Hotărârea nr. 294/2009

HOTARAREnr. 294 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STR. NICOLAE IORGA I NR. 31, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Nicolae lorga nr. 31, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 491/2009, privind aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2009 pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici din documentația tehnică, faza Studiu de fezabilitate, pentru consolidarea imobilului situat în str. Nicolae lorga nr. 31, sector 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.^^v; .

Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul statului pentru locuințele proprietate persoane fizice și din sursele proprii pentru locuințele proprietate persoane juridice.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Murg Călin


București, 3W8.2009 Nr. 294CONFORM CU ORONALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

ANEXA nr.l


Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului Consolidare imobil situat în str. Nicolae Iorga*nr.31, sector 1Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii octombrie 2008, este de 5.007.767 lei (inclusiv TVA) din care valoarea C+M este de 3.973.324 lei (inclusiv TVA).


Valori(inclusiv TVA) conform Deviz General proiect de consolidare actualizate la nivelul lunii iunie 2009 conform indicilor lunari ai prețurilor de consum publicați de Institutul Național de Statistică (octombrie 2008 - iunie 2009 =1,0371)

Total

Locuințe proprietate particulară persoane fizice

(buget de stat)

Locuințe proprietate particulară persoane juridice (surse proprii)

100%

93,31%

6,69

Valoarea investiției :

Total (lei) din care C+M (lei)

5.193.555

4.120.734

4.846.106

3.845.057

347.449

275.677

Suprafața desfășurată

(mp)

3065

2.860

205

Spatii

(nr.)

19 ap.

17 aP- ..

_


Direcția Gener dă de Dezvoltare, Investiții și Pk nificare Urbană


ICONFORM CU ORîGSNALUL

Direcția Investiții

’ \\ *

Directoi feVecutiv

BogdanV OȘQACA

7

2