe fundal alb (Arial corp 12);

8)    data ambalării (luna și anul) cu caractere de culoarea neagră pe fundal alb (Arial corp 12);

9)    ”SR 11:1995” cu caractere de culoarea neagră pe fundal alb (Arial corp 16);

10)    “Condiții de păstrare:

-    a se păstră la loc uscat, dezinfectat și deratizat la o temperatură de maxim 20° C și o umiditate relativă a aerului de maxim 75%.

-    oscilațiile de temperatură din depozite nu trebuie să depășească ± 5° C.

Inscripționarea sa aiba caractere de culoarea neagră pe fundal alb (arial corp 12).

Pungile individuale de 1 kg. vor fi ambalate în pachete de cate 10. Pachetele de 10 kg vor fi paletate.

Atât pachetele cât și paleții care sunt ambalați în folie de polietilenă transparentă nu trebuie etichetați.

3.2. Etichetare pachete de 10 pungi

Se face numai în cazul în care nu este vizibilă inscripționarea de pe toate fețele pachetelor individuale, după cum urmează mai jos.

a)    GUVERNUL ROMÂNIEI;

b)    MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE;

c)    AGENȚIA DE PLĂTI SI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURA;

d)    ZAE1ĂR ALB (fond alb, caractere negre, corp de litera 24)

e)    AJUTOR U.E. (bandă verde deschis de lățime minim 3,2 cm, cu caractere de culoare negru ARIAL, corp de litera minim 20) și emblema UE,

I),,AJUTOARE ALIMENTARE COMUNITARE 2009” (caractere negre pe fond alb);

g)    NU ESTE DE VÂNZARE (caractere negre pe fond alb, font minim 18);

h)    Cantitate netă :lkg e x 10 buc.;

i)    Numele și adresa fabricii de ambalare, dacă este alta decât a producătorului: se tipărește pe fond alb cu caractere negre, corp de litera min. 20;

rarea este asigurată de o altă societate, aici trebuie inclusă mențiunea:

(date de identificare^și adresa operatorului care asigură tipăfeșteț.pe fpndfalN ou caractere negre cu mărimea13


/J


Pe punga de 1 kg sau pe pachetul de 10 kg, operatorul economic nu-și va trece coordonatele și sigla, dacă nu este producător, ambalator sau operator care face livrarea produsului.

Toate informațiile necesare trebuie să fie tipărite astfel încât să fie imposibilă schimbarea sau îndepărtarea lor fără a lăsa urme vizibile. Se impune păstrarea integrității ambalajului.

Cerneala sau tușul care se folosesc pentru inscripționarea ambalajului nu trebuie să contamineze produsul.

3.3.Etichetare paiet

Paleții folosiți nu sunt etichetați.


Depozitul C.G.M.B.si cantitatiie de ajutoare pe fiecare depozit ce vor fi furnizate

Nr.

crt.

Adresa depozitului

Capacitate

(tone)

Cantitatea de produse repartizata

Persoana de contact,

responsabila cu depozitarea

faina

zahar

1.

Semnătură reprezentantului

C.G.M.B.


PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Nr....../......

întocmit în prezența reprezentanților:

1.    AP1A2 .................................................................................................................

(numele și prenumele)

2.    C.G.M.B............................/ reprezentat de.............................................................

(județul)    (numele și prenumele)

3.    Operatorului economic:............................./ reprezentat de...................................................

(denumirea operatorului economic)    (numele si prenumele)

Subsemnatul..............................................., in calitate de reprezentant al C.G.M.B.

(numele ș, prenumele reprezentantului COMB), confirm primir£a urrnătoare

lor produse

alimentare:

la depozitul


Denumirea produsului alimentar

Cantitate

(tone)

0

oservatii

_

C0MFORK CU

, yfiit'jphMALUL

care au fost livrate la data de........................de către Z

. ^denumirea operatorului economic)

(denumirea și adresa

Primirea a avut loc fără rezerve referitoare la calitatea produselor alimentare și a ambalajului acestora.

Se anexeaza la prezentul proces-verbal, următoarele documente prezentate la livrare de operatorul economic si care vor fi trimise la APIA:

-    certificat de calitate (nr./data):.....................................................................................................

-    declarație de conformitate (nr./data):...........................................................................................

-    buletin de analiza (nr./data):.........................................................................................................

Inspectorului APIA (semnătură)


Reprezentantul

C.G.M.B.

(semnătură si stampila)


Reprezentantul operatorului economic (semnătură si stampila)


Grafic al distribuirii ajutoarelor alimentare PEAD 2009 de ia depozitul C.G.M.B.la primarii

Nr.

crt.

Primăria

beneficiara

Cantitate

Data

distribuirii

Persoana responsabila din partea primăriei (nume/telefon)

zahar

faina

1.

2.

n ....
16


Anexa 5


Cerere

pentru rambursarea cheltuielilor de depozitare si transport a produselor alimentare


Număr si data intrării la CJ - APIA :


A. Informații generale


1. Scopul:


depunere cerere


2. Consiliului județean: Cod Fiscal:

Adresa:

Banca:

Cont bancar:


modificarea cererii depuse in data de


3. Acordul nr:

4. Perioada cuprinsă în acord:

de la

la

B. Informații detaliate:


Perioada Ia care se refera cheltuielile justificate:

Cantitati pe produse:

-    faina :......tone recepționate,..........tone distribuite;

-    zahar : tone recepționate,..........tone distribuite.

Solicitam rambursareaurmatoarelor cheltuieli:

-    de depozitare, în valoare de...........................lei(cu TVA).

-    de transport, în valoare de .........................lei (cu TVA).

Total valoare:...........................lei (cu TVA).

La prezenta cerere anexăm unnătoarele documente care confirmă efectuarea2.........................................................................

3    .........................................................................

4    .........................................................................


Numărul total de pagini al tuturor documentelor depuse (inclusiv prezenta cerere) este de......


DECLARAȚIE:

Declar că toate datele din prezenta cerere pentru depozitarea si transportul produselor alimentare la autoritatile publice locale/organizații de caritate sunt conforme cu condițiile legale din H.G. nr.600/2009 și cu acordul nr. ..............din......

Declar că sunt pe deplin conștient de răspunderea penală în cazul unor declarații false sau care ascund adevărul în prezenta cerere semnată de mine.

C. Locul întocmirii cererii

Data


Persoana/persoanele împuternicite ale C.G.M.B.

Nume si prenume    Semnătură si stampila1

Ambalare

2

Se completează daca inspectorul APIA este prezent

Nota:

In cazul in care exista obiectiuni, livrarea este refuzata de reprezentantul C.G.M.B.. Obiectiunile sunt consemnate pe verso sub semnătură pârtilor prezente.

Paletiisipghăpjîșuierati ambalaje nerecuperabile.

np^e&dza in- f exemplare, pentru furnizările făcute de un singur operator economic in aceiași zi, cate unul 2rte, originalul pentru APIA.

m/rulĂtrgȘ&ptuîuj pffypes-verbal va f pat de C.G.M/B-..‘;,