Hotărârea nr. 298/2009

HOTARAREnr. 298 din 2009-08-31 PRIVIND INFIINTAREA "CENTRULUI MEDICO-SOCIAL DE RECUPERARE A COPIILOR CU SCOLIOZA", COMPARTIMENT ORGANIZAT LA NIVEL DE SERVICIU IN CADRUL ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 378/2008 MODIFICA HCGMB NR. 53/2009 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013

Anexa nr. 1

la H.C.G.M.B nr.    l3l' o<f<

Organigrama Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Total Posturi

73

din care

- posturi conducere

16

- posturi execuție

57

AL ADMIN


O 3

CC Z O -

ÎL OAnexa nr. 2

la H.C.G.M.B nr. £%P    l3/'°(f'2c>o^


Ji *

'STATUL DE FUNCȚII TBMIEI SPITALELOR Șl SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI (ASSMB)


șv-


Nr.

crt.

Compartimentul

Funcția de

execuție

de conducere

Nivel

studii

Grad sau Treaptă Profesională

Număr

posturi

Anexa la O.G. nr.10/2008 în baza căreia se stabilesc salariul de bază și indemnizația de conducere

1

2

3

4

5

6

CONDUCERE

1

Inspector de Specialitate

Director General

S

IA

1

llbșiVI/1b    j

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SECURITATEA MUNCII    (

2

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II bșiVI/1b    V,șț

3

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b    V

4

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

5

Referent

M

IA

1

II b

TOTAL

4

SERVICIUL IT

6

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II b și Vl/1b

7

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

8

Inspector

M

IA

1

II b

TOTAL

3

SERVICIUL JURIDIC

9

Consilier Juridic    - Șef Serviciu

S

IA

1

II bși Vl/1b

10

Consilier Juridic

S

IA

1

II b

11

Consilier Juridic

S

I

1

II b

12

Consilier Juridic

S

II

1

II b

^0-3^ a

13

Consilier Juridic

S

IV

1

II b

TOTAL

5

SERVICIUL „CENTRUL MEDICO-SOCIAL DE RECUPERARE A COPIILOR CU SCOLIOZĂ”

14

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II bși Vl/1b

15

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

16

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

17

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

18

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

19

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

20

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

TOTAL

7

DIRECȚIA MEDICALĂ    /

21 Inspector de Specialitate - Director

S

IA

1

llbșiVI/1b    L

SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE    X

22\

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

llbșiVI/1b    '

v23|

} Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

> 2f z

if Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

Inspector de Specialitate

S

I

1

II b

^26

Inspector

M

IA

1

II b

27

Referent

M

IA

1

II b

28

Referent

M

IA

1

II b

TOTAL

7

SERVICIUL MEDICINĂ SOCIALĂ Șl ȘCOLARĂ

29

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II bși Vl/1b

30

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

31

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

32

Inspector de Specialitate

S

I

1

II b

33

Inspector de Specialitate

S

I

1

II b

34

Inspector

M

IA

1

II b35

Referent

M

IA

1

II b

TOTAL

7

DIRECȚIA ECONOMICĂ

36

Inspector de Specialitate - Director

S

IA

1

II bși Vl/1b

SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE

37

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II bși Vl/1b

38

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

39

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

40

Referent

M

IA

1

II b

TOTAL

4

SERVICIUL FINANCIAR    /

.41

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

llbșiVI/1b    /

342

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b    K

1;43

Referent

M

IA

1

ifb    țî

3 44

Casier

M

I

1

V/2B    V

TOTAL

4

DIRECȚIA ADMINISTRATIV

45

Inspector de Specialitate - Director

S

IA

1

II bși Vl/1b

SERVICIUL PATRIMONIU

46

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II bși Vl/1b

47

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

48

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

49

Inspector de Specialitate

S

I

1

II b

50

Inspector

SSD

IA

1

II b

51

Inspector

M

IA

1

II b

52

Referent

M

IA

1

II b

TOTAL

7


<r
SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

53

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II bși Vl/1b

54

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

55

Inspector de Specialitate

s

IA

1

II b

56

Inspector de Specialitate

s

IA

1

II b

57

Inspector

SSD

IA

1

II b

58

Inspector

M

IA

1

II b

59

Referent

M

IA

1

II b

60

Referent

M

IA

1

II b

TOTAL

8

SERVICIUL ACHIZIȚII

61

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

llbșiVI/1b

-s62

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b    / Z

63

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

* / /

64

Inspector

M

IA

1

II b    i

1 V65

Referent

M

IA

1

H b    W\

■y66

Referent

M

IA

1

II b    W

1' f

TOTAL

6

BIROUL ADMINISTRATIV

67

Inspector de Specialitate - Șef Birou

S

IA

1

II bși Vl/1b

68

Inspector de Specialitate

s

IA

1

II b

69

Inspector de Specialitate

s

IA

1

II b

70

Inspector de Specialitate

s

IA

1

II b

71

Referent

M

IA

1

II b

72

Arhivar

M

IA

1

II b

73

Muncitor Calificat (șofer)

I

1

II b

TOTAL

7

TOTAL GENERAL POSTURI

73

m țf fV

-


1

îl

w

f©îhNOTA :

Nivelul salariilor de bază și al indemnizației de conducere pentru fiecare funcție este stabilit pe baza OG 10/ 2008 , cu modificțrile și completările ulterioare, referitoare la creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G 24/2000 privind sistemul de salarizare a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.ll si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și se modifică conform actelor normative aparute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc o dată pe an, după aprobarea bugetului instituției, prin dispoziția conducerii, c art. 10 din OG.10/2008.    '    ’

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate, potrivit indifatafrul tarifar de calificare (ex: muncitor întreținere, șofer, zidar, zugrav, electrician, mecanic auto, etc . ), structura acestVfun urmând a fi stabilită de către Administrația Spitalelor și a Serviciilor Medicale București (ASSMB).

încadrarea șoferilor se face tinindu-se seama de importanta activitatii si autovehiculului pe care il deservesc (51 performantelor profesionale individuale de către Administrația Spitalelor și a Serviciilor Medicale București (ASSMB).

Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se încadrează în sumele alocate prin bugetul Instituției în anul 2009 la “ Titlul I - Cheltuieli de personal “ subdiviziunea ,, Cheltuielii cu salariile “.

în situația în care în cadrul numărului total de posturi aprobat prin organigramă nu au intervenit modificări, statul de funcții se aprobă anual prin dispoziția Primarului General.

Transformarea de posturi vacante și permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarului General.

Anexa nr. 3

la H.C.G.M.B nr. ofvV

privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Art. I Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, aprobat aprobat conform art. 2 din HCGMB nr. 53/2009, se modifică și completează după cum urmează :

a) La Capitolul III - Structura Organizatorică, Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“ Art. 6 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București cuprinde in structura sa organizatorică - 3 direcții, 11 servicii și 1 birou, după cum urmează:

1. In subordinea Directorului general:

CONFORM CU ORIGINALUL


Director (al Direcției medicală)

Director (al Direcției economică)


Director (al Direcției administrativ)

Serviciul Resurse Umane și Securitatea Muncii Serviciul IT Serviciul Juridic

- Serviciul “Centrul Medico-Social de Recuperare a Copiilor cu Sco

2. In subordinea Directorului (Direcția Medicală):

-    Serviciul Management Spitale

-    Serviciul Medicină Socială și Școlară

3. In subordinea Directorului (Direcția Economică):


Serviciul Buget Contabilitate Serviciul Financia


4. In subordinea Directorului (Direcția Administrativ):

-    Serviciul Patrimoniu

-    Serviciul Urmărire Contracte

-    Serviciul Achiziții

-    Biroul Administrativ “

b) La Capitolul IV - Atribuții și responsabilități, iit. B. - Atribuțiile Directorului General și ale compartimentelor coordonate de acesta, Articolul 12 se completează cu introducerea punctului 4. , care va avea următorul cuprins:

“ 4. SERVICIUL “CENTRUL MEDICO-SOCIAL DE RECUPERARE A COPIILOR CU SCOLIOZĂ”

Este în subordinea directă a Directorului general. (ORIGINALUL ATRIBUȚII:

-    organizează acțiuni de tratament si prevenire a afecțiunilor coloanei vertebrale':-    identifică, cu ajutorul medicilor școlari, problemele de sănătate ale copiito^dln unrtatile oy,

școlare;    ?

-    stabilește relații de colaborare cu diverse instituții și organizații, în vederea^esfâșurării^"

de acțiuni comune în domeniul sănătății coloanei vertebrale;    ''MS'w

-    colaborează cu autoritățile locale în aplicarea reglementărilor din domeniul speSifîc al sănătății publice, în condițiile legii;

-    organizează culegerea și prelucrarea informațiilor statistice medicale privitoare la afecțiunile coloanei vertebrale la copii, de la unitățile sanitare publice sau private;

-    întocmește rapoarte anuale privind starea de sănătate a copiilor;

-    încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale pentru servicii de sănătate din domeniul vizat;

-    participă la încheierea contractelor de servicii medicale cu furnizorii și cu medicii școlari;

-    colaborează cu Serviciul Achiziții din cadrul instituției pentru organizarea, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări de investiții, de achiziție de servicii și de furnizare de bunuri, procedurile de selecție și contractare pentru execuția lucrărilor, a obiectivelor de investiții, pentru prestarea de servicii și achiziții de bunuri;

-    redactează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției, proiectele în vederea obținerii de finanțări din fonduri europene sau internaționale și întocmește documentațiile necesare obținerii de credite, de orice natură, pentru finanțarea obiectivelor de investiții, a lucrărilor, a serviciilq^^acfîtzi^pnării de bunuri;-    colaborează cu Biroul Administrativ în vederea întocmirii, fundamentării și vizării propunerilor pentru reparații ale bunurilor, mijloacelor materiale, și aparatelor din dotarea serviciului și urmărește lucrările care se efectuează ;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General. “

Art. II Celelalte prevederi ale Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București,aprobat conform art. 2 din HCGMB nr. 53/2009, rămân neschimbate.

CONFORM CU ORiGiNALUL
Anexa nr. 1

la H.C.G.M.B nr.    l3l' o<f<

Organigrama Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Total Posturi

73

din care

- posturi conducere

16

- posturi execuție

57

AL ADMIN


O 3

CC Z O -

ÎL OAnexa nr. 2

la H.C.G.M.B nr. £%P    l3/'°(f'2c>o^


Ji *

'STATUL DE FUNCȚII TBMIEI SPITALELOR Șl SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI (ASSMB)


șv-


Nr.

crt.

Compartimentul

Funcția de

execuție

de conducere

Nivel

studii

Grad sau Treaptă Profesională

Număr

posturi

Anexa la O.G. nr.10/2008 în baza căreia se stabilesc salariul de bază și indemnizația de conducere

1

2

3

4

5

6

CONDUCERE

1

Inspector de Specialitate

Director General

S

IA

1

llbșiVI/1b    j

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SECURITATEA MUNCII    (

2

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II bșiVI/1b    V,șț

3

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b    V

4

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

5

Referent

M

IA

1

II b

TOTAL

4

SERVICIUL IT

6

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II b și Vl/1b

7

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

8

Inspector

M

IA

1

II b

TOTAL

3

SERVICIUL JURIDIC

9

Consilier Juridic    - Șef Serviciu

S

IA

1

II bși Vl/1b

10

Consilier Juridic

S

IA

1

II b

11

Consilier Juridic

S

I

1

II b

12

Consilier Juridic

S

II

1

II b

^0-3^ a

13

Consilier Juridic

S

IV

1

II b

TOTAL

5

SERVICIUL „CENTRUL MEDICO-SOCIAL DE RECUPERARE A COPIILOR CU SCOLIOZĂ”

14

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II bși Vl/1b

15

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

16

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

17

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

18

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

19

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

20

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

TOTAL

7

DIRECȚIA MEDICALĂ    /

21 Inspector de Specialitate - Director

S

IA

1

llbșiVI/1b    L

SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE    X

22\

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

llbșiVI/1b    '

v23|

} Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

> 2f z

if Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

Inspector de Specialitate

S

I

1

II b

^26

Inspector

M

IA

1

II b

27

Referent

M

IA

1

II b

28

Referent

M

IA

1

II b

TOTAL

7

SERVICIUL MEDICINĂ SOCIALĂ Șl ȘCOLARĂ

29

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II bși Vl/1b

30

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

31

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

32

Inspector de Specialitate

S

I

1

II b

33

Inspector de Specialitate

S

I

1

II b

34

Inspector

M

IA

1

II b35

Referent

M

IA

1

II b

TOTAL

7

DIRECȚIA ECONOMICĂ

36

Inspector de Specialitate - Director

S

IA

1

II bși Vl/1b

SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE

37

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II bși Vl/1b

38

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

39

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

40

Referent

M

IA

1

II b

TOTAL

4

SERVICIUL FINANCIAR    /

.41

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

llbșiVI/1b    /

342

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b    K

1;43

Referent

M

IA

1

ifb    țî

3 44

Casier

M

I

1

V/2B    V

TOTAL

4

DIRECȚIA ADMINISTRATIV

45

Inspector de Specialitate - Director

S

IA

1

II bși Vl/1b

SERVICIUL PATRIMONIU

46

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II bși Vl/1b

47

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

48

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

49

Inspector de Specialitate

S

I

1

II b

50

Inspector

SSD

IA

1

II b

51

Inspector

M

IA

1

II b

52

Referent

M

IA

1

II b

TOTAL

7


<r
SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

53

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

II bși Vl/1b

54

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

55

Inspector de Specialitate

s

IA

1

II b

56

Inspector de Specialitate

s

IA

1

II b

57

Inspector

SSD

IA

1

II b

58

Inspector

M

IA

1

II b

59

Referent

M

IA

1

II b

60

Referent

M

IA

1

II b

TOTAL

8

SERVICIUL ACHIZIȚII

61

Inspector de Specialitate - Șef Serviciu

S

IA

1

llbșiVI/1b

-s62

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b    / Z

63

Inspector de Specialitate

S

IA

1

II b

* / /

64

Inspector

M

IA

1

II b    i

1 V65

Referent

M

IA

1

H b    W\

■y66

Referent

M

IA

1

II b    W

1' f

TOTAL

6

BIROUL ADMINISTRATIV

67

Inspector de Specialitate - Șef Birou

S

IA

1

II bși Vl/1b

68

Inspector de Specialitate

s

IA

1

II b

69

Inspector de Specialitate

s

IA

1

II b

70

Inspector de Specialitate

s

IA

1

II b

71

Referent

M

IA

1

II b

72

Arhivar

M

IA

1

II b

73

Muncitor Calificat (șofer)

I

1

II b

TOTAL

7

TOTAL GENERAL POSTURI

73

m țf fV

-


1

îl

w

f©îhNOTA :

Nivelul salariilor de bază și al indemnizației de conducere pentru fiecare funcție este stabilit pe baza OG 10/ 2008 , cu modificțrile și completările ulterioare, referitoare la creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G 24/2000 privind sistemul de salarizare a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.ll si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și se modifică conform actelor normative aparute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc o dată pe an, după aprobarea bugetului instituției, prin dispoziția conducerii, c art. 10 din OG.10/2008.    '    ’

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate, potrivit indifatafrul tarifar de calificare (ex: muncitor întreținere, șofer, zidar, zugrav, electrician, mecanic auto, etc . ), structura acestVfun urmând a fi stabilită de către Administrația Spitalelor și a Serviciilor Medicale București (ASSMB).

încadrarea șoferilor se face tinindu-se seama de importanta activitatii si autovehiculului pe care il deservesc (51 performantelor profesionale individuale de către Administrația Spitalelor și a Serviciilor Medicale București (ASSMB).

Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se încadrează în sumele alocate prin bugetul Instituției în anul 2009 la “ Titlul I - Cheltuieli de personal “ subdiviziunea ,, Cheltuielii cu salariile “.

în situația în care în cadrul numărului total de posturi aprobat prin organigramă nu au intervenit modificări, statul de funcții se aprobă anual prin dispoziția Primarului General.

Transformarea de posturi vacante și permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarului General.

Anexa nr. 3

la H.C.G.M.B nr. ofvV

privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Art. I Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, aprobat aprobat conform art. 2 din HCGMB nr. 53/2009, se modifică și completează după cum urmează :

a) La Capitolul III - Structura Organizatorică, Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“ Art. 6 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București cuprinde in structura sa organizatorică - 3 direcții, 11 servicii și 1 birou, după cum urmează:

1. In subordinea Directorului general:

CONFORM CU ORIGINALUL


Director (al Direcției medicală)

Director (al Direcției economică)


Director (al Direcției administrativ)

Serviciul Resurse Umane și Securitatea Muncii Serviciul IT Serviciul Juridic

- Serviciul “Centrul Medico-Social de Recuperare a Copiilor cu Sco

2. In subordinea Directorului (Direcția Medicală):

-    Serviciul Management Spitale

-    Serviciul Medicină Socială și Școlară

3. In subordinea Directorului (Direcția Economică):


Serviciul Buget Contabilitate Serviciul Financia


4. In subordinea Directorului (Direcția Administrativ):

-    Serviciul Patrimoniu

-    Serviciul Urmărire Contracte

-    Serviciul Achiziții

-    Biroul Administrativ “

b) La Capitolul IV - Atribuții și responsabilități, iit. B. - Atribuțiile Directorului General și ale compartimentelor coordonate de acesta, Articolul 12 se completează cu introducerea punctului 4. , care va avea următorul cuprins:

“ 4. SERVICIUL “CENTRUL MEDICO-SOCIAL DE RECUPERARE A COPIILOR CU SCOLIOZĂ”

Este în subordinea directă a Directorului general. (ORIGINALUL ATRIBUȚII:

-    organizează acțiuni de tratament si prevenire a afecțiunilor coloanei vertebrale':-    identifică, cu ajutorul medicilor școlari, problemele de sănătate ale copiito^dln unrtatile oy,

școlare;    ?

-    stabilește relații de colaborare cu diverse instituții și organizații, în vederea^esfâșurării^"

de acțiuni comune în domeniul sănătății coloanei vertebrale;    ''MS'w

-    colaborează cu autoritățile locale în aplicarea reglementărilor din domeniul speSifîc al sănătății publice, în condițiile legii;

-    organizează culegerea și prelucrarea informațiilor statistice medicale privitoare la afecțiunile coloanei vertebrale la copii, de la unitățile sanitare publice sau private;

-    întocmește rapoarte anuale privind starea de sănătate a copiilor;

-    încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale pentru servicii de sănătate din domeniul vizat;

-    participă la încheierea contractelor de servicii medicale cu furnizorii și cu medicii școlari;

-    colaborează cu Serviciul Achiziții din cadrul instituției pentru organizarea, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări de investiții, de achiziție de servicii și de furnizare de bunuri, procedurile de selecție și contractare pentru execuția lucrărilor, a obiectivelor de investiții, pentru prestarea de servicii și achiziții de bunuri;

-    redactează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției, proiectele în vederea obținerii de finanțări din fonduri europene sau internaționale și întocmește documentațiile necesare obținerii de credite, de orice natură, pentru finanțarea obiectivelor de investiții, a lucrărilor, a serviciilq^^acfîtzi^pnării de bunuri;-    colaborează cu Biroul Administrativ în vederea întocmirii, fundamentării și vizării propunerilor pentru reparații ale bunurilor, mijloacelor materiale, și aparatelor din dotarea serviciului și urmărește lucrările care se efectuează ;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General. “

Art. II Celelalte prevederi ale Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București,aprobat conform art. 2 din HCGMB nr. 53/2009, rămân neschimbate.

CONFORM CU ORiGiNALUL