Hotărârea nr. 300/2009

HOTARAREnr. 300 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA A 36 INTERSECTII IN MUNICIPIUL BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București^

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Modernizarea/ semaforizarea a 36 intersecții în Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu Cap. III, secțiunea a 3 - a, art. 44 din Legea nr. 273/2006, privindJinanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentațiile tehnico-economice pentru un număr de 36 intersecții de pe teritoriul Municipiului București ai căror indicatori tehnico-economici sunt prezentați în anexele 1 - 36.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Anexele 1-36 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.


PREȘEDINTE DE EDINȚĂ,

Murg Călin

București, 31.08.

Nr. 300

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, RomânraȘțel    Q5JB5 00; www.bucuresti-orimaria.ro


ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B NR.JiG/

c/-

\\'iV


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului


MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A N^INTERSECTII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 1 Sos. Pantelimon 285

»

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    920 802 lei / 216 661 euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj    795 834

CON

OR^

FOI

Asistenta tehnica, consultanta

Studii si proiectare

31365

39 965

Capacitati

• Automate de dirijare a circulației

= î

buc.

• Camere de tragere

= 9

buc

• Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 18

buc.

• Camere de detecție video

= 2

buc.

• Butoni pentru pietoni

= 4

buc.

• Detectoare inductive in carosabil

= 6

buc.

• Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 2

buc.

• Indicatoare rutiere

= 20

buc.

• Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 20

buc.

• Marcaje rutiere

= 116

mp.

• Butoni reflectorizanti

= 45

buc.

• Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

= 34

mp.

f ML

...» , & ftreo


3 Durata de realizare a investiției


3 luniANEXA nr. 2 la H.C.G.M.B NR.3.^/^/^/-

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului    ,

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A ^INTERSECTII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 2 Str. Dimitrie Pompei - Metrou “Pipera”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    894 062 lei/210 368 euro

Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare


771 578

30 409 39 965


CONFORM c OR1GIMAIAH


2 CapacitatiAutomate de dirijare a circulației

= 1

buc. /L

Camere de tragere

= 10

buc iK

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 14

buc.

Camere de detecție video

= 2

buc.

Butoni pentru pietoni

= 6

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 2

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 4

buc.

Indicatoare rutiere

= 22

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 22

buc.

Marcaje rutiere

= 100

mp.

Butoni reflectorizanti

= 22

buc.INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A INTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 3 B-dul Basarabia - Str. Dudești - Pantelimon

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    2 208 726 Iei/ 519 701euro

Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare

1 952 029 76 933 53 287


2 Capacitati

Automate de dirijare a circulației

Camere de tragere

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

Camere de detecție video

Butoni pentru pietoni

Detectoare inductive in carosabil

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

Indicatoare rutiere

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

Marcaje rutiere

Butoni reflectori za nti

Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii


3 Durata de realizare a investiției

3 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A XINTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr.4 Șos. Pantelimon - Str. Baicului

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    993 948 lei/233 871 euro

Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare

862 186 f

33 980 ' 39 965


2 Capacitati

Automate de dirijare a circulației

Camere de tragere

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

Camere de detecție video

Butoni pentru pietoni

Detectoare inductive in carosabil

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

Indicatoare rutiere

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

Marcaje rutiere

Butoni reflectorizanti

Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

COHFOR^ CU ORIGINALULDurata de realizare a investiției

3 luniANEXA nr. 5 la H.C.G.M.B NR.,?C^Âe/-


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului    z,

-o

MODERNIZAREA / SEMAFORIZAREA A^INTERȘECTII IN MUNICIPIUL B UCURESTI

INTERSECȚIA Nr. 5 Str. Străulești - Str. Coralilor

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    867 045 lei/204 012euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare


747 070

29 444 39 965


'conformă


OR.h'sfW/ș.r i i


2 CapacitatiAutomate de dirijare a circulației

= 1

//    /CȚ

1 1 /    H#'

Lduc.

Camere de tragere

= 8

buc

V,

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 14

buc.

Camere de detecție video

= 3

buc. "

Butoni pentru pietoni

= 6

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 4

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 0

buc.

Indicatoare rutiere

= 23

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 23

buc.

Marcaje rutiere

= 40

mp.

Butoni reflectorizanti

= 40

buc.


3 Durata de realizare a investiției


3 luni

40


/C.U6- 1INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A^INTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 6 Str.Eroii Sanitari-Școala generală 150

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1 517 945 lei/357 163euro

Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare

2 Capacitati


•    Automate de dirijare a circulației

•    Camere de tragere

•    Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

•    Camere de detecție video

•    Butoni pentru pietoni

•    Detectoare inductive in carosabil

•    Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

•    Indicatoare rutiere

•    Stâlpi pentru indicatoare rutiere

•    Marcaje rutiere

•    Butoni reflectorizanti

= 1 = 6 = 7 = 2 = 2 = 4 = 0 = 24 = 24 = 533 = 19
ANEXA nr. 7 la H.C.G.M.B NR.-^TZ.^/'^-

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA / SEMAFORIZAREA A ^INTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 7 Str. Agricultori -Str. Orzari

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    942 055 lei/221 661euro

Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare


2 Capacitati


Automate de dirijare a circulației Camere de tragere

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie Camere de detecție video Butoni pentru pietoni Detectoare inductive in carosabil

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai Indicatoare rutiere Stâlpi pentru indicatoare rutiere Marcaje rutiere Butoni reflectori za nti

3 Durata de realizare a investiției

3 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului    2 r >

MODERNIZAREA / SEMAFORIZAREA A^ INTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 8 Str. Fabrica de Glucoză- Șos. Petricani

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    960 261 lei/225 945euro

Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare

2 Capacitati


Automate de dirijare a circulației Camere de tragere

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie Camere de detecție video Butoni pentru pietoni Detectoare inductive in carosabil


Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai Indicatoare rutiere Stâlpi pentru indicatoare rutiere Marcaje rutiere Butoni reflectorizanti

108 mp. 42 buc.


3 Durata de realizare a investiției

3 luniANEXA nr. 9 Ia H.C.G.M.B NR.


?/V’


.f-


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A ^INTERSECȚII IN MUNICIPIUL B UCURESTI

INTERSECȚIA Nr. 9 Șos. Fundeni -Str. Itzcani

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    791 605 lei/186 261euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare


678 640

26 746 39 965


CONFORM CU

ORIGINALUL


2 Capacitati


Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

Camere de tragere

= 5

buc

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 6

buc.

Camere de detecție video

= 2

buc.

Butoni pentru pietoni

= 0

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 4

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 0

buc.

Indicatoare rutiere

= 31

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 31

buc.

Marcaje rutiere

= 160

mp.

Butoni reflectori za nti

= 46

buc.


3 Durata de realizare a investiției


3 luni


ANEXA nr. 10 Ia H.C.G.M.B NR,ZZZZ/--Z. ^c.j

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA A ^INTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr.10 B-duI L. Catargiu - Str. G. Alexandrescu

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1 580 479 lei/371 879 euro

Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare


1 394 229 54 39


54 94*COHF0R^2 Capacitati


Automate de dirijare a circulației

= 1 .

Camere de tragere

= 5

buc

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 13

buc.

Camere de detecție video

= 3

buc.

Butoni pentru pietoni

= 4

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 6

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 0

buc.

Indicatoare rutiere

= 37

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 37

buc.

Marcaje rutiere

= 329

mp.

Butoni reflectori za nti

= 82

buc.3 Durata de realizare a investiției


3 luni


/-'■, ta. w iM.', —

/A0MB«CTRAȚ}*t - V RĂZtOR 12) i\ Mfi.2 A?/

\ EE? f

'•v__XtV /

Ju!L 6kJ

“«a


1^--

(WjJLiA$ /C'. O 9

:!7. lEo 9


'.V 'A

■' /


Z-XJ/


ANEXA nr. 11 la H.C.G.M.B NR,.7vaZ-.?/’ cN

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA A^INTERSECTII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 11 Str. Mihai Eminescu - Str. Icoanei

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    939 582 Iei/221 078euro

Din care:

Lucrări de construcții montaj    812 870

Asistenta tehnica, consultanta    32 037r

Studii si proiectare    39    965JCONFOKÎUS

2 Capacitati

Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

Camere de tragere

= 10

buc

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 14

buc.

Camere de detecție video

= 3

buc.

Butoni pentru pietoni

= 0

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 4

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 0

buc.

Indicatoare rutiere

= 22

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 22

buc.

Marcaje rutiere

= 181

mp.

Butoni reflectorizanti

= 63

buc.

3 Durata de realizare a investiției

3 luni
ANEXA nr. 12 la H.C.G.M.B NR.^£S6^'


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului

MODERNIZAREA / SEMAFORIZAREA A^INȚEKSECTII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


INTERSECȚIA Nr. 12 B-dul luliu Maniu - Str. Răsăritului

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1 175 243 lei/276 529euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare


026 639 40 461 39 965Ud:

r-

v *

\\ .


2 Capacitati


Automate de dirijare a circulației

Camere de tragere

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

Camere de detecție video

Butoni pentru pietoni

Detectoare inductive in carosabil

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

Indicatoare rutiere

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

Marcaje rutiere

Butoni reflectorizanti


ww's -2 5

Unwi

f ? ‘i    £ <'

= 1

buc.

= 17

buc

= 25

buc.

= 6

buc.

= 0

buc.

= 8

buc.

= 0

buc.

= 37

buc.

= 37

buc.

= 289

mp.

= 100

buc.


3 Durata de realizare a investiției


3 luniANEXA nr.INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

IN


INTERSECȚIA Nr.13 Șos. Pipera -Str. Aviației

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    783 2091ei/184 285euro

Din care:

Lucrări de construcții montaj    671    024

Asistenta tehnica, consultanta    26    446

Studii si proiectare    39    965

1 Capacitati

•    Automate de dirijare a circulației

•    Camere de tragere

•    Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

•    Camere de detecție video

•    Butoni pentru pietoni

•    Detectoare inductive in carosabil

•    Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

•    Indicatoare rutiere

•    Stâlpi pentru indicatoare rutiere

•    Marcaje rutiere

•    Butoni reflectorizanti


H.*"

vuhr'

w M sws

S A!

7 v J '1,

--------'—

—-----------

= 1

buc.

= 8

buc

= 6

buc.

= 2

buc.

= 2

buc.

= 4

buc.

= 0

buc.

= 17

buc.

= 17

buc.

= 134

mp.

= 38

buc.


2 Durata de realizare a investiției

3 luni

ANEXA nr. 14 la H.C.G.M.B


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului


MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A/^INTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 14 Str. A. Șerbănescu - Str. S. Burileanu

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1 155 081 lei/271 784euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare


1 008 350 39 740 39 965CONFORM O*


2 Capacitati


Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

Camere de tragere    .

= 21

buc

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 29

buc.

Camere de detecție video

= 3

buc.

Butoni pentru pietoni

= 0

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 6

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 2

buc.

Indicatoare rutiere

= 35

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 35

buc.

Marcaje rutiere

= 203

mp.

Butoni reflectorizant!

= 116

buc.


3 Durata de realizare a investiției


3 luni


"SA\

Cm RĂNILOR    ?

A ^.2    /<>/


ăNCȘJl&h    Inc 7?


ANEXA nr. 15 la


H.C.G.M.B NR..INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA A ^INTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr.15 Calea Giulești -Școala generală 163.,

Z/N' ' ■!

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1 117 460 lei/262 932 euro    r

__’7,g

Din care:

Lucrări de construcții montaj

981 473

Asistenta tehnica, consultanta

38 682

Studii si proiectare

31 972 i~

!

St ?

ORWi (

Capacitati

no'f

MNAI.A

• Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

• Camere de tragere

= 7

buc

• Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 14

buc.

• Camere de detecție video

= 2

buc.

• Bufoni pentru pietoni

= 2

buc.

• Detectoare inductive in carosabil

= 4

buc.

• Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 0

buc.

• Indicatoare rutiere

= 17

buc.

• Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 17

buc.

• Marcaje rutiere

= 500

mp.

• Bufoni reflectori za nti

= 55

buc.

Durata de realizare a investiției

3 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA A^INTERSECTII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr.16 Str. Ion Iriceanu - Școala generală 102

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1 214 562 lei/285 782 euro


1 069 555 42 153


Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta

Studii si proiectare    31 972

[con?

7; ? fi |

Capacitati

---

• Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

• Camere de tragere

= 5

buc

• Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 7

buc.

• Camere de detecție video

= 2

buc.

• Butoni pentru pietoni

= 2

buc.

• Detectoare inductive in carosabil

= 6

buc.

• Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 0

buc.

• Indicatoare rutiere

= 19

buc.

• Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 19

buc.

• Marcaje rutiere

= 819

mp.

• Butoni refiectorizanti

= 36

buc.

3 Durata de realizare a investiției

3 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului


MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA A ^INTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 17 B-dul Ghencea - Capăt tramvai 41

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1 237 754 lei/291 237euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare


2 Capacitati


Automate de dirijare a circulației Camere de tragere

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

Camere de detecție video

Butoni pentru pietoni

Detectoare inductive in carosabil

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

Indicatoare rutiere

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

Marcaje rutiere

Butoni reflectori za nti= 20 = 21 = 4 = 0 = 5 = 8 = 36 = 36


buc

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.


= 131 mp.


= 39 buc.


3 Durata de realizare a investiției


3 luniANEXA nr. 18 la H.C.G.M.B NR.3£.%'3/c^'


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A^S VTERȘECTII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


INTERSECȚIA Nr.18 Str. Icoanei - Str. Calderon - Str. Pictor Verona


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)


1 132 144 lei/266 388 euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare


987 544

38    920

39    9652 Capacitati


Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

Camere de tragere

= 16

buc

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 19

buc.

Camere de detecție video

= 4

buc.

Butoni pentru pietoni

= 0

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 6

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 0

buc.

Indicatoare rutiere

= 36

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 36

buc.

Marcaje rutiere

= 218

mp.

Butoni reflectori za nti

= 93

buc.


3 Durata de realizare a investiției


3 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectuluiMODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A ^TINTERSECTII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 19 Complex RATB Titan

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1 225 258 lei/288 297euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta


1 059 923 41 773

53 287,!

Capacitati

COHr

O 5

L/: j;-..

,< ii a j

• Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

• Camere de tragere

= 17

buc

• Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 27

buc.

• Camere de detecție video

= 4

buc.

• Butoni pentru pietoni

= 10

buc.

• Detectoare inductive in carosabil

= 6

buc.

• Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 6

buc.

• Indicatoare rutiere

= 31

buc.

• Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 31

buc.

• Marcaje rutiere

= 240

mp.

• Butoni reflectorizant'!

= 64

buc.


Durata de realizare a investiției


3 luniANEXA nr. 20 la H.C.G.M.B NRINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A ^INTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


INTERSECȚIA Nr. 20 Str. C. A. Rosetti - Calea Victoriei


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare


2 CapacitatiAutomate de dirijare a circulației

= 1

buc.

Camere de tragere

= 8

buc

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 4

buc.

Camere de detecție video

= 1

buc.

Butoni pentru pietoni

= 2

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 4

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 0

buc.

Indicatoare rutiere

= 12

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 12

buc.

Marcaje rutiere

= 452

mp.

Butoni reflectori za nti

= 11

buc.


3 Durata de realizare a investiției


3 luni
ANEXA nr. 21 la H.C.G.M.B NR.:?.<S<J/'

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A ^INTERSECȚII IN MUNICIPIUL B UCURESTI

INTERSECȚIA Nr. 21 Șos. Olteniței 218

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    869 964 Iei/204 697euro

Din care:

Lucrări de construcții montaj    749    718

Asistenta tehnica, consultanta    29    548

Studii si proiectare    39    965

2    Capacitati

•    Automate de dirijare a circuiatiei

•    Camere de tragere

•    Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

•    Camere de detecție video

•    Bufoni pentru pietoni

•    Detectoare inductive in carosabil

•    Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

•    Indicatoare rutiere

•    Stâlpi pentru indicatoare rutiere

•    Marcaje rutiere

•    Bufoni reflectorizant'!


= 1

buc.

= 5

buc

= 14

buc.

= 2

buc.

= 0

buc.

= 0

buc.

= 0

buc.

= 19

buc.

= 19

buc.

= 201

mp.

= 34

buc.


3 Durata de realizare a investiției

3 luni
ANEXA nr. 22 la H.C.G.M.B NR.^297'c^'


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului


MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A-îtflNTERSECTII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 22 B-dul Dacia - Str. Aurel Vlaicu


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    922 510 lei/217 062 euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare1 GBȘGiHAIUt


2 Capacitati


Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

Camere de tragere

= 8

buc

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 12

buc.

Camere de detecție video

= 4

buc.

Butoni pentru pietoni

= 0

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 5

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 0

buc.

Indicatoare rutiere

= 36

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 36

buc.

Marcaje rutiere

= 167

mp.

Butoni reflectori za nti

= 63

buc.


3 Durata de realizare a investiției


3 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA / SEMAFORIZAREA A^8 INTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

«CX-


INTERSECȚIA Nr.23 Str. Iancu Cavaler de Flondor - Pache Protpp&pescu 1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1 460 200 lei/ 343 576 euro    A; < ?-

Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare

2 CapacitatiAutomate de dirijare a circulației

Camere de tragere

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

Camere de detecție video

Butoni pentru pietoni

Detectoare inductive in carosabil

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

Indicatoare rutiere

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

Marcaje rutiere

Butoni reflectori za nti


= 1 = 4 = 10 = 3 = 0 = 0 = 0 = 23 = 23


buc.

buc

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.


= 353 mp. = 149 buc.


3 Durata de realizare a investiției

3 luni


n-.TTINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A INTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 24 Str. Vasile Pârvan

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    853 880 lei/ 200 914 euro

Din care:


COHFOR^ CU i 0ROHALUL......


Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare

2 Capacitati

Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

Camere de tragere

= 3

buc

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 6

buc.

Camere de detecție video

= 3

buc.

Butoni pentru pietoni

= 1

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 0

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 0

buc.

Indicatoare rutiere

= 46

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 46

buc.

Marcaje rutiere

= 623

mp.

Butoni reflectorizanti

= 232

buc.

3 Durata de realizare a investiției

3 luniANEXA nr. 25 Ia H.C.G.M.B NR.-3£S#/'°^’ 2cC°

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A 2NINTERSECTII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr. 25 Str. Grațioasă - Capăt linie tramvai 5


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1 533 253 Iei/360 765 euro

Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare

Capacitati

Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

Camere de tragere

= 18

buc

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 19

buc.

Camere de detecție video

= 4

buc.

Butoni pentru pietoni

= 0

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 8

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 5

buc.

Indicatoare rutiere

= 43

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 43

buc.

Marcaje rutiere

= 401

mp.

Butoni reflectorizanti

= 21

buc.

3 Durata de realizare a investiției

3 luni


ANEXA nr. 26 Ia H.C.G.M.B NR.INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului

MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA A ^INTERSECȚII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


INTERSECȚIA Nr. 26 Str. Jiului - Str. Dridu

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    895 744 Iei/210 764 euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare


773 105

30 469 39 965CONFORM CU

ORsGȘNAiUL


2 Capacitati


Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

Camere de tragere

= 8

buc

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 12

buc.

Camere de detecție video

= 2

buc.

Butoni pentru pietoni

= 0

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 4

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 0

buc.

Indicatoare rutiere

= 23

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 23

buc.

Marcaje rutiere

= 195

mp.

Butoni reflectorizanti

= 58

buc.


3 Durata de realizare a investiției


3 luniANEXA nrINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA A INTERSECȚII IN MUNICIPIUL B UCURESTI

INTERSECȚIA Nr. 27 Str. Sf. Elefterie

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    753 419 lei/ 177 276 euro

!>

Vi


Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare

644 001

25 381 39 965Capacitati

ț origih

Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

Camere de tragere

= 6

buc

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 5

buc.

Camere de detecție video

= 1

buc.

Butoni pentru pietoni

= 2

buc.

Detectoare inductive in carosabil

= 2

buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 0

buc.

Indicatoare rutiere

= 38

buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 38

buc.

Marcaje rutiere

= 195

mp.

Butoni reflectorizanti

= 50

buc.

3 Durata de realizare a investiției

3 luni


ANEXA nr. 28 la H.C.G.M.B NR.^VXZ.3/'


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului


MODERNIZAREA / SEMAFORIZAREA A^ȘINTERSECTII IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTERSECȚIA Nr.28 B-dul Timișoara Str. Romancierilor

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1 204 200 lei/ 283 343 euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj Asistenta tehnica, consultanta Studii si proiectare


1 052 905 41 497iCOHFORî


96^5.

Capacitati

• Automate de dirijare a circulației

= 1

buc.

• Camere de tragere

= 10

buc

• Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

= 29

buc.

• Camere de detecție video

= 3

buc.

• Butoni pentru pietoni

= 0

buc.

• Detectoare inductive in carosabil

= 0

buc.

• Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

= 4

buc.

• Indicatoare rutiere

= 40

buc.

• Stâlpi pentru indicatoare rutiere

= 40

buc.

• Marcaje rutiere

= 231

mp.

• Butoni reflectorizant

= 96

buc.Durata de realizare a investiției


3 luni

/ /, Nn a. 7 syci

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA INTERSECȚIEI

Sos.Fundeni - Str.Campul cu narcise

IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):    1194998 Lei / 281175 Euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj: Asistenta tehnica, consultanta: Studii si proiectare:


1034466 Lei 41379 Lei 41487 LeiÎOHFORM CU

n?U®NALUL


2 Capacitati


Automate de dirijare a circulației

1 buc.

Camere de tragere

16 buc.

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

17 buc.

Camere de detecție video

4 buc.

Butoni pentru pietoni

0 buc.

Detectoare inductive in carosabil

5 buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

0 buc.

Indicatoare rutiere

21 buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

21 buc.

Marcaje rutiere

305,00 mp

Butoni reflectorizanti

100 buc.INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA INTERSECȚIEI
Sos.Berceni - Bdul Metalurgiei
IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):    1980388 Lei / 465973 Euro

Din care:

Lucrări de construcții montaj:

1746513 Lei

Asistenta tehnica, consultanta:

69862 Lei

CONFORM

Studii si proiectare:

41487 Lei

Vw$r' ii    C-    'J


2 Capacitati

•    Automate de dirijare a circulației

•    Camere de tragere

•    Semafoare de vehicule, pietoni,    tramvaie

•    Camere de detecție video

•    Butoni pentru pietoni

•    Detectoare inductive    in    carosabil

•    Detectoare inductive    in    ampriza    liniei de tramvai

•    Indicatoare rutiere

•    Stâlpi pentru indicatoare rutiere

•    Marcaje rutiere

•    Butoni reflectorizanti


13 buc.

3 buc. 6 buc. 6 buc. 0 buc.

26 buc. 26 buc.

141,00 mp 100 buc.


3 Durata deyealizare a investiției / N


-'-'CV-

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA INTERSECȚIEI
Calea Vitan - Str. Zizin - Str. Brailita
IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):

Din care:

Lucrări de construcții montaj:

Asistenta tehnica, consultanta:

Studii si proiectare:

2 Capacitati


Automate de dirijare a circulației    1    buc.

Camere de tragere    22    buc.

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie    22    buc.

Camere de detecție video    2    buc.

Butoni pentru pietoni    0    buc.

Detectoare inductive in carosabil    8    buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai    4    buc.

Indicatoare rutiere    26    buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere    26    buc.

Marcaje rutiere    225,00    mp

Butoni reflectorizanti    100    buc.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA INTERSECȚIEI
Calea Crangasi - Bdul Constructorilor
IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):

Din care:

Lucrări de construcții montaj:

Asistenta tehnica, consultanta:

Studii si proiectare:

2    Capacitati
Automate de dirijare a circulației

Camere de tragere

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

Camere de detecție video

Butoni pentru pietoni

Detectoare inductive in carosabil

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

Indicatoare rutiere

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

Marcaje rutiere

Butoni reflectorizanti

1 buc.

20    buc.

21    buc. 4 buc. 0 buc.

10 buc. 0 buc.

42 buc. 42 buc.

440,00 mp

100 buc.3 luniANEXA nrINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA INTERSECȚIEI
Str.Serban Vodă - Str.Cutitul de argint
IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):

Din care:

Lucrări de construcții montaj:

Asistenta tehnica, consultanta:

Studii si proiectare:

2    Capacitati

Automate de dirijare a circulației

1 buc.

Camere de tragere

39 buc.

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

30 buc.

Camere de detecție video

8 buc.

Butoni pentru pietoni

9 buc.

Detectoare inductive in carosabil

7 buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

4 buc.

Indicatoare rutiere

44 buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

44 buc.

Marcaje rutiere

417,50 mp

Butoni reflectorizanti

500 buc.


3    Durata Ide realizare a investiției3 luni

ca


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului

MODERNIZAREA /SEMAFORIZAREA INTERSECȚIEI

Str.Nasaud - Str.Prelungirea Ferentari
IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):    2169798 Lei / 510542 Euro


Din care:

Lucrări de construcții montaj: Asistenta tehnica, consultanta: Studii si proiectare:


2 CapacitatiAutomate de dirijare a circulației Camere de tragere Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie    28    buc.

Camere de detecție video    3    buc.

Butoni pentru pietoni    0    buc.

Detectoare inductive in carosabil    8    buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai    2    buc.

Indicatoare rutiere    15    buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere    15    buc.

Marcaje rutiere    470,00    mp

Butoni reflectorizanti    100    buc.


3 Durata de Realizare a investi

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA INTERSECȚIEI
Sos.Pantelimon - Str. Vergului
IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):

Din care:

Lucrări de construcții montaj:

Asistenta tehnica, consultanta:

Studii si proiectare:

2    CapacitatiAutomate de dirijare a circulației

Camere de tragere

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

Camere de detecție video

Butoni pentru pietoni

Detectoare inductive in carosabil

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

Indicatoare rutiere

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

Marcaje rutiere

Butoni reflectorizant'!

1 buc. 33 buc. 48 buc. 8 buc. 0 buc. 22 buc. 3 buc. 61 buc. 61 buc.

847,50 mp 750 buc.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

MODERNIZAREA/SEMAFORIZAREA INTERSECȚIEI
Str.Prelungirea Ferentari - Str.Bachus
IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):

Din care:

Lucrări de construcții montaj:

Asistenta tehnica, consultanta:

Studii si proiectare:

2    Capacitati

Automate de dirijare a circulației

1 buc.

Camere de tragere

28 buc.

Semafoare de vehicule, pietoni, tramvaie

32 buc.

Camere de detecție video

5 buc.

Butoni pentru pietoni

0 buc.

Detectoare inductive in carosabil

11 buc.

Detectoare inductive in ampriza liniei de tramvai

4 buc.

Indicatoare rutiere

26 buc.

Stâlpi pentru indicatoare rutiere

26 buc.

Marcaje rutiere

700,00 mp

Butoni reflectorizanti

100 buc.