Hotărârea nr. 302/2009

HOTARAREnr. 302 din 2009-08-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 254/2008 PRIVIND ADMINISTRAREA RETELEI STRADALE PRINCIPALE SI A LUCRARILOR DE ARTA IN MUNICIPIUL BUCURESTI

H OTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale, Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea anexei 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 prin transmiterea străzii Ghidiceni (Prelungirea Ghencea - limită administrativă) din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 rămân neschimbate.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

București, 31.08r20 Nr. 302

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București,    305 55 00; www.bucuresti-primaria.

ro