Hotărârea nr. 297/2009

HOTARAREnr. 297 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STR. PICTOR STEFAN LUCHIAN NR. 3, SECTOR 2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Pictor Ștefan Luchian nr. 3, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 491/2009 privind aprobarea Programului de acțiuni pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici din documentația tehnică faza Studiu de Fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în str. Pictor Ștefan Luchian nr. 3, sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul

statului pentru locuințele aflate în pro^Be^Jea persoanelor fizice și din bugetul local pentru locuințele afl^^i adiftîq®terea C.G.M.B. -A.F.I.


B-dul Regina Elisabeta 47, s tor


r 5, București, România; tel.: ■HtoaH^BS^a&ipOi^wlfabucurestl-primarla.ro IlU    VLĂ    ----------__


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Murg Călin

București, 31.O8.2O09 Nr. 297SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor TomaCONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

ANEXA nr. 1 n


Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului

Consolidare imobil situat în str. PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN nr.3, sector 2


Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii iulie 2008, este de 6.940.006 lei (inclusiv T.V.A.) din care valoarea C+M este de 5.608.051 lei (inclusiv T.V.A.).


Valori (inclusiv TVA) conform Deviz General proiect de consolidare actualizate la nivelul lunii martie 2009 conform indicilor lunari ai prețurilor de consum publicați de Institutul Național de Statistică

(iulie 2008 martie 2009 : 1,0463 )

Total

locuințe proprietate particulară (buget de stat)

locuințe aflate în administrarea C.G.M.B. - A.F.I.

( buget local)

100%

89,83 %

10,17%

Valoarea investiției :

Total (lei)

7.261.328

6.522.851

738.477

din care C+M (lei)

5.867.704

5.270.959

596.745

Suprafața desfășurată

(mp,)

2.120

1.904

216

Spații

(nr.)

20 apartamente

18 apartamente

2 apartamente


CONFORM CU ORÎGINALUL

Direcția Generală de Dezvoltar^<wxe§f^ii și Planificare Urbajș^

Direcția Investiții Director Ej ecutiv

Bogdan SpSjbACĂ