Hotărârea nr. 303/2009

HOTARAREnr. 303 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII AL CENTRULUI DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A TRAITIEI SI CREATIEI POPULARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - CONSOLIDARE, MODERNIZARE, REFUNCTIONALIZARE IMOBIL, PIATA LAHOVARI NR. 7, SECTORUL 1, BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Centrului de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare al Municipiului București - Consolidare, modernizare, refuncționalizare imobil, Piața Lahovari nr.7, sectorul 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Centrului de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare al Municipiului București - Consolidare, modernizare, refuncționalizare imobil, Piața Lahovari nr. 7, sectorul 1, București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 31.08.2009.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


xjjjib.pA!'- -

Anexa la HCGMB nr.    /3/V^3

Indicatorii tehnico-economici aferenti

J

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Centrului de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare al Municipiului București - Consolidare, Modernizare, Refuncționalizare Imobil, Piața Lahovari Nr. 7, Sectorul 1, București

• Valoarea totală a investiției    7.446.551 LEI

(la prețuri din 28.11.2008)

• din care C+M


4.787.337 LEI


o Anul I o Anul II


4.200.000 LEI 3.246.551 LEI


• Durata execuției

J


21 luni